Věcný rejstřík

C

čas, Gramatém času (tense)
cesta
levá, Základní principy reprezentace věty na tektogramatické rovině
nejlevější, Základní principy reprezentace věty na tektogramatické rovině
nejpravější, Základní principy reprezentace věty na tektogramatické rovině, Základní pravidla o uspořádání uzlů v tektogramatickém stromě
pravá, Základní principy reprezentace věty na tektogramatické rovině, Základní pravidla o uspořádání uzlů v tektogramatickém stromě
číslo, Gramatém čísla (number), Čísla a číslovky
desetinné, Desetinná čísla a zlomky
zlomek, Desetinná čísla a zlomky
číslovka, Čísla a číslovky
s adverbiálním významem, Číslovky s adverbiálními významy
typ číslovky, Gramatém typu číslovky (numertype)
v konstrukcích se slovesem být, Konstrukce s číslovkovými výrazy
ve funkci kontejneru, Číslovky s funkcí "kontejneru", Konkurence číslovky s funkcí přívlastku a číslovky s funkcí "kontejneru"
ve funkci nálepky, Číslovky s funkcí "nálepky"
ve funkci přívlastku, Číslovky s funkcí přívlastku (RSTR), Konkurence číslovky s funkcí přívlastku a číslovky s funkcí "kontejneru"
citace, Uvozovky označující přímou řeč a citaci
člen
kontrolovaný, Pojetí kontroly, Kontrolovaný člen (controllee)
kontrolující, Pojetí kontroly, Kontrolující člen (controller)
koreferovaný, Koreference
koreferující, Koreference
přímý, Zachycení souřadnosti v tektogramatickém stromě
řídící, Závislost
terminální, Zachycení souřadnosti v tektogramatickém stromě
závislý, Závislost
controllee, Pojetí kontroly, Kontrolovaný člen (controllee)
controller, Pojetí kontroly, Kontrolující člen (controller)

D

derivace
lexikální, Syntaktická a lexikální derivace
syntaktická, Syntaktická a lexikální derivace
dialogový test, Kritéria určování obligatorních a neobligatorních doplnění
doplněk, Doplněk (dvojí závislost), Funktor pro doplněk (COMPL)
doplnění
času, Časové funktory
fakultativní, Kritéria určování obligatorních a neobligatorních doplnění
míry, EXT
místa, Funktory místa
obligatorní, Kritéria určování obligatorních a neobligatorních doplnění
podmínky, COND
příčiny, CAUS
přináležitosti, APP
přípustky, CNCS
prostředku, MEANS
s významem benefaktoru, BEN
s významem kontejneru, MAT, Číslovky s funkcí "kontejneru"
slovesné, Funktory a subfunktory
substantivní, Funktory a subfunktory
účelu, AIM
účinku, RESL
valenční, Valence, Funktory pro aktanty
volné, Kritéria určování aktantů a volných doplnění
vyjadřující autora artefaktů, AUTH
vyjadřující modalitu, MOD
vyjadřující postoj, ATT
záměru, INTT
způsobu, Funktory pro vyjádření způsobu a jeho specifických variant, MANN
zřetele, REG
dosah rematizátoru, Rematizátory, Základní pravidla o umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě
dvojí funkce jednoho doplnění, Dvojí funkce jednoho doplnění

E

efekt, EFF
efektivní kořen, Základní principy reprezentace věty na tektogramatické rovině
elipsa, Elipsy
aktuální, Elipsy, Aktuální elipsa řídícího slovesa, Aktuální elipsa řídícího substantiva, Aktuální elipsa obligatorního aktantu (zástupné t-lema #PersPron, #Cor, #QCor a #Rcp), Aktuální elipsa neobligatorního doplnění v souřadném spojení
gramatická, Elipsy, Gramatická elipsa řídícího slovesa, Gramatická elipsa řídícího substantiva, Gramatická elipsa obligatorního aktantu (zástupné t-lema #Gen a #Unsp)
neobligatorního doplnění, Elipsa neobligatorního doplnění, Aktuální elipsa neobligatorního doplnění v souřadném spojení
obligatorního aktantu, Aktuální elipsa obligatorního aktantu (zástupné t-lema #PersPron, #Cor, #QCor a #Rcp), Gramatická elipsa obligatorního aktantu (zástupné t-lema #Gen a #Unsp)
obligatorního doplnění, Elipsa obligatorního doplnění
obligatorního volného doplnění, Elipsa obligatorního volného doplnění (zástupné t-lema #Oblfm a #Rcp)
řídící klauze, Elipsa řídící klauze, Srovnání dvou dějů pomocí spojky "jako", Srovnání dvou dějů pomocí spojky "než"
řídícího členu, Elipsa řídícího členu, Elipsa řídícího členu při zachycování významové struktury některých konstrukcí
řídícího slovesa, Elipsa řídícího slovesa
řídícího substantiva, Elipsa řídícího substantiva
v modálních predikátech, Elipsa v modálních predikátech (hraniční případy modálních predikátů)
víceslovného predikátu, Aktuální elipsa řídícího slovesa
závislého členu, Elipsa závislého členu
exofora, Exofora
explicitní koreferovaný člen, Explicitní koreferovaný člen

