Kapitola 9. Aktuální členění

Na tektogramatické rovině je anotováno i aktuální členění větné (Topic-Focus Articulation, TFA), které považujeme za jev hloubkové struktury věty - dvě povrchové realizace věty s rozdílným aktuálním členěním odpovídají dvěma rozdílným tektogramatickým stromům.

Aktuální členění zachycujeme pomocí anotace dvou jevů:

Anotované stromy nesou tedy v zásadě dvojí druh informace - jednak se z hodnoty kontextové zapojenosti uzlu a jeho pořadí vzhledem k sesterským uzlům dovídáme o jeho funkci z hlediska aktuálního členění dané věty, jednak lze ze souhrnu těchto hodnot v celém stromě a ze vzájemného uspořádání jednotlivých podstromů vyčíst informace o celkové funkční perspektivě dané věty a rozlišit v ní komplexní kategorie základu a ohniska (ty však nejsou explicitně anotovány).