[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Barták, Roman Kuboň, Vladislav
Title On Similarities Between Workflow Verification and Grammar Checking
Czech title O podobnostech mezi verifikací postupů a gramatickou kontrolou
Proceedings 2016: Palo Alto, CA, USA: FLAIRS 29: Proceedings of the Twenty-Ninth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference
Pages range 585-590
How published online
Supported by 2015-2017 GA15-19877S (Automatické modelování znalostí a plánů pro autonomní roboty) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Článek zkoumá podobnost aplikace atributových gramatik ve dvou zdánlivě odlišných vědeckých oblastech, jmenovitě ve formálním popisu pracovních postupů a v kontrole syntaktické správnosti přirozených jazyků. Jsou použity existující modely a formalismy a hledá se společný jmenovatel, který by umožnil využít zkušenosti nabyté v obou oblastech. Zároveň také ukazuje nutnost mírné adaptace formalismu pro kontrolu gramatiky pro jazyky s vysokým stupněm volnosti slovosledu, která by mohla vést k vytvoření nástroje použitelného pro kontrolu pracovních postupů.
English abstract The paper investigates the similarities in the application of attribute grammars to two seemingly different research areas, namely the area of formal description of workflows and the area of checking the syntactic correctness of natural languages. It uses existing models and formalisms and tries to find a common ground which would enable to exploit mutually the experience gained in both individual fields. It shows how a slight adaptation of a grammar formalism used for grammar checking of languages with a high degree of word-order freedom may lead to a tool useful for a workflow verification.
Specialization computer science ("informatika")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISBN* 978-1-57735-756-8
Address* Palo Alto, CA, USA
Month* May
Publisher* AAAI Press
Institution* AAAI
Creator: Common Account
Created: 10/22/16 12:45 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:06 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 04:56:04 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant