6.7.1. ATT

Definice funktoru ATT

Funktor ATT (attitude) je funktor pro takový atomický uzel, který reprezentuje výraz vyjadřující hodnotící nebo emociální stanovisko (postoj) mluvčího k obsahu výpovědi (nebo její části).

Narozdíl od jiných doplnění charakterizují doplnění s funktorem ATT komunikační situaci, signalizují komunikační funkce výpovědí a vnášejí do výpovědi pragmatické významy. Vyjadřují takové postoje mluvčího, jako je podiv, překvapení, uspokojení, obavy, lhostejnost, politování aj.

Pozor! Pomocí funktoru ATT zachycujeme také doplnění, která blíže specifikují modální významy modálních predikátů. K tomu viz 5.9.1.1.4 - "Bližší specifikace modálních významů".

Pozor! K syntaktickému chování doplnění s funktorem ATT viz 5.11.1.3 - "Sémantický dosah doplnění s funktorem MOD a ATT".

Formy. Pro doplnění s funktorem ATT je zejména v předložkových skupinách charakteristická jistá ustálenost lexikálního obsazení. Základní formy volného doplnění s funktorem ATT jsou:

Shodný tvar adjektiva. U substantiv vyjadřujících děj (substantiva na -ní a ; k tomu viz 5.2.4.3.3 - "Funktory nevalenčních doplnění substantiv označujících děj") je doplnění s funktorem ATT vyjadřováno i shodným tvarem adjektiva (ojediněle).

Příklady:

údajné.ATT poškozování zájmů státu

takzvané.ATT podnikání

Obrázek 6.42. Funktor ATT

Funktor ATT

Je to bohudíky za námi.

6.7.1.1. Hraniční případy u funktoru ATT

Hranice s funktorem MANN. Doplnění s funktorem ATT se s jinými doplnění stýká zejména formálně. Častá je homonymie mezi funktory ATT a MANN. Pak je typické, že doplnění s funktorem ATT (s významem: "bylo prosté, spravedlivé atd., že to udělal") bývá na začátku klauze, zatímco doplnění s funktorem MANN (s významem: "bylo prosté, spravedlivé atd., jakým způsobem to udělal") bývá za slovesem. Srov.:

  • Prostě.ATT nepřišel.

  • Oblékl se prostě.MANN

V dvojznačných a víceznačných případech je víceznačnému doplnění na základě kontextu přiřazen význam jediný. Srov.:

  • Prostě se oblékl a šel tam.

    Znamená-li věta: zkrátka se oblékl a šel tam, dostane uzel reprezentující příslovce prostě funktor ATT; charakterizuje-li toto příslovce způsob, jakým byl někdo oblečen, bude přiřazen funktor MANN.

Hranice s funktorem ACMP. Vedle nejčastější homonymie s funktorem MANN si doplnění s funktorem ATT konkuruje i s řadou dalších funktorů, a to zejména tehdy, je-li tato konkurence podpořena i formou. Například u předložek s+7 a bez+2, které vyjadřují primárně doplnění s funktorem ACMP (viz 6.6.1 - "ACMP"), může být v některých případech výběr mezi těmito dvěma funktory (ACMP a ATT) problematický. Vždy je třeba pečlivě zvážit (na základě dostupného kontextu), význam kterého funktoru doplnění více vyjadřuje: doplnění, kterému přiřazujeme funktor ATT, nese význam postoje mluvčího, mluvčí je vždy nějakým způsobem zainteresován na ději. Srov.:

  • Odešel s kloboukem.ACMP na hlavě.

  • Odešel s povzdechem.ACMP

  • Udělám to s radostí.ATT

Hranice s funktorem RHEM. Doplnění s funktorem ATT může hraničit s rematizátory. K tomu viz 9.6.1.2 - "Homonymie: rematizátor - modální výrazy (ATT a MOD)".