5.2.4. Zachycení valence v tektogramatických stromech

V této sekci popisujeme, jakým způsobem je na základě stanovených valenčních rámců zachycena u příslušných uzlů jejich valence.

Valence uzlu je v tektogramatickém stromě zachycena:

Na tektogramatické rovině uvažujeme o valenci v rovině významu, valenční doplnění tedy nemusí být vyjádřená (ani vyjádřitelná) v povrchové podobě věty. Nový uzel pro obligatorní valenční doplnění doplňujeme do tektogramatického stromu na základě pravidel popsaných zejména v 5.12.2 - "Elipsa závislého členu".

V této sekci popisujeme pouze dva specifické způsoby nevyjádření valenčního doplnění:

Poslední sekce (5.2.4.3 - "Dílčí pravidla pro zachycení valence jednotlivých komplexních uzlů") shrnuje dílčí pravidla pro anotaci valence v tektogramatických stromech.

!!! Stav zachycení valence v PDT. Valence není ve stromových strukturách zachycena v celém svém rozsahu. Důsledně je zachycena valence u následujících skupin komplexních uzlů:

Tyto uzly nazýváme "uzly se zkontrolovanou valencí", ostatní uzly pak "uzly s nezkontrolovanou valencí".

!!! Pro uzly se zkontrolovanou valencí platí, že:

!!! U uzlů, které nepatří do skupiny uzlů se zkontrolovanou valencí, je zachycení valence vždy provizorní. O uzlech s nezkontrolovanou valencí lze říci:

5.2.4.1. Všeobecný aktant a blíže nespecifikovaný aktor

Případy, kdy je nepřítomnost valenčního doplnění dána aktuální elipsou, i další specifické případy elipsy závislého valenčního doplnění jsou souhrnně popsány v 5.12.2 - "Elipsa závislého členu".

V této sekci se věnujeme popisu zcela specifickým případům nepřítomnosti nějakého doplnění v povrchové podobě věty, případům, které mohou nastat jen u těch doplnění, která jsou valenční, a právě proto, že jsou valenční. Jsou to:

 • všeobecný aktant.

 • blíže nespecifikovaný aktor.

Všeobecný aktant. Vymezení všeobecného aktantu je založeno na tom, že nejde o nepřítomné doplnění referující ke zcela konkrétní jednotce (jako je tomu při aktuální elipse), ale o doplnění referující obecně k jednotkám pro danou valenční pozici typickým. Základní situací pro zevšeobecnění aktantu je uzuálnost, obvyklost daného doplnění. Je zde dosti konkrétní představa o všeobecném charakteru doplnění, a právě pro tuto zřejmost jej lze v povrchové podobě věty vypustit.

V tektogramatickém stromu je všeobecný aktant zachycen nově vytvořeným uzlem se zástupným t-lematem #Gen (general participant). Vzhledem k tomu, že referentem všeobecného valenčního doplnění je "to, o čem to obvykle platí", "to, co je pro danou situaci typické", koreferovaný člen není možné v textu najít, všeobecný aktant nemá tedy vyznačenou koreferenci.

Zevšeobecněn může být jak aktant, který je ve valenčním rámci nějakého slova obligatorní, tak aktant, který je u tohoto slova fakultativní. Není-li v povrchové podobě věty nějaký aktant přítomen a tato nepřítomnost přitom není způsobena aktuální elipsou (a nejde ani o blíže nespecifikovaný aktant, o kterém viz dále), jedná se u obligatorního aktantu o případ jeho zevšeobecnění.

Nepřítomné všeobecné obligatorní aktanty jsou v tektogramatickém stromu zachyceny vždy pomocí nového uzlu se zástupným t-lematem #Gen.

Příklady všeobecných obligatorních aktantů:

 • všeobecný aktor:

  • Domy se stavějí z cihel. {#Gen.ACT}

   Valenční rámec pro tento význam slovesa stavět:

   ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z+2)

   Srov. obr. 5.1.

  Typickou povrchovou realizací konstrukce s všeobecným aktorem je reflexivní pasivum. V případě opisného pasiva nemusí nepřítomnost aktoru být způsobena vždy procesem zevšeobecnění, ale může se jednat i o aktuální nevyjádření (upozadění) konatele děje, který je však z kontextu jednoznačně identifikovatelný. V takovém případě má t-lema doplněného uzlu pro nepřítomný aktor hodnotu #PersPron (a je zde vyznačen koreferenční vztah).

 • všeobecný patiens:

  • V téhle troubě se mi dobře peče. {#Gen.PAT}

   Valenční rámec pro tento význam slovesa péci:

   ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z+2)

 • všeobecný adresát:

  • Jana prodává boty u Bati. {#Gen.ADDR}

   Valenční rámec pro tento význam slovesa prodávat:

   ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3)

   Srov. obr. 5.2.

 • všeobecný efekt:

  • Napiš mu o tom. {#Gen.EFF}

   Valenční rámec pro tento význam slovesa napsat:

   ACT(.1) ?PAT(o+6) ?ADDR(.3) EFF(.4;že[.v];aby[.v];.s)

 • všeobecné origo:

  • Učinil předčasný závěr. {#Gen.ORIG}

   Valenční rámec pro tento význam slovesa učinit:

   ACT(.1) CPHR({závěr,shrnutí,...}.4) ORIG(z+2)

Obrázek 5.1. Všeobecný aktant

Všeobecný aktant

Domy se stavějí z cihel.

Obrázek 5.2. Všeobecný aktant

Všeobecný aktant

Jana prodává boty u Bati.

!!! Nepřítomnost fakultativních aktantů v povrchové podobě věty může být způsobena buď fakultativností tohoto aktantu, nebo procesem zevšeobecnění. Pro rozlišení těchto dvou případů (nepřítomnosti z důvodu fakultativnosti aktantu a nepřítomnosti z důvodu zevšeobecnění) však nebyla zatím nalezena dostatečně silná kritéria. Při zachycování valence v tektogramatických stromech proto v současné době uvažujeme tak, jako by nepřítomnost fakultativních aktantů v povrchové podobě věty byla vždy způsobena jejich fakultativností, a tudíž tato doplnění nemají v tektogramatickém stromu svůj uzel. V povrchové podobě věty nepřítomný fakultativní aktant může být v tektogramatickém stromu reprezentován uzlem pouze z důvodu zachycení gramatických koreferenčních vztahů.

!!! Zevšeobecněna mohou být teoreticky všechna valenční doplnění. Pracujeme však zatím pouze se všeobecnými aktanty (nikoliv se všeobecnými obligatorními volnými doplněními), pracujeme tedy s všeobecným aktorem, patientem, adresátem, efektem a origem. V povrchové podobě věty nepřítomná obligatorní volná doplnění zachycujeme jednotně pomocí nově vytvořeného uzlu se zástupným t-lematem #Oblfm (viz i 5.12.2.1.3 - "Elipsa obligatorního volného doplnění (zástupné t-lema #Oblfm a #Rcp)") a otázku zevšeobecnění u nich zatím neřešíme.

!!! Pozor! Hodnota zástupného t-lematu #Gen je správně vyplněna jen u aktantů sloves. U doplněných uzlů pro aktanty substantiv, adjektiv a adverbií, která nejsou vyjádřena v povrchové podobě věty, nedošlo (z časových důvodů) v mnoha případech k výběru správného zástupného t-lematu (podle typu koreference; viz 5.12.2.1 - "Elipsa obligatorního doplnění"). U těchto doplněných uzlů bylo pracovně voleno t-lema #Gen. Hodnota t-lematu #Gen u uzlů reprezentujících valenční doplnění substantiv, adjektiv a adverbií tedy neznačí všeobecný aktant, ale vyjadřuje fakt, že správná hodnota t-lematu není ještě rozhodnuta; správná hodnota atributu t_lemma je jakákoli z přípustných hodnot zástupných t-lemat (#Gen, #PersPron, #Cor, #QCor). U uzlů, u kterých je dočasně nastaveno t-lema #Gen, také nejsou prozatím zachyceny případné koreferenční vztahy.

Blíže nespecifikovaný aktor. Vedle případů s aktuální (textovou) elipsou aktoru na straně jedné a případů se všeobecným aktorem na straně druhé rozlišujeme také přechodné případy tzv. blíže nespecifikovaného aktoru slovesa. Jde o případy, ve kterých výraz s nulovým vyjádřením v povrchové podobě věty referuje k entitě kontextem více méně jasně dané, ale konkrétním slovem v tomto kontextu přímo nevyjádřené. Koreferovaný člen nepřítomného (obligatorního) aktoru nelze přesně určit, nepřítomný aktor odkazuje spíše ke kontextu předchozího textu než ke konkrétní jednotce, z kontextu však můžeme alespoň částečně vymezit skupinu lidí (objektů), ke které odkazuje.

Při určování blíže nespecifikovaného aktoru slovesa se můžeme opřít o formu. O blíže nespecifikovaný aktor se v případě nevyjádřeného aktoru slovesa jedná tehdy, jsou-li splněny následující tři základní podmínky:

 • typická povrchová podoba:

  • řídící sloveso se shoduje s nulovým podmětem v 3. os. pl. anim.

  • charakteristická je přítomnost adverbiálního doplnění místa, které lokálně vymezuje skupinu lidí, mezi nimiž předpokládáme daného referenta; například:

   Na poště.LOC zavírají v šest hodin odpoledne.

   Tady.LOC dobře vaří.

 • možnost vymezit referenta.

 • vyloučení mluvčího ze skupiny možných aktorů.

V tektogramatickém stromu je blíže nespecifikovaný obligatorní aktor zachycen nově vytvořeným uzlem s t-lematem #Unsp. Nevolíme tedy t-lema #PersPron, které signalizuje jasný anaforický charakter, ale ani t-lema #Gen, které referuje k jednotce pro daný kontext typické, nikoli k obsahové jednotce v daném kontextu více či méně konkrétně vymezené.

Příklady:

Zmizení tohoto 700 kg těžkého lékařského přístroje hygienikům ohlásili 30. června letošního roku. {#Unsp.ACT} obr. 5.3

Hlásili to v rozhlase. {#Unsp.ACT} obr. 5.4

(Co jste dělal mezitím? Začít tehdy samostatně režírovat na Barrandově bylo absolutně nemyslitelné.) Ale přijali mě do scénáristického oddělení. {#Unsp.ACT}

Vypnuli proud. {#Unsp.ACT}

Ukradli nám auto. {#Unsp.ACT}

Obrázek 5.3. Blíže nespecifikovaný aktor

Blíže nespecifikovaný aktor

Zmizení tohoto 700 kg těžkého lékařského přístroje hygienikům ohlásili 30. června letošního roku.

Obrázek 5.4. Blíže nespecifikovaný aktor

Blíže nespecifikovaný aktor

Hlásili to v rozhlase.

!!! Blíže nespecifikovaný může být zřejmě kterýkoli aktant (a to i substantiv, adjektiv a adverbií). Není však snadné stanovit kritéria pro rozlišení případů, ve kterých je třeba doplnit uzel s t-lematem #Gen, případů, ve kterých je třeba doplnit uzel s t-lematem #Unsp, a případů s exoforickou koreferencí, ve kterých je třeba doplnit uzel s t-lematem #PersPron (viz 8.3.1.3 - "Exofora"). Pouze při určování blíže nespecifikovaného aktoru se můžeme opřít o formu, u všech ostatních aktantů (a zvláště u substantivních a adjektivních aktantů) je jediným kritériem jen možnost blíže vymezit referenta (oproti případům zevšeobecnění aktantu, kde tato možnost není). Vzhledem k těmto obtížím jsou v tektogramatických stromech zatím zaznačeny pouze případy blíže nespecifikovaných aktorů slovesa.

Hranice mezi případy všeobecného aktoru a případy blíže nespecifikovaného aktoru. Rozdíly mezi všeobecným aktorem slovesa a blíže nespecifikovaným aktorem slovesa jsou shrnuty v 5.3 - "Hranice mezi všeobecným aktorem a blíže nespecifikovaným aktorem".

Tabulka 5.3. Hranice mezi všeobecným aktorem a blíže nespecifikovaným aktorem

  Vyloučení mluvčího Typická povrchová realizace Vymezení referenta

Všeobecný aktor

(t_lemma=#Gen)

nevíme reflexivní pasivum všichni aktoři typičtí pro danou situaci

Blíže nespecifikovaný aktor

(t_lemma=#Unsp)

ano sloveso je ve tvaru 3. os. pl. anim. skupina lidí není vymezená explicitně, ale můžeme vyvodit možného referenta z kontextu

5.2.4.2. Reciprocita

!!! Pravidla pro zachycování reciprocity se často měnila a ani v této poslední verzi nejsou zřejmě definitivní. V tektogramatických stromech není anotace reciprocity podle uvedených pravidel zcela sjednocena. Též nejsou identifikována všechna místa, ve kterých by reciprocita měla být zachycena. Velmi nedůsledně je zachycena zejména reciprocita mezi valenčními doplněními, z nichž žádný neodpovídá aktoru. Tyto případy nebyly na rozdíl od případů s aktorem následně (po skončení první fáze anotací) vyhledávány a kontrolovány.

Jako reciprocitu (vzájemnost) označujeme syntaktickou operaci nad valenčním rámcem slova, při které dvě různá valenční doplnění (aktanty, popřípadě obligatorní volná doplnění) jsou postavena do symetrického vztahu tak, že vztah mezi nimi lze parafrázovat na základě modelu:

 • Jan a Marie se setkali. = Jan se setkal s Marií a (zároveň) Marie se setkala s Janem.

Důležitou podmínkou pro možnost reciprocikalizace dvou valenčních doplnění je jejich homogennost. Neplatí například parafráze:

 • Pavel se setkal s nezájmem.Pavel se setkal s nezájmem a (zároveň) nezájem se setkal s Pavlem.

V důsledku reciprocikalizace se v povrchové podobě věty ztrácí pozice jednoho z obligatorních doplnění (zpravidla patientu). V pozici jiného valenčního doplnění (zpravidla v pozici aktoru) jsou obě doplnění v recipročním vztahu vyjádřena najednou. Doplnění vyjádřené v této pozici lze pak z hlediska významu chápat zároveň jako člen dvou valenčních pozic (zpravidla jako aktor a patiens). Formálně je tato pozice realizována jako:

 • koordinační spojení.

  Srovnej:

  • Jan.ACT a Marie.ACT se potkali.

