7.8.2. Vlastní jména a názvy

Mezi vlastní jména a názvy řadíme:

Pro anotaci vlastních jmen platí pravidla uvedená v 7.8.1 - "Základní pravidla anotace identifikačních výrazů" a další specifická pravidla, která uvádíme v této sekci.

Vlastní jména osob (atribut is_name_of_person). Všechny uzly reprezentující výrazy, které jsou součástí vlastních jmen osob (uzly reprezentující křestní jméno nebo příjmení) mají v atributu is_name_of_person vyplněnou hodnotu 1. Viz 7.2 - "Hodnoty atributu is_name_of_person".

Tabulka 7.2. Hodnoty atributu is_name_of_person

0

uzel reprezentuje výraz, který není součástí vlastního jména osoby

1

uzel reprezentuje výraz, který je součástí vlastního jména osoby

Není-li atribut vyplněn, předpokládá se hodnota 0.

!!! Do budoucna počítáme se zavedením atributu, který bude pro každý uzel určovat, zda je, nebo není součástí identifikačního výrazu. Prozatím byl zaveden pouze atribut is_name_of_person a informaci o tom, zda nějaký uzel je/není součástí identifikačního výrazu, udává pro identifikační výrazy zapsané v uvozovkách také atribut quot/type (k němu viz 7.19.1 - "Text v uvozovkách").

Otázka začátku názvu. Při anotaci může být někdy problematické určit začátek (a často i konec) názvu, a to zejména vzhledem k tomu, že psaní velkých a malých písmen je u některých typů názvů zavedeno různě (podle Pravidel českého pravopisu se píše: Sídliště Míru, ale náměstí Míru). Při určování začátku názvu se proto řídíme následujícími jednoduchými pravidly:

!!! Určování začátku a konce názvu je při současném stavu anotace důležité jen pro zařazení identifikačního výrazu do skupiny A nebo B. Do budoucna je tato otázka důležitá pro zavedení atributu, který bude pro každý uzel určovat, zda výraz, který reprezentuje je, nebo není součástí názvu.

Obrázek 7.148. Vlastní jméno

Vlastní jméno

Jdi přes most Palackého.

Obrázek 7.149. Vlastní jméno

Vlastní jméno

Na náměstí Míru je rušno.

Obrázek 7.150. Vlastní jméno

Vlastní jméno

Šli jsme ulicí Spálenou.

Obrázek 7.151. Vlastní jméno

Vlastní jméno

Šli jsme ulicí Spálená.

Obrázek 7.152. Vlastní jméno

Vlastní jméno

Šli jsme Spálenou.

Obrázek 7.153. Vlastní jméno

Vlastní jméno

Bydlíme v ulici Mezi Zahrádkami.

Obrázek 7.154. Vlastní jméno

Vlastní jméno

Bydlíme Mezi Zahrádkami 21.

7.8.2.1. Specifická pravidla pro některé typy vlastních jmen

V této sekci uvádíme specifická pravidla pro některé typy vlastních jmen.

Oficiální zeměpisné názvy. Struktura oficiálních zeměpisných názvů (názvy obcí, ulic, náměstí, čtvrtí, hor, řek, států, ostrovů, poloostrovů, nížin, moří) se neanalyzuje. Všechny závislé uzly mají funktor RSTR.

Příklad:

Ústí nad Labem.RSTR obr. 7.155

Obrázek 7.155. Oficiální zeměpisný název

Oficiální zeměpisný název

Ústí nad Labem

Pozor! Pro názvy zastávek a stanic hromadné dopravy, názvy prostranství, budov, hradů, institucí, pro zeměpisné názvy regionální a pomístní toto pravidlo nebylo zavedeno. Většinou však i jejich závislé uzly budou mít (podle obvyklých a zde přijatých pravidel anotace) funktor RSTR.

Vícedílná vlastní jména osob. U vícedílných vlastních jmen osob je efektivním kořenem názvu uzel reprezentující poslední část jména. Všechny ostatní složky jména závisí na tomto uzlu (jako sestry) a mají funktor RSTR. Spojovník nebo mezera uvnitř složeného vlastního jména se chápou jako povrchové konvence, jejich psaní a rozdíl mezi nimi se v tektogramatických stromech nereflektuje.

Příklady:

Klára.RSTR Nováková.RSTR Malá obr. 7.156

stejně bude: Klára Nováková-Malá

Jan.RSTR Maria.RSTR Plojhar obr. 7.157

stejně bude: Jan-Maria Plojhar i Jan Maria-Plojhar

Anna.RSTR Marie obr. 7.158

stejně bude: Anna-Marie

jméno Anna.RSTR Marie.ID

rtěnka Margaret.RSTR Astor.ID

K anotaci nominálních skupin, ve kterých je spojeno obecné a vlastní jméno osoby, viz i 5.11.4.1 - "Spojení jména obecného a jména vlastního".

