ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]

* 5 Dodatky. *
* 5.1 Seznam nepravých předložek. *
* 5.2 Seznamy dříve uvedené.
<< Seznam predikativ nevyžadujících sponu.Seznamy koordinačních výrazů.Seznamy aposičních výrazů.Seznamy podřadicích spojek.Seznamy zdůrazňovacích částic.Seznam částic vztahujících se k výpovědi.Seznamy dalších částic AuxY. >> *
* 6 Rejstřík. *

Dodatky.

5.1 Seznam nepravých předložek.

    Mnemotechnická pomůcka: nepravou předložkou nelze ukončit větu. Př. “Přišel z důvodu.”

B.
během + G (během výuky)
bez ohledu na + A (bez ohledu na výsledek)
bez zřetele k + D (bez zřetele k okolnostem)
blízko + G (blízko cíle)
blíže + G (blíže cíle)

C.
cestou + G (cestou experimentů)
co do + G (co do výsledku)

D.
daleko + G (být daleko pravdy)
díky + D (díky pomoci)
dle + G (dle zákona), kniž.
doprostřed + G (posunout talíř doprostřed stolu)
do rukou + G (odevzdat do rukou adresáta)
dovnitř + G (jít dovnitř budovy)

J.
jménem + G (jménem zákona)

K.
kolem + G (rozprava se točila kolem problému), zast. kol
koncem + G (koncem roku)
kraj + G (jít kraj světa), kniž.
kromě + G (kromě nás tam nikdo nebyl) řidč. krom
k rukám + G (k rukám adresáta)
kvůli + G (volat lékaře kvůli nemocnému)

M.
mezi + A na ot. kam (postavit se mezi dveře)
mezi + I na ot. kde, kudy (stát mezi dveřmi)
mimo + A (žít mimo prostor a čas)
místo + G (místo tří přišli jen dva)

N.
naproti + D (seděli naproti sobě)
napříč + G (strom ležel napříč cesty)
na rozdíl od + G (na rozdíl od nás)
následkem + G (následkem sucha)
na úkor + G (na úkor kvality)
na úrovni + G (na úrovni ministrů)
na úseku + G (na úseku plánování)
na vrub + G (na vrub pracujících)
navzdory + D (navzdory nepříznivým okolnostem)
na základě + G (na základě dohody)
na závěr + G (na závěr jednání)
na způsob + G (předsíň na způsob haly)
nedaleko + G (nedaleko přístavu)
nehledě k + D (nehledě k chybám je to dobrá práce)
nezávisle na + L (nezávisle na výsledku)

O.
ohledně + G (jednali ohledně dodávek)
okolo + G (chodit okolo problému jako kočka okolo horké kaše)
oproti + D (oproti tomuto názoru prosazoval svůj)

P.
poblíž + G (bydlel poblíž Prahy)
počátkem + G (počátkem roku)
počínaje + I (počínaje středou)
podél + G (jít podél zdi)
podle + G (podle názoru)
po dobu + G (po dobu jednání)
pod dojmem + G (pod dojmem vítězství)
pod tlakem + G (pod tlakem veřejného mínění)
pod vlivem + G (pod vlivem alkoholu)
pod záminkou + G (pod záminkou nemoci)
po linii + G (po linii odborů)
pomocí + G (pomocí přátel)
po směru + G (po směru jízdy)
po stránce + G (po stránce právních předpisů)
postupem + G (postupem času)
po vzoru + G (po vzoru novátorů)
pro případ + G (pro případ potřeby)
prostřed + G (zastavit se prostřed cesty)
prostřednictvím + G (prostřednictvím odborů)
průběhem + G (průběhem času nastaly změny)
přiměřeně + D (přiměřeně podmínkám)
při příležitosti + G (při příležitosti oslav)
přihlížeje k + D (přihlížeje k okolnostem)