J

jednočlenné konstrukce
se slovesem být, "Být" v jednočlenných konstrukcích

K

klauze
adverbiální, Závislé slovesné klauze
citoslovečná, Neslovesné klauze
neslovesná, Slovesné a neslovesné klauze, Neslovesné klauze, Negační a afirmační výrazy jako neslovesné klauze
nezávislá, Slovesné a neslovesné klauze
nominativní, Neslovesné klauze
obsahová, Závislé slovesné klauze, Obsahové vs. vztažné klauze
řídící, Závislé slovesné klauze
slovesná, Slovesné a neslovesné klauze, Slovesné klauze, Závislé slovesné klauze
vokativní, Neslovesné klauze
vztažná, Závislé slovesné klauze, Obsahové vs. vztažné klauze
závislá, Slovesné a neslovesné klauze, Závislé slovesné klauze, Doplněk vyjádřený závislou klauzí
závislá nepravá, Nepravé závislé klauze
závislá nepravá spojková, Nepravé závislé klauze spojkové
závislá nepravá vztažná, Nepravé závislé klauze vztažné
konkurence valenčních doplnění, Konkurence doplnění různých funktorů při zachování významu slovesa, Zachycení valence sloves s konkurenčními valenčními doplněními
konstrukce
s kontrolou, Typy konstrukcí s kontrolou a problematika nominalizací
s významem diference, Specifické konstrukce s významem "diference"
s významem omezení, Význam "omezení"
s významem srovnání, Konstrukce s významem "srovnání", Konstrukce s významem omezení připojené pomocí spojovacích výrazů
s významem výjimečného slučování, Význam "výjimečného slučování"
se závislou klauzí účinkovou, Konstrukce se závislou klauzí účinkovou
kontext, Kontext
kontextová zapojenost, Kontextová zapojenost
kontrola, Pojetí kontroly
dvojí, Pojetí kontroly
fakultativní, Pojetí kontroly
obligatorní, Pojetí kontroly
koordinace, Koordinace a apozice
koreference, Koreference
gramatická, Gramatická koreference
textová, Textová koreference
koreferenční řetězec, Udržování koreferenčních řetězců
kořen
efektivní, Základní principy reprezentace věty na tektogramatické rovině
podstromu, Základní principy reprezentace věty na tektogramatické rovině
seznamové struktury, Kořeny seznamových struktur
souřadné struktury, Kořeny souřadných struktur, Zachycení souřadnosti v tektogramatickém stromě
technický kořen tektogramatického stromu, Technický kořen tektogramatického stromu
věty, Základní principy reprezentace věty na tektogramatické rovině
výrazu, Základní principy reprezentace věty na tektogramatické rovině
kvazikontrola, Kvazikontrola
u složených predikátů, Sdílení valenčních doplnění slovesné a jmenné části (kvazikontrola)
kvaziohnisko, Kvaziohnisko

L

lema
morfologické, Morfologické lema (m-lema)
tektogramatické, Tektogramatické lema (t-lema)
lexikální jednotka
víceslovná, T-lema víceslovných lexikálních jednotek
lineární uspořádání uzlů, Základní principy reprezentace věty na tektogramatické rovině

O

obrácený syntaktický vztah mezi klauzemi, Obrácený syntaktický vztah mezi klauzemi
odkazovací slovo, Odkazovací slova
odkazování
anaforické, Koreference
kataforické, Koreference
ohnisko, Ohnisko
operandy, Matematické operace a intervaly
operátor, Matematické operace a intervaly, Operátory
origo, ORIG
osoba, Gramatém osoby (person)

