6.7.3. MOD

Definice funktoru MOD

Funktor MOD (modality) je funktor pro takový atomický uzel, který reprezentuje výraz vyjadřující modální charakteristiku obsahu výpovědi (nebo její části). K těmto modálním charakteristikám patří zejména vyjádření nutnosti, možnosti nebo pravděpodobnosti.

Modální charakteristiky dějů (a stavů) se vyjadřují modálními slovesy, v takových případech je informace o modalitě uložena v hodnotě gramatému deontmod (viz 4.5.10 - "Gramatém deontické modality (deontmod)"). Modální významy však mohou nést i některé částice a adverbia. Jednotlivé modální významy těchto slov (nutnost, možnost, pravděpodobnost) nerozlišujeme a zachycujeme je jako doplnění s jednotným funktorem MOD.

Pozor! K syntaktickému chování doplnění s funktorem MOD viz 5.11.1.3 - "Sémantický dosah doplnění s funktorem MOD a ATT".

Formy. Základní formy volného doplnění s funktorem MOD jsou:

Shodný tvar adjektiva. U substantiv vyjadřujících děj (substantiva na -ní a ; k tomu viz 5.2.4.3.3 - "Funktory nevalenčních doplnění substantiv označujících děj") je doplnění s funktorem MOD vyjadřováno i shodným tvarem adjektiva (ojediněle).

Příklady:

pravděpodobné.MOD ukončení závodu

možné.MOD selhání

Obrázek 6.44. Funktor MOD

Funktor MOD

Pravděpodobně přijdeme.

6.7.3.1. Hraniční případy u funktoru MOD

Hranice s ostatními funktory (zejména s funktorem MANN a EXT). Některá příslovce a částice (například: snad, prý) jsou sémanticky velmi vyhraněná a nevyjadřují jiné než modální významy (uzly reprezentující tyto výrazy mají tedy vždy funktor MOD). Jiná příslovce a částice mohou vedle modálního významu vyjadřovat i význam jiný (MANN, EXT aj.). V konkrétní konstrukci je pak třeba oba významy od sebe odlišit. Srov.:

  • Mysleli to doopravdy.MANN

  • Doopravdy.MOD se to stalo.

Hranice s funktorem RHEM. Doplnění s funktorem MOD může hraničit s rematizátory. K tomu viz 9.6.1.2 - "Homonymie: rematizátor - modální výrazy (ATT a MOD)".