Frames containing form "z+2"
běhat, běhávat 6
běžet 7
budovat 1
být 10
čerpat 3
činit, činívat 3
činit, činívat 4
datovat se 1
dělat, dělávat 2
dělat, dělávat 18
dělat, dělávat 19
dělat si, dělávat si 2
dobývat, dobýt 3
dorůstat, dorůst 1
dospívat, dospět 1
dostávatI, dostat 1
dostávatI, dostat 7
dostávatI, dostat 9
dotovat 1
dovolovat se, dovolit se 2
dozvídat/dovídat se, dozvědět/dovědět se 1
dozvídat/dovídat se, dozvědět/dovědět se 2
financovat 1
formovat 2
hnát 3
hraditII, hradívatII 1
hroutit se 1
chytat, chytit/chytnout 5
chytat, chytit/chytnout 6
informovat se 1
izolovat 1
klesat, klesnout 2
kolísat 1
konstruovat 1
korigovat 1
koukat, kouknout 10
krátit, krátívat 1
krátit se, krátívat se 1
kroužit, kroužívat 3
krýt 3
léčit 1
lepit, lepívat 3
lepšit se 1
měnit, měnívat 1
měnit se, měnívat se 1
mít, mívat 5
mít, mívat 7
mlít 1
mluvit, mluvívat 9
montovat 1
načerpat 3
nadělávat, nadělat 1
nakažovat/nakazovatII se, nakazit se 1
nakrájet 1
naměřit 1
nanášet, nanést, nanosit 2
narodit se 1
narovnávat, narovnat 3
narůstat, narůst 2
naříkatII, nařknout, naříkávatII 1
natahovat, natáhnout 6
natahovat se, natáhnout se 2
naučit se 1
obdržet 1
obviňovat, obvinit 1
obžalovávat, obžalovat 1
oddělovat, oddělit 1
oddělovat se, oddělit se 1
odebírat, odebrat 3
odečítat/odčítat, odečíst/odčíst 1
odcházet, odejít 2
odepisovat/odpisovat, odepsat 2
odpovídat se 1
odročovat, odročit 1
odstupovat, odstoupit 2
odvádět, odvést 3
odvádět, odvést 4
odvažovatI, odvážitI 1
odvozovat, odvodit 1
odvozovat, odvodit 2
odvolávat, odvolat 1
ohřívat se, ohřát se 1
ohřívat/ohřávat, ohřát 1
opisovat, opsat 1
opravovat, opravit 2
oslabovat, oslabit 2
ostřelovat 1
osvobozovat, osvobodit 3
osvojovat si, osvojit si 1
otáčet, otočit 4
otáčet se, otočit se 2
otřásat se, otřást se 3
padat, padnout 5
padat, padnout 20
pálit 6
péci/péct, pékat, pekávat 1
plést 1
plynout 2
plynout 4
podezírat/podezřívat 1
podražovat, podražit 1
pocházet 1
poklesávat, poklesat, poklesnout 2
posilovat, posílit 2
poslouchat, poslechnout 4
poslechnout si 3
poslechnout si 4
povstávat, povstat 3
postavit 1
poučovat se, poučit se 1
pouštět, pustit 6
povyšovat, povýšit 1
povyšovat, povýšit 2
pozdravovatII se, pozdravitII se 1
pozdvihat/pozdvíhat, pozdvihávat/pozdvihovat, pozdvihnout 2
pozměňovat, pozměnit 1
pozměňovat se, pozměnit se 1
pozvedat, pozvedávat, pozvednout 2
pramenit 2
probírat, probrat 5
probírat se, probrat se 1
probouzet, probudit 1
prodlužovat, prodloužit 1
prodlužovat se, prodloužit se 1
produkovat 1
prohlubovat, prohloubit 1
prohlubovat se, prohloubit se 1
proměňovat, proměnit 1
proměňovat se, proměnit se 1
promlouvat, promluvit 3
pronajímat, pronajmout 2
propadávat se, propadatI se, propadnout se 2
propadávat, propadatI, propadnout, propadatII 4
propadávat, propadatI, propadnout, propadatII 5
protahovat, protáhnout 3
protahovat se, protáhnout se 2
přebírat, přebrat, převzít, přebírávat 1
přebírat, přebrat, převzít, přebírávat 2
přeceňovat, přecenit 2
přecházet, přejít, přechodit 3
přejmenovávat, přejmenovat 1
překládat, přeložit 2
přeměňovat, přeměnit 1
přeměňovat se, přeměnit se 1
přemlouvat, přemluvit 2
přenášet se, přenést se 2
přerůstat, přerůst 3
přeskakovat, přeskočit, přeskákat 5
přesunovat, přesouvat, přesunout 4
přesunovat se, přesouvat se, přesunout se 2
přestavovat, přestavět/přestavit 1
přestupovat, přestoupit 2
převádět, převést 4
převracet, převrátit 2
převracet se, převrátit se 2
přichystat 2
připravovat, připravit 1
příst 1
radovat se 1
redukovat 1
rekonstruovat 2
rezignovat 1
rodit se 1
rozplakávat se, rozplakat se 1
rozrůstat se, rozrůst se 1
rozšiřovat, rozšířit 1
roztahovat, roztáhnout 2
roztahovat se, roztáhnout se 1
růst 2
růst 3
rvát 2
řezat, řezávat 2
sbírat se, sebrat se 1
scházet, sejít, scházívat 7
scházet, sejít, scházívat 10
sestávat 1
sestavovat, sestavit 1
sestupovat, sestoupit 3
skládat, složit 3
skládat se, složit se 1
skládat se, složit se 4
slábnout 1
slepovat, slepit 3
slyšet, slyšívat 3
slyšet, slyšívat 4
směřovat 2
snižovat, snížit 1
snižovat se, snížit se 1
spadatI, spadávat, spadávatI, spadnout, spadatII 2
spadatI, spadávat, spadávatI, spadnout, spadatII 5
spadatI se, spadávatI se, spadnout se 1
splétat, splést 2
spouštět, spustit 3
srážet, srazit 3
srážet, srazit 5
stahovat, stáhnout 9
stahovat, stáhnout 10
stávatIII se, státIII se 2
stávatIII se, státIII se 3
stavětI 1
stoupat, stoupnout 3
stoupat, stoupnout 4
strhávat/strhovat, strhnout, strhat 5
střílet, střelit 1
střílet si 1
stvořit 1
svazovat, svázat 3
šetřitI 1
šít 1
šplhat, šplhávat 2
tahat 5
táhnout 18
těšit se, těšívat se 3
těžit 2
tlačit 4
tlačit 6
tlumočit, tlumočívat 1
transformovat 1
transformovat se 1
tvořit, tvořívat 1
tvořit se, tvořívat se 1
ubírat, ubrat 3
učinit 3
učinit 4
udělat 2
uhrazovat, uhradit 1
upéci/upéct 1
uplést 1
upříst 1
uslyšet 3
uslyšet 4
usuzovat, usoudit 1
ustupovat, ustoupit 3
usvědčovat, usvědčit 1
ušetřit 1
ušít 1
utíkat, utéci/utéct 3
utkávatI, utkatI 1
utrhávat/utrhovat se, utrhatII se, utrhnout se, utrhatI se 1
utrhávat/utrhovat, utrhatII, utrhnout, utrhatI 1
utvářet, utvořit, utvářit 1
uvařit 2
uvolňovat se, uvolnit se 2
uzdravovat, uzdravit 1
uzdravovat se, uzdravit se 1
vařit 2
vědět 1
vědět 2
vinit, vinívat 1
vít 1
volit 1
vrtět, vrtívat 2
vybírat, vybrat 1
vybudovat 1
vyciťovat, vycítit 1
vydávat, vydat 4
vydávat se, vydat se 2
vydírat, vydřít, vydrat 3
vyhánět, vyhnat 2
vyhánět, vyhnat 3
vycházet, vyjít 6
vycházet, vyjít 11
vychovávat, vychovat 2
vyjímat, vyjmout 2
vyléčit 1
vyléčit se 1
vylepšovat, vylepšit 1
vylézat, vylézt 5
vymlouvat se, vymluvit se 1
vynechávat, vynechat 1
vynucovat, vynutit 1
vypadávat, vypadatI, vypadnout 4
vypadávat, vypadatI, vypadnout 6
vypalovat, vypálit 2
vypalovat, vypálit 4
vypěstovat/vypěstit 1
vyplácet, vyplatit 3
vyplývat, vyplynout 2
vypočítávat, vypočítat/vypočíst 1
vypouštět, vypustit 3
vypovídatI se 1
vypracovávat se, vypracovat se 1
vyprodukovat 1
vypůjčovat, vypůjčit 1
vyrábět, vyrobit 1
vyrážet, vyrazit 5
vyrovnávat, vyrovnat 2
vyrozumívat, vyrozumět 2
vyrůstat, vyrůst 2
vyrůstat, vyrůst 3
vyřazovat, vyřadit 2
vysazovat, vysadit, vysázet 3
vysazovat, vysadit, vysázet 10
vyskakovat, vyskočit 3
vyslýchat, vyslechnout, vyslyšet 5
vyspat se 2
vystavět 1
vystřelovat, vystřelit, vystřílet 1
vystřelovat si, vystřelit si 1
vystřihávat/vystříhávatI/vystřihovat, vystřihnout/vystříhnout, vystřihat/vystříhatI, vystřihovávat 1
vysýpat/vysypávat, vysypat 4
vyšetřovat, vyšetřit 2
vytahovat, vytáhnout 3
vytahovat, vytáhnout 7
vytahovat se, vytáhnout se 3
vytěžovatI, vytěžit 3
vytlačovat, vytláčet, vytlačit 3
vytrhávat/vytrhovat se, vytrhnout se 2
vytrhávat/vytrhovat, vytrhnout 2
vytvářet, vytvořit 1
vytvářet se, vytvořit se 1
vyučit se 1
vyvádět, vyvést 3
vyvíjet, vyvinout 1
vyvíjet se, vyvinout se 2
vyvíjet se, vyvinout se 3
vyvozovat, vyvodit 1
vyzařovat, vyzářit 3
vyzkoušet 2
vyznávat se, vyznat se 1
vzbouzet se, vzbudit se 1
vzbouzet, vzbuzovat, vzbudit 1
vzcházet, vzejít 1
vzcházet, vzejít 3
vznikat, vzniknout 1
vzpamatovávat se, vzpamatovat se 1
vzrůstat, vzrůst, vzrůstávat 2
zakládat, založit 3
zaplétat, zaplést 2
zaslechnout 3
zaslechnout 4
zatáčet, zatočit 5
zbláznit se 1
zbohatnout 1
zbývat, zbýt 1
zdražovat, zdražit 1
zdražovat, zdražit 2
zdvihat/zdvíhat, zdvihnout, zdvihávat 2
zdvihat/zdvíhat se, zdvihnout se, zdvihávat se 2
zdvojnásobovat se, zdvojnásobit se 1
zdvojnásobovat, zdvojnásobit 1
zesilovat, zesílit 1
zesilovat, zesílit 2
zesilovat se 1
zhoršovat, zhoršit 1
zhoršovat se, zhoršit se 1
zhotovovat, zhotovit 1
zhroutit se 1
zhubnout 1
získávat, získat 1
získávat, získat 2
zjednodušovat, zjednodušit 1
zjednodušovat se, zjednodušit se 1
zjevovat se, zjevit se, zjevovávat se 2
zkoušet, zkusit 4
zkracovat, zkrátit 1
zkracovat se, zkrátit se 1
zlepšovat, zlepšit 1
zlepšovat se, zlepšit se 1
změnit 1
změnit se 1
zmenšovat, zmenšit 1
zmenšovat se, zmenšit se 1
zmírňovat, zmírnit 1
zmírňovat se, zmírnit se 1
znát, znávat 2
zodpovídat se, zodpovědět se 1
zpomalovat, zpomalit 1
zpomalovat, zpomalit 2
zpomalovat se, zpomalit se 1
zpracovávat, zpracovat 2
zredukovat 1
zredukovat se 1
zrodit se 1
zrychlovat, zrychlit 1
zrychlovat, zrychlit 2
zrychlovat se, zrychlit se 1
zřizovat, zřídit 1
zůstávat, zůstat 6
zužovat, zúžit 1
zužovat se, zúžit se 1
zvedat, zvednout, zvedávat 2
zvětšovat, zvětšit 1
zvětšovat se, zvětšit se 1
zvolit 1
zvracet, zvrátit 2
zvracet se, zvrátit se 2
zvyšovat, zvýšit 1
zvyšovat se, zvýšit se 1
živit 1
živit se 1