Frames containing form "o+6"
bavit se 2
číst, čítatII, čítávat 1
číst, čítatII, čítávat 2
dávat, dát 20
diskutovat 1
dítI 1
dočítat se, dočíst se 1
dočítat se, dočíst se 2
dohadovatI se, dohodnout se 1
dohadovatII se 1
dokazovat, dokázatI 2
dokázatII 1
domlouvat, domluvit 4
domlouvat se, domluvit se 1
domnívat se 1
donášet, donést 3
dozvídat/dovídat se, dozvědět/dovědět se 1
dozvídat/dovídat se, dozvědět/dovědět se 2
hlásat 1
hlásit 1
hlasovat 2
hovořit, hovořívat 1
hovořit, hovořívat 2
informovat 1
informovat 2
informovat se 1
jednat, jednávat 2
jednat, jednávat 4
kázat 1
kázat 2
kázat 4
kombinovat 2
komunikovat 1
konstatovat 1
korespondovat 2
lhát 1
mínit, mínívat 2
mlčet, mlčívat 1
mluvit, mluvívat 1
mluvit, mluvívat 2
mluvit, mluvívat 4
myslet/myslit 1
namlouvat, namluvit 1
napovídatI 1
napovídatI 2
napsat 1
napsat 2
naznačovat, naznačit 2
odvozovat, odvodit 2
ohlašovat, ohlásit 1
opakovat 2
otiskovat, otisknout 3
oznamovat, oznámit 1
pamatovat 3
pět 1
pět 2
platit, platívat 5
pobavit se 2
podotýkat, podotknout 1
pochybovat 1
pojednávat, pojednat 1
pojednávat, pojednat 3
polemizovat 1
pomyslet/pomyslit si 1
popovídat 1
popovídat si 1
poprosit 1
poradit se 1
poslouchat, poslechnout 3
poslouchat, poslechnout 4
poslechnout si 3
poslechnout si 4
potvrzovat, potvrdit 1
poučovat, poučit 1
poučovat se, poučit se 1
povídat, povědět 1
povídat, povědět 2
povídat si 1
poznamenávat, poznamenat 1
poznamenávat, poznamenat 2
pravit 1
prohazovat, prohodit, proházet 4
prohlašovat, prohlásit 1
promlouvat, promluvit 1
promlouvat, promluvit 2
pronášet, pronést 2
prozrazovat, prozradit 1
přečíst 1
přečíst si 1
přednášet, přednést 1
předpokládat 1
přemítat, přemítávat 1
přemýšlet 1
přesvědčovat, přesvědčit 1
přesvědčovat se, přesvědčit se 1
přít se 1
psát, psávat 1
psát, psávat 2
publikovat 1
radit se 1
referovat 1
referovat 2
reflektovat 1
rozhodovat, rozhodnout 1
rozhodovat se, rozhodnout se 1
rozkládat, rozložit 7
rozmlouvat, rozmluvit, rozmlouvávat 1
rozmlouvat se, rozmluvit se, rozmlouvávat se 2
rozmýšlet, rozmyslet/rozmyslit 2
rozmýšlet se, rozmyslet/rozmyslit se 3
říkat, říci/říct, říkávat 1
říkat, říci/říct, říkávat 2
sdělovat, sdělit 1
sepisovat/spisovat, sepsat 1
shodovat se, shodnout se 1
slyšet, slyšívat 3
slyšet, slyšívat 4
snít 1
snít 2
snít se 1
soudit 2
spekulovat 2
svědčit, svědčívat 2
šeptat, šeptnout, šeptávat 1
šeptat, šeptnout, šeptávat 2
šířit 2
šířit se 2
tajit 1
telefonovat 1
tvrditI, tvrdívatI 1
učit, učívat 2
ujišťovat, ujistit 1
ukazovat, ukázat 2
uslyšet 3
uslyšet 4
uvádět, uvést 2
uvažovat, uvážit, uvažovávat 1
uvědomovat, uvědomit 1
uveřejňovat, uveřejnit 1
vědět 1
vědět 2
vyjadřovat, vyjádřit 1
vyjadřovat se, vyjádřit se 1
vyjednávat, vyjednat 2
vykládatII, vyložitII 1
vykládatII, vyložitII 2
vymýšlet, vymyslet/vymyslit 2
vypátrat 1
vypovídatI, vypovědětI 1
vypovídatI, vypovědětI 6
vypovídatII, vypovědětII 1
vyprávět/vypravovatII 1
vyprávět/vypravovatII 2
vypravovatI, vypravit 3
vyrozumívat, vyrozumět 1
vyslovovat, vyslovit 2
vyslovovat se, vyslovit se 1
vytisknout 1
zapamatovávat si, zapamatovat si 3
zaslechnout 3
zaslechnout 4
zašeptat 1
zašeptat 2
zatelefonovat 2
zavolat 4
zavolat 5
zaznamenávat, zaznamenat 1
zazpívat 1
zazpívat 2
zdát se, zdávat se 2
zjišťovat, zjistit 1
zmiňovat se, zmínit se 1
znát, znávat 2
zopakovat 2
zpívat, zpívávat 1
zpívat, zpívávat 2
zpívat, zpívávat 7
zveřejňovat, zveřejnit 1