5.10.2. Doplněk vyjádřený neurčitým slovesným tvarem

Doplněk vyjádřený neurčitým slovesným tvarem je trojí:

T-lematem těchto doplňků je infinitiv slovesa, který má vždy vyplněný i valenční rámec.

Vztah doplňku ke jménu je vyjádřen i formálně (u participií a přechodníků), a sice shodou jmenných kategorií neurčitého slovesného tvaru (rod a číslo) právě s tím jménem, ke kterému se doplněk vztahuje. Toto řídící jméno je také ve vztahu gramatické koreference s jedním z valenčních členů (s aktorem nebo patientem) neurčitého slovesného tvaru vystupujícího ve funkci doplňku (viz 8.2.3 - "Koreference u doplnění s dvojí závislostí vyjádřených slovesnou formou").

Ustrnulé, nekongruentní přechodníky a participia nezachycujeme jako doplňky, ale zachycujeme je pomocí jiných funktorů; více viz 5.5.1.2.1 - "Nekongruentní participiální konstrukce" a 5.5.1.3.1 - "Ustrnulé přechodníkové konstrukce".

5.10.2.1. Doplněk vyjádřený participiem

Závislá participiální konstrukce, pokud není aktantem řídícího slovesa, je v pravidelných případech zachycena jako doplněk (k tomu viz 5.5.1.2 - "Závislé participiální konstrukce").

Příklady:

Odcházela poražena.COMPL obr. 5.177

Akce, podporována.COMPL mnoha sponzory, se velmi zdařila.

Obrázek 5.177. Doplněk vyjádřený participiem

Doplněk vyjádřený participiem

Odcházela poražena.

5.10.2.2. Doplněk vyjádřený přechodníkem

Kongruentní přechodníkové tvary (jejichž subjekt koreferuje se subjektem řídícího slovesa) zachycujeme v pravidelných případech vždy jako konstrukce doplňkové (viz k tomu 5.5.1.3 - "Přechodníkové konstrukce").

Příklady:

Odešel, zpívaje si.COMPL obr. 5.178

Odcházel, byv poražen.COMPL

Konstrukce typu "seděl hlavu skloněnou". Do skupiny doplňků vyjádřených přechodníkem patří i doplňky typu "seděl hlavu skloněnou". Jedná se o konstrukce, ve kterých po slovese (zpravidla vyjadřujícím nějakou činnost osoby) následuje přechodníková vazba s elidovaným řídícím přechodníkem slovesa mít. Povrchovou elipsu přechodníku v tektogramatickém stromě nahrazujeme doplněným uzlem pro prázdné sloveso, tedy uzlem s t-lematem #EmpVerb a s funktorem COMPL.

Příklady:

Seděla hlavu {#EmpVerb.COMPL} skloněnou. obr. 5.179

Jan tam stál {#EmpVerb.COMPL} ruce v kapsách. obr. 5.180

Pozor! Doplněk vyjádřený přechodníkem zastupuje i uzel pro prázdné sloveso (#EmpVerb.COMPL), který doplňujeme v některých konstrukcích s přímou řečí (uzel tu zastupuje přechodník od slovesa říci). Více viz 7.3 - "Přímá řeč".

Obrázek 5.178. Doplněk vyjádřený přechodníkem

Doplněk vyjádřený přechodníkem

Odešel, zpívaje si.

Obrázek 5.179. Doplněk vyjádřený přechodníkem

Doplněk vyjádřený přechodníkem

Seděla hlavu skloněnou.

Obrázek 5.180. Doplněk vyjádřený přechodníkem

Doplněk vyjádřený přechodníkem

Jan tam stál ruce v kapsách.

5.10.2.3. Doplněk vyjádřený infinitivem

Infinitiv po slovesech smyslového vnímání (tzv. slovanský akuzativ s infinitivem) zachycujeme ve většině případů jako valenční pozici efektu (Viděl Karla přijít.EFF).

Doplněk vidíme v příkladech jako:

Našel Karla ležet.COMPL na posteli. obr. 5.181

!!! Infinitiv v pozici doplňku se v PDT zřejmě nevyskytl. Ukazuje se, že není příliš mnoho sloves, po kterých hodnotíme doplnění vyjádřené infinitivem jako nevalenční a doplňkové (s gramatickou koreferencí, viz 8.2.3 - "Koreference u doplnění s dvojí závislostí vyjádřených slovesnou formou"). Do budoucna je proto třeba otázku valence a gramatických koreferenčních vztahů u doplnění vyjádřených infinitivem v těchto případech přehodnotit.

Obrázek 5.181. Doplněk vyjádřený infinitivem

Doplněk vyjádřený infinitivem

Našel Karla ležet na posteli.