Frames containing form "s+7"
bavit se 2
bít se 1
bít se 2
bít se 3
bodovat 2
bodovat 2
bojovat 1
brát, vzít, brávat 17
cítit, cítívat 4
cvičit 1
cvičit 4
čekat, čekávat 2
čekat, čekávat 3
čekat, čekávat 4
dávat, dát 16
dávat, dát 19
dávat, dát 25
dávat, dát 26
dávat si, dát si 3
dávat si, dát si 4
dělat, dělávat 8
dělat, dělávat 21
dělit se 1
diskutovat 1
disponovat 1
dohadovatI/dohodovat, dohodnout 1
dohadovatI se, dohodnout se 1
dohrávat si, dohrát si 1
dohrávat, dohrát 2
dohrávat, dohrát 2
domlouvat, domluvit 2
domlouvat se, domluvit se 1
domlouvat se, domluvit se 2
dopadat, dopadnout 4
doplňovat se 1
drát se, drávat se 2
držet 8
držet 11
experimentovat 1
hádat se 1
hnát 6
hýbat, hnout, hýbnout 1
hýbat, hnout, hýbnout 2
hýbat, hnout, hýbnout 3
honit 3
honit se 1
hospodařit 2
houpat, houpnout, houpávat 2
hovořit, hovořívat 1
hrát, hrávat 1
hrát, hrávat 1
hrát si, hrávat si 1
hrát si, hrávat si 1
chlubit se, chlubívat se 1
chodit, chodívat 7
chytat se, chytit/chytnout se 5
identifikovat se 1
integrovat 2
integrovat se 2
jednat, jednávat 2
jednat, jednávat 3
jet 5
jezdit, jezdívat 4
jít 13
kombinovat 1
kombinovat se 1
komunikovat 1
končit 3
konfrontovat 1
konkurovat 1
kontrastovat 1
konzultovat 1
koordinovat 1
korespondovat 1
korespondovat 2
krýt se 1
ladit, ladívat 3
lámat 5
ležet, léhat, léhávat 5
líbat se 1
loučit se, loučívat se 1
loučit se, loučívat se 2
malovat se, malovávat se 1
manipulovat 1
mást 2
mást se 1
měnit, měnívat 2
měnit, měnívat 3
měřit, měřívat 3
měřit se, měřívat se 1
míchat, míchávat 1
míchat, míchávat 2
míchat se, míchávat se 1
míjet se, minout se 3
milovat se 1
mísit, mísívat 2
mísit se, mísívat se 1
mít, mívat 15
mít, mívat 19
mlátit, mlátívat 1
mlátit, mlátívat 2
mluvit, mluvívat 1
mluvit, mluvívat 3
mučit se, mučívat se 1
mýlit si 1
myslet/myslit 5
nadělávat, nadělat 6
nacházet se, najít se 2
nakládat, naložit 3
namáhat se, namoci/namoct se 1
napomáhat, napomoci/napomoct 1
narážet, narazit 8
navazovat, navázat 1
navazovat, navázat 4
navštěvovat se 1
obcházet, obejít 3
objímat se, obejmout se 1
obchodovat 1
obchodovat 1
obracet se, obrátit se 3
obstát 2
obtěžovat se 1
oddávat, oddat 1
odcházet, odejít 4
opakovat 1
operovat, operovávat 3
otáčet, otočit 1
otáčet se, otočit se 5
otáčet se, otočit se 9
oženit 1
oženit se 1
pamatovat 4
péci/péct, pékat, pekávat 3
píchat, píchnout 6
plést 3
pobavit se 2
počínat, počít 1
počítat 2
počkat 2
počkat 3
podělit se 1
podílet se 1
pohádat se 1
pohybovat, pohnout 1
pohybovat, pohnout 5
pohrávat si, pohrát si 1
pohrávat si, pohrát si 2
pohrávat si, pohrát si 3
pochlubit se 1
pojednávat, pojednat 3
pojit, pojívat 1
pojit, pojívat 2
pojit se, pojívat se 1
pojit se, pojívat se 2
pokračovat, pokročit 1
polemizovat 1
polemizovat 2
pomáhat, pomoci/pomoct 1
popadnout se 1
popíjet, popít 1
popovídat 1
popovídat si 1
poprat se 1
poradit 2
poradit se 1
poradit si 1
porovnávat, porovnat 1
porovnávat, porovnat 2
porovnat se 1
pořizovat, pořídit 3
pospíchat 2
potkávat se, potkat se 1
potkávat se, potkat se 2
potřásat, potřást, potřásávat 1
poutat, poutávat 1
povídat si 1
pozdravitI se 1
poznávat se, poznat se 1
pracovat, pracovávat 1
pracovat, pracovávat 4
práskat, prásknout, práskávat 2
práskat, prásknout, práskávat 4
praštit 2
praštit 5
prát se 1
prát se 2
probíhat, proběhnout 3
probírat, probrat 2
prohazovat, prohodit, proházet 3
prohazovat, prohodit, proházet 4
prohrávat, prohrát 1
procházet, projít 6
projednávat, projednat 1
prolínat, prolnout 3
prolínat se, prolnout se 1
proměňovat, proměnit 2
proměňovat, proměnit 3
promíchávat, promíchat 1
promíchávat se, promíchat se 1
promlouvat, promluvit 1
propojovat, propojit 1
prorážet, prorazit 4
protínat se, protnout se 1
přehánět, přehnat 3
přehazovat, přeházet, přehodit 4
překrývat se, překrýt se 1
překvapovat, překvapit 1
přestávat, přestat 1
přibíhat, přiběhnout 2
přiházetII se, přihoditII se 2
přicházet, přijít 8
přicházet, přijít 19
přijímat, přijmout 2
přít se 1
přivítat se 1
pyšnit se, pyšnívat se 1
radit 2
radit se 1
remizovat/remízovat 1
rovnat 3
rovnat 6
rozdat si 1
rozdat si 2
rozdělovat se, rozdělit se 2
rozcházet se, rozejít se 2
rozlučovat, rozloučit 1
rozloučit se 1
rozmlouvat, rozmluvit, rozmlouvávat 1
rozmýšlet si, rozmyslet/rozmyslit si 3
rozumět si 1
rozvádět se, rozvést se 1
rvát se 1
řešit, řešívat 1
řezat, řezávat 8
řezat se 1
sázet se 1
sbližovat, sblížit 1
sbližovat se, sblížit se 1
sdílet 1
sdružovat, sdružit 1
sdružovat se, sdružit se 1
sečítat/sčítat, sečíst/sčíst, sečítávat/sčítávat 1
sehrávat, sehrát 1
sehrávat, sehrát 2
sehrávat se, sehrát se 1
scházet se, sejít se, scházívat se 1
setkávat se, setkat se 1
setkávat se, setkat se 2
seznamovat, seznámit 1
seznamovat, seznámit 2
seznamovat se, seznámit se 1
shledávat se, shledat se 1
shodovat se, shodnout se 1
sjednávat, sjednat 1
sjednocovat, sjednotit 1
sjednocovat se, sjednotit se 1
skoncovat 2
skončit 3
skončit 6
slaďovat, sladitI 1
slepovat, slepit 2
slepovat se, slepit se 1
slučovat, sloučit 1
slučovat se, sloučit se 1
smíchávat, smíchat 1
smíchávat se, smíchat se 1
smiřovat, smířit 1
smiřovat se, smířit se 1
snášet se, snést se 4
soudit se 1
souhlasit 1
souhlasit 2
souhlasit 3
soupeřit 1
soutěžit 1
souviset 1
spát 3
spěchat 2
spekulovat 1
splétat, splést 3
splývat, splynout, splývávat 1
spojovat, spojit 1
spojovat, spojit 2
spojovat, spojit 3
spojovat se, spojit se 1
spojovat se, spojit se 2
spokojit se 1
spolupracovat 1
