Frames containing functor "ADDR"
adresovat 1
apelovat 1
aplikovat 3
bavit se 2
bít se 1
bojovat 1
bránit 2
brát, vzít, brávat 2
brát, vzít, brávat 10
bručet, bručívat 2
být 7
cenitII 1
cpát, cpávat 3
ctít, ctívat 3
ctít, ctívat 4
činit, činívat 5
činit, činívat 10
číst, čítatII, čítávat 1
číst, čítatII, čítávat 2
darovat 1
darovat 2
dávat, dát 1
dávat, dát 4
dávat, dát 7
dávat, dát 8
dávat, dát 12
dávat, dát 19
dávat, dát 20
dávat, dát 24
dávat, dát 26
dávat, dát 27
děkovat 1
děkovat 2
děkovat se 1
dělat, dělávat 8
dělat, dělávat 10
dělat, dělávat 12
dělit 1
dělit se 1
demonstrovat 1
diktovat, diktovávat 1
diktovat, diktovávat 2
diskutovat 1
dítI 1
dlužit 1
dlužit 2
dodávat, dodat 1
dodávat, dodat 5
dohadovatI/dohodovat, dohodnout 1
dohadovatI se, dohodnout se 1
dohlédat, dohlížet, dohlédnout 3
dohrávat, dohrát 2
dokazovat, dokázatI 1
dokazovat, dokázatI 2
domlouvat, domluvit 2
domlouvat, domluvit 3
domlouvat se, domluvit se 1
donášet, donést 2
donášet, donést 3
donášet, donést 4
donutit 1
doplácet, doplatit 1
doplácet, doplatit 2
doporučovat, doporučit 1
doporučovat, doporučit 2
dopouštětI se, dopustitI se 1
dopravovat, dopravit 2
dopřávat, dopřát 1
doručovat, doručit 1
dovádětI, dovéstI 3
dovážet, dovézt 2
dovolovat, dovolit 1
dovolovat se, dovolit se 1
dovolovat si, dovolit si 1
doznávat se, doznat se 1
drát se, drávat se 2
foukat, fouknout, foukávat 8
garantovat 1
hádat se 1
házet, hoditI 1
hlásat 1
hlásit 1
hlásit 2
hoditII se 3
hovořit, hovořívat 1
hovořit, hovořívat 2
hraditII, hradívatII 1
hrát, hrávat 1
hrnout 2
hrozit, hrozívat 1
chlubit se, chlubívat se 1
chovat 3
chtít 3
informovat 1
informovat 2
inspirovat 1
integrovat 2
integrovat se 2
jednat, jednávat 2
kázat 1
kázat 2
kázat 3
kázat 4
klást 4
komunikovat 1
konzultovat 1
korespondovat 2
krást 1
krátit, krátívat 2
křičet, křiknout, křičívat 2
lhát 1
líčitI 1
měnit, měnívat 2
měnit, měnívat 3
měřit, měřívat 3
míchat, míchávat 2
míchat se, míchávat se 1
mísit, mísívat 2
mísit se, mísívat se 1
mít, mívat 19
mluvit, mluvívat 1
mluvit, mluvívat 2
modlit se, modlívat se 1
mrzet 1
mýlit si 1
nabádat 1
nabízet, nabídnout 1
nabírat, nabrat 4
nadatI 1
nadávat, nadatII 1
nadělávat, nadělat 6
nahlašovat, nahlásit 1
nahrazovat, nahradit 1
nahrávat, nahrát 2
nahrávat, nahrát 4
nacházet, najít 4
najíždět, najet 3
najímat, najmout 2
nakazovatI, nakázat 1
nakládat, naložit 4
naléhat, nalehnout 2
nalézatI, naléztI/naleznout 3
namítat, namítnout 1
namlouvat, namluvit 1
namlouvat, namluvit 2
namlouvat, namluvit 4
nanášet, nanést, nanosit 3
napomáhat, napomoci/napomoct 1
napomáhat, napomoci/napomoct 2
napovídatII, napovědět 1
napovídatI 1
napovídatI 2
napsat 1
napsat 2
napsat 3
nařizovatII, naříditII 1
naříkatII, nařknout, naříkávatII 1
nasazovat, nasadit 2
natírat, natřít 3
natírat, natřít 5
naučit 1
navazovat, navázat 1
navazovat, navázat 4
navracet, navrátit, navracívat 1
navrhovat, navrhnout 1
naznačovat, naznačit 2
nechávat, nechat 3
nechávat, nechat 4
nechávat, nechat 8
nechávat, nechat 10
nechávat, nechat 16
nést 1
nést 6
nosit, nosívat 1
nutit, nutívat 1
nutit, nutívat 2
obdařovat, obdařit 1
obcházet, obejít 3
obětovat 1
obchodovat 1
objasňovat, objasnit 1
obklopovat, obklopit 2
obracet se, obrátit se 3
obviňovat, obvinit 1
odcizovat, odcizit 1
odcizovat, odcizit 3
oddalovat, oddálit 3
oddávat, oddat 1
odebírat, odebrat 1
odnímat, odejmout 1
odepisovat/odpisovat, odepsat 1
odpírat/odepírat, odepřít 1
odesílat, odeslat 2
odevzdávat, odevzdat 1
odevzdávat, odevzdat 3
odkazovat, odkázat 1
odkazovat, odkázat 2
odměňovat, odměnit 1
odměňovat se, odměnit se 1
odmítat, odmítnout 1
odnášet, odnést 2
odnášet, odnést 4
odpouštětI, odpustitI 1
odpouštětI, odpustitI 2
odpovídat, odpovědět 1
odpovídat, odpovědět 3
odpovídat se 1
odrazovat, odradit 1
odsouhlasit 1
odstupovat, odstoupit 4
odůvodňovat, odůvodnit 1
odvádět, odvést 3
odvádět, odvést 7
odvětit 1
odvolávat se, odvolat se 2
ohlašovat, ohlásit 1
ohlašovat, ohlásit 2
okrádat, okrást 1
olupovatI, oloupit 1
omlouvat, omluvit 1
opakovat 2
osolit 2
osvědčovat, osvědčit 1
osvětlovat, osvětlit 2
otáčet, otočit 5
otázat se 1
oznamovat, oznámit 1
oznamovat, oznámit 2
oženit 1
páchat 1
pamatovat 4
pět 1
pět 2
píchat, píchnout 6
platit, platívat 1
platit, platívat 2
plést 9
plynout 4
pobavit se 2
pobírat, pobrat 1
počítat 4
počkat 2
počkat 3
podávat, podat 1
podávat, podat 2
podávat, podat 4
podávat, podat 7
podělit 1
podělit se 1
podezírat/podezřívat 1
podkládat, podložit 4
podněcovat, podnítit 2
podřizovat, podřídit 1
pohádat se 1
pohrozit 2
pochlubit se 1
pojednávat, pojednat 3
pojit, pojívat 1
pojit, pojívat 2
pojit se, pojívat se 1
pokládat, položit 5
polemizovat 1
pomáhat, pomoci/pomoct 1
pomáhat, pomoci/pomoct 2
pomáhat, pomoci/pomoct 3
ponechávat, ponechat 2
ponechávat, ponechat 6
ponechávat, ponechat 7
ponechávat, ponechat 9
ponechávat, ponechat 10
popírat, popřít 1
popisovat, popsat 2
popovídat 1
popovídat si 1
poprat se 1
poprosit 1
popřávat, popřát 1
popřávat, popřát 2
poradit 1
poradit 2
poradit se 1
poroučet se, poroučívat se 1
poroučet, poručit, poroučívat 1
poroučet, poručit, poroučívat 2
porovnávat, porovnat 2
posílat, poslat 1
poskytovat, poskytnout 1
pospíchat 2
postavit 3
postesknout si, postýskat si, postýskávat si 1
postěžovat si 1
postupovat, postoupit 3
potvrzovat, potvrdit 1
poučovat, poučit 1
poukazovat, poukázat 2
poutat, poutávat 2
povídat, povědět 1
povídat, povědět 2
povídat, povědět 3
povídat si 1
povolovat, povolit 1
povzbuzovat, povzbudit 2
povzbuzovat, povzbudit 3
požadovat, požádat 2
praskat, prasknout, praskávat 3
prát se 1
pravit 1
prezentovat 1
prezentovat 2
probírat, probrat 2
prodávat, prodat 1
prodávat, prodat 2
prohazovat, prohodit, proházet 3
prohazovat, prohodit, proházet 4
prohrávat, prohrát 1
prohrávat, prohrát 2
projednávat, projednat 1
projevovat, projevit 2
prokazovat, prokázat 1
prokazovat, prokázat 2
prokazovat, prokázat 3
prokazovat se, prokázat se 1
prolínat, prolnout 3
prolínat se, prolnout se 1
proměňovat, proměnit 2
proměňovat, proměnit 3
promíchávat, promíchat 1
promíjet, prominout 1
promíjet, prominout 2
promlouvat, promluvit 1
promlouvat, promluvit 2
pronajímat, pronajmout 1
pronášet, pronést 2
propojovat, propojit 1
prosit, prosívat 1
prosit, prosívat 2
prosit se 1
provokovat 1
prozrazovat, prozradit 1
přát 1
přát 2
přebírat, přebrat, převzít, přebírávat 4
přečíst 1
předávat, předat 1
předávat, předat 2
předepisovat/předpisovat, předepsat 1
předestřít 1
předkládat, předložit 1
předkládat, předložit 2
předkládat, předložit 3
přednášet, přednést 1
přednášet, přednést 2
přednášet, přednést 3
představovat, představit 1
představovat, představit 2
předstírat 1
předurčovat, předurčit 3
předvádět, předvést 1
přehazovat, přeházet, přehodit 6
přehrávat, přehrát 4
překážet, překážívat 1
přemlouvat, přemluvit 1
přenášet, přenést 2
přenechávat, přenechat 1
přesunovat, přesouvat, přesunout 3
přesvědčovat, přesvědčit 1
převádět, převést 3
přibližovat, přiblížit 3
přičítat, přičíst, přičítávat 2
přičítat, přičíst, přičítávat 3
přidávat, přidat 3
přidávat, přidat 4
přidávat, přidat 7
přidělovat, přidělit 1
přihrávat, přihrát 1
přicházet, přijít 12
přikazovat, přikázat 1
přikazovat, přikázat 2
přikládat, přiložit 3
přikyvovat, přikývnout 2
přimět 1
přinášet, přinést 1
přinášet, přinést 3
přinutit 1
připisovat, připsat 2
připisovat, připsat 4
připočítávat, připočítat/připočíst 2
připomínat, připomenout 1
připomínat, připomenout 2
připravovat, připravit 3
přísahat, přísahávat 1
přislíbit 1
přisuzovat, přisoudit 1
přispívat, přispět 2
přít se 1
přivádět, přivést 2
přivážet, přivézt 2
přivodit 1
přivolávat, přivolat 2
přiznávat, přiznat 1
přiznávat, přiznat 2
přiznávat, přiznat 3
přiznávat se, přiznat se 1
přizpůsobovat, přizpůsobit 1
přizvat 1
psát, psávat 1
psát, psávat 2
psát, psávat 3
ptát se, ptávat se 1
ptát se, ptávat se 2
půjčovat, půjčit 1
působit 1
působit 2
pyšnit se, pyšnívat se 1
radit 1
radit 2
radit se 1
referovat 1
referovat 2
rovnat 6
rozdávat, rozdat 1
rozdat si 1
rozdat si 2
rozdělovat se, rozdělit se 2
rozdělovat, rozdílet, rozdělit 2
rozesílat, rozeslat 1
rozkládat, rozložit 6
rozkládat, rozložit 7
rozlučovat, rozloučit 1
rozmlouvat, rozmluvit, rozmlouvávat 1
rozmlouvat, rozmluvit, rozmlouvávat 2
rozpočítávat, rozpočítat / rozpočíst, rozpočítat/rozpočíst 1
rozumět 2
ručit 1
rvát se 1
rýsovat 2
řezat se 1
říkat, říci/říct, říkávat 1
říkat, říci/říct, říkávat 2
říkat, říci/říct, říkávat 3
říkat, říci/říct, říkávat 4
říkat, říci/říct, říkávat 5
říkat si, říci/říct si, říkávat si 1
řvát 2
sázet, sadit 5
sázet se 1
sbírat, sebrat 3
sbližovat, sblížit 1
sdělovat, sdělit 1
sdílet 1
sdružovat, sdružit 1
sečítat/sčítat, sečíst/sčíst, sečítávat/sčítávat 2
sehrávat, sehrát 1
sehrávat, sehrát 2
sehrávat, sehrát 4
seznamovat, seznámit 1
seznamovat, seznámit 2
sežrat 2
shodovat se, shodnout se 1
schovávat, schovat 1
signalizovat 1
sjednávat, sjednat 1
sjednocovat, sjednotit 1
sjednocovat se, sjednotit se 1
skrývat, skrýt 1
skýtat 1
slaďovat, sladitI 1
slepovat, slepit 2
slibovat, slíbit 1
slučovat, sloučit 1
slučovat se, sloučit se 1
smíchávat, smíchat 1
smiřovat, smířit 1
soudit se 1
soupeřit 1
soutěžit 1
splácet, splatit 1
splácet, splatit 2
spočítat 3
spojovat, spojit 1
spojovat, spojit 2
spojovat, spojit 3
spojovat se, spojit se 1
spolupracovat 1
spravovat, spravit 4
spravovat, spravit 5
srovnávat, srovnat 7
stanovovat, stanovit 3
státI, stávatI 1
stavětI 6
stavětI 9
stěžovat si 1
stimulovat 1
stoupat, stoupnout 6
strkat, strčit 4
strhávat/strhovat, strhnout, strhat 5
střetat se, střetávat se, střetnout se 3
stýskat si, stesknout/stýsknout si, stýskávat si 1
svádět, svést 6
svádět, svést 9
svádět, svést 11
svazovat, svázat 1
svěřovat, svěřit 1
svěřovat, svěřit 2
svěřovat se, svěřit se 1
svolávat, svolat 3
svrhávat/svrhovat, svrhat, svrhnout 3
sypat, sypávat 1
šeptat, šeptnout, šeptávat 1
šeptat, šeptnout, šeptávat 2
šít 4
tahat se 1
táhnout 15
táhnout 19
tajit 1
tázat se 1
telefonovat 1
telefonovat 2
tlumočit, tlumočívat 2
tolerovat 1
trpět, trpívat 2
tvrditI, tvrdívatI 1
ubírat, ubrat 2
učinit 5
učit, učívat 1
učit, učívat 2
účtovat 1
udávatI, udat 1
udávatI, udat 2
udávatI, udat 3
udělat 5
udělat 7
udělovat/udílet, udělit 1
udělovat/udílet, udělit 2
uhrazovat, uhradit 1
uhrát 1
ujišťovat, ujistit 1
ukazovat, ukázat 1
ukazovat, ukázat 2
ukazovat se, ukázat se 3
ukládat, uložit 3
ukládat, uložit 6
ukrádat, ukrást/ukradnout 1
ukrývat, ukrýt 1
ulehčovat, ulehčit 1
ulehčovat, ulehčit 2
umět 3
umožňovat, umožnit 1
upéci/upéct 2
upíratII, upřítII 1
uplést 2
upozorňovat, upozornit 1
upřesňovat, upřesnit 1
určovat, určit 2
určovat, určit 4
ustalovat se, ustálit se 2
ustanovit se 1
usvědčovat, usvědčit 1
ušetřit 3
ušetřit 4
ušít 2
utajovat, utajit 1
utíkat se, utéci se 1
utírat, utřít, utírávat 3
utkávatII se, utkatII se 1
utrhávat/utrhovat, utrhatII, utrhnout, utrhatI 2
utrhávat/utrhovat, utrhatII, utrhnout, utrhatI 3
utrhávat/utrhovat, utrhatII, utrhnout, utrhatI 4
utrhávat/utrhovat, utrhatII, utrhnout, utrhatI 5
uvádět, uvést 7
uvalovat, uvalit 2
uvědomovat, uvědomit 1
uvěřit 1
uzavírat, uzavřít 5
vaditII se, vadívatII se 1
varovat 1
vázat 2
vázat 4
vázat se 1
vdávat, vdát 1
vděčit 1
velet 2
věnovat 1
věnovat 2
věřit, věřívat 2
vést 1
vést 6
vézt 1
vinit, vinívat 1
vkládat, vložit 3
vnucovat, vnutit 1
vodit, vodívat 1
volat, volávat 1
volat, volávat 2
vozit, vozívat 1
vracet, vrátit, vracívat 1
vrážet, vrazit 4
vsázet se, vsadit se 1
vtiskat, vtiskovat/vtiskávat, vtisknout 2
vybízet, vybídnout 1
vybojovávat, vybojovat 1
vyčítat, vyčíst 1
vydávat, vydat 1
vydávat, vydat 7
vydírat, vydřít, vydrat 2
vyhlašovat, vyhlásit 3
vyhrazovatI, vyhraditI 1
vyhrávat, vyhrát 1
vyhrkatI, vyhrkávat/vyhrkovat, vyhrknout 2
vyhrožovat 1
vyjadřovat, vyjádřit 2
vyjasňovat, vyjasnit 2
vyjasňovat si, vyjasnit si 1
vyjednávat, vyjednat 1
vyjednávat, vyjednat 2
vykazovat, vykázat 2
vykazovat, vykázat 3
vykazovat se, vykázat se 1
vykládatII, vyložitII 1
vykládatII, vyložitII 2
vykřikovat, vykřiknout 2
vylévat si, vylít si 1
vylíčit 1
vyměňovat, vyměnit 1
vyměňovat, vyměnit 2
vymezovat se, vymezit se 1
vymlouvat, vymluvit 1
vymlouvat se, vymluvit se 2
vynášet, vynést 3
vyplácet, vyplatit 1
vypouštět, vypustit 4
vypovídatI, vypovědětI 2
vypovídatI, vypovědětI 4
vypovídatII, vypovědětII 1
vyprávět/vypravovatII 1
vyprávět/vypravovatII 2
vyptávat se, vyptat se 1
vypůjčovat, vypůjčit 2
vyrozumívat, vyrozumět 1
vyřizovatI, vyříditI 1
vyřizovatI si, vyříditI si 1
vyslovovat, vyslovit 3
vystavovat, vystavit 2
vysvětlovat, vysvětlit 1
vytahovat, vytáhnout 6
vytahovat se, vytáhnout se 2
vytýkat, vytknout, vytýkávat 1
vytýkat, vytknout, vytýkávat 2
vytrhávat/vytrhovat, vytrhnout 4
vyučovat, vyučit, vyučovávat 1
vyvádět, vyvést 5
vyvracet, vyvrátit 3
vyzkoušet 1
vyzkoušet 2
vyznávat, vyznat 1
vyznávat se, vyznat se 1
vyzývat, vyzvat 1
vzdávat, vzdát 2
vzkazovat, vzkázat 1
vzkazovat, vzkázat 2
vzpomínat si, vzpomenout si 3
zabavovatII, zabavitII 1
zabírat, zabrat 2
zabraňovat, zabránit 2
začínat si, začít si 1
zadávat, zadat 1
zadávat, zadat 3
zachovávat, zachovat 1
zajišťovat, zajistit 1
zajišťovat, zajistit 3
zakazovat, zakázat 1
zakrývat, zakrýt 2
zamezovat, zamezit 1
zamíchávat, zamíchat 2
zanášet, zanést 2
zanechávat, zanechat 4
zanechávat, zanechat 6
zanechávat, zanechat 7
zanechávat, zanechat 8
zápasit, zápasívat 1
zapíratII, zapřítII 1
zaplatit 1
zaplatit 2
zaplétat, zaplést 4
zapomínat, zapomenout 3
zapůjčovat, zapůjčit 1
zapůsobit 1
zaregistrovat 2
zaručovat, zaručit 1
zaručovat se, zaručit se 1
zařvat 2
zasazovat, zasadit, zasázet 3
zasílat, zaslat 1
zastírat, zastřít 2
zastupovat, zastoupit 1
zasvěcovat, zasvětit 1
zasvěcovat, zasvětit 2
zašeptat 1
zašeptat 2
zatelefonovat 1
zatelefonovat 2
zatelefonovat 3
zatlačovat, zatlačit 6
zavazovat, zavázat 2
zavazovat, zavázat 5
závidět, závidívat 1
závodit 1
zavolat 1
zavolat 4
zavolat 5
zazpívat 1
zazpívat 2
zbavovat, zbavit 1
zdůrazňovat, zdůraznit 1
zdůvodňovat, zdůvodnit 1
zeptat se 1
zeptat se 2
získávat, získat 4
zjevovat, zjevit, zjevovávat 1
zkoušet, zkusit 2
zkoušet, zkusit 8
zkoušet, zkusit 9
zkracovat, zkrátit 2
zmáhat, zmoci/zmoct 1
zmást 3
změřit 2
zmiňovat, zmínit 1
zmiňovat se, zmínit se 1
znechucovat, znechutit 1
zodpovídat, zodpovědět 1
zodpovídat, zodpovědět 3
zodpovídat se, zodpovědět se 1
zopakovat 2
zpívat, zpívávat 1
zpívat, zpívávat 2
zprošťovat, zprostit 1
zprostředkovávat, zprostředkovat 1
zpřístupňovat, zpřístupnit 1
způsobovat, způsobit 1
zrazovat/zrázet, zrážet, zradit 1
zrazovat/zrázet, zrážet, zradit 2
zvolat 1
zvýhodňovat, zvýhodnit 2
žádat, žádávat 2
žalovat, žalovávat 2
žalovat, žalovávat 3
žrát 5