a [and] (primary, single; count: 17405)
connective usages (38%; intra 93%)
conjunction (a [and], 90%; intra 94%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first]
complex_forms (4%): a také [and also] (disc) / a do třetice [and in third place] (cont) / a dodal [and he added] (disc) / a tak [and so] (disc) / a ani [and not even] (disc) / a i [and too] (disc) / jednak ~ a jednak [for one thing ~ and for another] (corr) / a pak [and then] (disc) / a nakonec [and finally] (cont) / a to [and that is] (cont) / a dodat [and to add] (disc) / a pokračuje [and he/she/it continues] (disc) / a taky [and also] (disc) / a dodává [and he/she/it adds] (disc) / a zase [and also] (disc) / a hned pak [and right then] (disc) / a stejně tak [and in the same way] (disc) / a za druhé [and in the second place] (disc) / a pokračovali [and they continued] (disc) / a konečně [and finally] (cont) / a rovněž [and also] (disc) / a pokračoval [and he continued] (disc) / a dodejme [and lets add] (disc) / a dodal jsem [and I added] (disc) / a navíc [and moreover] (disc) / - a [- and] (cont) / a potom [and then] (disc) / a ještě [and even] (disc) / a dále [and further] (disc) / a přímo [and really] (disc) / jednak ~ a [for one thing ~ and] (corr) / jednak ~ a dále [for one thing ~ and further] (corr) / a též [and also] (disc) / a doplňuje [and he/she/it adds] (disc) / dále a nakonec [further and finally] (disc) / - a nakonec [- and finally] (cont) / a případně i [and eventually even] (disc) / a kromě toho [and apart from that] (disc) / sice ~ a [albeit ~ and] (corr) / a zároveň [and in the same time] (disc)
examples: K čemu dospěla? A co IRA za příměří získá? [Where did it get to? And what will IRA get for the truce?] Prosperuje. A je to příklad pro všechny." [It thrives. And it is an example for everyone."] Problém Západoevropanů je i náš problém. A naopak. [The problem of Western Europeans is also our problem. And vice versa.] Stačí malá dírka a je zle. [Just a small hole and you are in trouble.] Skibby ujel všem a vyhrál [Skibby got ahead of everyone and won]
reason-result (proto [therefore], 5%; intra 86%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: reason-result:result; ordering: 2; integration: first]
complex_forms (94%): a proto [and therefore] (disc) / a tak [and so] (disc) / a tedy [and thus] (disc) / a tudíž [and so] (disc) / a tím [and by that] (disc) / a z tohoto důvodu [and for this reason] (disc) / a to znamená , že [and it means, that] (cont) / a v důsledku toho [and in consequence of that] (disc) / a vlastně [and actually] (disc) / a tím i [and by that even] (disc) / a potažmo [and not to say] (disc) / a také proto [and also therefore] (disc) / a jako důvod uvedla , že [and as a reason, she said, that] (disc) / a to [and that is] (cont) / a z toho důvodu [and for that reason] (disc) / a to proto [and that is therefore] (disc) / a i proto [and also therefore] (disc) / a měly k tomu pochopitelné důvody [and they had comprehensible reasons for that] (disc) / a tím pádem [and thus (lit. by that fall)] (disc) / a kvůli tomu [and for that] (disc) / a to je důvod , proč [and this is reason, why] (cont) / a v tomto případě [and in this case] (disc) / a díky tomu [and thanks to that] (disc, source: other)
examples: Evidence neexistuje, a tak si to dovolím odhadnout a odstupňovat. [There is no evidence and so I dare to make a guess and categorize it.] Bohužel ani s tímhle pomocným přirovnáním bych dneska u synů svých přátel nepochodil. A tak toho raději nechám. [Unfortunately, even with this auxiliary comparison I would not succeed at my friends' sons. And so I better let it be.] Tetování po několika letech bledne a je třeba jej obnovit. [Tattoos fade after a few years and need to be restored.] Průvod byl do té doby klidný, a proto k uzavření nebyl důvod. [The procession was calm until then and so there was no reason to close it.] Moje nová loď praskala, i když jsem ji měl jen tři dny. A tak jedu na staré," říká olympijský vítěz Lukáš Pollert. [My new ship was cracking, even though I had it for three days only. And so I'm going in the old one," says the Olympian winner Lukáš Pollert.]
