6.3. Časové funktory

Časové funktory (funktory času) představují soubor sémanticky diferencovaných funktorů pro volná doplnění, která vyjadřují různé časové body nebo intervaly, k nimž se vztahuje obsah řídícího doplnění. Jednotlivé časové funktory jsou od sebe odlišeny podle toho, na jakou otázku po určení času odpovídají.

Seznam časových funktorů

Doplnění s časovými funktory časově lokalizují zejména děje nebo stavy, rozvíjejí proto především slovesa, substantiva a adjektiva označující děj. Mohou však přímo rozvíjet i nedějová substantiva (například: cukroví od Vánoc.TFRWH, domy v minulém století.TWHEN).

Sekce o jednotlivých časových funktorech zde řadíme abecedně podle zkratek pro funktory, mimo abecední řazení je jako první zařazena sekce o nejobecnějším časovém funktoru TWHEN.