4.2.2. Vnitřní struktura sémantických slovních druhů

Sémantické slovní druhy substantiv, adjektiv a adverbií jsou podle dalších vlastností dále vnitřně strukturovány (hovoříme o podskupinách slovních druhů).

!!! Sémantický slovní druh sloves není zatím vnitřně strukturován.

Přináležitost komplexního uzlu k danému sémantickému slovnímu druhu - u sémantických substantiv, adjektiv a adverbií: k dané podskupině - je zaznamenána v atributu sempos. Hodnoty atributu sempos jsou uvedeny v 4.1 - "Hodnoty atributu sempos".

Vnitřní struktura sémantických substantiv, sémantických adjektiv a sémantických adverbií je obdobná, nikoli však shodná.

Vnitřní strukturu sémantického slovního druhu znázorňujeme pomocí stromového grafu, jehož kořenem je pojmenování daného sémantického slovního druhu. Na první úrovni pod pojmenováním sémantického slovního druhu jsou uvedeny základní podskupiny této třídy (podskupina slov pojmenovacích, pronominálních a kvantifikačních), případné další dělení těchto podskupin je uvedeno na úrovních nižších. Pod pojmenováním podskupiny je uvedena hodnota atributu sempos (ve schématech je tato hodnota zvýrazněna tučně). Pod hodnotou atributu sempos je v závorkách uvedena množina gramatémů, které dané podskupině náležejí (nenáleží-li některé z podskupin žádný gramatém, uvádíme znak ∅), pod gramatémy následují příklady t-lemat dané podskupiny.

4.2.2.1. Vnitřní struktura sémantických substantiv

Vnitřní struktura sémantických substantiv je znázorněna schématem obr. 4.2.

Obrázek 4.2. Vnitřní struktura sémantických substantiv

Vnitřní struktura sémantických substantiv

Do podskupiny pojmenovacích sémantických substantiv (sempos=n.denot; viz 4.6.1.1 - "Pojmenovací sémantická substantiva") patří kromě tradičních substantiv také posesivní adjektiva reprezentovaná t-lematem sémantického substantiva.

Uvnitř pojmenovacích sémantických substantiv je na základě slovotvorných charakteristik (jde o slova končící na -ní / -tí a na -ost) vydělena skupina slov, u nichž lze spolehlivě oddělit příznak negace z lexikální hodnoty slova (sempos=n.denot.neg; viz 4.6.1.1.1 - "Pojmenovací sémantická substantiva s odděleně reprezentovaným příznakem negace").

!!! Jde o prozatímní řešení: všechna pojmenovací sémantická substantiva by měla být v budoucnu rozlišena na ta, která negovat lze a která negovat nelze. Vznikly by tak dvě podskupiny pojmenovacích sémantických substantiv (podskupina substantiv, která lze negovat, a těch, která negovat nelze), jako je tomu například u pojmenovacích sémantických adverbií.

Určitá pronominální sémantická substantiva se rozlišují na ukazovací (sempos=n.pron.def.demon; viz 4.6.1.2 - "Určitá pronominální sémantická substantiva ukazovací"), kam patří ukazovací zájmena v pozici syntaktického substantiva (například: ten nepřijde), a na osobní (sempos=n.pron.def.pers; viz 4.6.1.3 - "Určitá pronominální sémantická substantiva osobní"), kam se řadí osobní a posesivní zájmena včetně zvratných (všechna jsou reprezentována jediným t-lematem #PersPron).

Neurčitou pronominální podskupinu sémantických substantiv (sempos=n.pron.indef; viz 4.6.1.4 - "Neurčitá pronominální sémantická substantiva") tvoří vedle vztažných, neurčitých, tázacích, záporných a totalizačních zájmen jejich posesivní protějšky. Podskupinu určitých kvantifikačních sémantických substantiv (sempos=n.quant.def; viz 4.6.1.5 - "Určitá kvantifikační sémantická substantiva") tvoří číslovky v pozici syntaktického substantiva, tj. jak číslovky základní (například: Přišli tři / Vybrali tři z pěti nabízených knih), tak dílové číslovky (například: třetina - reprezentovaná t-lematem tři).

4.2.2.2. Vnitřní struktura sémantických adjektiv

Vnitřní struktura sémantických adjektiv je znázorněna schématem obr. 4.3.

