Frames containing form "o+4"
bát se 2
běžet 6
bít 2
bít se 1
bojovat 1
brát, vzít, brávat 14
brát se, vzít se, brávat se 1
bušit, bušívat 1
být 9
být 9
dbát 1
dělit se 1
doplňovat, doplnit 1
drát se, drávat se 2
dřít 1
dřít se 1
hádat se 1
hlásit se 4
hrát, hrávat 1
chvět se 2
chytat, chytit/chytnout 2
jednat se, jednávat se 1
jít 4
jít 5
klepat, klepnout, klepávat 2
klepat se, klepávat se 2
klesat, klesnout 2
kolísat 1
kráčet 2
krátit, krátívat 1
krátit se, krátívat se 1
křičet, křiknout, křičívat 3
lámat 1
lámat se 2
lepšit se 1
mlátit, mlátívat 2
napsat 3
narážet, narazit 1
narážet, narazit 2
narážet se, narazit se 1
narůstat, narůst 2
nastavovat, nastavit 2
natahovat, natáhnout 6
natahovat, natáhnout 11
natahovat se, natáhnout se 2
obávat se 2
obohacovat, obohatit 1
obohacovat, obohatit 2
obohacovat se, obohatit se 1
obracet se, obrátit se 3
oddalovat, oddálit 2
odkládat, odložit 2
odročovat, odročit 1
odsunovat, odsouvat, odsunout 3
ohřívat se, ohřát se 1
ohřívat/ohřávat, ohřát 1
okrádat, okrást 1
olupovatI, oloupit 1
opíratI, opřít 1
opíratI, opřít 2
opíratI se, opřít se 1
opíratI se, opřít se 2
oslabovat, oslabit 1
oslabovat, oslabit 2
otírat, otřít, otírávat 2
otírat, otřít, otírávat 3
otírat se, otřít se, otírávat se 1
otírat se, otřít se, otírávat se 2
otírat se, otřít se, otírávat se 3
padat, padnout 5
pečovat 1
podělit se 1
podražovat, podražit 1
pohádat se 1
poklesávat, poklesat, poklesnout 2
pokoušet se, pokusit se 1
pokoušet se, pokusit se 2
poprat se 1
poranit 1
poranit se 1
posilovat, posílit 1
posilovat, posílit 2
posunovat, posouvat, posunout 2
postarat se 1
postarat se 2
pozdvihat/pozdvíhat, pozdvihávat/pozdvihovat, pozdvihnout 2
pozvedat, pozvedávat, pozvednout 2
požadovat, požádat 2
práskat, prásknout, práskávat 4
praštit 2
praštit se 1
prát se 1
prodlužovat, prodloužit 1
prodlužovat se, prodloužit se 1
prohlubovat, prohloubit 1
prohlubovat se, prohloubit se 1
prohrávat, prohrát 1
propadávat, propadatI, propadnout, propadatII 4
prorážet, prorazit 1
prosit, prosívat 1
prosit se 1
protahovat, protáhnout 3
protahovat se, protáhnout se 2
předávat se, předat se 1
předbíhat, předběhnout 1
předbíhal se, předběhnout se 1
předcházet se 1
předstihovat, předstihnout 1
přejíždět, přejet 6
přerůstat, přerůst 1
přesahovat, přesáhnout 1
přesunovat, přesouvat, přesunout 2
převyšovat, převýšit 1
převyšovat, převýšit 2
přežívat, přežít 1
přibývat, přibýt 1
přibývat, přibýt 3
přihlašovat se, přihlásit se 3
přicházet, přijít 6
připravovat, připravit 3
psát, psávat 3
redukovat 1
rozbíjet, rozbít 1
rozbíjet se, rozbít se 1
rozdělovat se, rozdělit se 2
