6.9.1. BEN

Definice funktoru BEN

Funktor BEN (benefactor) je funktor pro takové volné doplnění, které vyjadřuje v širokém smyslu, v čí prospěch, nebo k čí škodě se děje to, co je vyjádřeno řídícím slovem.

Funktor BEN přiřazujeme doplněním několika významů:

Subfunktory. Funktor BEN je blíže specifikován subfunktory. K tomu viz 6.13.1.2 - "Subfunktory pro funktor BEN".

Doplnění s funktorem BEN rozvíjí slovesa (například: Hraje dětem.BEN divadlo.), substantiva (například: přídavky na děti.BEN), adjektiva (závěry pro republiku.BEN nepřijatelné).

Valence. Doplnění s funktorem BEN je typicky fakultativní doplnění. Jako alternující obligatorní slovesné doplnění se vyskytuje po slovesech vyžadujících doplnění způsobu. K tomu viz 5.2.3.1.5.3 - "Konkurence různých doplnění místa".

Formy. Základní formy doplnění s funktorem BEN jsou:

Závislá klauze. Závislou klauzí se doplnění s funktorem BEN realizuje jen za pomoci odkazovacího slova; například:

To je další argument proti tomu, aby mzdová regulace vůbec existovala.BEN

Pozor! Uzel reprezentující doplnění s funktorem BEN doplňujeme do některých konstrukcí s kontrolou. K tomu viz 8.2.4 - "Kontrola".

Obrázek 6.50. Funktor BEN

Funktor BEN

zakázka pro firmu

6.9.1.1. Hraniční případy u funktoru BEN

Hranice s funktorem ADDR. Sémanticky (a též formálně) má volné doplnění s funktorem BEN blízko k aktantové pozici adresáta. K této hranici viz 5.2.3.1.3.2 - "Hranice mezi adresátem a benefaktorem".

Hranice s funktorem AIM. Sémanticky (a též formálně) má doplnění s funktorem BEN blízko k doplněním s funktorem AIM (viz 6.5.1 - "AIM"). K tomu viz 6.5.1.1 - "Hraniční případy u funktoru AIM".

Hranice s funktorem REG. Funktor BEN může v některých případech hraničit i s doplněním, které má význam zřetele (funktor REG; viz 6.6.8 - "REG"). Jedná se o případy tzv. dativu zřetelového. Pro tyto případy nejsou stanovena žádná pevná kritéria, v zásadě ale platí: má-li doplnění formu dativu a je životné, dáváme přednost funktoru BEN. Srov.:

  • Václav Karas se jim.BEN stával autoritou.

K dalším hranicím s funktorem REG viz 6.6.8.1 - "Hraniční případy u funktoru REG".