Frames containing form "zda"
analyzovat 1
bát se 1
brát, vzít, brávat 23
bručet, bručívat 2
čekat, čekávat 1
číst, čítatII, čítávat 1
dávat, dát 9
dávat, dát 20
dávat, dát 24
dávat, dát 27
deklarovat 1
demonstrovat 1
děsit se, děsívat se 1
diktovat, diktovávat 2
dítI 1
dívat se 2
dočítat se, dočíst se 1
dodávat, dodat 3
dohadovatI/dohodovat, dohodnout 1
dohadovatI se, dohodnout se 1
dohadovatII se 1
dohlédat, dohlížet, dohlédnout 2
dohlédat, dohlížet, dohlédnout 3
docházet, dojít 9
dokazovat, dokázatI 1
dokazovat, dokázatI 2
dokládat, doložit 1
dokumentovat 1
domlouvat, domluvit 2
domlouvat se, domluvit se 1
donášet, donést 3
donášet, donést 4
doplňovat, doplnit 3
dovolovat se, dovolit se 1
doznávat se, doznat se 1
dozvídat/dovídat se, dozvědět/dovědět se 1
formulovat 1
hádat 1
hlásat 1
hlásit 1
hlásit 2
hlasovat 2
hlídat 1
hoditII se 2
hodnotit 1
chápat 1
chvět se 2
identifikovat 1
informovat 1
informovat se 1
kázat 1
kombinovat 2
konstatovat 1
kontrolovat 1
konzultovat 1
koukat, kouknout 2
koukat se, kouknout se 2
křičet, křiknout, křičívat 2
lekatI se, leknoutI se, lekávatI se 1
líčitI 1
mít, mívat 7
nabízet, nabídnout 1
nahlašovat, nahlásit 1
nahlížet, nahlédnout 2
namítat, namítnout 1
napadatI, napadávatI, napadnout, napadatII, napadávatII 2
naplánovat 1
napovídatII, napovědět 1
napsat 1
naslouchat 1
navrhovat, navrhnout 1
naznačovat, naznačit 2
obávat se 1
obcházet, obejít 3
objasňovat, objasnit 1
objevovat, objevit 1
oceňovat, ocenit 2
očekávat 1
odepisovat/odpisovat, odepsat 1
odhadovat, odhadnout 1
odhalovat, odhalit 2
odhlasovat 1
odlišovat, odlišit 2
odpovídat, odpovědět 1
odsouhlasit 1
odůvodňovat, odůvodnit 1
odvětit 1
odvozovat, odvodit 1
odvozovat, odvodit 2
ohlašovat, ohlásit 1
ohodnocovat, ohodnotit 1
ohodnocovat, ohodnotit 1
opakovat 2
osvětlovat, osvětlit 2
osvojovat si, osvojit si 1
otázat se 1
ověřovat, ověřit 1
oznamovat, oznámit 1
oznamovat, oznámit 2
pamatovat 1
pamatovat se 1
pátrat 1
patřitI, patřívatI 3
plánovat 1
plynout 2
počítat 1
podceňovat, podcenit 1
podezírat/podezřívat 1
podívat se 2
podivovat se, podivit se 1
podotýkat, podotknout 1
podržet 4
podržet 5
podtrhávat/podtrhovat, podtrhnout, podtrhat 2
pohádat se 1
pohlížet, pohlédnout, pohledět 3
pochopit 1
pochybovat 1
polekat se 1
pomíjet, pominout 2
pomyslet/pomyslit si 1
poprosit 1
poradit 1
porozumět 1
poslouchat, poslechnout 1
poslechnout si 1
posuzovat, posoudit 1
postihovat, postihnout 2
postihovat, postihnout 3
postřehovat, postřehnout 1
potvrzovat, potvrdit 1
poučovat, poučit 1
poučovat se, poučit se 1
pouštět, pustit 13
povídat, povědět 1
povídat, povědět 3
povšimnout si 1
poznamenávat, poznamenat 1
poznamenávat, poznamenat 2
poznávat, poznat 1
pozorovat 1
pozorovat 4
pravit 1
probíhat, proběhnout 5
probírat, probrat 2
probírat, probrat 3
prohazovat, prohodit, proházet 4
prohlašovat, prohlásit 1
prohlížet, prohlédnout 1
prohlížet, prohlédnout 2
prohlížet si, prohlédnout si 1
projednávat, projednat 1
prokazovat, prokázat 2
pronášet, pronést 2
prostudovat 1
prověřovat, prověřit 1
prozkoumávat, prozkoumat 1
prozrazovat, prozradit 1
přeceňovat, přecenit 1
přečíst 1
předepisovat/předpisovat, předepsat 1
předestřít 1
předpovídat, předpovědět 1
představovat si, představit si 1
předurčovat, předurčit 3
předvídat 1
přehlížet, přehlédnout 2
přehodnocovat, přehodnotit 1
přemítat, přemítávat 1
přemlouvat, přemluvit 1
přemýšlet 1
přesvědčovat se, přesvědčit se 1
připomínat, připomenout 1
přít se 1
přiznávat, přiznat 1
přiznávat se, přiznat se 1
přizvat 1
psát, psávat 1
psát, psávat 3
ptát se, ptávat se 1
radit 1
radit se 1
referovat 1
registrovat 2
rozebírat/rozbírat, rozebrat 2
rozeznávat, rozeznat 2
rozhodovat, rozhodnout 1
rozhodovat se, rozhodnout se 1