   = Jan.ACT potkal Marii.PAT a (zároveň) Marie.ACT potkala Jana.PAT

 • formální či jen sémantický plurál jména.

  Například:

  Dvojice se líbala.

  Milenci se líbali.

 • hypotaktická koordinace s předložkou s+7.

  Například:

  Jan s Marií se líbali.

 • koordinace s předložkou mezi+7 (viz 5.2.4.2.3 - "Reciprocita u substantiv").

  Například:

  V pondělí se konala zajímavá diskuze mezi čtenáři a spisovateli o smyslu literatury.

5.2.4.2.1. Valenční rámce a reciprocita

Z hlediska reciprocity rozlišujeme u sloves významy umožňující reciprocikalizaci a významy, které proces reciprocikalizace neumožňují. Hlavním kritériem je tu podmínka homogennosti těch valenčních doplnění, která jsou kandidáty na zrecipročnění. Srov.:

 • valenční rámce pro významy slovesa setkat se:

  • ACT(.1) PAT(s+7)

   setkal se s přítelem

  • ACT(.1) PAT(s+7)

   setkal se s potřebou, s. se s nezájmem, s. se s nepřátelstvím

!!! V současné verzi valenční slovníku je takto odlišených valenčních rámců jen velmi málo. U většiny sloves je k dispozici jen jeden valenční rámec, který je přiřazován slovesům s homogenními i nehomogenními valenčními doplněními zároveň.

U sloves, u kterých si konkuruje vyjádření patientu (respektive adresátu) akuzativem a předložkovou skupinou s+7 (tj. u tranzitivních sloves), vydělujeme dva valenční rámce: valenční rámec s patientem vyjádřeným předložkovou skupinou s+7 (který nese potenciální reciproční význam) a valenční rámec s patientem v akuzativu (který tuto reciproční charakteristiku nemá a získává ji až po transformaci). V případě reciproční konstrukce přiřazujeme slovesu rámec s patientem v akuzativu. Srov.:

 • Pavel se viděl s Petrem.PAT v divadle.

  Valenční rámec:

  ACT(.1) PAT(s+7) (.[se])

 • Pavel viděl Petra.PAT v divadle.

  Valenční rámec:

  ACT(.1) PAT(.4,.2,že[.v],jak-2[.v],jestli[.v],zda[.v],.c)

 • Pavel a Petr se viděli v divadle. {#Rcp.PAT}

  Valenční rámec:

  ACT(.1) PAT(.4,.2,že[.v],jak-2[.v],jestli[.v],zda[.v],.c)

!!! Vydělování dvou valenčních rámců (s patientem vyjádřeným předložkovou skupinou s+7 a s patientem v akuzativu) je prozatímní řešení. Je třeba znovu pečlivě zvážit vztahy mezi ne/recipročními významy a jednotlivými povrchově-syntaktickými realizacemi valenčních doplnění.

Reciproční "se". Z hlediska reciprocity rozlišujeme trojí se:

 • "se" jako součást t-lematu slovesa.

  U sloves inherentně recipročních jako setkat se, hádat se, prát se (míra aktivního zapojení na ději u druhého aktantu se předpokládá) zachycujeme výraz se jako součást t-lematu slovesa (víceslovné t-lema; viz 3.3.1 - "Víceslovné t-lema"). Sloveso tu nelze užít jinak než s tímto výrazem.

  V zápisu povrchově-syntaktické realizace se pak výraz se již nezapisuje.

 • "se" jako formální důsledek vyjádření patientu předložkovou skupinou "s+7".

  U sloves, u kterých je patiens (respektive adresát) vyjádřen předložkovou vazbou s+7, chápeme povrchové se jako formální důsledek vyjádření patientu předložkovou skupinou s+7. Ve valenčním rámci je pak vyjádření patientu pomocí předložky s+7 zapsáno takto:

  PAT(s+7) (.[se])

  Srovnej:

  • Petr se potkal s Pavlem.PAT

   Valenční rámec:

   ACT(.1) PAT(s+7) (.[se])

 • "se" jako formální prostředek vyjádření reciprocity.

  U sloves s akuzativní vazbou je reciproční vztah v povrchové podobě věty pravidelně signalizován výrazem se, který není zaznamenáván ve valenčním rámci (viz 5.2.2.3 - "Pravidelné změny v povrchově-syntaktické realizaci (nezaznamenávané ve valenčním rámci)"). Srov.:

  • Petr potkal Pavla.PAT

   Petr a Pavel se potkali. {#Rcp.PAT}

   Valenční rámec:

   ACT(.1) PAT(.4)

  Jako formální prostředek vyjádření reciprocity chápeme tvary slova se (k sobě, mezi sebou) i v recipročních konstrukcích s jinými než tranzitivními slovesy. Ve valenčních rámcích nejsou tyto výrazy v zápisu povrchově-syntaktické realizace zaznamenávány.

Charakteristickým formálním příznakem vyjádření reciprocity u substantiv je forma mezi+7. Ve valenčních rámcích není forma mezi+7 zapsána mezi možnými formami vyjádření valenčního doplnění, jde o pravidelný formální prostředek pro vyjádření reciprocity (viz i 5.2.2.3 - "Pravidelné změny v povrchově-syntaktické realizaci (nezaznamenávané ve valenčním rámci)"). Srov.:

 • jednání vlády.ACT s prezidentem.ADDR

  jednání vlády.ACT a prezidenta.ACT {#Rcp.ADDR}

  jednání mezi vládou.ACT a prezidentem.ACT {#Rcp.ADDR}

  Valenční rámec:

  ACT(.2,.u) PAT(o+6,ohledně[.2],věc:/AuxP[v-1,.2],v-1[věc.6[tento.#]],jestli[.v],aby[.v]) ADDR(s+7)

5.2.4.2.2. Zachycení reciprocity v tektogramatickém stromu

Reciprocitu zachycujeme pomocí nově vytvořeného uzlu se zástupným t-lematem #Rcp, který je do tektogramatického stromu doplněn na pozici valenčního doplnění, která je v povrchové podobě věty nerealizovaná právě v důsledku recipročního vztahu. Doplněný uzel má funktor, který této chybějící pozici valenčního rámce odpovídá. Mezi doplněným uzlem (t_lemma=#Rcp) a mezi valenčním doplněním, ve kterém jsou oba zrecipročněné členy vyjádřeny najednou, je zachycen vztah gramatické koreference (viz 8.2.6 - "Koreference v recipročních konstrukcích"). Srov.:

 • Jan.ACT a Marie.ACT <se> líbali. {#Rcp.PAT}

  Ve vztahu reciprocity je aktor a patiens slovesa líbat. Členy recipročního vztahu jsou najednou vyjádřeny v pozici aktoru a pozice patientu je v důsledku reciprocikalizace povrchově nevyjádřena. Do tektogramatického stromu je na pozici chybějícího patientu doplněn nový uzel se zástupným t-lematem #Rcp a s funktorem PAT. Mezi patientem a aktorem, tj. mezi zrecipročněnými aktanty, je zachycen vztah gramatické koreference, který v tomto případě od doplněného uzlu s t-lematem #Rcp vede k uzlu pro koordinační spojku a. Srov. obr. 5.5.

Týká-li se vztah reciprocity dvou valenčních doplnění, z nichž žádný neodpovídá aktoru, je valenční pozici, ve které jsou zrecipročněné členy vyjádřeny najednou, přiřazen ten funktor, který je ve valenčním rámci zapsán jako první v pořadí (povrchově-syntaktická realizace též odpovídá zápisu u tohoto funktoru). Má-li například sloveso ve valenčním rámci aktor, patiens, efekt a vztah reciprocity je mezi členy, které odpovídají pozicím patientu a efektu, je vyjádřené valenční pozici přiřazen funktor PAT a doplněný uzel s t-lematem #Rcp má funktor EFF. Srov.:

 • Porovnávali Německo.PAT a Koreu.PAT {#Rcp.EFF}

  Valenční rámec:

  ACT(.1) PAT(.4) EFF(s+7)

  Ve vztahu reciprocity je patiens a efekt slovesa porovnávat. Členy recipročního vztahu jsou oba najednou vyjádřeny v pozici patientu a pozice efektu je v důsledku reciprocikalizace povrchově nevyjádřena. Do tektogramatického stromu je na pozici chybějícího efektu doplněn nový uzel se zástupným t-lematem #Rcp a s funktorem EFF. Mezi efektem a patientem, tj. mezi zrecipročněnými aktanty, je zachycen vztah gramatické koreference.

Další příklady:

Němce.PAT odděluje rozdílná mentalita. {#Rcp.ORIG}

Ukrajina chce sjednotit rozdílné směnné kurzy.PAT své měny. {#Rcp.ADDR}

Podobně, má-li sloveso ve valenčním rámci pozice odpovídající funktorům ACT, PAT, DIR1 a DIR3 a vztah reciprocity je mezi členy, které odpovídají pozicím DIR1 a DIR3, je vyjádřené valenční pozici přiřazen funktor DIR1 a doplněný uzel s t-lematem #Rcp má funktor DIR3; například:

Poslanci přehazují návrh zákona mezi klubem.DIR1 a sněmovnou.DIR1 {#Rcp.DIR3} obr. 5.6

Formální prostředek vyjádření reciprocity. Reciproční vztah je v povrchové podobě věty zpravidla signalizován tvary slova se (k sobě, mezi sebou), tento (výrazový) ukazatel reciprocity však není pro reciproční konstrukci podmínkou. Případný, v povrchové podobě věty vyjádřený ukazatel reciprocity (tvary slova se) není na tektogramatické rovině reprezentován samostatným uzlem, ale odkazy na tyto analytické uzly jsou uloženy v atributu a u doplněného uzlu s t-lematem #Rcp. Například:

Státy.ACT Evropské unie <mezi sebou> obchodují. {#Rcp.ADDR} obr. 5.7

Dvojice.ACT <se> fyzicky napadla. {#Rcp.PAT}

Pozor! Adverbiale navzájem, vzájemně, spolu jsou vždy reprezentovány samostatným uzlem (zpravidla s funktorem MANN). Například:

Premiér s prezidentem spolu.MANN jednali. obr. 5.8

Pozor! Reciproční vztah zachycujeme jen tam, kde se recipročního vztahu účastní členy valenčního rámce a kde v důsledku reciprocity zůstane v povrchové podobě věty jedna obligatorní valenční pozice neobsazena.

V konstrukcích, ve kterých jsou všechny valenční pozice lexikálně obsazeny, a vztah mezi některými členy lze přesto hodnotit jako reciproční (zejména u sloves inherentně recipročních), není v tektogramatickém stromě tato případná reciprocita nijak zachycena; jedná se například o konstrukce jako:

Sourozenci.ACT se po sobě.LOC válejí [válet_se.PRED]

Sousedé.ACT si.BEN navzájem.MANN natřeli plot.

Petr.ACT potkal Pavla.PAT

Sestra.ACT si dopisuje s přítelem.ADDR [dopisovat_si.PRED]

Nezachycujeme ani reciprocitu mezi neobligatorními volnými doplněními.

Reciproční vztah v konstrukcích, ve kterých jsou všechny valenční pozice lexikálně obsazeny, je vždy jen potenciální. Implikace reciprocity může být vysoce pravděpodobná, ale není absolutní (a to ani u inherentně recipročních sloves). Kontextem může být tato potenciální reciprocita zrušena. Srov.:

 • Pavel se hádá s Janou.

 • Pavel se často hádá s Janou.

Z hlediska určování reciprocity jsou problematické zejména konstrukce, ve kterých je možné vyjádřit patiens (respektive adresát) akuzativem nebo předložkovou skupinou s+7. Rozdíly v zachycování těchto konstrukcí jsou popsány v následujícím přehledu:

 • Jan líbal Marii.

  Konstrukce s patientem v akuzativu nemá reciproční význam.

  Přiřazený valenční rámec:

  ACT(.1) PAT(.4)

 • Jan se líbal s Marií.

  Konstrukce s patientem realizovaným předložkovou skupinou (s+7) jsou konstrukce potenciálně reciproční, mohou, ale nemusí být užity v recipročním významu. Kontextem může být reciproční význam zrušen (například: Jan se líbá s Marií rád.).

  Vzhledem k tomu, že přítomnost recipročního významu zde není obecně platná, a též vzhledem k tomu, že valenční rámec slovesa je plně obsazen, není na tektogramatické rovině v těchto konstrukcích případná reciprocita členů zachycována.

  Přiřazený valenční rámec:

  ACT(.1) PAT(s+7) (.[se])

 • Jan a Marie se líbali.

  Neobsazená valenční pozice patientu, výraz se a dva koordinované členy v pozici aktoru jsou v této konstrukci zřetelnými signály recipročního vztahu mezi aktorem a patientem. Na pozici nepřítomného patientu se doplní nový uzel s t-lematem #Rcp (srov. obr. 5.5).

  Přiřazený valenční rámec:

  ACT(.1) PAT(.4)

 • Jan s Marií se líbali. / Jan s Marií se líbal.

  Konstrukce, ve kterých stojí oba potenciální členy valenčního rámce vedle sebe a druhý z nich je do konstrukce zapojen pomocí předložky s+7, se v anotaci liší podle toho, v jakém čísle je řídící sloveso:

  • je-li řídící sloveso v plurálu, hodnotíme konstrukci jako reciproční, podobně jako konstrukci Jan a Marie se líbali, s tím rozdílem, že v pozici aktoru nestojí dva členy spojené koordinačním vztahem, ale dva členy spojené hypotaktickou formou. Do pozice patientu je doplněn nový uzel s t-lematem #Rcp.

   Přiřazený valenční rámec:

   ACT(.1) PAT(.4)

  • je-li řídící sloveso v singuláru, konstrukci naopak jako reciproční nehodnotíme, podobně jako konstrukci Jan se líbal s Marií. Tato konstrukce nemusí být užita v recipročním významu. Kontextem může být reciproční význam zrušen (srov.: Jan s Marií se líbal rád.). Vzhledem k tomu, že přítomnost recipročního významu zde není obecně platná, je v těchto konstrukcích doplnění připojené pomocí předložkové skupiny s+7 zachyceno jako závislé přímo na řídícím slovese a má funktor PAT.

   Přiřazený valenční rámec:

   ACT(.1) PAT(s+7) (.[se])

Reciproční vs. reflexivní konstrukce. V homonymních konstrukcích, ve kterých tvar slova se může být chápán buď jako formální ukazatel reciprocity, nebo jako valenční doplnění (jako reflexivní zájmeno), které vyjadřuje totožnost tohoto valenčního doplnění s nejbližším subjektem, je tato homonymie na základě kontextu odstraněna směrem k jednomu významu. Srov.:

 • Eva a Jana se natřely opalovacím krémem.

