6.3.3. TFRWH

Definice funktoru TFRWH

Funktor TFRWH (temporal: from when) je funktor pro volné doplnění vyjadřující časové určení odpovídající na otázku "ze kdy?".

U doplnění s funktorem TFRWH se časová lokalizace netýká přímo děje vyjádřeného řídícím slovem, nýbrž jde o lokalizaci děje, který z děje vyjádřeného řídícím slovem vyplývá, nebo lokalizaci nějakého doplnění tohoto řídícího děje. Doplnění s funktorem TFRWH označuje dobu (časový bod nebo úsek), ve které má tento vyplývající děj nebo doplnění svou původní časovou lokalizaci, ze které pochází. Například:

Včera.TWHEN přeložil schůzi ze čtvrtka.TFRWH na dnešek.TOWH

Lokalizace je realizována zpravidla přímým udáním času (z pátku), zřídka udáním časového vztahu k jinému ději nebo události (Odložila hubnutí z dovolené na pozdější dobu.).

Valence. Doplnění s funktorem TFRWH je obligatorní společně s časovým doplněním TOWH po některých slovesech s předponou pře- (například: přeložit, přesunout), nebo i samostatně po slovesech pocházet a převzít.

Formy. Základní formy vyjádření volného doplnění s funktorem TFRWH jsou:

Pozor! Závislou klauzí se toto doplnění zpravidla nerealizuje. Úlohu obdobného časového doplnění však plní závislá klauze rozvíjející substantivum (její efektivní kořen má funktor RSTR); například:

Přeložil výuku z pátku.TFRWH, kdy se to nikomu nehodilo.RSTR, na vhodnější dobu.

Obrázek 6.12. Funktorem TFRWH

Funktorem TFRWH

Od Vánoc zbylo mnoho cukroví.

6.3.3.1. Hraniční případy u funktoru TFRWH

Hranice s funktorem TSIN. Doplnění s funktorem TFRWH jsou okrajová. Funktor TFRWH má sémanticky i formálně blízko zejména k časovým určením s významem "od kdy?" (funktor TSIN; viz 6.3.8 - "TSIN"), k tomu viz 6.3.8.1 - "Hraniční případy u funktoru TSIN".

Hranice s funktorem DIR1. S významem "ze kdy?" se v konkrétních případech (zvláště u abstraktních výrazů) může křížit i místní význam "odkud?" (funktor DIR1; viz 6.4.1 - "DIR1"). V takových případech je rozhodnutí o nejlépe odpovídajícím funktoru na anotátorovi. Srov.:

  • zápisy ze schůze

    Doplnění ze schůze může vyjadřovat význam "ze kdy?" (funktor TFRWH), nebo význam "odkud?" (funktor DIR1).

Hranice s jinými funktory. Formou vyjádření se funktor TFRWH může stýkat i s funktory pro jiná než časová určení. Volba funktoru je však vzhledem ke konkrétnímu kontextu většinou jasná. Srov.:

  • Strach ze středy Pavla ještě neopustil.

    Doplnění ze středy může vyjadřovat v jednom kontextu den, kdy se strach poprvé objevil, tedy doplnění s funktorem TFRWH, v jiném kontextu (například: Pavel skládá ve středu důležitou zkoušku a bojí se jí) může doplnění ze středy mít význam funktoru CAUS.