rozlišovat, rozlišit 3
rozmýšlet, rozmyslet/rozmyslit 1
rozmýšlet se, rozmyslet/rozmyslit se 1
rozmýšlet si, rozmyslet/rozmyslit si 1
rozpoznávat, rozpoznat 2
rozumět 1
rozumět 2
řešit, řešívat 1
říkat, říci/říct, říkávat 1
říkat, říci/říct, říkávat 3
říkat, říci/říct, říkávat 4
říkat, říci/říct, říkávat 8
řvát 2
sázet se 1
sdělovat, sdělit 1
shledávat, shledat 2
shodovat se, shodnout se 1
schvalovat, schválit 1
signalizovat 1
sjednávat, sjednat 1
slibovat, slíbit 1
slyšet, slyšívat 1
slyšet, slyšívat 3
soudit 3
specifikovat 1
spekulovat 2
spočítat 1
stanovovat, stanovit 1
starat se 1
státII, stávatII 7
sužovat se 1
svěřovat, svěřit 2
svěřovat se, svěřit se 1
šeptat, šeptnout, šeptávat 1
šířit se 2
táhnout 20
tajit 1
tázat se 1
telefonovat 2
testovat 1
těšit se, těšívat se 1
tlumočit, tlumočívat 2
trápit se, trápívat se 1
třást se 3
tušit, tušívat 1
tvrditI, tvrdívatI 1
učit, učívat 1
učit se, učívat se 1
udávatI, udat 1
udávatI, udat 2
uhadovat, uhodnout/uhádnout 1
ucházetI, ujít 3
ujišťovat, ujistit 1
ukazovat, ukázat 1
ukazovat se, ukázat se 1
ukládat, uložit 3
upozorňovat, upozornit 1
upřesňovat, upřesnit 1
určovat, určit 1
určovat, určit 2
uslyšet 1
uslyšet 3
usnášet se, usnést se 1
usuzovat, usoudit 1
ustalovat se, ustálit se 2
ustanovovat, ustanovit 2
uvádět, uvést 2
uvažovat, uvážit, uvažovávat 2
uvědomovat, uvědomit 1
uvědomovat si, uvědomit si 1
uveřejňovat, uveřejnit 1
uvidět 4
váhat 1
vědět 1
vcházet, vejít 3
vidět, vídat 1
vnímat 1
volat, volávat 1
volat, volávat 2
všímat si, všimnout si 1
vybavovat se, vybavit se 1
vybavovat si, vybavit si 1
vybízet, vybídnout 1
vyciťovat, vycítit 1
vyčítat, vyčíst 2
vyčkávat, vyčkat 1
vyčkávat, vyčkat 2
vydechovat/vydychovat, vydýchnout/vydechnout/vydychnout 3
vyhlašovat, vyhlásit 1
vyhodnocovat, vyhodnotit 2
vyhrkatI, vyhrkávat/vyhrkovat, vyhrknout 2
vyjadřovat, vyjádřit 1
vyjadřovat se, vyjádřit se 1
vyjasňovat, vyjasnit 2
vyjasňovat se, vyjasnit se 2
vyjasňovat si, vyjasnit si 1
vyjednávat, vyjednat 1
vykládatII, vyložitII 2
vykřikovat, vykřiknout 2
vymýšlet, vymyslet/vymyslit 1
vymýšlet, vymyslet/vymyslit 2
vypadávat, vypadatI, vypadnout 7
vypátrat 1
vyplývat, vyplynout 2
vyplývat, vyplynout 4
vypočítávat, vypočítat/vypočíst 1
vypočítávat, vypočítat/vypočíst 2
vypočítat/vypočíst si 1
vypovídatI, vypovědětI 1
vypovídatII, vypovědětII 1
vyprávět/vypravovatII 1
vypravovatI, vypravit 3
vyptávat se, vyptat se 1
vyrozumívat, vyrozumět 1
vyrozumívat, vyrozumět 2
vyřizovatI, vyříditI 1
vyslýchat, vyslechnout, vyslyšet 1
vyslovovat, vyslovit 2
vystihovat, vystihnout 1
vysvětlovat, vysvětlit 1
vyšetřovat, vyšetřit 1
vyvozovat, vyvodit 1
vyvracet, vyvrátit 3
vyzkoušet 1
vyznávat se, vyznat se 1
vzkazovat, vzkázat 2
vzpomínat, vzpomenout 1
vzpomínat si, vzpomenout si 1
zahlédnout 1
zachycovat/zachytávat, zachytit/zachytnout 3
zajímatI 1
zajímatI se 1
zakrývat, zakrýt 2
zamlouvat, zamluvit 2
zamumlat 1
zamýšlet se, zamyslet/zamyslit se 1
zapamatovávat si, zapamatovat si 1
zapíratII, zapřítII 1
zapomínat, zapomenout 1
zaregistrovat 2
zaručovat, zaručit 1
zařvat 2
zaslechnout 1
zaslechnout 3
zašeptat 1
zatelefonovat 3
zaváhat 1
zavolat 1
zavolat 5
zaznamenávat, zaznamenat 1
zaznamenávat, zaznamenat 2
zdůvodňovat, zdůvodnit 1
zeptat se 1
zírat 2
zjevovat, zjevit, zjevovávat 1
zjevovat se, zjevit se, zjevovávat se 1
zjišťovat, zjistit 1
zjišťovat, zjistit 2
zkontrolovat 1
zkoumat 1
zkoušet, zkusit 2
zkoušet, zkusit 3
zmiňovat, zmínit 1
zmiňovat se, zmínit se 1
značit, značívat 2
znamenat 2
znát, znávat 2
zodpovídat, zodpovědět 1
zopakovat 2
zpívat, zpívávat 7
zpochybňovat, zpochybnit 1
zpozorovat 1
zpozorovat 3
zvažovat, zvážit 1
zveřejňovat, zveřejnit 1
zvolat 1
žádat, žádávat 1
žádat, žádávat 2