  = Eva natřela Janu a Jana natřela Evu (reciproční význam).

  = Eva natřela sebe a Jana natřela sebe (reflexivní význam).

  Má-li konstrukce reciproční význam, není výraz se v tektogramatickém stromu reprezentován samostatným uzlem, ale odkaz na něj je uložen v atributu a u doplněného uzlu s t-lematem #Rcp a s funktorem PAT. Má-li konstrukce reflexivní význam, je výraz se zachycen jako samostatný uzel s funktorem PAT.

Násobení recipročních vztahů. Reciproční vztahy se v jedné konstrukci mohou i násobit. Srov.:

 • Jan a Pavel spolu hovořili o sobě navzájem.

  Ve větě je vztah reciprocity mezi aktorem a adresátem, ale i mezi aktorem a patientem. V tektogramatickém stromu je proto doplněn uzel s t-lematem #Rcp jak pro patiens, tak pro adresát, odkazy na předložkovou skupinu o sobě jsou uloženy v atributu a u doplněného uzlu pro patiens.

 • Jan a Pavel spolu hovořili (každý sám) o sobě.

  Ve větě je vztah reciprocity jen mezi aktorem a adresátem. Předložková skupina o sobě má reflexivní význam. V tektogramatickém stromu je proto vytvořen nový uzel s t-lematem #Rcp jen pro pozici adresátu a uzel reprezentující předložkovou skupinu o sobě dostane funktor PAT.

Obrázek 5.5. Reciprocita

Reciprocita

Jan a Marie se líbali.

Obrázek 5.6. Reciprocita

Reciprocita

Poslanci přehazují návrh zákona mezi klubem a sněmovnou.

Obrázek 5.7. Reciprocita

Reciprocita

Státy Evropské unie mezi sebou obchodují.

Obrázek 5.8. Reciprocita

Reciprocita

Premiér s prezidentem spolu jednali.

5.2.4.2.3. Reciprocita u substantiv

K procesu reciprocikalizace dochází i u valenčních doplnění substantiv, a to nejen deverbativních. Například:

bitva, boj, dohoda, dialog, domluva, duel, jednání, komunikace, obchod, porovnání, setkání, sjednocení, utkání, vztah

Při zachycování reciprocity u substantiv postupujeme podle stejných pravidel jako u sloves. Srov.:

 • jednání Petra.ACT a Pavla.ACT o prodeji domu trvalo několik hodin. {#Rcp.ADDR}

  = Petr jednal s Pavlem a zároveň Pavel jednal s Petrem.

  Valenční rámec pro tento význam substantiva jednání:

  ACT(.2;.u) PAT(o+6,ohledně[.2],věc:/AuxP[v-1,.2],v-1[věc.6[tento.#]],jestli[.v],aby[.v]) ADDR(s+7)

  V důsledku vyjádření recipročního vztahu mezi aktorem a adresátem není pozice adresátu v povrchové podobě věty obsazena. Do tektogramatického stromu je proto doplněn nový uzel se zástupným t-lematem #Rcp a s funktorem ADDR. Mezi tímto nově vytvořeným uzlem a pozicí aktoru (ve které jsou oba zrecipročněné členy vyjádřeny najednou) je zachycen vztah gramatické koreference (viz 8.2.6 - "Koreference v recipročních konstrukcích"; srov. obr. 5.9).

Obdobně jako u sloves může i reciproční vztah mezi substantivními doplněními být v povrchové podobě věty signalizován tvary slova se (k sobě, mezi sebou). Tyto případné, v povrchové podobě věty vyjádřené ukazatele reciprocity nejsou na tektogramatické rovině reprezentovány samostatným uzlem, ale odkazy na tyto analytické uzly jsou uloženy v atributu a u doplněného uzlu s t-lematem #Rcp. Například:

Jednání států <mezi sebou> bylo přerušeno.

Adjektiva vzájemný, společný jsou analogicky podle slovesných konstrukcí reprezentována samostatným uzlem (zpravidla s funktorem MANN). Například:

Jejich společné.MANN jednání se protáhlo. obr. 5.10

vzájemný.MANN vztah Petra a Pavla

Charakteristickým formálním příznakem vyjádření reciprocity u substantiv je forma mezi+7 (viz i 5.2.4.2.1 - "Valenční rámce a reciprocita").

Příklady:

Dohoda byla uzavřena mezi zastupiteli.ACT a částí.ACT poslanců z ODS. {#Rcp.ADDR} obr. 5.11

V pondělí se konala zajímavá diskuze mezi čtenáři.ACT a spisovateli.ACT o smyslu literatury. {#Rcp.ADDR}

podrobnosti o setkání obou prezidentů.ACT {#Rcp.PAT}

srovnání dvou nesourodých trhů.PAT {#Rcp.EFF}

páteční jednání ministrů.ACT {#Rcp.ADDR}

obchod s ropou mezi státy.ACT Evropské unie {#Rcp.ADDR}

jednání mezi vládou.ACT a parlamentem.ACT {#Rcp.ADDR}

převod cenných papírů mezi makléři.ACT , burzou.ACT a střediskem.ACT se nezdařil. {#Rcp.ADDR}

Obrázek 5.9. Reciprocita u substantiv

Reciprocita u substantiv

Jednání Petra a Pavla o prodeji domu trvalo několik hodin.

Obrázek 5.10. Reciprocita u substantiv

Reciprocita u substantiv

Jejich společné jednání se protáhlo.

Obrázek 5.11. Reciprocita u substantiv

Reciprocita u substantiv

Dohoda byla uzavřena mezi zastupiteli a částí poslanců z ODS.

5.2.4.2.4. Reciprocita a pasivum

Předložková skupina mezi+7 (kterou považujeme u substantiv za formální příznak reciprocity, viz 5.2.4.2.1 - "Valenční rámce a reciprocita") se jako potenciální příznak reciprocity vyskytuje i u sloves, v konstrukcích se zvratným a opisným pasivem.

Pro tyto konstrukce platí:

 • konstrukce s reflexivním pasivem vyjadřují primárně všeobecnost aktoru; reciprocitu v těchto konstrukcích prozatím nezachycujeme. Předložkovou skupinu mezi+7 zachycujeme jako lokální určení (s funktorem LOC); nepovažujeme ji za formu vyjádření pozice aktoru. Nově doplněné uzly pro aktor i pro druhý potenciálně zrecipročněný člen mají t-lema #Gen.

  Například:

  S ropou se obchoduje i mezi státy.LOC Evropské unie. {#Gen.ACT} {#Gen.ADDR}

  Mezi hráči.LOC se diskutovalo o tom, zda trenér očekává návštěvu sparťanského prezidenta. {#Gen.ACT} {#Gen.ADDR}

  !!! Domníváme se však, že do budoucna je možné uvažovat o zachycování recipročního vztahu mezi prvky všeobecného konatele a dalšího aktantu.

 • konstrukce s opisným pasivem vyjádření aktoru nevylučují. Předložková skupina mezi+7 může být formálním příznakem recipročního vztahu mezi aktorem a některým dalším valenčním doplněním.

