#neg [{negation}]
- [{dash}]
: [{colon}]
; [{semicolon}]
a [and]
aby [(in order) to]
ale [but]
alespoň
aneb [in other words]
anebo [or]
ani [nor, not (even)]
ani + případ [not even + case]
aniž [without (doing sth)]
argumentovat
ač [although]
ať [no matter how, be it or not]
až [when, until]
ba
buďto
byť
což [which]
či [or]
čili
dodat [add]
dokonce [even]
dokud [until, as long as]
doplnit
dosti
dovršení
dále [further, also]
díky
důsledek
důvod
i [also]
i když [although, even if]
i potom [even then]
i tak [even so, even then]
jak
jakkoli
jakmile
jednak
jelikož
jen [only, just]
jenomže
jenže [but]
jestli
jestliže [if, in case]
ještě
ježto
jinak
jmenovitě
k tomu [moreover, also]
kdežto [whereas]
kdy
kdyby [if]
kdykoli
když [when]
koneckonců
konkrétně
kontrastovat
kromě [besides, apart from]
kvůli
leda
leč
li [if]
mezi
mezitím [in the meantime]
mimo jiné
mimoto [apart from that]
místo [instead of]
na rozdíl
na základě
nadto [moreover]
nakonec
naopak [on the contrary]
naproti [opposite]
například [for example]
nato
natož [let alone]
navzdory
navíc [moreover]
ne
nebo [or]
neboli
neboť [for, since]
nehledě na
nejen
nejenomže
nejenže
nejprve
nemluvě o
než [until]
nicméně [nevertheless]
nikoli
následně
následovat
nýbrž [but]
odhadnout
odůvodnění
ohled
okamžik
oproti [contrary (to)]
ostatně
ovšem [but, of course]
pak [then]
plynout
podmínka
podobně [similarly]
pokračovat
pokud [if]
poněvadž
popřípadě
poslední
posléze
potom [then]
poté [then, afterwards]
pouze
později
pravděpodobnější
prostě
proto [therefore]
protože [because]
první
pád
přece
přece jen [after all]
předtím [before (that), previously]
přeloženo
přes
přesněji
přesto [despite of that]
přestože [although]
přispívat
přistupovat
přitom [at the same time]
přičemž [at the same time, while]
přičíst
příklad
případ [case]
případně
příčina
respektive
rovněž [also, too]
rozdíl
řada
řečeno
sice
skutečnost
slovo
směr
sotva
souběžně
souvislost
současně [at the same time]
spíše [rather]
spíše-2
stejný
stejně
strana
tak [so, in that way]
také [also, too]
takže [so]
tedy [so, I mean]
tj
to
totiž [actually, you see, you know]
tudíž [consequently]
též
tím [this way, thus]
třeba
třebaže
třetice
účel
upřesnit
v podstatě
vedle
vidět
vinou
vlastně
vyjma
vyplývat
vzhledem k [with respect to]
vzápětí
vést
více
výjimka
výsledek
však [however]
vždyť [after all]
za to [for that]
zase
zato [but (still)]
zatím [meantime]
zatímco [while]
zdůvodnit
zkrátka
znamenat
způsobit
záhy
zároveň [at the same time]
zásluhou
závěr
zčásti zčásti
že