[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2005
Type review
Status published
Language English
Author(s) Straňák, Pavel
Title Review of Leonard Talmy: Toward a Cognitive Semantics, Volume I, Concept Structuring Systems
Czech title Recenze: Leonard Talmy: Toward a Cognitive Semantics, Volume I, Concept Structuring Systems
Original author Leonard Talmy
Original title Toward a Cognitive Semantics, Volume I, Concept Structuring Systems
Journal The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics
Institution Charles University
Number 83
Pages range 85-86
ISSN 0032-6585
Czech abstract Leonard Talmy shrnuje jeho práci v oblasti sémantiky (kterou ztotožňuje s kognitivní lingvistika) v posledních 30 let. Ačkoli se to může zdát zbytečné, když používá atribut 'kognitivní' v souvislosti s 'sémantiky' zdůraznit zájem o pojmové struktury, neboť se tvoří v lidském myšlení a také jeho fenomenologický přístup. Ke knize Kognitivní sémantika se skládá ze dvou svazků. Objemu v rámci přezkumu myšlenku obecného pojmu-struktury systémů v jazyce a jejich vztahy k jiným systémům vnímání je předložit, načež analyzuje tři takové systémy jsou poskytovány. Objem je rozdělen do čtyř částí: Základy Koncepční Strukturování v jazyce, Configurational struktura, pozornost, síly a jejich příčin.
English abstract Leonard Talmy sums up his work in the field of semantics (which he identifies with cognitive linguistics) in the last 30 years. Though it may seem redundant, he uses the attribute 'cognitive' in connection with 'semantics' to emphasize the concern for the conceptual structures as they are formed in a person's mind and also his phenomenological approach. The book Toward a Cognitive Semantics consists of two volumes. In the volume under review the idea of general concept-structuring systems in language and of their relationships to other perception systems is put forward, whereupon the analyzes of three such systems are provided. The volume is divided into four parts: Foundations of Conceptual Structuring in Language, Configurational Structure, Attention, Force and Causation.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISSN* 0032-6585
Institution* Univerzita Karlova v Praze
Creator: Common Account
Created: 9/14/09 9:49 PM
Modifier: Common Account
Modified: 2/1/10 3:39 PM
***

Final versionpublictalmy-review.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Wed Mar 20 05:22:00 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant