[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type in proceedings
Status accepted
Language English
Author(s) Kolářová, Veronika Klímová, Jana Vernerová, Anna
Title Valency Lexicon of Czech Nouns NomVallex: Starting Point and Goals
English title Valency Lexicon of Czech Nouns NomVallex: Starting Point and Goals
Czech title Valenční slovník českých substantiv NomVallex: Východiska a cíle
How published print
Supported by 2016-2018 GA16-02196S (Corpus-based Valency Lexicon of Czech Nouns) 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract České valenční slovníky doposud pokrývaly především valenci slovesnou, slovníkové zpracování valence substantiv se tedy potýká s řadou teoretických i praktických otázek. V příspěvku představujeme východiska a cíle při budování valenčního slovníku českých deverbativních substantiv zvaného NomVallex, který vzniká v rámci projektu Valenční slovník substantiv založený na korpusu, s počátkem řešení v lednu 2016. Po teoretické stránce vycházíme z valenční teorie funkčního generativního popisu, při vlastním lexikografickém zpracování se opíráme o korpusový materiál (data Pražského závislostního korpusu a Českého národního korpusu – subkorpusů řady SYN). Při tvorbě slovníku budou částečně využita data valenčního slovníku PDT-Vallex, zpracování hesel však bude zdokonaleno v několika aspektech (například v pokrytí všech významů substantiva). Kritériem pro zařazení do slovníku bude především sémantická třída substantiva a složitost jeho valenčního chování, zejména specifické formy participantů. Valence substantiv bude zachycena pomocí valenčních rámců, výčtu všech možných kombinací adnominálních participantů a korpusových příkladů.
English abstract The corpus-based valency lexicon of Czech nouns NomVallex is a starting project building upon the theory of valency developed within Functional Generative Description and extending the two lexicons developed within this tradition, PDT-Vallex and Vallex. The linguistic material is extracted from Czech linear and syntactically annotated corpora. In comparison with PDT-Vallex, the treatment of entries will be more exhaustive, for example, in the coverage of senses and in the semantic classification added to selected lexical units. The main criteria for including nouns in the lexicon will be semantic class membership and the complexity of valency patterns. Valency of nouns will be captured in the form of valency frames, enumeration of combinations of adnominal participants, and corpus examples.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Creator: Common Account
Created: 10/18/16 9:16 AM
Modifier: Common Account
Modified: 2/22/17 3:21 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 03:06:47 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant