6.6.1. ACMP

Definice funktoru ACMP

Funktor ACMP (accompaniment) je funktor pro takové volné doplnění, které vyjadřuje způsob uvedením nějaké okolnosti (kterou tu představuje konkrétní nebo abstraktní předmět, osoba, nebo děj), která děj nebo entitu vyjádřenou řídícím slovem doprovází, spojuje se s ní v určité společenství, nebo naopak vyjadřuje vyloučení z tohoto společenství.

Subfunktory. Funktor ACMP je blíže specifikován subfunktory. K tomu viz 6.13.1.1 - "Subfunktory pro funktor ACMP".

Závislost na substantivu a na slovese. Doplnění s funktorem ACMP rozvíjí substantiva a slovesa. Při závislosti na jménu je význam ne/doprovodu, ne/společenství zřejmější, při závislosti na slovese dochází k oslabení významu ne/společenství dvou entit a doplnění s funktorem ACMP tu vyjadřuje spíše okolnost ne/doprovázející řídící děj.

Závislost na substantivu. K substantivu se doplnění s funktorem ACMP vztahuje zvláště v následujících případech:

Závislost na slovese. Ke slovesu se doplnění s funktorem ACMP vztahuje v případech:

Pozor! Má-li doplnění s funktorem ACMP vztah k substantivu a je s tímto substantivem v distančním postavení, determinuje vždy zároveň i slovesný děj (například: Tatínek šel do divadla s maminkou.) Uzel s funktorem ACMP závisí v těchto případech na uzlu pro sloveso, a patří proto k případům vyjádření (zamlžené) okolnosti ne/doprovázející nějaký děj. K tomu viz 5.11.1.1 - "Nejednoznačné závislostní vztahy volných doplnění vyjádřených předložkovými skupinami".

Formy. Základní formy volného doplnění s funktorem ACMP jsou:

Obrázek 6.29. Funktor ACMP

Funktor ACMP

Tatínek s maminkou šli do divadla.

Obrázek 6.30. Funktor ACMP

Funktor ACMP

Odešel s úsměvem na tváři.

Obrázek 6.31. Funktor ACMP

Funktor ACMP

Koupili dvě sady lega s tím, že dají každému synovi jednu.

!!! V současné verzi PDT pokrývá funktor ACMP v zásadě dva významy:

Původní význam funktoru ACMP je význam první. Druhý význam se začal funktorem ACMP ohodnocovat dodatečně během anotace. Ukazuje se však, že spojení obou významů není příliš vhodné. Bude proto třeba zvážit zavedení nového funktoru pro druhý význam.

6.6.1.1. Hraniční případy u funktoru ACMP

Hranice s funktorem MANN. Funktor ACMP hraničí s nejobecnějším funktorem pro vyjádření způsobu - s funktorem MANN (viz 6.6.6 - "MANN"). K tomu viz 6.6.6.1 - "Hraniční případy u funktoru MANN".

Hranice s aktanty. Doplnění s funktorem ACMP je volné doplnění a ve valenčních rámcích se jako obligatorní vyskytuje jen okrajově. Doplnění s významem funktoru ACMP však hraničí s valenčními pozicemi adresátu a patientu, od kterých je třeba jej odlišit na základě obecných kritérií pro rozlišení aktantu a volného doplnění (viz 5.2.1.1 - "Kritéria určování aktantů a volných doplnění") a na základě lexikální sémantiky. Srov.:

 • teroristé se sešli s granáty.ACMP u opasku

 • teroristé se sešli s veliteli.PAT

Hranice s funktory pro implikační vztahy. U doplnění vyjádřených předložkovou skupinou s+7 se ohodnocení tohoto doplnění funktorem ACMP může křížit s funktory pro implikační vztahy (viz 6.5 - "Funktory pro implikační (kauzální) vztahy"). Sémantika doplnění s funktorem ACMP je z definice velmi široká; v jednom ze svých významů vyjadřuje doplnění s funktorem ACMP doprovodnou okolnost nějakého děje. V konkrétních případech se pak tato doprovodná okolnost může křížit s významem přípustky (funktor CNCS), podmínky (funktor COND) nebo účelu (funktor AIM). Předložková skupina s+7 nikdy nevyjadřuje významový vztah přípustky, podmínky či účelu jednoznačně, naopak primárně indikuje význam (zamlžené) okolnosti, proto tato předložková doplnění zachycujeme s funktorem ACMP. Srov.:

 • Nastoupil na místo s cílem.ACMP získat praxi v oboru.

  Význam účelu není u doplnění s cílem získat praxi v oboru jednoznačný, doplnění přiřazujeme funktor ACMP.

 • Dokážeme to i se špatnou technikou.ACMP

  Význam přípustky není u doplnění se špatnou technikou jednoznačný, doplnění přiřazujeme funktor ACMP.

 • S tvými schopnostmi.ACMP bych dokázal více.

  Význam podmínky není u doplnění s tvými schopnostmi jednoznačný, doplnění přiřazujeme funktor ACMP.

Podobně (funktorem ACMP) hodnotíme i závislé klauze připojené spojovacím výrazem s tím, že a bez toho, aby, které též nesignalizují jednoznačný významový vztah k řídící klauzi (například přípustku, účel, podmínku).

Hranice s funktorem TPAR. Funktor ACMP se může křížit také s časovými funktory, zejména s funktorem TPAR (viz 6.3.7 - "TPAR"). K tomu viz 6.3.7.1 - "Hraniční případy u funktoru TPAR".

Hranice s funktorem ATT. Funktor ACMP se může křížit také s funktorem ATT (viz 6.7.1 - "ATT"). K tomu viz 6.7.1.1 - "Hraniční případy u funktoru ATT".