P

parcelace, Slovesné klauze
parenteze, Parenteze
aktuální, Parenteze aktuální
aktuální syntakticky nezapojená, Parenteze aktuální
aktuální syntakticky zapojená, Parenteze aktuální
kleslá, Parenteze kleslá
participiální konstrukce
nekongruentní, Nekongruentní participiální konstrukce
závislá, Závislé participiální konstrukce, Doplněk vyjádřený participiem
pasivum, Pravidelné změny v povrchově-syntaktické realizaci (nezaznamenávané ve valenčním rámci), Verbonominální predikát vs. opisné pasivum, Výrazy "se" a "si"
patiens, PAT
podstrom, Základní principy reprezentace věty na tektogramatické rovině
pomlčky, Text v závorkách a mezi pomlčkami
posouvání aktantů, Kritéria určování aktantů (princip posouvání)
postcedent, Koreference
prázdné sloveso, Slovesné klauze
přechodníková konstrukce, Přechodníkové konstrukce, Doplněk vyjádřený přechodníkem
ustrnulá, Ustrnulé přechodníkové konstrukce
predikát
fázový, Fázové predikáty
kvazifázový, Kvazimodální a kvazifázové predikáty
kvazimodální, Kvazimodální a kvazifázové predikáty
modální, Modální predikáty
složený, Složené predikáty
verbonominální, "Být" sponové (verbonominální predikát), Verbonominální predikát vs. opisné pasivum
víceslovný, Víceslovné predikáty
předložka, Předložky a podřadicí spojky
sekundární, Sekundární předložky
ustrnulá přechodníková, Ustrnulé přechodníkové konstrukce
přímá řeč, Spojování slovesných a neslovesných klauzí, Přímá řeč, Uvozovky označující přímou řeč a citaci
přímý potomek, Základní principy reprezentace věty na tektogramatické rovině
levý, Základní principy reprezentace věty na tektogramatické rovině
pravý, Základní principy reprezentace věty na tektogramatické rovině
přívlastek, RSTR
přízvuk
kontrastivní, Kontrastivní přízvuk
větný, Intonační centrum
projektivita, Projektivita tektogramatického stromu
projektivizace, Projektivita tektogramatického stromu
prvek seznamu, Kořeny seznamových struktur

S

segment, Odkazování k segmentu
sestra, Základní principy reprezentace věty na tektogramatické rovině
levá, Základní principy reprezentace věty na tektogramatické rovině
pravá, Základní principy reprezentace věty na tektogramatické rovině
sloveso
být, Konstrukce se slovesem "být"
být existenční, "Být" existenční
být frazeologické, "Být" frazeologické (slovesný frazém)
být sponové, "Být" sponové (verbonominální predikát)
být zástupné, "Být" zástupné
fázové, Fázové predikáty, Typy sloves kontroly
inherentně reciproční, Valenční rámce a reciprocita, Výrazy "se" a "si"
inherentně reflexivní, Výrazy "se" a "si"
kontroly, Pojetí kontroly, Typy sloves kontroly
kvazifázové, Kvazimodální a kvazifázová slovesa
kvazimodální, Kvazimodální a kvazifázová slovesa
modální, Modální predikáty, Typy sloves kontroly
prázdné, Slovesné klauze
sémantické, Sémantická slovesa
syntaktické, Sémantické slovní druhy
zvratné, Výrazy "se" a "si"
slovní druh
sémantický, Sémantické slovní druhy
syntaktický, Sémantické slovní druhy
tradiční, Sémantické slovní druhy
slovosled
hloubkový, Hloubkový slovosled
povrchový, Povrchový slovosled
souřadné spojení
apoziční, Funktor pro apozici (APPS)
důsledkové, CSQ
důvodové, REAS
konfrontační, CONFR
odporovací, ADVS
slučovací, CONJ
stupňovací, GRAD
vylučovací, DISJ
souřadnost, Souřadnost
členská, Souřadnost členská, větná a smíšená
smíšená, Souřadnost členská, větná a smíšená
v modálních predikátech, Souřadnost v modálních predikátech
větná, Souřadnost členská, větná a smíšená
souvětí
podřadné, Spojování slovesných a neslovesných klauzí, Závislé slovesné klauze
souřadné, Souřadnost
spojka
podřadicí, Předložky a podřadicí spojky
souřadicí, Souřadicí spojky
společné rozvití, Společné rozvití souřadně spojených členů, Elipsy, Elipsa a princip společného rozvití u souřadného spojení
stav, Valenční doplnění s významem "stavu", Atribut pro význam "stavu"
struktura
identifikační, Identifikační struktura
seznamová, Kořeny seznamových struktur
seznamová pro cizojazyčné výrazy, Cizojazyčné výrazy
souřadná, Zachycení souřadnosti v tektogramatickém stromě
souřadná vnořená, Zachycení souřadnosti v tektogramatickém stromě, Vnořené souřadné struktury
strukturovaný text, Anotace strukturovaného textu
stupeň, Gramatém stupně (degcmp)
subfunktor, Subfunktory
subjektivní pořadí, Povrchový slovosled
substantivizace adjektiv, Substantivizovaná adjektiva
substantivní skupina, Závislostní vztahy v substantivní skupině (shoda dvou substantiv)
substantivum
dějové, Třídění substantiv pro potřeby určování valence
kontroly, Typy sloves kontroly, Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na substantivizaci slovesa kontroly, Substantivizace infinitivu (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislá na substantivizaci slovesa kontroly, Substantivum (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislé na substantivizaci slovesa kontroly, které nemůže být rozvito infinitivem
sémantické, Sémantická substantiva
syntaktické, Sémantické slovní druhy
verbální, Třídění substantiv pro potřeby určování valence

