7.6.2. Význam "výjimečného slučování"

Konstrukce, které označujeme jako konstrukce s významem výjimečného slučování, jsou konstrukce, ve kterých není přítomen charakteristický význam předložky, význam omezení, ale není v nich ani význam prostého slučování. Oba slučované členy jsou významově blíže určeny: jeden významem "obyčejnosti, samozřejmosti", druhý slučovaný člen má naopak význam "neobvyklosti, výjimečnosti".

Význam výjimečného slučování se vyjadřuje pomocí předložek:

kromě
mimo
vedle

Srovnej:

Efektivní kořen konstrukce s významem výjimečného slučování dostane funktor RESTR a v tektogramatickém stromě závisí na uzlu pro řídící sloveso řídící klauze.

Při anotaci konstrukcí s významem výjimečného slučování rozlišujeme:

Výjimečné slučování přímé. Uzel reprezentující řídící (syntaktické) substantivum předložkové skupiny je efektivním kořenem konstrukce s významem výjimečného slučování tehdy, je-li toto substantivum v tom pádě, který předložka vyžaduje, tedy: kromě+2, mimo+4(v textech nenoremně často též genitiv), vedle+2. (Odkaz na předložku je uložen v atributu a/aux.rf u uzlu řídícího substantiva.)

Příklady:

Kromě legislativních změn.RESTR došlo i k věcným změnám. obr. 7.123

Vedle historie.RESTR studovala češtinu.

Kromě základních údajů.RESTR, které takové reklamy obvykle mají, uváděl i důležité informace pro kupující.

Kromě informací.RESTR o české ekonomice přinášíme i seznam firem, které mají zájem obchodovat.

Přímo slučovat se mohou i dva děje. Po předložce kromě (mimo, vedle) následuje:

Při anotaci konstrukcí s ustálenými výrazy kromě jiného, mimo jiné je do tektogramatického stromu doplněn nový uzel pro substantivum řídící adjektivum jiný, uzel se zástupným t-lematem #EmpNoun. Tento doplněný uzel má funktor RESTR a závisí na efektivním kořenu nadřazené klauze. Například:

Děti budou na soutěži mimo {#EmpNoun.RESTR} jiné i skákat v pytlích. obr. 7.127

Kromě {#EmpNoun.RESTR} jiného má nárok i na byt. obr. 7.128

Institut kromě {#EmpNoun.RESTR} jiného zjistil, že při používání biohrnce dochází ke spálení povrchového laku.

!!! Zkratka mj. (= mimo jiné) je v datech reprezentována uzlem s t-lematem mj. Funktor RESTR je přiřazen přímo tomuto uzlu.

Výjimečné slučování s elipsou slovesa. Nově doplněný uzel pro sloveso je efektivním kořenem konstrukce s významem výjimečného slučování tehdy, je-li řídící (syntaktické) substantivum předložkové skupiny v jiném pádě než v tom, který předložka vyžaduje, nebo následuje-li po předložce kromě, mimo, vedle další předložková skupina. (Odkaz na předložku je uložen v atributu a/aux.rf u doplněného uzlu pro sloveso.)

Nově doplněný uzel je zpravidla kopií uzlu slovesa z klauze nadřazené (případně je doplněn uzel se zástupným t-lematem #EmpVerb). O negaci doplněného slovesa platí: je-li v nadřazené větě sloveso s negací, je u doplněného slovesa též negace a naopak. Srov.:

Důvodem pro doplňovaní uzlu pro sloveso je fakt, že přítomná pádová forma substantivní skupiny není určována předcházející předložkou; tedy pouze doplnění elidovaného slovesa umožňuje vyložit pádovou formu substantivní skupiny v konstrukci a též přiřadit substantivní skupině odpovídající funktor, který by jinak byl překryt funktorem RESTR.

!!! Konstrukce, ve kterých by po předložce (kromě, mimo, vedle) následovala jiná forma než ta, kterou předložka vyžaduje, se však v PDT nevyskytly.

Výjimečné slučování připojené výrazem "kromě/vedle/mimo toho, že". V konstrukcích připojených výrazem "kromě/vedle/mimo toho, že" chápeme výraz "toho" jako odkazovací slovo (viz 5.5.3 - "Odkazovací slova") a funktor RESTR přiřazujeme efektivnímu kořenu závislé klauze. Například:

<Kromě toho, že> byl.RESTR učitelem, byl i dobrým člověkem. obr. 7.124

!!! Způsob zachycování konstrukcí s významem výjimečného slučování je třeba znovu přehodnotit. Dosavadní řešení nezachycuje, se kterým doplněním klauze nadřazené je člen připojený předložkou kromě (mimo, vedle) slučován. Srov.:

Obrázek 7.121. Konstrukce s významem výjimečného slučování

Konstrukce s významem výjimečného slučování

Kromě ní tam byl i Mirek.

Obrázek 7.122. Konstrukce s významem výjimečného slučování

Konstrukce s významem výjimečného slučování

Kromě do Říma chtěli jet i do Benátek.

Obrázek 7.123. Konstrukce s významem výjimečného slučování

Konstrukce s významem výjimečného slučování

Kromě legislativních změn došlo i k věcným změnám.

Obrázek 7.124. Konstrukce s významem výjimečného slučování

Konstrukce s významem výjimečného slučování

Kromě toho, že byl učitelem, byl i dobrým člověkem.

Obrázek 7.125. Konstrukce s významem výjimečného slučování

Konstrukce s významem výjimečného slučování

Kromě prodeje chce slovinská firma v ČR i vyrábět.

Obrázek 7.126. Konstrukce s významem výjimečného slučování

Konstrukce s významem výjimečného slučování

(Mnoho informací je na Internetu.) Kromě toho ve všech novinách jsou dnes o tom rubriky.

Obrázek 7.127. Konstrukce s významem výjimečného slučování

Konstrukce s významem výjimečného slučování

Děti budou na soutěži mimo jiné i skákat v pytlích.

Obrázek 7.128. Konstrukce s významem výjimečného slučování

Konstrukce s významem výjimečného slučování

Kromě jiného má nárok i na byt.