Pozor! na spojení s pomlčkou (nikoli spojovníkem). Ta se zachycují jako souřadná struktura. Například:

dvojice Máčala.ID - Lešický.ID obr. 7.159

Obrázek 7.156. Vícedílné vlastní jméno osoby

Vícedílné vlastní jméno osoby

Klára Nováková Malá

Obrázek 7.157. Vícedílné vlastní jméno osoby

Vícedílné vlastní jméno osoby

Jan Maria Plojhar

Obrázek 7.158. Vícedílné vlastní jméno osoby

Vícedílné vlastní jméno osoby

Anna Marie

Obrázek 7.159. Pomlčka jako součást názvu

Pomlčka jako součást názvu

dvojice Máčala - Lešický

Cizojazyčná vlastní jména osob. Víceslovná cizí příjmení nebo víceslovná cizí křestní jména v nějakém evropském jazyce jsou reprezentována jedním uzlem. V t-lematu těchto uzlů vystupují jednotlivá m-lemata všech částí víceslovného cizího jména nebo příjmení spojená podtržítky v pořadí, v jakém se vyskytly v povrchové podobě věty (viz 3.3.1 - "Víceslovné t-lema").

Například:

Malíř.RSTR Leonardo.RSTR da Vinci.ACT je slavný. [t-lemma=da_Vinci]

Pan.RSTR da Cruz.ACT už je tady. [t-lemma=da_Cruz]

Cizí vlastní jména evropská reprezentovaná jedním uzlem se zachycují se podle stejných pravidel jako jména česká.

Pozor! Cizí vlastní jména v jiném než evropském jazyce jsou zachycena jako podle pravidel pro cizojazyčné fráze (pomocí nově vytvořeného uzlu s t-lematem #Forn; viz 7.9 - "Cizojazyčné výrazy"); například:

čínský císař {#Forn} Tung.FPHR chun.FPHR Chou.FPHR

Dvě skloňovaná jména jako součást názvu. Některé názvy měst, jejich částí, nádraží, zastávek apod. jsou tvořeny dvěma skloňovanými jmény, často spojenými pomocí spojovníku. Název má potenciálně dva řídící členy. Tyto názvy strukturně analyzujeme. Uzel reprezentující řídící člen specifikující, blíže určující části (zpravidla druhá část názvu, druhé skloňované jméno) má funktor RSTR. Není-li zřetelné, která část je řídící a která závislá, považuje se za efektivní kořen názvu uzel reprezentující řídící člen první části (před spojovníkem). Spojovník není v těchto případech reprezentován uzlem.

Příklady:

Frýdek - Místek.RSTR obr. 7.160

Sejdeme se v Praze.LOC - Nebušicích.RSTR obr. 7.161

stanice Praha.ID - Smíchov.RSTR obr. 7.162

Praha - Hlavní nádraží.RSTR

Viz i anotace nominálních skupin - 5.11.4 - "Závislostní vztahy v substantivní skupině (shoda dvou substantiv)".

Obrázek 7.160. Dvě skloňovaná jména jako součást názvu

Dvě skloňovaná jména jako součást názvu

Frýdek - Místek

Obrázek 7.161. Dvě skloňovaná jména jako součást názvu

Dvě skloňovaná jména jako součást názvu

Sejdeme se v Praze - Nebušicích.

Obrázek 7.162. Dvě skloňovaná jména jako součást názvu

Dvě skloňovaná jména jako součást názvu

stanice Praha - Smíchov

Neskloňované jméno v nominativu jako součást názvu. Je-li součástí názvu neskloňované jméno v nominativu, které není efektivním kořenem názvu, má uzel reprezentující tento nominativ funktor RSTR.

Taková nesklonná jména se objevují v názvech měst, jejich částí, úřadů, při uvádění sídla v názvu organizace, při bližší specifikaci značky určitého výrobku a nově zvláště v názvech sportovních soutěží, do kterých je nesklonně zapojeno jméno sponzora soutěže.