V

valence, Valence
adjektiv, Valence adjektiv
adverbií, Valence adverbií
sloves, Valence sloves
slovesa být, "Být" existenční, "Být" zástupné, "Být" sponové (verbonominální predikát), "Být" frazeologické (slovesný frazém)
substantiv, Valence substantiv, Problematické případy při zachycování valence substantiv
závislé části frazému, Slovesná frazeologická spojení
valenční rámec, Struktura valenčního rámce, Valenční rámec a jeho zápis ve valenčním slovníku, Zápis valenčních rámců a jeho sémantika
frazému, Valenční rámce frazémů a složených predikátů
prázdný, Valenční rámec a jeho zápis ve valenčním slovníku
sloves cizího původu, Valenční rámce sloves cizího původu
složeného predikátu, Valenční rámce frazémů a složených predikátů, Valenční rámce složených predikátů
valenční slovník, Valenční slovník
vid, Gramatém vidu (aspect)
vlastní jméno, Vlastní jména a názvy, Uvozovky označující vlastní jméno nebo název
vlastní ohnisko, Vlastní ohnisko
vyplnění valenčního rámce, Zachycení valence v tektogramatických stromech
výpovědní dynamičnost, Výpovědní dynamičnost
výraz, Základní principy reprezentace věty na tektogramatické rovině
afirmační, Hraniční případy mezi přímou řečí a meta-užitím, Negační a afirmační výrazy, Výrazy ve funkci rematizátorů
číslovkový, Číslovkové výrazy "hodně", "více", "dost", "moc", "málo", "méně", "stejně", "plno", Typ "sto čtyřicet tisíc lidí", Typ "tyč dlouhá 2 m 10 cm 4 mm"
cizojazyčný, Cizojazyčné výrazy
identifikační, Identifikační výrazy
kontextově nezapojený, Kontextově nezapojený výraz (hodnota f v atributu tfa)
kontrastivní kontextově zapojený, Kontrastivní kontextově zapojený výraz (hodnota c v atributu tfa)
modifikující souřadicí spojovací výraz, Negační výrazy jako výrazy modifikující význam souřadicího spojovacího výrazu
modifikující význam souřadicího spojovacího výrazu, Výrazy modifikující význam souřadicí spojky, Homonymie: rematizátor - výraz modifikující souřadicí spojovací výraz
negační, Hraniční případy mezi přímou řečí a meta-užitím, Negační a afirmační výrazy, Výrazy ve funkci rematizátorů
nekontrastivní kontextově zapojený, Nekontrastivní kontextově zapojený výraz (hodnota t v atributu tfa)
spojovací souřadicí, PREC, Souřadicí spojovací výrazy
spojovací souřadicí složený, Souřadicí spojovací výrazy
užitý metajazykově, Hraniční případy mezi přímou řečí a meta-užitím, Výrazy užité metajazykově, Metajazykově užité negační a afirmační výrazy, Uvozovky označující meta-užití
ve funkci rematizátoru, Výrazy ve funkci rematizátorů
význam
abstraktní, Konkrétní, abstraktní a frazeologické významy slovesa
frazeologický, Konkrétní, abstraktní a frazeologické významy slovesa
konkrétní, Konkrétní, abstraktní a frazeologické významy slovesa