6.8.1. CPHR

Definice funktoru CPHR

Funktor CPHR (compound phraseme, respektive part of compound predicate) je funktor pro jmennou část složených predikátů a pro neslovesnou část kvazimodálních sloves tvořených slovesem být a predikativním adverbiem.

K složeným predikátům viz 5.9.3 - "Složené predikáty". Ke kvazimodálním slovesům tvořeným slovesem být a predikativním adverbiem viz 7.2.1.3 - ""Být" sponové (verbonominální predikát)".

Výraz reprezentovaný uzlem s funktorem CPHR vytváří ve spojení se slovesem reprezentovaným rodičem tohoto uzlu jednu víceslovnou lexikální jednotku, přičemž hlavní lexikální význam celé jednotky nese výraz reprezentovaný uzlem s funktorem CPHR.

Formy. Výraz reprezentovaný uzlem s funktorem CPHR je:

Obrázek 6.47. Funktor CPHR

Funktor CPHR

Dostali rozkaz nevycházet ze stanů.

6.8.1.1. Hraniční případy u funktoru CPHR

Hranice s funktorem DPHR. Funktory CPHR a funktory DPHR si často vzájemně konkurují. Rozhodování mezi oběma funktory úzce souvisí s hranicemi mezi jednotlivými typy víceslovných predikátů. K tomu viz 5.9.4 - "Hraniční případy u víceslovných predikátů".