S.
se zřetelem k + D (se zřetelem k podmínkám)
se zřetelem na + A (se zřetelem na podmínky)
skrz + A (jít skrz les)
směrem k + D (směrem k hospodě)
s ohledem k + D (s ohledem k okolnostem)
s ohledem na + A (s ohledem na okolnosti)
soudě podle + G (soudě podle výsledků)
společně s + I (společně s problémy)
spolu s + I (spolu s problémy)
stran + G (jednat stran dodávek)
stranou + G (být stranou událostí)
s výjimkou + G (s výjimkou jednoho hlasu)

U.
úměrně k + D (úměrně ke kvalifikaci)
uprostřed + G (uprostřed léta)
uvnitř + G (uvnitř domu)

V.
včetně + G (cena včetně obalu)
v duchu + G (v duchu smlouvy)
v důsledku + G (v důsledku sucha)
vedle + G (vedle úspěchů byly i potíže)
ve formě + G (ve formě půjčky)
ve jménu + G (ve jménu pravdy)
ve prospěch + G (ve prospěch pokroku)
ve shodě s + I (ve shodě s usnesením)
ve službách + G (ve službách míru)
ve směru + G (ve směru vývoje)
ve smyslu + G (ve smyslu zákona)
ve spojení s + I (ve spojení s praxí)
ve spolupráci s + I (ve spolupráci s klubem)
ve srovnání s + I (ve srovnání se skutečností)
ve stavu + G (ve stavu beztíže)
ve středu + G (ve středu zájmu)
ve světle + G (ve světle usnesení)
ve věci + G (ve věci rozvoje výroby)
ve znamení + G (ve znamení boje)
ve vztahu k + D (ve vztahu k vývoji)
vinou + G (vinou okolností)
vlivem + G (vlivem počasí)
vně + G (vně možností)
v období + G (v období rekonstrukce)
v oblasti + G (v oblasti vědy)
v oboru + G (v oboru elektrotechniky)
v osobě + G (v osobě předsedy)
v otázce + G (v otázce rozhodování)
v podobě + G (v podobě dodávek)
v procesu + G (v procesu výstavby)
v poměru k + G (v poměru k záměru)
v porovnání s + I (v porovnání s ukazateli)
vprostřed + G (vprostřed roku)
v protikladu k + D (v protikladu k dosaženým výsledkům)
v průběhu + D (v průběhu diskuze)
v případě + G (v případě možností)
v relaci k + D (v relaci k požadavkům)
v rozporu s + I (v rozporu s usnesením)
v řadě + G (v řadě případů)
v souhlase s + I (v souhlase se zákonem)
v souladu s + I (v souladu s výsledky)
v souvislosti s + I (v souvislosti se změnami)
vůči + D (vůči lidem)
vyjma + A, řidčeji + G (vyjma prvotní stav)
v zájmu + G (v zájmu zachování míru)
v zastoupení + G (v zastoupení předsedy)
v závěru + G (v závěru jednání)
v závislosti na + L (v závislosti na dodávkách)
vzdor + D (vzdor nepříznivým okolnostem)
vzhledem k + D (vzhledem k potřebám)

Z.
začátkem + G (začátkem roku)
za pomoci + G (za pomoci přátel)
za příčinou + G (za příčinou inventury)
zásluhou + G (zásluhou iniciativy zaměstnanců)
za účelem + G (za účelem dodávek)
závěrem + G (závěrem vystoupení)
ze stanoviska + G (ze stanoviska spotřebitele)
ze strany + G (ze strany dodavatele)
z důvodu + G (z důvodu rekonstrukce)
z hlediska + G (z hlediska dodavatelsko-odběratelských vztahů)
z nedostatku + G (z nedostatku příležitosti)
z moci + G (z moci úřadu)
z řad + G (z řad zaměstnanců)
z titulu + G (z titulu vlastnictví)
 


5.2 Seznamy dříve uvedené.
 
    Na tomto místě jsou zopakovány všechny seznamy uvedené v různých kapitolách výše včetně stručných komentářů. Pro bližší vysvětlení je vždy možno nahlédnout do citovaných částí, jejichž odkaz naleznete před každým výňatkem.
 

    Seznam predikativ nevyžadujících sponu.
 