Příklady:

Pracuje v Chemopetrolu.LOC Litvínov.RSTR obr. 7.163

Fotbalová Gambrinus.RSTR liga obr. 7.164

Hokejová Český Telecom.RSTR extraliga

Budou bydlet na Praze.LOC - východ.RSTR

okres Praha.ID - východ.RSTR

u katastrálního úřadu Praha.ID město.RSTR

s novou Škodou.ACMP Favorit.RSTR

automobil Opel.ID Astra.RSTR

prací prášek Palmex.ID modrá síla.RSTR

Válcovny plechu Frýdek.RSTR -Místek.RSTR

fotbalový klub Bayern.ID Mnichov.RSTR

Obrázek 7.163. Neskloňované jméno v nominativu jako součást názvu

Neskloňované jméno v nominativu jako součást názvu

Pracuje v Chemopetrolu Litvínov.

Obrázek 7.164. Neskloňované jméno v nominativu jako součást názvu

Neskloňované jméno v nominativu jako součást názvu

Fotbalová Gambrinus liga.

Přivlastňovací adjektiva a genitivy s významem "na počest, na památku". Uzly reprezentující přivlastňovací adjektiva utvořená od vlastního jména osoby, které jsou součástí názvu, mají funktor RSTR. Podobně uzel reprezentující vlastní jméno v genitivu (alternující s přivlastňovacím adjektivem) nebo i některá obecná jména v genitivu, která nesou význam "na počest, na památku" a která jsou součástí názvu, mají funktor RSTR.

Příklady:

Karlova.RSTR univerzita

Smetanova.RSTR Litomyšl

Parléřův.AUTH Karlův.RSTR most

stanice Náměstí Míru.RSTR

socha Svobody.RSTR

Divadlo Járy Cimrmana.RSTR

most Barikádníků.RSTR

Sídliště Antala Staška.RSTR

Pozor! Nemá-li genitiv jména, který je součástí názvu, význam "na počest, na památku", může mít i jiný funktor; například:

Organizace spojených národů.APP

Pohár mistrů.APP evropských zemí.APP

Pozor! Přivlastňovací adjektiva s významem "na počest, na památku" je třeba odlišit od přivlastňovacích adjektiv s významem funktoru APP (vlastník nazvaného objektu), a od přivlastňovacích adjektiv s významem funktoru AUTH (tvůrce nazvaného objektu), která nejsou součástí názvu. Viz i 6.10.2 - "AUTH".

Aponované obecné rodové jméno. V případě, že název ze skupiny B nezávisí na obecném rodovém jménu, ale je s ním v apozici, je tento název zachycen jako identifikační struktura, jejímž kořenem je uzel se zástupným t-lematem #Idph. Terminálním členem apoziční struktury je tedy uzel reprezentující vyjádřené obecné rodové jméno a nově doplněný uzel se zástupným t-lematem #Idph. Srov.:

  • {#Idph.DENOM [is_member=1]} Proti všem.ID, román.DENOM [is_member=1] Jiráska.

    V tektogramatickém stromě bude zachycena apozice mezi nově vytvořeným uzlem se zástupným t-lematem #Idph a uzlem reprezentujícím obecné rodové jméno román. Srov. obr. 7.165.

Je-li v apozici název ze skupiny A a obecné rodové jméno, je terminálním členem apoziční struktury efektivní kořen názvu a uzel reprezentující vyjádřené obecné rodové jméno.

Příklad:

Skláři.DENOM [is_member=1] Vysočiny - stálá expozice.DENOM [is_member=1] obr. 7.166

Obrázek 7.165. Aponované obecné rodové jméno

Aponované obecné rodové jméno

Proti všem, román Jiráska.

Obrázek 7.166. Aponované obecné rodové jméno

Aponované obecné rodové jméno

Skláři Vysočiny - stálá expozice.

Cizojazyčné názvy v pozici nominativu jmenovacího. Nesklonné cizojazyčné názvy zachycujeme podle pravidel pro cizojazyčné fráze (viz 7.9 - "Cizojazyčné výrazy"). I v pozici nominativu jmenovacího je víceslovný cizojazyčný název zachycen jako seznamová struktura pro cizojazyčnou frázi. Kořen této struktury je efektivním kořenem identifikační struktury, má funktor ID.

Příklad:

časopis {#Forn.ID} Financial Times obr. 7.167

Pozor! Je-li však v pozici nominativu jmenovacího jednoslovný nesklonný cizojazyčný název zachycujeme jej jen jako identifikační strukturu a uzel s t-lematem #Forn do tektogramatického stromu nedoplňujeme.

Příklad:

město Uyuni.ID obr. 7.168

časopis Times.ID

Obrázek 7.167. Víceslovný cizojazyčný název v pozici nominativu jmenovacího

Víceslovný cizojazyčný název v pozici nominativu jmenovacího

časopis Financial Times

Obrázek 7.168. Jednoslovný cizojazyčný název v pozici nominativu jmenovacího

Jednoslovný cizojazyčný název v pozici nominativu jmenovacího

město Uyuni