all connectives

A..Z   ∞..1
a [and] (6592)
ale [but] (1742)
však [however] (1686)
když [when] (779)
protože [because] (635)
totiž [you see, actually] (485)
proto [therefore] (478)
pokud [if] (473)
aby [(in order) to] (437)
pak [then] (429)
: [{colon}] (415)
tedy [so] (337)
tak [so] (334)
ovšem [but, of course] (310)
také [also] (305)
li [if] (296)
#neg [{negation}] (257)
- [{dash}] (243)
nebo [or] (232)
neboť [as, because] (222)
přitom [at the same time] (221)
což [which] (218)
zatímco [while] (207)
navíc [moreover] (203)
naopak [on the contrary] (189)
i [also] (187)
i když [even if] (179)
kdyby [if] (175)
takže [so] (153)
poté [afterwards] (141)
přesto [despite of that] (141)
[although] (132)
dále [further, also] (126)
přestože [although] (124)
později [later] (116)
rovněž [also] (116)
dokonce [even] (111)
zároveň [at the same time] (107)
například [for example] (104)
přičemž [while] (99)
jestliže [if, in case] (96)
či [or] (90)
jenže [but] (86)
potom [then] (86)
jen [only, just] (83)
případ [case] (83)
nicméně [nevertheless] (77)
důvod [reason] (75)
avšak [however] (71)
znamenat [to mean] (69)
nejen [not only] (67)
ani [nor, not (even)] (65)
strana [side] (60)
zase [again, in turn] (55)
aniž [without (doing sth)] (54)
[when, until] (54)
než [until] (54)
podobně [similarly] (54)
s tím, že [with the fact that] (53)
kromě [besides] (49)
ne [not] (49)
současně [at the same time] (49)
vždyť [after all] (46)
nýbrž [but] (44)
vzhledem k [with respect to] (42)
dokud [until, while] (41)
spíše [rather] (41)
pouze [only, just] (40)
[no matter] (37)
zato [but (still)] (37)
stejně [equally, still] (36)
jakmile [as soon as] (33)
předtím [before (that)] (32)
tudíž [consequently] (32)
anebo [or] (31)
přece [after all] (31)
dříve [sooner] (29)
kdy [when] (29)
nakonec [eventually] (29)
buď ~ nebo [either ~ or] (28)
tím [thus] (28)
byť [albeit] (25)
naproti [opposite] (24)
jinak [otherwise] (23)
nikoli [not] (23)
přece jen [after all] (23)
jelikož [because, since] (21)
ještě [still, even] (21)
místo [instead of] (21)
podmínka [condition] (21)
mimo jiné [besides other things] (20)
vzápětí [in no time] (19)
doba [time] (18)
souvislost [connection, context] (18)
jestli [if] (17)
posléze [afterwards, finally, then] (17)
díky [thanks to] (15)
nejprve [(at) first] (15)
jednak ~ jednak [for one thing ~ for another] (14)
nejenže [not only that] (14)
řečeno [speaking] (14)
to [{N/A}] (14)
upřesnit [to specify] (14)
ve skutečnosti [in fact] (14)
mezitím [in the meantime] (13)
případně [alternatively] (13)
třeba [for example] (13)
jak [as, when] (12)
třebaže [although] (12)
okamžik [moment] (11)
příklad [example] (11)
zatím [meantime] (11)
argumentovat [to argue] (10)
čili [that is, i.e.] (10)
kdežto [whereas] (10)
koneckonců [after all] (10)
srovnání [comparison] (10)
též [also] (10)
prostě [simply, just] (9)
předpoklad [assumption] (9)
více [more] (9)
k [to] (8)
kdykoli [whenever] (8)
následek [consequence] (8)
tím pádem [thus] (8)
tím spíše [all the more] (8)
zejména [particularly] (8)
i tak [even so] (7)
jakkoli [however] (7)
kvůli [because of] (7)
taktéž [also] (7)
tj. [i.e., that is] (7)
účel [purpose] (7)
vlastně [actually] (7)
nato [then, afterwards] (6)
navzdory [despite] (6)
poněvadž [since, as] (6)
popřípadě [alternatively] (6)
především [above all] (6)
sotva [the moment, hardly] (6)
a skutečně [indeed] (5)
alespoň [at least] (5)
ba [even] (5)
do třetice [in the third place] (5)
mimoto [apart from that] (5)
rozdíl [difference] (5)
výsledek [result] (5)
jak ~ tak [both ~ and] (4)
jinými slovy [in other words] (4)
leč [but] (4)
na závěr [in the end] (4)
následně [subsequently] (4)
natož [let alone] (4)
nedosti na tom [that is not enough] (4)
nehledě na [regardless of] (4)
oproti [contrary (to)] (4)
přes [despite] (4)
přesněji [more precisely] (4)
příčina [cause] (4)
v neposlední řadě [last but not least] (4)
vedle [apart from] (4)
; [{semicolon}] (4)
aneb [in other words] (3)
důsledek [consequence] (3)
nadto [moreover] (3)
nemluvě o [not to mention] (3)
obdobně [similarly] (3)
odůvodnění [justification] (3)
ostatně [after all] (3)
původně [originally] (3)
respektive [or (more precisely)] (3)
sice [otherwise, granted] (3)
souběžně [concurrently] (3)
výjimka [exception] (3)
zkrátka [in short] (3)
že [that] (3)
kontrast [contrast] (2)
kupříkladu [for example] (2)
na rozdíl od [in contrast with] (2)
na základě [on the grounds of] (2)
záhy [soon] (2)
zásluhou [thanks to] (2)
zčásti ~ zčásti [partly ~ partly] (2)
zvlášť [especially] (2)
během [during] (1)
dovršení [completion] (1)
hlavně [primarily] (1)
ježto [as] (1)
jmenovitě [namely] (1)
konkrétně [specifically] (1)
kontrastovat [to contrast] (1)
leda [unless, only] (1)
načež [after which] (1)
neboli [in other words] (1)
pakliže [if] (1)
přeloženo [translated] (1)
vinou [due to] (1)
vyjma [excluding] (1)
známka [indication] (1)
způsobit [to cause] (1)