    Výňatek z části exdnespo, kap. 4.3.1 ExD.
 
    Existují slova, která běžně vystupují u spony jako jmenná část přísudku a u kterých nevadí, je-li tato spona vypuštěna. Pokud spona přítomna je, rozeberou se tato spojení samozřejmě obvykle podle pravidel o slovesně jmenném přísudku uvedených v prsljmst (spona má afun Pred, na ní jmenná část s afun Pnom).
    Je-li však spona nepřítomna, přebírá funkci Pred jmenná část a vystupuje tak v roli úplného predikátu (všechna doplnění visí na ní).
    Slova, pro která toto pravidlo platí, jsou dána seznamem: třeba, nutno, možno, záhodno (příp. jejich negativní tvary).
 

    Seznamy koordinačních výrazů.
 

    Výňatek z části cozaspoj, kap. 4.4.1 Coord.
 
    Seznam koordinačních spojek:
a, a proto, a přesto, a tak, a tedy, ale, ale proto, ale přesto, anebo, ani, ani - ani, aniž, avšak, ba, buď - a nebo, buď - anebo, buď - nebo, či, i, i - i, jak - tak, jednak - jednak, jenže, leč, nebo, neboť, nicméně, nýbrž, ovšem, proto, přece, přesto, sice - ale, sice - avšak, sice - nicméně, však, vždyť, zato.

    Spojka aniž může být v jistém významu i podřadicí (AuxC), spojka přece se může vyskytovat ve funkci AuxY, spojka ani bývá často zdůrazňovací AuxZ.
 


    Výňatek z části cozanest, kap. 4.4.1 Coord.
 
    Co je běžným souslovím, určuje následující seznam: a tak dále, a tak podobně, a podobně, et cetera.
    Tato sousloví považujeme za tzv. spojovací koordinační výrazy, o kterých píšeme v části auxyspoj v kap. 4.2.7.7 AuxY,a do kterých spadají také (a hlavně) víceslovné spojky popisované dále v části cozavyra.
    Zachycují se tak, že na koordinační spojku (která bude řídit celou koordinaci) pověsíme zbylá slova a přidělíme jim afun AuxY. V případě, že jsou tato slova dvě, visí první na druhém.
 

    Výňatek z části auxyspoj, kap. 4.2.7.7 AuxY.
 
    Funkce AuxY patří také částicím, které vystupují jako součást výrazů uvádějících koordinaci, a to jednak složených klasických spojek (v kap. 4.4.1 Coord část cozavyra) a jednak některých výrazů koordinaci běžně uzavírajících (v kap. 4.4.1 Coord část cozanest).
 
    Seznam složených koordinačních spojek (tučně zvýrazněny jsou součásti s afun AuxY):
 a proto, a přesto, proto ale, přesto ale, a tak, a tedy, sice ... ale, sice ... avšak, sice ... nicméně, ani ... ani, i ... i, jednak ... jednak, jak ... tak, buď ... nebo, buď ... anebo, buď ... a nebo.

     V případě "odloučených" výrazů (typ ani ... ani, buď ... anebo, sice ... ale atd.) považujeme za nositele spojovacího vztahu druhou část. První složka dostává afun AuxY.
    Částice s funkcí AuxY vystupující jako součást spojovacího výrazu zavěšujeme ve stromové struktuře na příslušnou spojku (vedle sebe).
 
     Seznam běžných, ale nestandardních ukončení koordinace (tučně zvýrazněny jsou součásti s afun AuxY):
a tak dále, a tak podobně, a podobně, et cetera.
 
    Na koordinační spojku (která bude řídit celou koordinaci) pověsíme zbylá slova a přidělíme jim afun AuxY. V případě, že jsou tato slova dvě, visí první na druhém.
 


    Seznamy aposičních výrazů.
 

    Výňatek z části apzachyc, kap. 4.4.2 Apos.
 