rozrůstat se, rozrůst se 1
rozšiřovat, rozšířit 1
roztahovat, roztáhnout 2
roztahovat se, roztáhnout se 1
rvát se 1
rvát se 2
řezat se 1
říkat, říci/říct, říkávat 3
řvát 4
sázet se 1
sestupovat, sestoupit 1
sestupovat, sestoupit 3
snažit se, snažívat se 1
snažit se, snažívat se 2
snižovat, snížit 1
snižovat se, snížit se 1
soudit se 1
soupeřit 1
soutěžit 1
spadatI, spadávat, spadávatI, spadnout, spadatII 5
spadatI se, spadávatI se, spadnout se 1
spalovat, spálit 2
spalovat se, spálit se 2
spravit se 2
srážet, srazit 5
starat se 1
státI, stávatI 3
stoupat, stoupnout 3
stoupat, stoupnout 4
střetat se, střetávat se, střetnout se 3
šplhat, šplhávat 2
tahat se 1
tlouci/tlouct se, tloukávat se 2
tlouci/tlouct, tloukávat 3
třást se 3
třít 1
třít se 1
ubývat, ubýt 3
udeřit 1
udeřit 3
udeřit se 1
uhodit 3
uhodit se 1
ucházetII se 1
ukládat, uložit 6
ulehčovat, ulehčit 1
ulehčovat, ulehčit 2
urážet, urazit 1
usilovat 1
utíkat, utéci/utéct 6
utkávatII se, utkatII se 1
vaditII se, vadívatII se 1
volat, volávat 4
volat, volávat 5
vsázet se, vsadit se 1
vyhrávat, vyhrát 1
vylepšovat, vylepšit 1
vylézat, vylézt 5
vyrůstat, vyrůst 1
vyskakovat, vyskočit 3
vytahovat se, vytáhnout se 3
vzkazovat, vzkázat 2
vzrůstat, vzrůst, vzrůstávat 2
zabírat, zabrat 8
zachycovat/zachytávat, zachytit/zachytnout 6
zachycovat/zachytávat se, zachytit/zachytnout se 1
zajímatI se 1
zaklepat 1
zaostávat, zaostat 1
zápasit, zápasívat 1
zapíratI, zapřítI 1
zasazovat se, zasadit se 1
zasloužit se 1
zatelefonovat 3
závodit 1
zavolat 2
zazvonit 1
zdražovat, zdražit 1
zdražovat, zdražit 2
zdržovat, zdržet 2
zdržovat se, zdržet se 2
zdržovat se, zdržet se 3
zdržovat se, zdržet se 4
zdvihat/zdvíhat, zdvihnout, zdvihávat 2
zdvihat/zdvíhat se, zdvihnout se, zdvihávat se 2
zesilovat, zesílit 1
zesilovat, zesílit 2
zesilovat se 1
zhoršovat, zhoršit 1
zhoršovat se, zhoršit se 1
zhubnout 1
zjednodušovat, zjednodušit 1
zjednodušovat se, zjednodušit se 1
zkracovat, zkrátit 1
zkracovat, zkrátit 2
zkracovat se, zkrátit se 1
zlomit, zlámat 1
zlepšovat, zlepšit 1
zlepšovat se, zlepšit se 1
zmenšovat, zmenšit 1
zmenšovat se, zmenšit se 1
zpomalovat, zpomalit 1
zranit se 1
zraňovat, zranit 1
zredukovat 1
zredukovat se 1
zrychlovat, zrychlit 1
zrychlovat, zrychlit 2
zrychlovat se, zrychlit se 1
ztěžovat, ztížit 1
ztěžovat se, ztížit se 1
ztroskotávat, ztroskotat 1
zužovat, zúžit 1
zužovat se, zúžit se 1
zvedat, zvednout, zvedávat 2
zvětšovat, zvětšit 1
zvětšovat se, zvětšit se 1
zvítězit 1
zvonit 1
zvýhodňovat, zvýhodnit 2
zvyšovat, zvýšit 1
zvyšovat se, zvýšit se 1
žádat, žádávat 2
žalovat, žalovávat 1