5.10.1. Doplněk vyjádřený jménem

Doplněk vyjádřený jménem může být:

Doplňky zde třídíme podle toho, jakým tradičním slovním druhem jsou vyjádřeny, tedy:

5.10.1.1. Doplněk vyjádřený substantivem

Substantivum v doplňku se se svým řídícím jménem shoduje v rodě a v čísle jen selektivně. Pád substantiva je dán u prostých doplňků vazbou slovesa, u doplňků se spojkou se shoduje s pádem řídícího substantiva.

Substantivní doplněk prostý je nejméně častý typ doplňku, forma je ustálená, lexikalizovaná, například:

Seděla mu modelem.COMPL obr. 5.167

Příklady substantivních doplňků se spojkou jako, jakožto, coby:

Pozvali toho chlapce jako představitele.COMPL hnutí. obr. 5.168

Dal domy coby záruku.COMPL obr. 5.169

S Čechy jako s národem.COMPL počítáme.

Nominalizace slovesa, na kterém doplněk závisí. Analogicky podle konstrukcí, ve kterých doplněk závisí na určitém slovesném tvaru, řešíme konstrukce, ve kterých je tento slovesný tvar nominalizován. Rozdíl je pouze ve struktuře: zatímco u doplňků závislých na určitém slovesném tvaru závisí i uzel pro druhý řídící člen doplňku (pro substantivum) na uzlu pro toto sloveso, u doplňků závislých zvláště na deverbativních adjektivech tomu tak být nemusí.

Srovnej:

 • Poslední volby vyhrál s programem postaveným jako negace.COMPL programu minulého.

  Doplněk jako negace závisí na deverbativním adjektivu postaveným a na předložkové skupině s programem. Závislost na deverbativním adjektivu je zachycena hranou. Závislost doplňku na předložkové skupině je zachycena atributem compl.rf (srov. obr. 5.170).

Příklady doplňků závislých na nominalizaci slovesa:

Předání domu coby záruky.COMPL proběhlo bez problémů. obr. 5.171

Postavení programu jako negace.COMPL se jim vyplatilo.

Za sezení modelem.COMPL jí platil.

Obrázek 5.167. Doplněk vyjádřený substantivem

Doplněk vyjádřený substantivem

Seděla mu modelem.

Obrázek 5.168. Doplněk vyjádřený substantivem

Doplněk vyjádřený substantivem

Pozvali toho chlapce jako představitele hnutí.

Obrázek 5.169. Doplněk vyjádřený substantivem

Doplněk vyjádřený substantivem

Dal domy coby záruku.

Obrázek 5.170. Doplněk vyjádřený substantivem

Doplněk vyjádřený substantivem

Poslední volby vyhrál programem postaveným jako negace programu minulého.

Obrázek 5.171. Doplněk vyjádřený substantivem

Doplněk vyjádřený substantivem

Předání domu coby záruky proběhlo bez problémů.

5.10.1.2. Doplněk vyjádřený adjektivem

Adjektivní doplněk (prostý i spojkový) vyjadřuje formálně svou závislost na řídícím jménu: shoduje se s ním v rodě, v čísle i v pádě.

Jako prostý adjektivní doplněk hodnotíme takové případy, kdy adjektivní přívlastek nestojí ve větě ve své bezpříznakové pozici před substantivem, ale je postaven za toto substantivum nebo na jiné místo ve větě; srov.:

 • Mám rád studené.RSTR pivo.

 • Mám rád pivo studené.COMPL

 • Pivo mám nejradši studené.COMPL

Toto pravidlo se nevztahuje na ustálená spojení s postponovaným přívlastkem jako kočka domácí, kyselina sírová.

K adjektivům v doplňku se nedoplňuje uzel pro řídící substantivum (viz i 5.12.1.2 - "Elipsa řídícího substantiva").

Příklady prostého adjektivního doplňku:

Našli kamaráda nemocného.COMPL obr. 5.172

Jan to udělal sám.COMPL obr. 5.173

Jan seděl na návštěvě spokojený/spokojen.COMPL

Jan potkal kamaráda převlečeného.COMPL za Fausta.

Propiskou píšu jen modrou.COMPL

Jana to udělala ráda.COMPL

Zvířata jsou po pokusu všechna.COMPL utracena.

Rád.COMPL bych zdůraznil, že to není náš problém, ale váš.

Sami.COMPL zakládají družstva nová.COMPL

Příklady adjektivního doplňku se spojkou jako, jakožto, coby:

Kamarád ležel jako nemocný.COMPL obr. 5.174

Mzdová regulace se bagatelizuje jako bezvýznamná.COMPL

Konstrukce s adjektivním doplňkem prostým a spojkovým zachycujeme prozatím stejně, přestože je mezi nimi (formální i sémantický) rozdíl, srov.:

 • Našel kamaráda nemocného.

  Adjektivní doplněk prostý vyjadřuje trvalou vlastnost.

 • Našel kamaráda jako nemocného.

  Adjektivní doplněk spojkový vyjadřuje vlastnost dočasnou.

!!! Obě konstrukce se později odliší subfunktory u funktoru COMPL.

Nominalizace slovesa, na kterém doplněk závisí. Analogicky podle konstrukcí, ve kterých se doplněk vztahuje k určitému slovesnému tvaru, řešíme konstrukce, ve kterých je slovesný tvar nahrazen nominalizací tohoto slovesa. Rozdíl je pouze ve struktuře: zatímco u doplňků závislých na určitém slovesném tvaru závisí i uzel pro druhý řídící člen doplňku (pro substantivum) na uzlu pro toto sloveso, u doplňků závislých zvláště na deverbativních adjektivech tomu tak být nemusí.

Obrázek 5.172. Doplněk vyjádřený adjektivem

Doplněk vyjádřený adjektivem

Našli kamaráda nemocného.

Obrázek 5.173. Doplněk vyjádřený adjektivem

Doplněk vyjádřený adjektivem

Jan to udělal sám.

Obrázek 5.174. Doplněk vyjádřený adjektivem

Doplněk vyjádřený adjektivem

Kamarád ležel jako nemocný.

5.10.1.3. Doplněk vyjádřený číslovkou

Je-li číslovka ve větě s plnovýznamovým slovesem odtržena od svého počítaného předmětu, zachycujeme ji jako doplněk. K (adjektivní) číslovce se v této pozici nedoplňuje uzel pro řídící substantivum.

Příklady doplňku vyjádřeného číslovkou:

Kluci přišli tři.COMPL obr. 5.175

Jako favoritka.COMPL skončila až třetí.COMPL obr. 5.176

Dívky přišly jen dvě.COMPL

Stromů porazili skoro tisíc.COMPL

Petr doběhl jako druhý.COMPL

Obrázek 5.175. Doplněk vyjádřený číslovkou

Doplněk vyjádřený číslovkou

Kluci přišli tři.

Obrázek 5.176. Doplněk vyjádřený číslovkou

Doplněk vyjádřený číslovkou

Jako favoritka skončila až třetí.