Kapitola 2. Typy uzlů

Uzly tektogramatického stromu jsou rozděleny do osmi skupin; tyto skupiny nazýváme typy uzlů. Typy uzlů jsou vymezeny buď na základě tektogramatického lematu uzlu (dále t-lematu, viz 3 - "Tektogramatické lema (t-lema)"), nebo na základě jeho funktoru, popřípadě jak podle t-lematu, tak podle funktoru.

Pro každý typ uzlu platí v zásadě stejná pravidla o jeho přímých potomcích.

Rozlišují se následující typy uzlů:

Informace o typu uzlu je zachycena hodnotou atributu nodetype. Atribut nodetype nabývá osmi hodnot a přináleží každému uzlu tektogramatického stromu. Hodnoty atributu nodetype jsou uvedeny v 2.1 - "Hodnoty atributu nodetype".

Tabulka 2.1. Hodnoty atributu nodetype

root

technický kořen tektogramatického stromu

atom

atomický uzel

coap

kořen souřadné struktury

list

kořen seznamové struktury

fphr

uzel reprezentující cizojazyčný výraz

dphr

uzel reprezentující závislou část frazeologického spojení

complex

komplexní uzel

qcomplex

kvazikomplexní uzel

Hierarchie typů uzlů tektogramatického stromu. Hierarchii typů uzlů tektogramatického stromu znázorňuje schéma obr. 2.1. Zkratky uvedené na druhé úrovni jsou hodnotami atributu nodetype. Komplexní uzly jsou jako jediný typ uzlů dále děleny, a to do čtyř sémantických slovních druhů (sémantických substantiv, sémantických adjektiv, sémantických adverbií a sémantických sloves). Všechny sémantické slovní druhy kromě sémantických sloves jsou dále vnitřně strukturovány. Vnitřní struktura těchto sémantických slovních druhů je popsána v 4.2.1 - "Vztah sémantických slovních druhů ke slovním druhům tradičním", kde je také znázorněna schématy obr. 4.2, obr. 4.3 a obr. 4.4.

Obrázek 2.1. Hierarchie typů uzlů tektogramatického stromu

Hierarchie typů uzlů tektogramatického stromu