[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2008
Type article
Status published
Language Czech
Author(s) Panevová, Jarmila
Title Problémy se slovanským reflexivem
English title Remarks on Slavonic Reflexives
Journal Slavia
Volume 77
Number 1-3
Pages range 153-163
Supported by 2005-2010 MSM 0021620838 (Moderní metody, struktury a systémy informatiky) 2007-2008 GAUK 643/2007 (Využití materiálu z Pražského závislostního korpusu pro systémový popis syntaxe)
Czech abstract Přestože reflexivní konstrukce jsou ve slavistice často zpracovávány, jednotná metodologická báze popisu chybí. Potíže spočívají v mnohofunkčnosti reflexivního zájmena/částice se/si a časté víceznačnosti. Ve stati se navrhují kritéria pro řazení jednotlivých typů do lexikonu, slovotvorby, morfologie a syntaxe.
English abstract The difficulties of the analysis of Slavonic reflexive constructions are caused among other things also by the fact that se/si constructions in Slavonic languages cross the boundaries between lexicon, word-formation, morphology, and syntax. The criteria, how to distinguish the class of reflexives tantum, derived reflexives, reciprocals, derived reciprocals, true reflexives and deagentive constructions, are proposed, and the difficuilties with the analysis of real data The Czech and Russian reflexives are compared only briefly.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISSN* 0037-6736
Institution* Slovanský ústav AV ČR
Creator: Common Account
Created: 11/5/08 5:10 PM
Modifier: Common Account
Modified: 12/16/09 1:46 PM
***

final versionpublicpanevova-slavia-ohrid.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Thu Feb 21 07:46:39 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant