Frames containing form "inf"
bát se 1
bavit 1
běhat, běhávat 1
běžet 1
bolet 1
bránit 2
být 1
být 3
být 3
být 4
být 5
být 6
být 7
být 9
být 9
cestovat 1
cítit, cítívat 2
činit, činívat 10
dařit se, dařívat se 2
dávat, dát 2
dávat, dát 3
dávat, dát 28
dávat se, dát se 6
dělat, dělávat 12
dělat, dělávat 23
děsit, děsívat 1
diktovat, diktovávat 2
dlužit 2
dobíhat, doběhnout 1
dobývat se 1
docházet, dojít 1
docházet, dojít 7
dojíždět, dojet 1
dojíždět, dojet 4
dojímat, dojmout 1
dokazovat, dokázatI 3
donutit 1
doporučovat, doporučit 1
dopravovat, dopravit 1
dopravovat, dopravit 2
dopravovat se, dopravit se 1
doprovázet, doprovodit 1
dopřávat, dopřát 1
dostávatI, dostat 10
dostavovat se, dostavit se 1
dotahovat, dotáhnout 1
dotahovat se, dotáhnout se 1
dotýkat se, dotknout se 3
dovádětI, dovéstI 1
dovádětI, dovéstI 3
dovážet, dovézt 1
dovážet, dovézt 2
dovéstII 1
dovolovat, dovolit 1
drát se, drávat se 1
dráždit, dráždívat 2
drtit, drtívat 2
fascinovat 1
hledět 3
hnát 1
hnát 2
hnát se 1
hýbat, hnout, hýbnout 4
hoditII se 2
hoditII se 5
hodlat 1
hodnotit 1
honit 1
honit 2
hrnout se 1
hřát, hřávat 3
chodit, chodívat 1
chránit se 1
chtít 1
chtít 2
chtít se 1
chutnat, chutnávat 2
chybět, chybívat 3
chystat se 1
jet 1
jezdit, jezdívat 1
jímat, jmout, jímávat 2
jít 1
jít 3
jít 10
jmout se 1
kázat 3
klamat, klamávat 1
koukat, kouknout 11
kráčet 1
lákat 1
lekatI, lekávatI 1
létat 1
letět 1
letět 2
líbit se 1
litovat 3
mást 1
míchat, míchávat 5
mínit, mínívat 1
mít, mívat 1
mít, mívat 2
mít, mívat 3
mít, mívat 7
mít, mívat 8
mít, mívat 22
mizet 2
moci/moct 1
motivovat 1
mrzet 2
mučit, mučívat 1
muset/musit 1
nabízet, nabídnout 1
nadchnout 1
nacházet, najít 3
nakazovatI, nakázat 1
nalaďovat, naladit 2
náležet 5
namáhat se, namoci/namoct se 2
napadatI, napadávatI, napadnout, napadatII, napadávatII 2
napomáhat, napomoci/napomoct 1
nařizovatII, naříditII 1
naštvat 1
natahovat, natáhnout 7
natahovat se, natáhnout se 4
naučit 1
naučit se 1
navrhovat, navrhnout 1
nechávat, nechat 1
nechávat, nechat 7
nechávat se, nechat se 1
nechávat si, nechat si 2
nést 1
nést 4
nosit, nosívat 1
nudit, nudívat 1
nutit, nutívat 1
obávat se 1
obnášet, obnášívat 1
obtěžovat 1
obtěžovat se 1
odcestovat 1
odcházet, odejít 1
odpírat/odepírat, odepřít 1
odesílat, odeslat 1
odesílat, odeslat 2
odesílat, odeslat 3
odhodlávat se, odhodlat se 1
odjíždět, odjet/odejet 1
odlétatI, odletovat, odletět, odlétnout, odlétatII, odlétávat 1
odmítat, odmítnout 1
odnášet, odnést 1
odnášet, odnést 2
odnášet, odnést 3
odnášet, odnést 4
odrazovat, odradit 1
odskakovat si, odskočit si 1
odsuzovat, odsoudit 1
odtahovat, odtáhnout 2
odvádět, odvést 1
odvádět, odvést 2
odvážet, odvézt 1
odvážet, odvézt 2
odvažovatII se, odvážitII se 1
ohodnocovat, ohodnotit 1
ohromovat, ohromit 1
okouzlovat, okouzlit 2
opomíjet, opomenout/opominout 1
opravňovat, oprávnit 1
oslovovat, oslovit 2
otravovat, otrávit 3
ovlivňovat, ovlivnit 1
pamatovat 2
patřitI se, patřívatI se 1
plánovat 1
plavat/plovat 1
plést 4
plout 1
pobavit 1
pobuřovat, pobouřit 1
pociťovat, pocítit 2
počínat, počít 1
podařit se 1
pohánět, pohnat 1
pohnat se 1
pokládat, položit 4
pokoušet se, pokusit se 1
polekat 1
pomáhat, pomoci/pomoct 1
pomýšlet, pomyslet/pomyslit 2
ponechávat, ponechat 5
poradit 1
poroučet, poručit, poroučívat 1
posílat, poslat 2
pospíchat 1
postačovat, postačit 2
postřehovat, postřehnout 2
potěšit 1
potřebovat 1
pouštět, pustit 9
považovat 1
povést se 1
povolovat, povolit 1
povšimnout si 2
pozorovat 2
probíhat, proběhnout 5
prospívat, prospět 1
protahovat, protáhnout 5
přát 2
přát si 2
předepisovat/předpisovat, předepsat 1
předpokládat 2
předpokládat 2
představovat, představit 5
představovat, představit 5
představovat si, představit si 2
přehánět, přehnat 1
přecházet, přejít, přechodit 2
přecházet, přejít, přechodit 4
přejíždět, přejet 2
přejíždět, přejet 3
překvapovat, překvapit 1
přemisťovat/přemísťovat, přemístit 1
přemisťovat/přemísťovat se, přemístit se 1
přemlouvat, přemluvit 1
přenášet, přenést 1
přenášet se, přenést se 1
přepravovat, přepravit 1
přepravovat se, přepravit se 1
přesunovat, přesouvat, přesunout 1
přesunovat se, přesouvat se, přesunout se 1
přestávat, přestat 1
přestávat, přestat 2
přesvědčovat, přesvědčit 1
převádět, převést 1
převážet, převézt 1
přibíhat, přiběhnout 1
přicestovat 1
přicházet, přijít 1
přichystat se 1
přijíždět, přijet 1
přikazovat, přikázat 1
přilétat, přiletovatI, přiletět, přilétnout, přilétávat 1
přimět 1
přinutit 1
připadatI, připadnoutI, připadávatII 7
přísahat, přísahávat 1
přislíbit 1
příslušet 3
přistávat, přistát/přistat 1
přitahovat, přitáhnout 4
přitahovat, přitáhnout 5
přivádět, přivést 1
přivádět, přivést 2
přivážet, přivézt 1
přivážet, přivézt 2
přizvat 1
putovat 1
ráčit, ráčívat 1
radit 1
ranit 2
registrovat 3
rozbíhat se, rozběhnout/rozeběhnout se 1
rozčilovat, rozčílit/rozčilit 1
rozcházet se, rozejít se 1
rozesmávat/rozesmívat, rozesmát 1
rozhodovat, rozhodnout 1
rozhodovat se, rozhodnout se 1
rozjíždět se, rozjet se 1
rozmlouvat, rozmluvit, rozmlouvávat 2
rozmýšlet se, rozmyslet/rozmyslit se 1
rozmýšlet si, rozmyslet/rozmyslit si 1
rozmýšlet si, rozmyslet/rozmyslit si 2
rozplakávat, rozplakat 1
rozpoznávat, rozpoznat 3
rozptylovat, rozptýlit 3
rušit, rušívat 2
řítit se 1
scházet, sejít, scházívat 2
sestupovat, sestoupit 1
sjíždět, sjet 2
sjíždět se, sjet se 1
sjíždět se, sjet se 2
skákat, skočit 8
slibovat, slíbit 1
slušet se 1
slyšet, slyšívat 2
smět 1
snášet, snést 1
snášet, snést 2
snášet se, snést se 1
snažit se, snažívat se 1
souhlasit 2
spatřovat, spatřit 2
spěchat 1
splétat, splést 4
spouštět, spustit 1
spouštět se, spustit se 1
stačitI, stačitII, stačívat 1
stačitI, stačitII, stačívat 5
stanovovat, stanovit 3
stíhat, stihnout 1
stoupat, stoupnout 2
strašit, strašívat 2
střežit se 1
stydět se 1
stydět se 2
sužovat 1
svádět, svést 7
svazovat, svázat 4
symbolizovat 1
symbolizovat 1
škodit 2
šokovat 1
štvát, štvávat 3
táhnout 20
těšit, těšívat 1
toužit, toužívat 1
trápit, trápívat 1
troufat si, troufnout si 1
ubírat se 1
ucítit 2
učit, učívat 1
učit se, učívat se 1
uchvacovat, uchvátit 2
ukládat, uložit 3
ukládat, uložit 5
uklidňovat, uklidnit 1
umět 1
umožňovat, umožnit 1
upoutávat, upoutat 2
uprchat, uprchnout, uprchávat 1
urážet, urazit 2
určovat, určit 2
usazovat, usadit 3
uslyšet 2
usnášet se, usnést se 1
uspokojovat, uspokojit 2
ustávatI, ustat 1
ustávatI, ustat 2
ustát 1
uškodit 1
utíkat, utéci/utéct 1
utěšovat, utěšit 1
uvidět 2
vaditI, vadívatI 2
váhat 1
varovat se 1
vcházet, vejít 1
velet 2
vést 1
vézt 1
vidět, vídat 2
vjíždět, vjet, vjíždívat 1
vkročit 1
vláčet/vláčit se, vláčívat se 1
vléci/vléct se 1
vlézat, vlézt 1
vnikat, vniknout 1
vnímat 2
vodit, vodívat 1
vonět 4
vozit, vozívat 1
vrhat se, vrhnout se 1
vrhat se, vrhnout se 3
vsunovat se, vsouvat se, vsunout se 1
všímat si, všimnout si 2
vtahovat, vtáhnout 4
vtrhávat/vtrhovat, vtrhnout 1
vybavovat si, vybavit si 2
vybíhat, vyběhnout 1
vybíhat, vyběhnout 2
vyčerpávat, vyčerpat 3
vydařit se 1
vydávat se, vydat se 1
vyděšovat, vyděsit 1
vydržet 1
vyhánět, vyhnat 1
vycházet, vyjít 1
vycházet, vyjít 3
vycházet si, vyjít si 1
vyjíždět, vyjet 1
vyjíždět, vyjet 2
vyjíždět si, vyjet si 1
vykračovat/vykročovat, vykráčet, vykročit 1
vykračovat/vykročovat, vykráčet, vykročit 2
vykrádat se, vykrást se 1
vylétatI, vyletovat, vyletět, vylétnout, vylétatII, vylétávat 1
vylétatI, vyletovat, vyletět, vylétnout, vylétatII, vylétávat 2
vylétatI, vyletovat, vyletět, vylétnout, vylétatII, vylétávat 7
vylézat, vylézt 1
vylézat, vylézt 2
vymlouvat, vymluvit 1
vynášet, vynést 1
vynášet, vynést 2
vypadávat, vypadatI, vypadnout 7
vypalovat, vypálit 5
vyplácet se, vyplatit se 1
vypravovatI se, vypravit se 1
vyrážet, vyrazit 2
vyrážet si, vyrazit si 1
vysílat, vyslat 1
vyskakovat, vyskočit 1
vyskakovat, vyskočit 2
vyšplhat 1
vytáčet, vytočit 6
vytahovat, vytáhnout 1
vytahovat, vytáhnout 2
vytahovat, vytáhnout 9
vytahovat, vytáhnout 11
vytýkat, vytknout, vytýkávat 2
vytrácet se, vytratit se 2
vytrhávat/vytrhovat, vytrhnout 5
vyučit se 1
vyučovat, vyučit, vyučovávat 1
vyvádět, vyvést 1
vyvádět, vyvést 2
vyvádět, vyvést 9
vyvarovávat se, vyvarovat se 1
vyvážet, vyvézt 1
vyvážet, vyvézt 2
vyžadovat, vyžádat 1
vyžadovat, vyžádat 2
vzrušovat, vzrušit 1
zabloudit 2
zabraňovat, zabránit 2
začínat, začít 1
začínat, začít 3
zahánět, zahnat 1
zahánět, zahnat 2
zahlédnout 2
zahýbatI, zahnout 1
zahřívat, zahřát 2
zacházetI, zajít 1
zacházetI, zajít 4
zajíždět, zajet 1
zajímatI 1
zakazovat, zakázat 1
zalíbit se 1
zamávat 3
zamezovat, zamezit 1
zamířit 1
zamlouvat se 1
zamýšlet 1
zanášet, zanést 1
zanášet, zanést 2
zanedbávat, zanedbat 1
zanechávat, zanechat 7
zapamatovávat si, zapamatovat si 2
započít 1
započít 3
zapomínat, zapomenout 1
zarážet, zarazit 2
zasahovat, zasáhnout 4
zaskakovat, zaskočit 1
zaskakovat, zaskočit 2
zaslechnout 2
zasluhovat, zasloužit 1
zastavovatI se, zastavitI se 2
zatahovat, zatáhnout, zatahat 3
zatěžovat, zatížit 2
zatoužit 1
zaujímat, zaujmout 1
zavádět, zavést 1
zaváhat 1
zavazovat, zavázat 5
zavazovat se, zavázat se 1
zavítávat, zavítat 1
zaznamenávat, zaznamenat 3
zbláznit 1
zbožňovat, zbožnit 1
zdařit se 1
zdát se, zdávat se 3
zdát se, zdávat se 5
zděsit 1
zdráhat se, zdráhávat se 1
zdržovat se, zdržet se 1
zdvihat/zdvíhat, zdvihnout, zdvihávat 1
zklamat 1
zkoušet, zkusit 1
zlákat 1
zlobit, zlobívat 1
zmáhat, zmoci/zmoct 2
zmást 1
zmocňovat, zmocnit 1
znamenat 1
znamenat 1
znechucovat se, znechutit se 1
znemožňovat, znemožnit 2
znepokojovat, znepokojit 1
zpozorovat 2
zraňovat, zranit 2
zůstávat, zůstat 2
zůstávat, zůstat 4
zůstávat, zůstat 13
zvládat, zvládnout 1
zvykat, zvyknout 1
zvykat si, zvyknout si 1
žádat, žádávat 1
žádat, žádávat 2
žrát 4