[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type poster/abstract/demo *
Status published
Language Czech
Author(s) Nedoluzhko, Anna
Title Osobní a reflexivní posesiva v češtině ve srovnání s ruštinou
English title Personal and reflexive possessives in Czech in comparison to Russian
Publisher's city and country Prague
Venue Prague
Month September
How published online
URL http://ucnk.ff.cuni.cz/kl2016/abstract-detail.php?id=152
Supported by 2016-2018 GA16-05394S (Structure of coreferential chains in parallel language data)
Czech abstract K zajímavým lingvistickým poznatkům lze dojít různými cestami: analýzou korpusových dat, srovnáním typologicky blízkých a vzdálenějších jazyků mezi sebou, použitím dotazníků nebo podnětů z odborné literatury. V plánovaném příspěvku chceme kombinací těchto přístupů dospět k důkladnějšímu popisu chování posesívních reflexivních zájmen v češtině a ruštině.
Rozbor anglo-česko-ruského paralelního korpusu (PCEDT-R) poukázal na značné statistické rozdíly v použití posesiv v těchto třech jazycích. Zatímco v angličtině se často používají ve funkci determinátoru při jmenné frázi, v češtině a ruštině je jejich frekvence výrazně nižší. Avšak i mezi češtinou a ruštinou se najdou značné – jak frekvenční tak funkční – rozdíly. Chování osobních a reflexivních přivlastňovacích zájmen a jejich konkurence byly dosud popisovány pro každý jazyk zvlášť. Pro češtinu jsou normativní pravidla použití reflexivního posesiva „svůj“ formulována již v Trávníčkově mluvnici (Trávníček, 1951). Pravidlům jejich skutečné distribuce v současné češtině se podrobně věnovaly např. práce F. Daneše a K. Hausenblase (1962), J. Panevové (1986) a S. Čmejrkové (1998, 2011). Konkurenci „svoj“ a „jego“ v ruštině se věnovala hlavně E. Padučevová (1983, 1985), která nabídla formálně syntaktická, sémantická a pragmatická pravidla distribuce těchto zájmen. Každá z těchto prací se však soustředí na analýzu tohoto jevu v jednom jazyce. Zde se zaměříme na porovnání výsledků, k nimž jmenovaní autoři došli a budeme hledat inspiraci pro lepší pochopení použití těchto zájmen v češtině a ruštině zvlášť.
Na první pohled se zdá, že se pravidla distribuce osobních posesiv a „svůj“ se v ruštině a češtině do značné míry shodují. Avšak dotazníky vytvořené na základě použité literatury tuto podobnost neprokazují. Zjišťujeme například, že Padučevovou navržený distributivní význam reflexivního posesiva, který je pro ruštinu úplně běžný, je v češtině zcela marginální (U každogo učenogho jesť svoja biblioteka – Každý vědec má *svou/vlastní knihovnu). Podobné je to u významu, který je nazýván 'ovladání'. Ten je pro užití ruského „svoj“ natolik produktivní, že se již vymyká pojetí frazému (Svoja kvartira lučše čem sjemnaja - *Svůj (=vlastní) byt je lepší než pronajatý.) Ruské „svoj“ má také řadu sekundárních významů, které v češtině chybí.
Analýza paralelních korpusových dat (Intercorp, PCEDT-R) ukazuje, že česká posesiva se dají častěji vynechat, jejich výskyt je tedy často fakultativní, tím se čeština od ruštiny liší. Zjistili jsme to na textech, které byly přeloženy z angličtiny, ale ověřili jsme to statisticky i na originálních textech přiměřené velikosti a tematiky (z PDT a RTB).
V referátu sjednotíme teoretické poznatky s výsledky korpusové analýzy a vymezíme společné a odlišné rysy použití osobních a reflexivních přivlastňovacích zájmen v češtině a ruštině.
English abstract Comparative analysis of personal and possessive reflexives in Czech and Russian. Analysis of secondary literature.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Event Korpusová lingvistika
Open access no
Creator: Common Account
Created: 10/23/16 8:11 PM
Modifier: Common Account
Modified: 10/23/16 8:11 PM
***

slidespublicpresentationPOSS_final.pdfapplication/download
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 02:44:57 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant