6.6.2. CPR

Definice funktoru CPR

Funktor CPR (comparison) je funktor pro takové volné doplnění, které vyjadřuje způsob pomocí srovnání. Doplnění s funktorem CPR uvádí děj nebo entitu, s níž se srovnává děj nebo entita vyjádřená řídícím slovem.

Subfunktory. Funktor CPR je blíže specifikován subfunktory. K tomu viz 6.13.1.3 - "Subfunktory pro funktor CPR".

Doplnění s funktorem CPR se realizuje primárně jako závislá klauze; srovnávat se však mohou nejen dva děje, ale i nějaké dvě entity, doplnění s funktorem CPR pak zachycujeme i jako doplnění závislé na substantivu.

Konstrukce s významem srovnání jsou podrobně popsány v 7.4 - "Konstrukce s významem "srovnání"".

Formy. Základní formy doplnění s funktorem CPR jsou:

Obrázek 6.32. Funktor CPR

Funktor CPR

Ve srovnání s tebou budu vždycky lepší.

6.6.2.1. Hraniční případy u funktoru CPR

Hranice s funktorem MANN. Funktor CPR hraničí s nejobecnějším funktorem pro vyjádření způsobu - s funktorem MANN (viz 6.6.6 - "MANN"). K tomu viz 6.6.6.1 - "Hraniční případy u funktoru MANN".

Hranice s funktorem RESTR. Konstrukce s významem srovnání (funktor CPR) hraničí v některých případech (v konstrukcích se spojovacím výrazem než) s konstrukcemi s významem omezení (funktor RESTR; viz 6.6.10 - "RESTR"). K tomu viz 7.6.1.2 - "Konstrukce s významem omezení připojené pomocí spojovacích výrazů".

Hranice mezi funktory způsobené multifunkčností spojky "jako". Funktor CPR může hraničit i s funktorem pro doplněk (COMPL; viz 6.11 - "Funktor pro doplněk (COMPL)"), a dokonce i s funktory pro význam souřadných spojení - s funktorem CONJ (viz 6.12.1.2 - "CONFR") a s funktorem APPS (viz 6.12.2 - "Funktor pro apozici (APPS)"). Často i velmi neostrá hranice je způsobena multifunkčností spojovacího výrazu jako, který se užívá pro realizaci všech zmíněných funktorů, z hlediska formy jej hodnotíme jako parataktický i hypotaktický prostředek. K tomu viz 7.17.4 - "Spojky "než" a "jako"".