  Ukazuje se však, že reciproční konstrukce s opisným pasivem jsou reciproční konstrukce s opisným pasivem složeného predikátu (viz 5.9.3 - "Složené predikáty"). Předložkovou skupinu mezi+7 tu pak chápeme jako formální příznak vyjádření recipročního vztahu mezi valenčními doplněními substantiva ve jmenné části složeného predikátu (a nikoli mezi aktanty slovesa; srov. obr. 5.11).

5.2.4.3. Dílčí pravidla pro zachycení valence jednotlivých komplexních uzlů

V této sekci uvádíme dílčí pravidla přijatá pro zachycování valence v tektogramatických stromech. Tato dílčí pravidla se týkají následujících oblastí:

Specifická pravidla jsou zavedena také pro zachycování valence složeného predikátu, ta jsou popsána v 5.9.3.4 - "Zachycení valence složených predikátů v tektogramatickém stromě".

5.2.4.3.1. Zachycení valence sloves s konkurenčními valenčními doplněními

Slovesa s konkurenčními valenčními doplněními a jejich valenční rámce jsou popsány v 5.2.3.1.5 - "Konkurence doplnění různých funktorů při zachování významu slovesa".

Zachycení valence sloves, která mají valenční rámec s alternací valenčních doplnění na jedné pozici. Valenční pozice obligatorního doplnění zapsaná ve valenčním rámci jako alternace několika různých doplnění (s různými funktory) je naplněna tehdy, je-li sloveso rozvito některým z těchto konkurenčních doplnění.

V případě, že sloveso není v povrchové podobě věty rozvito žádným z možných konkurenčních doplnění, doplní se na pozici tohoto obligatorního doplnění nový uzel (t_lemma=#Oblfm). Nově doplněný uzel dostane funktor nejobecnějšího z možných konkurenčních doplnění. V případě nepřítomného obligatorního doplnění způsobu se doplní uzel s t-lematem #Oblfm a s funktorem MANN.

I při kopírování slovesa s konkurenčním valenčním doplněním (například ve srovnávací konstrukci) doplníme pod zkopírovaný uzel slovesa za konkurenční valenční doplnění nový uzel vždy s nejobecnějším funktorem bez ohledu na to, jakou alternativou bylo toto valenční doplnění vyjádřeno u původního slovesa. Platí tedy, že při doplňování nového uzlu na pozici konkurenčního valenčního doplnění doplňujeme vždy doplnění s nejobecnějším funktorem (u konkurenčních doplnění s významem způsobu je tímto funktorem MANN).

Srovnej:

 • Dopadlo to ve prospěch sester.BEN

  Valenční rámec:

  ACT(.1) MANN(*)|CRIT(*)|ACMP(*)|BEN(*)|CPR(*)

  Doplnění ve prospěch sester zaplňuje pozici obligatorního způsobového doplnění (do tektogramatického stromu se již na pozici tohoto doplnění nedoplňuje žádný nový uzel; srov. obr. 5.12).

 • Projevilo se to zvýšením.MEANS inflace.

  Valenční rámec:

  ACT(.1) MANN(*)|CRIT(*)|ACMP(*)|BEN(*)|CPR(*)

  Doplnění zvýšením (inflace) zaplňuje pozici obligatorního způsobového doplnění (do tektogramatického stromu se již na pozici tohoto doplnění nedoplňuje žádný nový uzel).

 • Ta vypadá. {#Oblfm.MANN}

  Valenční rámec:

  ACT(.1) MANN(*)|CRIT(*)|ACMP(*)|BEN(*)|CPR(*)

  Na pozici v povrchové podobě věty nepřítomného obligatorního doplnění s významem způsobu je doplněn nový uzel s t-lematem #Oblfm a s funktorem MANN (srov. obr. 5.13).

 • Jedná s nadšením.ACMP stejně jako já {jednat.CPR} {#Oblfm.MANN}

  Valenční rámec:

  ACT(.1) MANN(*)|CRIT(*)|ACMP(*)|BEN(*)|CPR(*)

  Do srovnávací konstrukce se zkopíruje uzel slovesa jednat. Doplněný uzel pro obligatorní konkurenční doplnění způsobu tohoto zkopírovaného slovesa bude mít t-lema #Oblfm a funktor MANN, a to i přesto, že u původního slovesa je konkurenční doplnění způsobu vyjádřeno doplněním s funktorem ACMP (srov. obr. 5.14).

Obrázek 5.12. Zachycení valence slovesa s konkurenčními valenčními doplněními

Zachycení valence slovesa s konkurenčními valenčními doplněními

Dopadlo to ve prospěch sester.

Obrázek 5.13. Zachycení valence slovesa s konkurenčními valenčními doplněními

Zachycení valence slovesa s konkurenčními valenčními doplněními

Ta vypadá.

Obrázek 5.14. Zachycení valence slovesa s konkurenčními valenčními doplněními

Zachycení valence slovesa s konkurenčními valenčními doplněními

Jedná s nadšením stejně jako já.

Zachycení valence sloves, která mají více konkurenčních valenčních rámců pro jeden význam. Pro ta slovesa, u nichž je konkurence valenčních doplnění řešena ve valenčním slovníku prozatím pomocí více valenčních rámců (pro každé konkurenční doplnění jeden valenční rámec), jsou stanovena následující pravidla pro přiřazení a vyplnění valenčního rámce:

 • je-li konkurenční valenční doplnění v povrchové podobě věty vyjádřeno, přiřadí se slovesu valenční rámec, ve kterém je zapsáno vyjádřené konkurenční doplnění.

 • není-li v povrchové podobě věty žádné konkurenční doplnění vyjádřeno, nelze jednoznačně vybrat žádný z vytvořených rámců. Řídíme se zde jednoduchými pravidly:

  • v případě konkurence doplnění s funktory ADDR, LOC, DIR3, DIR1 je přednostně přiřazen valenční rámec s adresátem (coby aktantem).

   Toto pravidlo platí i pro případy, kdy je naopak v povrchové podobě věty přítomen adresát i doplnění s významem místa: slovesu je přednostně přiřazen rámec s adresátem, vyjádřené doplnění místa chápeme jako nevalenční volné doplnění.

  • v případě konkurence doplnění s funktory LOC a DIR3 u sloves s významem "umísťování něčeho někam/někde" a s významem "zaujímání místa" nebo "změny polohy" je přednostně přiřazen valenční rámec s obligatorním doplněním DIR3.

   Toto pravidlo platí i pro ty případy, ve kterých je obligatorní lokální určení v povrchové podobě věty realizováno homonymní formou odpovídající jak na otázku "kam?", tak na otázku "kde?", a na základě kontextu se nelze jednoznačně rozhodnout pro jeden z významů (viz k tomu i 6.4.3.1 - "Hraniční případy u funktoru DIR3"): homonymní lokální doplnění je přednostně zachyceno jako doplnění s funktorem DIR3.

Srovnej příklady:

 • zachycení valence u slovesa podat, které má pro jeden ze svých významů tyto tři valenční rámce:

  ACT(.1) CPHR({důkaz, informace, návrh, odvolání, oznámení, podnět, stížnost, výpověď, zpráva, žádost, žaloba,...}.4) ADDR(.3)

  ACT(.1) CPHR({důkaz, informace, návrh, odvolání, oznámení, podnět, stížnost, výpověď, zpráva, žádost, žaloba,...}.4) DIR3(*)

  ACT(.1) CPHR({důkaz, informace, návrh, odvolání, oznámení, podnět, stížnost, výpověď, zpráva, žádost, žaloba,...}.4) LOC(*)

  • Včera jsem podal žádost na úřad.DIR3

   Konkurenční valenční doplnění je v povrchové podobě věty vyjádřeno. Podle významu je přiřazen valenční rámec s obligatorním volným doplněním DIR3.

