7.16.2. Operátory

Operátory rozumíme (spojovací) výrazy pro vyjadřování matematických operací a intervalů. Jde o výrazy z hlediska formy podřadicí i souřadicí. Mezi operátory řadíme zejména:

Pravidla anotace matematických operací a intervalů jsou popsána v 7.11 - "Matematické operace a intervaly".

Operátor je v tektogramatickém stromě reprezentován samostatným uzlem pouze v těch přídech, kdy jsou matematické operace nebo intervaly zachyceny jako souřadná struktura. Uzel reprezentující operátor pak představuje kořen této souřadné struktury (functor=OPER).

T-lema. T-lematem uzlu reprezentujícího operátor matematické operace je znaménko příslušné matematické operace, a to buď v podobě zástupného t-lematu (#Colon pro dvojtečku, #Slash pro lomítko), nebo (v případě, že pro dané znaménko nebylo zavedeno zástupné t-lema) v té podobě, v jaké se vyskytuje v textu: tedy buď jako symbol (například: +), nebo jako slovo (například: plus).

V t-lematu uzlu pro operátor intervalu realizovaného kombinací předložkových skupin jsou jednotlivé předložky spojeny podtržítkem (od_přes_do; viz i v sekci o víceslovných t-lematech 3.3 - "T-lema víceslovných lexikálních jednotek"). Jednotlivé kombinace předložek vyjadřujících interval jsou v povrchové podobě věty realizovány různými formálními variantami (od - do, od - po, od - k). Pro tyto různé formální varianty je vždy vybrána jedna reprezentativní varianta, která je zapsána jako t-lema uzlu, který operátor reprezentuje v tektogramatickém stromu (od_do).

Výraz "". Výraz má při vyjadřování matematických operací a intervalů dvojí funkci:

Srovnej: