9.6.1. Výrazy ve funkci rematizátorů

Funkci rematizátorů plní především částice a některá příslovce. Většina výrazů vystupujících v pozici rematizátoru je však funkčně homonymní (neplní pouze funkci rematizátorů). Ve funkci rematizátorů se nezřídka objevují částice a příslovce, které primárně vyjadřují adverbiální doplnění (viz 9.6.1.1 - "Homonymie: rematizátor - adverbiální doplnění" a 9.6.1.2 - "Homonymie: rematizátor - modální výrazy (ATT a MOD)"). Rematizátory jsou též funkčně homonymní s některými výrazy modifikujícími význam souřadicích spojovacích výrazů (viz 9.6.1.3 - "Homonymie: rematizátor - výraz modifikující souřadicí spojovací výraz").

Prototypické rematizátory. Prototypické rematizátory jsou výrazy, jejichž primární funkcí je být ve větě rematizátorem. Jsou to výrazy, které se nejčastěji vyskytují ve funkci rematizátorů. Prototypický rematizátor je schopný rematizovat jak jeden, tak více členů věty, mít užší nebo širší dosah. Může se vyskytovat jak v ohnisku (kde rematizuje celé ohnisko), tak v základu (kde rematizuje kontrastivní základ). Jeho význam většinou obsahuje rys zdůraznění nebo vytýkání. U ostatních výrazů ve funkci rematizátorů mohou některé z těchto rysů chybět.

K prototypickým rematizátorům patří zejména výrazy: pouze, jen, jenom, zejména, zvláště, především, obzvlášť, hlavně, jedině, například, toliko, ne, ano, výhradně, výlučně aj.

Výrazy pro negaci a afirmaci. Jako specifické rematizátory vystupují ve větě zpravidla i výrazy pro syntaktickou negaci a afirmaci (viz 5.13 - "Modalita a negace"). Jde o dva typy výrazů:

Jako rematizátory hodnotíme tyto výrazy ve dvou případech:

Pravidla anotace těchto konstrukcí viz 7.13.1 - "Negační a afirmační výrazy jako rematizátory".

9.6.1.1. Homonymie: rematizátor - adverbiální doplnění

Ve funkci rematizátorů se často vyskytují výrazy s primární funkcí adverbiálního doplnění. Je důležité odlišit případy, kdy příslovce nebo částice nese původní význam adverbiálního doplnění od případů, ve kterých je tento výraz ve funkci rematizátoru. Tabulka 9.3 - "Funkční homonymie: rematizátor - adverbiální doplnění" uvádí nejčastější případy funkční homonymie rematizátor - adverbiální doplnění.

Tabulka 9.3. Funkční homonymie: rematizátor - adverbiální doplnění

Výraz Příklad užití výrazu ve funkci rematizátoru Adverbiální významy výrazu (zapsané pomocí funktorů) Příklad užití výrazu ve funkci adverbiálního doplnění

nejvýše

nanejvýš

nejméně

minimálně

maximálně

aspoň

alespoň

akorát

Dal bych mu nejméně.RHEM domácí vězení.

Nejméně.RHEM Jirka o tom věděl.

EXT - specifikace číslovky

Stálo to nejméně.EXT sto korun.

již

.RHEM Komenský to hlásal.

.RHEM to(hle) Komenský hlásal.

TWHEN - význam "nyní"

Nastává .TWHEN doba, kdy…

Jirka je .TWHEN po večeři.

zrovna

právě

teprve

Právě.RHEM jemu jsem to řekl.

Právě.RHEM tohle jsem mu řekl.

TWHEN - význam "nyní"

EXT - význam "přesně"

Právě.TWHEN vystoupil z auta.

Právě.TWHEN se chystám ven.

Pozvěte právě.EXT sto lidí.

Působilo to .RHEM děsivě.

Přijde .RHEM zítra.

EXT - význam "nejvýše"

Protestovat přijde .EXT dvacet tisíc lidí.

zase

Já to mám špatně a Jirka zase.RHEM dobře.

TWHEN

Přijdu zase.TWHEN

přímo

Byl přímo.RHEM okouzlující.

Přímo.RHEM Jirkovi jsem to říkal.

DIR2 - význam "rovně"

MANN

Cesta vedla přímo.DIR2

Řekni mi to přímo.MANN

zvlášť

Dejte si pozor zvlášť.RHEM na komplexní sloučeniny.

MANN

Zaplatíme zvlášť.MANN

hned

Vzal si hned.RHEM tři krajíce.

TWHEN

Přijdu hned.TWHEN

Udělej to hned.TWHEN

naopak

Přišel naopak.RHEM Jirka.

Jirka naopak.RHEM vstal.

MANN - význam "obráceně"

Všechno dělal naopak.MANN, než mu řekli.

převážně

většinou

vesměs

Převážně.RHEM hoši si na to stěžují.

THO - význam "většinu času"

Převážně.THO jsme chodili běhat.

9.6.1.2. Homonymie: rematizátor - modální výrazy (ATT a MOD)

Ve funkci rematizátorů vystupují také výrazy, které mohou mít vedle funkce zdůrazňovací (rematizátor) i funkci modalitní, pak je zachycujeme jako doplnění s funktory ATT nebo MOD (viz 6.7.3 - "MOD" a 6.7.1 - "ATT").

Jako rematizátory zachycujeme tyto homonymní výrazy v těch případech, kdy mají jen funkci zdůrazňovací a na jejich umístění ve větě záleží význam a zpravidla se vztahují jen k určité části věty. Jako doplnění s funktorem ATT nebo MOD zachycujme tyto výrazy tehdy, nesou-li modální význam, a zvláště tehdy, vztahují-li se k celé větě a nezáleží u nich na tom, kde v povrchovém slovosledu stojí. Srovnej:

 • Třeba.ATT se tam budu nudit.

  = Já se tam třeba budu nudit. = Já se tam budu nudit, třeba.

 • Třeba.RHEM já se tam budu nudit.

  ≠ Já se tam třeba budu nudit.

K funkčně homonymním výrazům tohoto typu patří: to, leda, též, rovněž, také, taktéž, zároveň, prakticky, spíše, třeba aj.

!!! Volná doplnění s funktorem MOD a ATT vykazují podobné chování jako rematizátory. Stupněm pravděpodobnosti obsahu výpovědi nebo vyjádřením postoje zasahují vždy určitou část výpovědi, určitý podstrom, případně výpověď celou. Viz k tomu 5.11.1.3 - "Sémantický dosah doplnění s funktorem MOD a ATT". Do budoucna je třeba u uzlů s funktory MOD a ATT počítat s obdobným způsobem anotace jako u rematizátorů.

9.6.1.3. Homonymie: rematizátor - výraz modifikující souřadicí spojovací výraz

Většina výrazů, které se vyskytují ve funkci rematizátorů (včetně prototypických), může fungovat také jako výraz modifikující souřadicí spojovací výraz (viz 7.16.1.2 - "Výrazy modifikující význam souřadicí spojky").

Jedná se zejména o výrazy: alespoň, aspoň, hlavně, jen, jenom, jmenovitě, konkrétně, maximálně, například, nejméně, nejen, nejenom, pouze, právě, především, převážně, přímo, přinejmenším, spíše, takřka, třeba, třebas, většinou, vlastně, vůbec, výhradně, výlučně, vysloveně, zejména, zvlášť, zvláště aj.

Součástí složeného souřadicího spojovacího výrazu (výrazem modifikujícím souřadicí spojovací výraz), nebo rematizátorem mohou být negační výrazy (k tomu viz 7.13.3 - "Negační výrazy jako výrazy modifikující význam souřadicího spojovacího výrazu").

Jako výraz modifikující souřadicí spojovací výraz hodnotíme takový homonymní výraz, který stojí v povrchové podobě věty mezi členy členského souřadného spojení - členské souřadné spojení vstupuje do aktuálního členění jako celek (viz 9.4.3.2.1 - "Aktuální členění souřadně spojených závislých doplnění a klauzí"), nemůže jím tedy procházet hranice mezi základem a ohniskem, výraz uprostřed souřadného spojení nesignalizuje ohnisko (nemá rematizační funkci), ale pouze modifikuje souřadné spojení. Srovnej:

 • Kritika se vztahuje zejména.RHEM na Pavla.

  Výraz zejména je rematizuje patiens na Pavla.

 • Kritika se vztahuje na Pavla a zejména.CM na Janu.

  Výraz zejména je součástí složeného souřadicího spojovacího výrazu a zejména.

V případě větné souřadnosti se může homonymní výraz chovat jako rematizátor i jako výraz modifikující souřadicí spojovací výraz. Rozhodující zde je, zda má výraz dosah na část některé ze souřadně spojených klauzí. Pokud ano, jde o rematizátor.

Další příklady viz 7.16.1.2 - "Výrazy modifikující význam souřadicí spojky".

Anotace souřadných spojení s rematizátorem viz 9.6.4.1 - "Rematizátor v souřadném spojení".