a [and]
aby [(in order) to]
ač [although]
ale [but]
alespoň [at least]
aneb [in other words]
anebo [or]
ani [nor, not (even)]
ani když
ani ~ případ [not even ~ case]
aniž [without (doing sth)]
argumentovat
ať [no matter how, be it or not]
avšak [however]
až [when, until]
ba [even]
během
byť [even though, albeit]
což [which]
či [or]
čili [in other words, so]
dále [further, also]
díky [thanks to]
doba
dodat [add]
dokonce [even]
dokud [until, as long as]
doplnit
dosti
dovršení
dříve
důsledek
důvod
i [also]
i když [although, even if]
i potom [even then]
i tak [even so, even then]
i v případě
jak [as, when]
jak ~ tak [both ~ and]
jakkoli [however]
jakmile [as soon as, the moment (that)]
jednak [on the one hand, partly]
jelikož [because, since]
jen [only, just]
jenže [but]
jestli [if]
jestliže [if, in case]
ještě [still, even]
ježto
jinak [otherwise]
jmenovitě
k [to]
kdežto [whereas]
kdy [when]
kdyby [if]
kdykoli [whenever]
když [when]
koneckonců
konkrétně
kontext
kontrast
kontrastovat
kromě [besides, apart from]
kromě jiného
kupříkladu
kvůli [due to, because of]
leč [but]
leda
li [if]
mezitím [in the meantime]
mimo jiné [besides other things]
mimoto [apart from that]
místo [instead of]
na základě
na závěr [in the end]
na rozdíl od [in contrast with, unlike]
nadto [moreover]
nakonec [in the end, eventually]
namísto
naopak [on the contrary]
naproti [opposite]
například [for example]
následek
následně [afterwards]
následovat
nato
natož [let alone]
navíc [moreover]
navzdory
ne [not]
#neg [{negation}]
nebo [or]
neboli
neboť [for, since]
nehledě na
nejen [not only]
nejenže [not only]
nejprve [(at) first]
nemluvě o
než [until]
než aby
nicméně [nevertheless]
nikoli
nýbrž [but]
více [more]
obdobně
odůvodnění
okamžik
oproti [contrary (to)]
ostatně [after all]
ovšem [but, of course]
pak [then]
plynout
podmínka [condition]
podobně [similarly]
pokračovat
pokud [if]
poněvadž [since, as]
popřípadě [alternatively, or]
poslední
posléze [afterwards, finally, then]
poté [then, afterwards]
potom [then]
pouze [only, just]
později [later]
pravděpodobnější
prostě [simply, just]
proto [therefore]
protože [because]
první
přece [after all]
přece jen [after all]
především
předpoklad
předtím [before (that), previously]
přeloženo
přes
přesněji [more precisely]
přesto [despite of that]
přestože [although]
přičemž [at the same time, while]
příčina
příklad
případ [case]
případně [alternatively, or]
přitom [at the same time]
původně
respektive [or (more precisely)]
rovněž [also, too]
rozdíl [difference]
řada
řečeno [speaking]
s
s tím, že [with the fact that]
sice [on the one hand]
skutečně
slovo
sotva [hardly, the moment]
souběžně [concurrently]
současně [at the same time]
souvislost [connection, context]
spíše [rather]
srovnání
stejně [equally, and yet, as]
strana
tak [so, in that way]
také [also, too]
taktéž
takže [so]
tedy [so, I mean]
též [also, too]
tím [this way, thus]
tím pádem [thus (lit. by this case)]
tím spíše [all the more, especially]
tj. [i. e., that is]
to
totiž [actually, you see, you know]
třeba [for example]
třebaže [although]
třetice
tudíž [consequently]
účel [purpose]
upřesnit
v podstatě
ve skutečnosti [in fact, in reality]
vedle [apart from]
vinou
vlastně [actually, as a matter of fact]
však [however]
výjimka
vyjma
vyplývat
výsledek
vzápětí [(immediately) afterwards]
vzhledem k [with respect to]
vždyť [after all]
za [for]
záhy
základ
zároveň [at the same time]
zase [again, in turn]
zásluhou
zatím [meantime]
zatímco [while]
zato [but (still)]
zčásti ~ zčásti
zdůvodnit
zejména
zkrátka [in short]
znamenat
známka
způsobit
zvlášť
že [(because/ if/ with) that]
- [{dash}]
: [{colon}]
; [{semicolon}]