spouštět se, spustit se 3
spravovat, spravit 4
spravovat, spravit 5
srážet se, srazit se 1
srážet se, srazit se 4
srovnávat, srovnat 3
srovnávat, srovnat 7
srovnat se 1
státII, stávatII 5
stávatIII se, státIII se 1
stávatIII se, státIII se 4
stékat se, stéci/stéct se 1
střetat se, střetávat se, střetnout se 1
střetat se, střetávat se, střetnout se 2
střetat se, střetávat se, střetnout se 3
střídat, střídávat 2
střídat se, střídávat se 1
stýkat se, stýkávat se 1
svádět, svést 8
svádět, svést 9
svádět, svést 11
svazovat, svázat 1
svážet se, svézt se 1
svěřovat se, svěřit se 1
šetřitI 3
šít 6
tahat se 1
tahat se 2
tahat se 3
táhnout 15
táhnout 19
táhnout se 5
táhnout se 6
tajit se 1
tančit/tancovat, tančívat 1
telefonovat 1
tlouci/tlouct se, tloukávat se 1
tlouci/tlouct se, tloukávat se 4
točit 1
trápit se, trápívat se 2
trénovat 1
třást 1
účtovat 3
účtovat 4
udělat 5
udržovat, udržet 6
uhrát 1
umět 3
upéci/upéct 2
ustalovat se, ustálit se 2
ustanovit se 1
ustávatI, ustat 1
utíkat se, utéci se 1
utírat, utřít, utírávat 3
utkávatII se, utkatII se 1
uvítat se 1
uzavírat, uzavřít 5
vaditII se, vadívatII se 1
váhat 1
vázat 2
vázat 4
vázat se 1
vážit 4
vést 5
vést se 2
vítat se 1
vjíždět, vjet, vjíždívat 1
vláčet/vláčit se, vláčívat se 2
vláčet/vláčit, vláčívat 3
vléci/vléct se 3
vlézat, vlézt 3
vodit se, vodívat se 1
vrtět, vrtívat 1
vsázet se, vsadit se 1
vybíhat, vyběhnout 4
vyčkávat, vyčkat 2
vydržet 1
vydržet 3
vyhlížet, vyhlédat, vyhlédnout 6
vyhrát si 1
vyhrávat, vyhrát 1
vyhrávat, vyhrát 1
vycházet, vyjít 12
vyjasňovat si, vyjasnit si 1
vyjednávat, vyjednat 1
vyjednávat, vyjednat 2
vylézat, vylézt 6
vyměňovat, vyměnit 1
vyměňovat, vyměnit 2
vypadatII 3
vypořádávat se, vypořádat se 1
vyrážet, vyrazit 8
vyrovnávat se, vyrovnat se 3
vyřizovatI si, vyříditI si 1
vyspat se 3
vystačovat, vystačit 3
vystřídat 2
vystřídat se 1
vytrhávat/vytrhovat, vytrhnout 4
vyvádět, vyvést 5
vzpomínat si, vzpomenout si 3
zabírat, zabrat 1
začínat, začít 1
začínat si, začít si 1
zadávat si, zadat si 1
zadávat si, zadat si 2
zahazovat se, zahodit se 1
zahrávat si, zahrát si 1
zahrávat si, zahrát si 2
zahýbatII 2
zacházetII 1
zacházetII 2
zajíždět, zajet 1
zakotvovat, zakotvit 3
zamávat 3
zamíchávat, zamíchat 1
zamíchávat, zamíchat 2
zápasit, zápasívat 1
zaplétat se, zaplést se 3
započít 1
zapomínat se, zapomenout se 2
zatáčet, zatočit 1
zatáčet, zatočit 2
zatáčet, zatočit 7
zatáčet, zatočit 8
zatlačovat, zatlačit 6
zaváhat 1
zavazovat, zavázat 2
závodit 1
zdržovat se, zdržet se 3
zkoušet, zkusit 6
zkoušet, zkusit 9
zmást 3
změřit 2
zmítat 1
znát se, znávat se 2
zopakovat 1
ztotožňovat, ztotožnit 1
ztotožňovat se, ztotožnit se 1
zůstávat, zůstat 11
zůstávat, zůstat 12
žítI 3