  • Včera jsem podal žádost.

   Konkurenční valenční doplnění není v povrchové podobě věty vyjádřeno. Přednostně je přiřazen valenční rámec s aktantem ADDR. Na pozici nevyjádřeného valenčního doplnění je doplněn nový uzel s funktorem ADDR a s t-lematem podle pravidel v 5.12.2 - "Elipsa závislého členu" (srov. obr. 5.15).

  • Včera jsem na městském úřadě.LOC podal žádost kompetentnímu oddělení.ADDR

   V povrchové podobě věty jsou vyjádřena doplnění dvou konkurenčních funktorů. Slovesu je přednostně přiřazen rámec s adresátem, vyjádřené lokální určení chápeme jako nevalenční volné doplnění.

 • zachycení valence slovesa umístit, které má pro jeden ze svých významů tyto dva valenční rámce:

  ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*)

  ACT(.1) PAT(.4) LOC(*)

  • Umístil křeslo v pokoji.LOC

   Konkurenční valenční doplnění je v povrchové podobě věty vyjádřeno. Podle formy (a významu) je přiřazen valenční rámec s obligatorním volným doplněním LOC.

  • Konečně je křeslo správně umístěno. {#Oblfm.DIR3}

   Konkurenční valenční doplnění není v povrchové podobě věty vyjádřeno. Přednostně je přiřazen valenční rámec s obligatorním doplněním DIR3. Na pozici nevyjádřeného valenčního doplnění je doplněn nový uzel s funktorem DIR3 a s t-lematem #Oblfm (srov. obr. 5.16).

  • Umístil křeslo vedle skříně.DIR3

   Konkurenční valenční doplnění je vyjádřeno homonymní formou odpovídající jak na otázku "kam?", tak na otázku "kde?". Pokud se nelze na základě kontextu jednoznačně rozhodnout pro jeden z významů, je homonymní lokální určení přednostně zachyceno jako doplnění s funktorem DIR3.

Obrázek 5.15. Zachycení valence slovesa s konkurenčními valenčními doplněními

Zachycení valence slovesa s konkurenčními valenčními doplněními

Včera jsem podal žádost.

Obrázek 5.16. Zachycení valence slovesa s konkurenčními valenčními doplněními

Zachycení valence slovesa s konkurenčními valenčními doplněními

Konečně je křeslo správně umístěno.

5.2.4.3.2. Problematické případy při zachycování valence substantiv

V případě, že se substantivum s valenčním potenciálem vyskytuje v povrchové podobě věty bez svých valenčních doplnění, případně jsou vyjádřena pouze některá jeho valenční doplnění, může být daná konstrukce natolik homonymní nebo i vágní, že ani na základě dostupného kontextu nelze jednoznačně určit, který z valenčních rámců má být danému substantivu přiřazen.

Valenční rámec je v případech víceznačné interpretace přiřazen na základě subjektivního rozhodnutí anotátora, na základě toho, jak anotátor danému kontextu rozumí.

Děj s účastí konatele vs. samovolný proces. Mezi valenčním rámcem pro význam děje s účastí konatele a valenčním rámcem pro samovolný proces se často rozhodujeme u substantiv jako: snížení, šíření, zvednutí, zpevnění, zpomalení, posílení, tj. u deverbativních substantiv, která mohou být odvozena jak od aktivního slovesa, tak od jeho zvratné podoby.

Pro taková substantiva jsou ve valenčním slovníku dva rámce:

 • pro děj s účastí konatele:

  ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u).

 • pro samovolný proces:

  ACT(.2,.u).

Vedle případů, kdy je možné poměrně spolehlivě rozlišit, zda jde o samovolný proces, nebo o proces s účastí konatele, existuje celá řada výskytů, kdy pro takové rozhodování chybí kontext (nebo znalost situace). Srovnej:

 • snížení cen.PAT na některé druhy zboží {#Gen.ACT}

  = děj s účastí konatele.

 • snížení hladiny.PAT řek

  = samovolný proces.

 • snížení výkonu mužstva

  Konstrukci lze interpretovat dvojím způsobem: buď někdo nebo něco snížilo výkon mužstva, nebo se výkon snížil sám.

Další nejednoznačné případy:

 • po zranění našeho brankáře

  Konstrukci lze interpretovat dvojím způsobem: bud' se brankář zranil sám, nebo ho někdo zranil.

 • znehodnocení skladovaných léků

  Konstrukci lze interpretovat dvojím způsobem: bud' někdo léky znehodnotil, nebo se znehodnotily samy například dlouhým skladováním.

 • zviditelnění samostatného slovenského státu

  Konstrukci lze interpretovat dvojím způsobem: bud' někdo, eventuelně něco zviditelnilo slovenský stát, nebo se zviditelnil sám.

Problematičnost přiřazení valenčního rámce v případě jemného rozdílu ve valenčních rámcích. U řady substantiv je různými valenčními rámci postižen i jemný rozdíl ve významu. Výběr jednoho z těchto valenčních rámců je však u konkrétního výskytu substantiva bez postačujícího kontextu problematický. Srov.:

 • valenční rámce substantiva vyjednávání:

  ACT(.2,.u) PAT(o+6) ADDR(s+7)

  ACT(.2,.u) PAT(.2,.u) ADDR(s+7)

  Příklady:

  • vyjednávání pracovních podmínek.PAT se zaměstnavatelem.ADDR

   Valenční rámec:

   ACT(2,7,u) PAT(2,u) ADDR(s+7)

  • vyjednávání o termínech.PAT dodávek s provozovatelem.ADDR

   Valenční rámec:

   ACT(.2,.u) PAT(o+6) ADDR(s+7)

  • kolektivní vyjednávání trvá několik hodin

   Konstrukci lze interpretovat dvojím způsobem.

 • valenční rámce substantiva vyprávění:

  ACT(.2,.7,.u) PAT(o+6) ?ADDR(.3)

  ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ADDR(.3)

  Příklady:

  • vyprávění pohádek.PAT

   Valenční rámec:

   ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ADDR(.3)

  • vyprávění o Africe.PAT

   Valenční rámec:

   ACT(.2,.7,.u) PAT(o+6) ?ADDR(.3)

  • podle vyprávění jednoho z hráčů

   Konstrukci lze interpretovat dvojím způsobem.

Konkurenční valenční doplnění u substantiv. V 5.2.3.1.5 - "Konkurence doplnění různých funktorů při zachování významu slovesa" jsou popsány případy konkurencí valenčních doplnění u sloves. Tyto konkurence se přenáší i na substantiva. Srov.:

 • valenční rámce substantiva podání:

  ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ADDR(.3)

  ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) DIR3(*)

  Příklady:

  • podání daňového přiznání finančnímu úřadu.ADDR

   Valenční rámec:

   ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ADDR(.3)

  • podání daňového přiznání na finanční úřad.DIR3

   Valenční rámec:

   ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) DIR3(*)

  • 31. března končí termín pro podání daňového přiznání.

