6.10.1. APP

Definice funktoru APP

Funktor APP (appurtenance) je funktor pro volné doplnění substantiv označující osobu nebo věc, ke které je osoba nebo věc vyjádřená řídícím substantivem ve vztahu přináležitosti.

Doplnění s funktorem APP je vyhraněno sémanticky. Označuje v širokém významu přináležitost jedné osoby nebo věci k druhé. Pomocným kritériem je tu parafráze "X má Y", kde X je doplnění s funktorem APP a Y je jeho řídící substantivum (vztah přináležitosti může, ale nemusí být vzájemný). Srov.:

Doplnění s funktorem APP nese zejména následující dílčí významy:

Formy. Doplnění s funktorem APP se vyjadřuje primárně genitivem substantiva a přivlastňovacím adjektivem.

Základní formy doplnění s funktorem APP jsou:

Závislá kauze. Závislou klauzí může být doplnění s funktorem APP vyjádřeno jen za pomocí odkazovacího slova. Například:

Fotografové kříží různé významové roviny toho, co vidíme.APP

Obrázek 6.55. Funktor APP

Funktor APP

okraj chodníku

6.10.1.1. Hraniční případy u funktoru APP

Hranice s funktorem AUTH a RSTR. Funktor APP hraničí se substantivními funktory AUTH a RSTR (v případech jako: Karlova.APP knížka vs. Nezvalovy.AUTH básně). K tomu viz 6.10.2.1 - "Hraniční případy u funktoru AUTH".

Hranice s funktorem PAT a ACT. Funktor APP v pozici obligatorního volného doplnění hraničí s patientem a aktorem. K tomu viz 5.2.3.2.3.3 - "Hranice mezi patientem a substantivními valenčními doplněními MAT a APP" a 5.2.3.2.4.9 - "Valenční rámce substantiv označujících vlastnosti předmětů a osob".

Hranice s funktorem MAT. Doplnění (vyjádřené genitivem) vyjadřující příslušnost (přináležitost) osob k nějakému celku, instituci, které označuje tyto osoby, může v některých případech hraničit s významem funktoru MAT (viz 6.10.4 - "MAT"). Označuje-li řídící substantivum instituci, organizaci, spolek (nějaké společenské uskupení), má závislé doplnění spíše funktor APP; funktor MAT přiřazujeme v případech, kdy řídící substantivum vyjadřuje spíše velikost uskupení (nevyjadřuje jeho charakter, má jen význam uskupení, kontejneru). Srov.:

  • organizace neslyšících.APP

    spolek zahrádkářů.APP

    třída dětí.APP

  • většina lidí.MAT

    dvojice žen.MAT

    (velká) skupina dětí.MAT

Hranice s funktorem ID. Funktor APP hraničí s funktorem ID v případech jako trest smrti.ID (genitiv explikativní). K tomu viz 7.8.1 - "Základní pravidla anotace identifikačních výrazů".