    Typickými spojovacími výrazy uvádějícími aposici jsou:
aneb, a sice, a tedy, a to, čili, jako, jako je (tvar slovesa být), jako např., jako například, např., například, neboli, tak třeba, tedy, tj., to jest, to znamená, tzn..
    Vedle toho může být aposice uvedena i pouze grafickými prostředky, jako je čárka, pomlčka, dvojtečka, závorka.
    Tento seznam není (nemůže být) úplný, to znamená, že aposici mohou uvozovat i jiné výrazy podle uvážení anotátora. Naproti tomu přítomnost výrazů ze seznamu ve větě nemusí zdaleka vždy znamenat aposiční vztah.
 

    Výňatek z části auxyapos, kap. 4.2.7.7 AuxY.
 
    Je-li výraz uvádějící aposici vícečlenný, stane se řídícím uzlem s afun Apos poslední slovo v řadě. Ostatní členy visí na tomto řídícím a dostávají afun AuxY.
    Aposici mohou uvádět na příklad následující víceslovné výrazy: a sice, a tedy, a to, jako je (tvar slovesa být), jako např., jako například, tak třeba, to jest, to znamená.


    Seznamy podřadicích spojek.
 

    Výňatek z části auxcvyme, kap. 4.2.7.1 AuxC.
 
    Podřadicích spojek, které označujeme AuxC, je značné množství. Často jsou homonymní, mohou tedy plnit i jiné funkce. Na příklad slovo "co" je spojkou AuxC jen ve významu časovém (blízkém spojce když), zvláště následuje-li za odkazovacími výrazy "poté", "mezitím", "zatím", nebo je-li součástí "vícečlenné" spojky "jen co".
    I když jsou i takové spojky (např. "aniž"), které mohou vystupovat zároveň jako podřadicí (AuxC) i koordinační (Coord), velká většina spojek patří pouze do jedné z těchto dvou kategorií a nesmí se zaměňovat (koordinační spojky viz v části cozaspoj v kap. 4.4.1 Coord).

    Seznam podřadicích spojek AuxC:
aby, , ačkoli, ačkoliv, aniž, , , , byť, co, dokud, i kdyby, i když, jak, jakkoli, jakkoliv, jakmile, jako, jelikož, jen co, jestli, jestliže, kdežto, kdyby, kdykoli, kdykoliv, když, leda, ledaže, ledva, ledvaže, -li, mezitímco, nechť, než, nežli, pakli, pakliže, pokud, poněvadž, potéco, protože, přestože, sotva, sotvaže, takže, třeba, třebas, třebaže, zatímco, zda, zdali, že.
 


    Výňatek z části auxypodr, kap. 4.2.7.7 AuxY.
 
    I podřadicí spojky (AuxC) mohou být vícečlenné (viz auxcsloz). Pozor však na záměnu s pouhým zdůrazněním vedlejší věty. Je-li vedlejší věta uvozena na příklad slovy pouze když, je spojkou samotné když a slovo pouze je zdůrazňovací (viz auxzrozv). Naproti tomu spojky uvedené v seznamu jsou nedělitelné.

    Seznam složených podřadicích spojek (tučně zvýrazněna jsou AuxY visící na druhém členu, který má afun AuxC):i když, i kdyby, , jen co. 
 


    Seznamy zdůrazňovacích částic.
 

    Výňatek z části auxzvyme, kap. 4.2.7.3 AuxZ.
 
    Pro naše potřeby jsou slova, která mohou dostat afun AuxZ, vymezena seznamem. Slova v něm neobsažená afun AuxZ dostat nemohou. Při sestavování seznamu jsme vycházeli z více zdrojů. Šmilauerův seznam je zde rozšířen o další slova, zvláště o ta, která za zdůrazňující považuje Akademická mluvnice češtiny (AM, 2, s. 228-238, zvl.235).
    Seznam potenciálních AuxZ:
    akorát, alespoň, ani, asi, aspoň, , celkem, dohromady, dokonce, hlavně, hned, i, jakoby, jedině, jen, jenom, ještě, již, jmenovitě, leda, málem, maximálně, minimálně, nanejvýš, například, ne, nejen, nejenže, nejméně, nejvíce, nikoliv, pak, pouze, právě, prostě, především, přesně, přímo, přinejmenším, rovněž, rovnou, skoro, sotva, taky, téměř, teprve, toliko, třeba, , vůbec, zase, zejména, zhruba, zrovna, zřejmě, zvláště.
    Jako zdůrazňovací mohou v některých případech vystupovat i spojení "více než" a "méně než" - viz auxzvice.