   Konstrukci lze interpretovat dvojím způsobem.

 • valenční rámce substantiva umístění:

  ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) LOC(*)

  ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) DIR3(*)

  Příklady:

  • umístění dětí v dětských domovech.LOC

   Valenční rámec:

   ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) LOC(*)

  • umístění dětí do dětských domovů.DIR3

   Valenční rámec:

   ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) DIR3(.3)

  • o budoucím umístění prodejny se vedou spory

   Konstrukci lze interpretovat dvojím způsobem.

!!! Konvence o přednosti doplnění jednotlivých funktorů zavedené u sloves (viz 5.2.3.1.5 - "Konkurence doplnění různých funktorů při zachování významu slovesa"), nejsou u substantiv (prozatím) uplatněny. Valenční rámec je v případech víceznačné interpretace přiřazen na základě subjektivního rozhodnutí anotátora.

5.2.4.3.3. Funktory nevalenčních doplnění substantiv označujících děj

Nevalenční rozvití deverbativních substantiv označujících děj (viz 5.2.3.2.4.1 - "Valenční rámce substantiv označujících děj") mají funktor, jaký by měla v případě, že by rozvíjela odpovídající základové sloveso. Pokud je tedy substantivu přiřazen valenční rámec pro dějový význam, pak všechna doplnění tohoto substantiva včetně shodných adjektivních rozvití jsou ohodnocena funktory pro slovesná doplnění. Srov.:

 • dvě.THO včerejší.TWHEN jednání parlamentu.ACT o daních.PAT

  = Parlament včera dvakrát jednal o daních.

 • dvě.THO včerejší.TWHEN zásadní.MANN rozhodnutí vlády.ACT

  = Vláda včera dvakrát zásadním způsobem rozhodla. (srov. obr. 5.17)

 • přirozené.MANN vybírání

  = přirozeně vybírat

Další příklady:

zdejší.LOC výskyt

tehdejší.TWHEN pobyt ve východní Evropě

letošní.TWHEN příchod zimy

poslední.TWHEN jmenování

vysoké.EXT zatížení

Substantivní funktor RSTR je přiřazen pouze v případech:

 • rozvití substantiva zájmeny ten, tento, onen, některý, nějaký, žádný.

  Například:

  tato.RSTR včerejší.TWHEN hlasování parlamentu.ACT

  ono.RSTR poskakování

 • rozvití substantiva adjektivy, kterým je obtížné přiřadit funktor pro slovesné doplnění.

  Například:

  určitá.RSTR jednání parlamentu.ACT

 • rozvití substantiva vztažnou klauzí.

  Například:

  tato.RSTR hlasování parlamentu.ACT, která se uskutečnila.RSTR včera. obr. 5.18

  Srovnej obr. 5.18.

Pozor! Shodná adjektivní rozvití (s výjimkou přivlastňovacích adjektiv a zájmen) se nepovažují za vyjádření aktantu, ale zachycují se s funktory pro volná slovesná doplnění; například:

soudní.MANN rozhodnutí obr. 5.19

!!! Nevalenční doplnění substantiv (označujících děj), která jsou vyjádřena shodným adjektivem, mají v datech přiřazeny odpovídající funktory pro slovesná volná doplnění systematicky jen u verbálních substantiv (zakončených na -ní, -tí) a opravdu důsledně jen v případě funktoru TWHEN. V ostatních případech mají shodná adjektivní rozvití často funktor RSTR (místo odpovídajícího funktoru pro slovesné volné doplnění).

Obrázek 5.17. Zachycení valence substantiva označujícího děj

Zachycení valence substantiva označujícího děj

dvě včerejší zásadní rozhodnutí vlády

Obrázek 5.18. Zachycení valence substantiva označujícího děj

Zachycení valence substantiva označujícího děj

tato hlasování parlamentu, která se uskutečnila včera

Obrázek 5.19. Zachycení valence substantiva označujícího děj

Zachycení valence substantiva označujícího děj

soudní rozhodnutí

5.2.4.3.4. Zájmena zastupující slova s valencí

Deiktická slova koreferující s plnovýznamovými slovy mohou koreferovat i se slovy, která mají valenci (zpravidla se substantivy). Koreferenčním vztahem se k deiktickému slovu přenáší i valenční chování slova, na které deiktické slovo odkazuje. V povrchové podobě věty pak mohou být vyjádřena i valenční doplnění těchto koreferovaných slov.

Jde zejména o případy zastoupení substantiva majícího valenci vztažným zájmenem v závislé klauzi vztažné. Mezi vztažným zájmenem a substantivem je vyznačen vztah gramatické koreference (viz 8.2.2 - "Koreference vztažných prostředků"). Může ale jít i o případy textové koreference.

Uzel pro koreferující zájmeno dostane stejný funktor, který by v jeho pozici dostalo koreferované slovo (například i CPHR nebo DPHR). Je-li v povrchové podobě klauze s koreferujícím zájmenem vyjádřeno valenční doplnění koreferovaného slova, závisí toto valenční doplnění v tektogramatickém stromu na uzlu pro koreferující zájmeno s funktorem podle valenčního rámce koreferovaného slova. Ta obligatorní valenční doplnění koreferovaného slova, která nejsou v povrchové podobě klauze s koreferujícím zájmenem vyjádřena, doplňujeme do tektogramatického stromu pomocí nově vytvořených uzlů jen v případě vyznačení gramatických koreferenčních vztahů.

Zájmeno odkazující ke slovu, které má valenci, nemá přiřazený valenční rámec. Valenční rámec je přiřazen pouze koreferovanému slovu.

Srovnej:

 • Vliv, který.CPHR mají na situaci.PAT, je velký.

  Vztažné zájmeno který v závislé klauzi vztažné odkazuje k substantivu vliv s valenčním rámcem: ACT(.2;.u) PAT(na+4). Mezi zájmenem který a substantivem vliv je zachycen vztah gramatické koreference (viz 8.2.2 - "Koreference vztažných prostředků").

  Zájmeno který dostane funktor CPHR (mít vliv je složený predikát; viz 5.9.3 - "Složené predikáty"). Výraz na situaci vyjadřuje patiens substantiva vliv; v tektogramatickém stromu bude záviset na uzlu pro zájmeno který a bude mít funktor PAT. Na uzlu pro substantivum vliv pak závisí nově doplněný uzel se zástupným t-lematem #PersPron, od kterého vede textový koreferenční vztah k uzlu pro patiens na situaci (srov. obr. 5.20).

 • (Začínáme upomínkami, těch bylo vloni asi osm set, a končíme soudními žalobami.) Bylo jich.CPHR podáno na sedmdesát.

  Zájmeno on odkazuje k substantivu žaloba. Mezi zájmenem on a substantivem žaloba je zachycen vztah textové koreference (viz 8.2.2 - "Koreference vztažných prostředků"). Zájmeno on dostane funktor CPHR (podat žalobu je složený predikát; viz 5.9.3 - "Složené predikáty").

Další příklady:

Zájem, který.CPHR rolníci projevují o kurzy.PAT, není malý.

Válečnou sekeru, kterou.DPHR včera zakopali, dneska zase vykopali.

Obrázek 5.20. Zájmena zastupující slova s valencí

Zájmena zastupující slova s valencí

Vliv, který mají na situaci, je velký.