Frames containing form "v+6"
angažovat se 1
asistovat 1
bránit 2
brzdit, brzdívat 2
cvičit 2
dávat, dát 14
dopravovat, dopravit 1
dorážet, dorazit 1
dosahovat, dosáhnout 2
dostávatI se, dostat se 1
dostihovat, dostihnout 2
dovážet, dovézt 1
dovážet, dovézt 2
držet se 5
důvěřovat 1
fandit 1
hýbat se, hnout se 6
houpat, houpnout, houpávat 1
chybovat, chybit 1
jet 1
jet 5
jezdit, jezdívat 1
klamat se, klamávat se 1
kolísat 2
konkurovat 1
krýt se 1
lepšit se 1
ležet, léhat, léhávat 3
ležet, léhat, léhávat 7
libovat si 1
lišit se, lišívat se 1
mást 1
mást se 2
měřit se, měřívat se 1
mířit 2
mluvit, mluvívat 5
mýlit se 1
nalézatI, naléztI/naleznout 2
napomáhat, napomoci/napomoct 1
napravovat, napravit 1
napravovat se, napravit se 1
obohacovat, obohatit 1
obracet se, obrátit se 3
oceňovat, ocenit 3
odjíždět, odjet/odejet 1
odlétatI, odletovat, odletět, odlétnout, odlétatII, odlétávat 1
odlišovat se, odlišit se 1
odporovat 1
odrážet se, odrazit se 2
odvážet, odvézt 1
odvážet, odvézt 2
odvažovatI, odvážitI 1
omezovat, omezit 2
omezovat se, omezit se 1
orientovat se 4
osvědčovat se, osvědčit se 1
ošetřovat, ošetřit 1
otřásat se, otřást se 2
ovlivňovat, ovlivnit 1
ožívat, ožít 1
panovat 2
plavat/plovat 3
plést se 4
plout 1
počínat si 1
podléhat, podlehnout 1
podnikat, podniknout 1
podobat se 1
podporovat, podpořit 1
podržet 3
pohybovat se, pohnout se 1
pokračovat, pokročit 1
polepšit si 1
pomáhat, pomoci/pomoct 1
poradit si 1
porážet, porazit 2
postačovat, postačit 2
postupovat, postoupit 4
postupovat, postoupit 7
potvrzovat, potvrdit 2
povolovat, povolit 4
prohrávat, prohrát 1
prosazovat, prosadit 1
prospívat, prospět 2
protínat se, protnout se 1
přebírat se 1
přeceňovat, přecenit 1
předávat se, předat se 1
předčit 1
předcházet, předejít 3
představovat, představit 3
překážet, překážívat 1
překonávat, překonat 2
překonávat se 1
přemáhat, přemoci/přemoct 1
přepravovat, přepravit 1
přepravovat se, přepravit se 1
přerušovat, přerušit 2
přeskakovat, přeskočit, přeskákat 4
převážet, převézt 1
převládat, převládnout 1
přidávat, přidat 5
přijíždět, přijet 1
přivážet, přivézt 1
přivážet, přivézt 2
přizpůsobovat se, přizpůsobit se 1
radit 1
remizovat/remízovat 1
rozdat si 1
sehrávat, sehrát 3
selhávat, selhat 1
shodovat se, shodnout se 1
sjíždět, sjet 2
souhlasit 1
soupeřit 1
soutěžit 1
spatřovat, spatřit 3
splétat se, splést se 2
spočívat, spočinout 3
spoléhat, spolehnout 1
spoléhat se, spolehnout se 1
spolupracovat 1
stačitI, stačitII, stačívat 3
startovat 2
střetat se, střetávat se, střetnout se 3
střídat, střídávat 1
střídat se, střídávat se 1
svážet, svézt, svážívat 1
svážet, svézt, svážívat 2
tolerovat 1
trénovat 1
triumfovat 1
ujíždět, ujet 2
ulehčovat, ulehčit 1
ulehčovat, ulehčit 2
ulevovat, ulevit 1
upevňovat se, upevnit se 2
upevňovat se, upevnit se 3
urážet, urazit 3
uspět 1
ustávatI, ustat 1
ustupovat, ustoupit 2
utkávatII se, utkatII se 1
uvidět 6
vaditI, vadívatI 1
vařit se 2
vést 4
vést si 1
vězet 2
vézt 1
vézt se 1
vézt se 3
vidět, vídat 6
vidět se, vidívat se 1
vítězit, vítězívat 1
vjíždět, vjet, vjíždívat 1
vozit, vozívat 1
vozit se, vozívat se 1
vyhovovat, vyhovět 1
vyhrávat, vyhrát 1
vyhrávat, vyhrát 2
vyjíždět, vyjet 1
vyjíždět, vyjet 2
vyjíždět si, vyjet si 1
vyměňovat, vyměnit 4
vynikat, vyniknout 1
vynořovat se, vynořit se 2
vyrovnávat, vyrovnat 2
vyrovnávat se, vyrovnat se 2
vystřídat 1
vystřídat se 1
vyučovat, vyučit, vyučovávat 1
vyvážet, vyvézt 1
vyvážet, vyvézt 2
vyvrcholovat, vyvrcholit 1
vyznamenávat se, vyznamenat se 1
vyznávat se, vyznat se 2
zabraňovat, zabránit 2
zadržovat, zadržet 2
zahrnovat, zahrnout 3
zacházetI, zajít 7
zachovávat, zachovat 2
zajíždět, zajet 1
zamezovat, zamezit 1
zanechávat, zanechat 7
zaostávat, zaostat 1
zastávat, zastat 2
zastávat se, zastat se 1
závodit 1
zdolávat, zdolat 1
zhlížet se, zhlédnout se, zhlížívat se 1
zhoršovat se, zhoršit se 1
zklamat 1
zklamat se 1
zkracovat, zkrátit 2
zlepšovat se, zlepšit se 1
zorientovat se 2
ztotožňovat se, ztotožnit se 1
zůstávat, zůstat 12
zůstávat, zůstat 14
zvítězit 1
zvýhodňovat, zvýhodnit 2