Obrázek 4.3. Vnitřní struktura sémantických adjektiv

Vnitřní struktura sémantických adjektiv

Do pojmenovací podskupiny sémantických adjektiv (sempos=adj.denot; viz 4.6.2.1 - "Pojmenovací sémantická adjektiva") patří jednak tradiční adjektiva (kromě adjektiv posesivních, která jsou vřazena mezi sémantická substantiva), jednak adverbia deadjektivní povahy, která jsou na tektogramatické rovině reprezentována t-lematem odpovídajícího adjektiva.

Do podskupiny ukazovacích určitých pronominálních sémantických adjektiv (sempos=adj.pron.def.demon; viz 4.6.2.2 - "Určitá pronominální sémantická adjektiva ukazovací") se řadí demonstrativa, která vystupují jako syntaktická adjektiva a obsahují rys určitosti (například: takový, ten).

Zájmena se sémantickým rysem neurčitosti a funkcí syntaktického adjektiva vytvářejí podskupinu neurčitých pronominálií (sempos=adj.pron.indef; viz 4.6.2.3 - "Neurčitá pronominální sémantická adjektiva").

Určitá kvantifikační podtřída sémantických adjektiv (sempos=adj.quant.def; viz 4.6.2.4 - "Určitá kvantifikační sémantická adjektiva") obsahuje číslovky s funkcí syntaktického adjektiva, tj. vedle číslovek základních (například: Přišli tři muži, Tolik práce!) také další typy číslovek reprezentované t-lematem odpovídajících číslovek základních (například: řadová číslovka třetí reprezentovaná t-lematem tři) a adverbia reprezentovaná rovněž t-lematem číslovky základní (například potřetí i třikrát reprezentované t-lematem tři, potolikáté i tolikrát t-lematem tolik).

Do podskupiny neurčitých kvantifikačních sémantických adjektiv (sempos=adj.quant.indef; viz 4.6.2.5 - "Neurčitá kvantifikační sémantická adjektiva") se řadí číslovka kolik a její deriváty (například: kolikátý, několik, kolikrát, poněkolikáté apod.).

Do poslední kvantifikační podskupiny, do stupňovatelných kvantifikačních sémantických adjektiv (sempos=adj.quant.grad; viz 4.6.2.6 - "Kvantifikační sémantická adjektiva stupňovatelná"), se řadí neurčité číslovky, které lze stupňovat, například: mnoho, málo, a jejich deriváty (například: mnohokrát).

4.2.2.3. Vnitřní struktura sémantických adverbií

Vnitřní struktura sémantických adverbií je znázorněna schématem obr. 4.4.

Obrázek 4.4. Vnitřní struktura sémantických adverbií

Vnitřní struktura sémantických adverbií

Do podskupiny pojmenovacích sémantických adverbií patří ta tradiční adverbia, která nejsou deadjektivní povahy (a nejsou tudíž na tektogramatické rovině reprezentována t-lematem adjektiva). Pojmenovací sémantická adverbia se dělí na stupňovatelná a nestupňovatelná. Obě podskupiny dále na adverbia, která nelze negovat (sempos = adv.denot.grad.nneg a sempos = adv.denot.ngrad.nneg; viz 4.6.3.1 - "Pojmenovací sémantická adverbia nestupňovatelná, která nelze negovat" a 4.6.3.3 - "Pojmenovací sémantická adverbia stupňovatelná, která nelze negovat"), a ta, která negovat lze (sempos = adv.denot.grad.neg a sempos = adv.denot.ngrad.neg; viz 4.6.3.2 - "Pojmenovací sémantická adverbia nestupňovatelná, která lze negovat" a 4.6.3.4 - "Pojmenovací sémantická adverbia stupňovatelná, která lze negovat").

Podskupina určitých pronominálních sémantických adverbií (sempos = adv.pron.def; viz 4.6.3.5 - "Určitá pronominální sémantická adverbia") sestává z adverbií jako tady, potom a jejich derivátů (například tudy reprezentováno t-lematem tady).

Podskupina neurčitých pronominálních sémantických adverbií (sempos = adv.pron.indef; viz 4.6.3.6 - "Neurčitá pronominální sémantická adverbia") obsahuje adverbia jako kdy, jak nebo proč a všechny typy jejich derivátů (například odkdy / dokdy i někdy reprezentována t-lematem kdy, nějak / jaksi reprezentovány t-lematem jak).