6.10.4. MAT

Definice funktoru MAT

Funktor MAT (material, partitiv) je funktor pro aktant substantiv, který označuje obsah (osoby, věci, látku, materiál aj.) kontejneru vyjádřeného řídícím substantivem.

Doplnění s funktorem MAT je substantivní doplnění, které je vyhraněno sémanticky: vyjadřuje obsah kontejnerů. Substantiva s významem kontejneru jsou (sémantická) substantiva schopná vyjádřit míru, množství, počet, objem nějakého obsahu (osob, věcí, látky, materiálu aj.). Jsou to zejména:

Valence. Doplnění s funktorem MAT je fakultativním nebo obligatorním aktantem substantiv. K tomu viz 5.2.3.2.4.8 - "Valenční rámce substantiv s významem "kontejneru"".

Formy. Základní formou doplnění s funktorem MAT je genitiv substantiva:

Pozor! U číslovkových výrazů může být forma shodná s pádem číslovkového výrazu (například: k prvním dvěma stům došlým vozům.MAT, na tisíci stránkách.MAT, po půl roce.MAT).

Obrázek 6.58. Funktor MAT

Funktor MAT

sklenice piva

6.10.4.1. Hraniční případy u funktoru MAT

Hranice s funktorem PAT. Funktor MAT hraničí s patientem. K tomu viz 5.2.3.2.3.3 - "Hranice mezi patientem a substantivními valenčními doplněními MAT a APP".

Hranice s funktorem APP. U některých substantiv může funktor MAT hraničit s funktorem APP. K tomu viz 6.10.1.1 - "Hraniční případy u funktoru APP".