6.4.1. DIR1

Definice funktoru DIR1

Funktor DIR1 (directional: from) je funktor pro volné doplnění vyjadřující určení místa odpovídající na otázku "odkud?", označuje výchozí bod, od kterého směřuje děj vyjádřený řídícím slovem.

Jako doplnění s funktorem DIR1 chápeme i význam výběru ze skupiny; například:

jeden z chlapců.DIR1

nejlepší z lidí.DIR1

Subfunktory. Funktor DIR1 je blíže specifikován subfunktory. Viz 6.13.1.4 - "Subfunktory pro funktor DIR1".

Valence. Doplnění s funktorem DIR1 je obligatorním doplněním u řady sloves, zejména u sloves pohybu s předponou od-, vy- a s- (například odplout, odpochodovat, odstranit, vylovit, vyváznout, seskočit, sundat), u sloves pohybu s předponou pře- je doplnění s funktorem DIR1 obligatorní zároveň s doplněním, které má funktor DIR3 (přemístit, přesadit, přesídlit).

Formy. Základní formy vyjádření volného doplnění s funktorem DIR1 jsou:

Obrázek 6.20. Funktor DIR1

Funktor DIR1

Odkud jste přijeli?

6.4.1.1. Hraniční případy u funktoru DIR1

Hranice s ostatními funktory místa. Formou vyjádření se doplnění s funktorem DIR1 kříží i s ostatními funktory místa. K tomu viz 6.4.4 - "LOC".

Hranice s jinými funktory. Formou vyjádření se funktor DIR1 může stýkat s funktory i pro jiná doplnění než pro doplnění místa. Vzhledem ke kontextu je však volba funktoru většinou jasná.Srov.:

  • Strach z Prahy Pavla ještě neopustil.

    Doplnění z Prahy může vyjadřovat v jednom kontextu místo, kde se strach poprvé objevil, tedy doplnění s funktorem DIR1, v jiném kontextu (například: Pavel bude studovat v Praze a bojí se toho) může doplnění z Prahy mít význam funktoru CAUS.