4.5.11. Gramatém dispoziční modality (dispmod)

Základní hodnoty gramatému dispmod jsou uvedeny v 4.12 - "Hodnoty gramatému dispmod".

Tabulka 4.12. Hodnoty gramatému dispmod

disp0

uzel reprezentuje řídící predikát klauze, která nemá dispoziční modalitu

disp1

uzel reprezentuje řídící predikát klauze, která má dispoziční modalitu

Gramatém dispmod náleží:

Tento gramatém přináleží uzlům reprezentujícím slovesný predikát klauze, které mají v gramatému slovesné modality hodnotu ind nebo cdn (neimperativní formy), a zachycuje, zda klauze vyjadřuje tzv. dispoziční modalitu.

Dispoziční modalita je zvláštním druhem modality, který postihuje vztah / postoj agentu k ději. V češtině je nesena specifickým typem konstrukcí: jejich povrchová podoba zpravidla sestává z reflexivní formy pasiva, adverbiále způsobu (pouze takového, které je schopno vyjádřit vztah / postoj agentu k ději, například: dobře, lehce, špatně, nikoli anglicky) a dativního tvaru s funkcí agentu, který za jistých podmínek nemusí být v povrchové podobě věty přítomen. Rovněž modální adverbiále může být ve větách zvolacích (nebo podobně zabarvených větách) elidováno, dispozice agentu k ději je implikována (například: Jemu se pracuje!).

Hodnoty disp1 nabývá uvedený gramatém tedy pouze u uzlů reprezentujících slovesný predikát vět typu:

Tato studie se studentům četla dobře. [dispmod=disp1]

Spalo se nám tu výborně. [dispmod=disp1]

Jinak je hodnota tohoto gramatému disp0.

Pozor! U uzlů reprezentujících imperativ, infinitiv nebo přechodník je v gramatému dispoziční modality vyplněna hodnota nil.

Více viz 4.6.4.3 - "Hodnoty gramatému dispoziční modality".