precedence-succession (potom [then], 2%; intra 93%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: precedence-succession:succession; ordering: 2; integration: first]
complex_forms (97%): a bezprostředně poté [and right then] (disc) / a pak [and then] (disc) / a potom [and then] (disc) / a teprve potom [and only then] (disc) / a pokračovat bude [and it will be continued] (disc) / a posléze i [and at last even] (disc) / a poté [and then] (disc) / a později [and later] (disc) / a posléze [and at last] (disc) / a naopak vzápětí [and on the contrary in no time] (disc) / a poté i [and then even] (disc) / a vzápětí [and in no time] (disc) / a bude pokračovat [and it will proceed] (disc) / a předtím [and before that] (disc) / nejprve ~ a poté [first ~ and then] (corr) / a nakonec [and finally] (disc) / nejprve ~ a pak [first ~ and then] (corr) / napřed ~ a teprve potom [first ~ and only then] (corr) / a na závěr [and in conclusion] (disc) / a konečně [and finally] (disc)
examples: Podle primářky Jechortové se lidé nechávají tetovat ve stavu euforie a během pár let, občas i měsíců si všechno rozmyslí. [According to the senior doctor Jechort, people get tattooed in a state of euphoria, and in a few years, sometimes even months, they change their mind.] Pokud mě nevyřadí nějaké zranění a vydrží mi forma, budu se snažit hrát co nejdéle. A pak mě pochopitelně bude lákat trenérské řemeslo. [If I do not get elimenated by a wound and I can keep my form, I will try to play as long as possible. And then, of course, I'm going to be attracted by the trainer's craft.] Konsorcium již počátkem roku žádost podalo a vzápětí stáhlo. [The consortium filed the request already at the beginning of the year and then withdrew it.] Čas od času se Franta sám dostavil na biřickou služebnu, jako že ho chytili. A zase šel. [From time to time, Franta himself arrived at the precinct as if they had caught him. And he went again.] Psovod uvedl, že stopu pachatele ztratil a potom vyhledal jinou. [The handler said he had lost the traitor's trail and then found another one.]
specification (konkrétně [specifically], 1%; intra 90%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: specification:more specific; ordering: 2; integration: first]
complex_forms (89%): a to [and specifically] (cont) / a nadále [and henceforth] (disc) / a zejména [and especially] (disc)
examples: Letectvo a zachránci z britské pobřežní stráže včera uskutečnili dvě úspěšné operace a evakuovali cestující a posádky ze dvou lodí, které začaly hořet nedaleko britských břehů. [Aviation and rescuers from the British Coast Guard yesterday carried out two successful operations and evacuated passengers and crew from two ships that started to burn near the British coast.] Ve druhé polovině 80. let úrokové sazby stoupaly, a to z hladin podobných dnešním. [In the second half of the 1980s the interest rates were rising, and from levels similar to today.] Jinak - a řekněme hned, že mnohem hůře - je na tom čtenář denního tisku. [It is different - and let's say that much worse - for the reader of the daily press.] Jsou bohatí, ale tisíce Brazilců musí hladovět. A to v zemi, která má spoustu přírodního bohatství. [They are rich but thousands of Brazilians have to starve. And in a country that has a lot of natural wealth.]
gradation (navíc [moreover], 1%; intra 93%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: gradation:higher degree; ordering: 2; integration: first]
complex_forms (90%): - a to [- and that is] (cont) / a dokonce [and even] (disc) / a především [and above all] (disc) / a ještě [and yet] (disc) / a navíc [and moreover] (disc) / a k tomu ještě [and still moreover] (disc) / a to [and that is] (cont) / a i [and also] (disc) / a to jen [and only that] (disc) / a ještě k tomu [and still moreover] (disc) / a to i [and that is even] (disc) / #neg pouze ~ nýbrž a především [not only ~ but and above all] (corr) / a k tomu [and moreover] (disc) / a to ještě [and that yet] (disc)
modifications (7%): a hlavně [and in particular] (int) / jednak ~ a hlavně [for one thing ~ and in particular] (int)
examples: Všude jinde se lázeňské prameny otevírají po určitou dobu a mnohde se vybírá i vstupné. [Everywhere else the spa springs open for a certain period of time and the admission is often even charged.] Takovýchto programů ale není mnoho a navíc svou kvalitou a komfortem obsluhy povětšinou nijak nevynikají. [There is not so many such programs, and moreover, their quality and operation comfort are not exceptional.] Dědictví Irska vychází kromě keltské minulosti především z křesťanství, které se v pohanské kultuře překvapivě nenásilně vžilo. A dokonce přebralo některé její prvky. [The legacy of Ireland is based, besides the Celtic past, primarily on Christianity, which surprisingly established itself within the pagan culture. And even adapted some of its elements.] Stát drží cenu tepla na uzdě a musí ji ještě dotovat, protože jeho cena zdaleka neodpovídá nákladům. [The state holds the price of heat at bay and moreover has to subsidize it because its price is far from reflecting the cost.] Navrhované opatření je kruté. A to poslanci ještě nakonec neschválili návrh, aby každý zájemce o novou pojišťovnu zaplatil 20 miliónů korun do státního rozpočtu. [The proposed measure is cruel. And not to mention that the deputies have not approved the proposal that anyone interested in a new insurance company would pay 20 million crowns to the state budget.]
confrontation (naopak [on the contrary], 0%; intra 78%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first]
complex_forms (59%): na straně jedné ~ a na straně druhé [on the one hand ~ and on the another] (corr) / a naopak [and on the contrary] (disc) / na jedné straně ~ a na druhé straně [on the one hand ~ and on the another] (corr) / a zrovna tak [and exactly so] (disc) / a ne [and not] (disc) / a naproti tomu [and in contrast to that] (disc)
examples: Proč se stále zabýváme represí a nejdeme po prevenci? [Why are we still dealing with repression and not going after prevention?] Kromě jiného i proto, že ústavní zákon o způsobech zániku federace upravuje rozdělení federace referendem jako jednu ze čtyř možností. A stávající zákon o referendu hovoří o rozdělení federace 'jen' na základě výsledků referenda." [Among other things also because the constitutional act on federal dissolution rules regulates the division of the federation by referendum as one of four options. And the current law on referendum talks about the division of the federation 'only' based on the results of the referendum."] A to bez ohledu na fakt, že jedněm příznivci přibývají a druhým ubývají. [Notwithstanding the fact that numbers of supporters of one group are growing up and of the others are on the decrease.] Seveřané zdolali v kvalifikaci pro MS 1990 i Turecko. A naopak ve čtyřech kvalifikačních zápasech (ME 76 a MS 74) nedokázali Švýcaři ani jednou zdolat Turky. [The Northerners defeated even Turkey in the qualification for the World Cup 1990. And on the other hand, in four qualification matches (ME 76 and MS 74), the Swiss did not manage to conquer the Turks even once.] Přibližujete slovinskou literaturu českému čtenáři a naopak naši Slovincům. [You are making the Slovenian literature closer to the Czech reader and vice versa our [literature] to Slovenians.]
opposition (ale [but], 0%; intra 87%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first]
complex_forms (52%): a přece [and yet] (disc) / a přesto [and still] (disc) / a to [and that is] (cont) / a současně [and in the same time] (disc) / a stejně [and all the same] (disc) / a ne [and not] (disc) / a naopak [and on the contrary] / a zase [and once more] (disc) / #neg jen ~ a [not only ~ and] (corr)
examples: My jsme z ní nikdy neodešli a přesto se musíme hodně učit. [We have never left it, and yet we have a lot to learn.] Nevím, zda by se dnes na Slovensku našel politik schopný podobného činu. A když ano, počtu lidí, kteří by šli za ním, by chyběly nejméně čtyři nuly. [I do not know if a politician capable of a similar act could be found in Slovakia today. And if so, the number of people who would follow him would be missing at least four zeros.] Neviditelná ruka trhu neomylně sáhne přes hranici pouze po těch informacích, o které je zájem. A toho, o co je zájem, ubývá. [The invisible hand of the market is unmistakably reaching across the border only after the information of interest. And what is interesting is waining.] Akt tehdy narušili příznivci SPR- RSČ a policie nezakročila. [The act was then disrupted by SPR- RSČ supporters and the police did not intervene.]
concession (přesto [still], 0%; intra 47%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: concession:contra-expectation; ordering: 2; integration: first]
complex_forms (84%): a přesto [and still] (disc) / a to [and that is] (cont) / a přece [and yet] (disc) / a stejně [and just the same] (disc) / - a přitom [- and at the same time] (disc) / a ve skutečnosti [and in actual fact] (disc) / a současně [and simultaneously] (disc)
examples: Ani v Německu nebyl přece Hitler zvolen proto, aby jeho obyvatelstvu přinesl válku, ale aby mu odpomohl od tíživých důsledků hospodářské krize. A přesto došlo k válce, která se postupně rozrostla do dosud netušených a nevídaných rozměrů. [Even in Germany, Hitler was not elected to bring war to his people but to help them out of the harsh consequences of the economic crisis. And yet there was a war that gradually grew into yet unforseen and unprecedented proportions.] Jenže to, co se Švédovi povedlo například před šesti lety ve Wimbledonu proti Mečířovi, tentokrát nevyšlo a Edberg dokonce dostal kanára. A to na US Open přijel coby vítěz z betonu ve Washingtonu a finalista z Cincinnati. [But where the Sweden had succeded for example six years ago in Wimbledon against Mečíř, did not work this time and Edberg even got a canary. And even when he came at the US Open as the winner from the concrete in Washington and a finalist from Cincinnati.] Stanovy komunistické strany na takovéto chování pamatují ustanovením, které členům zapovídá poškozovat svou stranu zvláště na veřejnosti, a ve Špíglu jimi byla, jak řekla Žežulková, rozpoutána kampaň, která komunistickou stranu nepochybně poškozuje. [The statutes of the Communist Party take care of such a behavior by a regulation that forbid the members to hurt their party especially in public, and in Spigel, as Žežulková said, a campaign that is undoubtedly harming the Communist Party has been unleashed.] Jak lacině to zní, a přece nejde o obrazy podbízivě vulgární. [How cheap it sounds, and yet they are not blandly vulgar images.] Poněkud kuriózní je však stanovisko těch, kteří vyčítají příliš pozdní vypořádávání s minulým režimem a současně se netají tím, že jim dost libě nevoní zákon o nepromlčitelnosti a trestním postihu komunistických zločinů. [Somewhat peculiar, however, is the standpoint of those who critisize the too late settlement with the previous regime, and at the same time, they do not feel comfortable with the law of impunity and criminal penalties for communist crimes.]
synchrony (zároveň [simultaneously], 0%; intra 100%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first]
complex_forms (83%): a současně [and at the same time] (disc) / a zároveň [and simultaneously] (disc) / - a zároveň [- and simultaneously] (disc) / a při tom [and in the same time] (disc)
examples: Shakespeare byl velký básník s výjimečným darem ovládnout jazyk - a zároveň nesmírný znalec lidské duše a údělu. [Shakespeare was a great poet with an extraordinary gift to master the language - and at the same time an immense expert on the human soul and debauchery.] V důsledku určitého letošního oživení výroby se mzdy zvýšily a překročily hranici stanovenou vládním nařízením. [As a result of a certain recovery of production this year, wages have increased and exceeded the threshold set by government regulation.] Západočeši těmito neúspěchy (vesměs na domácím trávníku) přišli o čtyři ligové body a zároveň o vedení v prvoligové tabulce. [The West Bohemians lost four league points by these failures (mostly on the domestic lawn) and also lost the lead in the first league table.]
equivalence (jinými slovy [and (in other words)], 0%; intra 100%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first]
complex_forms (67%): a tím [and by that] (disc) / a tedy [and thus] (disc) / a tak [and so] (disc) / a tedy i [and thus also] (disc)
examples: Zejména jde o to, že státní školy nemohou vybírat peníze od rodičů (a mít tedy více prostředků na svůj rozvoj) a že se v oblasti platů řídí závaznými mzdovými tarify. [In particular, public schools cannot collect money from the parents (and therefore have more resources for their development) and that they are subject to binding wage scales in the area of salaries.] Americký skokan do vody, čtyřnásobný olympijský vítěz Greg Louganis, má AIDS a je nositelem viru HIV. [American swimmer, four times Olympic champion Greg Louganis, has AIDS and is a carrier of the HIV virus.] Světová produkce cukru v sezoně 1994/95 (říjen-září) vzroste ze 109.50 mil. na 114.25 mil. tun a bude tak nejvyšší od roku 1991/92. [The world production of sugar in the 1994/95 (October-September) season will increase from 109.50 million to 114.25 million tonnes and as such will be the highest since 1991/92.]
condition (pak [then], 0%; intra 100%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: condition:result of condition; ordering: 2; integration: first]
complex_forms (50%): a pak [and then] (disc) / a také [and also] (disc)
examples: Říkali jsme jim: buď ve svém příštím akčním programu uvolníte hráz pluralitní demokracie a do roka bude veta po vedoucí roli vaší strany, jíž se nemíníte vzdát, anebo opět přitvrdíte a do roka budete tam, kde skončil Novotný. [We told them: either in your next action program you will release the plight of pluralist democracy, and in a year the leading role of your party, which you do not intend to give up, will be done, or you will tighten the grip again, and in a year you will be where Novotný ended.] Otázka by spíše měla znít, proč jsem nepřijel dřív, a pak by odpověď byla: protože to nebylo dřív možné. [The question should rather be why I did not come sooner, and then the answer would be: because it was not possible before.] Je to takový separátní mír obyvatel s vládou a mocí, založený na pravidle - nechte nás být a my vás také necháme. [It is a separate peace of the population with the government and power, based on the rule - let us be and we will let you be too .]
non-connective usages (62%)
conjunction (a [and], 100%)
examples: Rádce: Zákon a my [Advisor: The law and us] Strach a smích. [Fear and laugh.]
noun ({písmeno} [{character}], 0%)
examples: Praha - Trojice českých plošinářů Kasper, Brhel a Topinka se v neděli zúčastní ve Vratislavi MS skupiny A družstev. [Prague - Three Czech speedway racers Kasper, Brhel and Topinka will take part in Wroclaw's World Championship of the A group of teams on Sunday.] Výstavba má probíhat ve větvích A, B a C. Větev A byla zahájena již loni na jaře a zprovozněna má být letos v září. [The construction is to be carried out in branches A, B and C. The branch A started last spring and is scheduled to be opened in September this year.]
unknown ({cizí jazyk} [{foreign language}], 0%)
examples: Nenápadný půvab M. A. S. H. [Inconspicuous charm of M. A. S. H.] Písně na sebe upozorňují výraznými uvolněnými refrény (ve Without A Trace krátce přebírá refrénový motiv zpěváka i kytara), do nichž se koncentruje energetická síla hudebníků. [Songs attract attention by distinct relaxed refrains (in Without A Trace also the guitar briefly takes over the chorus of the singer), in which the energetic power of the musicians concentrats.]