    V postavení u podstatného jména či číslovky jsou některá slova vždy AuxZ, tedy nemohou obdržet jinou afun.
    Seznam slov dostávajících AuxZ vždy, stojí-li u substantiva či číslovky (jedná se o podseznam všech potenciálních AuxZ):
    akorát, alespoň (aspoň), asi, celkem, dohromady, i, málem, maximálně, minimálně, nanejvýš, nejméně, nejvíce, právě, přesně, přinejmenším, skoro, taky, téměř, zhruba.


    Výňatek z části auxypodr, kap. 4.2.7.7 AuxY.
 
    Zdůrazňovací částice jsou většinou  jednoslovné (viz auxzvyme). Výjimku tvoří sousloví "více než" a "méně než", která za jistých okolností (porušení syntaktických vazeb - viz auxzvice) mohou být zachycena jako dvojslovná zdůraznění.
    Slovo "než" potom dostává afun AuxY a zavěsí se na druhý uzel, který dostává AuxZ.


    Seznam částic vztahujících se k výpovědi.
 

    Výňatek z části auxykvyp, kap. 4.2.7.7 AuxY.
 
    Holou afun AuxY tato slova dostanou, nejsou-li v textu graficky oddělena (např. čárkami). Pokud oddělena jsou, obdrží afun AuxY_Pa, jde o parentesi. Pro obě tyto funkce však platí stejné seznamy. O parentesi typu AuxY_Pa se píše v kapitole 4.5.1 AuxY_Pa.

    Seznam potenciálních AuxY vztahujících se k celé výpovědi, které jsou homonymní s příslovci:
asi, bohudík, bohužel, cožpak, jakoby, jasně, kupodivu, možná, nakonec, naopak, například, nesporně, nicméně, nu, nuže, opravdu, ostatně, patrně, pravděpodobně, prostě, prý, přece jen, rozhodně, samozřejmě, skutečně, snad, stejně, tak, tedy, totiž, určitě, věru, vlastně, však, zřejmě.
     Seznam potenciálních AuxY vztahujících se k celé výpovědi, které jsou homonymní se spojkami:
aby, , , kdyby, že.


    Seznamy dalších částic AuxY.
 

    Výňatek z části auxyvoln, kap. 4.2.7.7 AuxY.
 
    Volně připojené větné členy bývají uvozeny částicemi a to, a sice, a. Volně připojený člen dostane svoji běžnou afun, zavěšení částic a čárky je zřejmé z příkladů - čárka visí na členu jako uvozovací interpunkce (ta je popsána v části auxguvoz v kap. 4.2.8.4 AuxG), částice dostávají afun AuxY a v případě, že tvoří dva uzly, visí první na druhém.
 

    Výňatek z části auxyjako, kap. 4.2.7.7 AuxY.
 
    Funkci AuxY připisujeme i spojkám jako, jakožto v případech, kdy substantiva (příp. adjektiva) uvozená těmito spojkami mají význam doplňku (viz kap. 4.2.6 Atv, část atvjakou) nebo objektu (viz kap. 4.2.4 Obj, hlavně část objzdopl).
 

Rejstřík.

    Rejstřík všech slov použitých v příkladech (se stromem i bez stromu) je rozdělen do částí:
[a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž].
 


* 5 Dodatky. *
* 5.1 Seznam nepravých předložek. *
* 5.2 Seznamy dříve uvedené.
<< Seznam predikativ nevyžadujících sponu.Seznamy koordinačních výrazů.Seznamy aposičních výrazů.Seznamy podřadicích spojek.Seznamy zdůrazňovacích částic.Seznam částic vztahujících se k výpovědi.Seznamy dalších částic AuxY. >> *
* 6 Rejstřík. *

ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]