ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]

<<sbvymeze>>
<<sbvyjadr> [sbnomina] [sbadjekt] [sbzajmen] [sbvzzajm] [sbneoheb] [sbcitate] [sbgenzap] [sbgencas] [sbgenpri] [sbprepad] [sbcislov] [sbinfini] [sbvvvzta] [sbvvspoj] [sbdative] [sbzajcoz] [sbnezuvo]>
<<sbzamobj>>

4.2.2 Podmět (subjekt) Sb.

INFO SB.

    Na začátku si v části sbvymeze řekneme, co je to subjekt (Sb), vymezíme si jej.
    Hlavní obsah této kapitoly tvoří násedující část sbvyjadr, která je rozčleněna podle jednotlivých typů vyjádření subjektu. Sb lze vyjádřit podstatným jménem v nominativu (sbnomina), přídavným jménem (sbadjekt), zájmenem (sbzajmen), vztažným zájmenem (sbvzzajm), slovem neohebným (sbneoheb), citátem (sbcitate), genitivem záporovým (sbgenzap), genitivem částečným (sbgencas), genitivem od původu přivlastňovacím (sbgenpri), předložkovým pádem (sbprepad), číslovkou (sbcislov), infinitivem (sbinfini), vedlejší větou se vztažným zájmenem (sbvvvzta), vedlejší větou spojkovou (sbvvspoj), dativem (sbdative), zájmenem což v nepravé větě vztažné (sbzajcoz) a může být uvozen spojkou než (sbnezuvo).
    Na závěr si ještě v části sbzamobj povíme něco o záměně funkcí Sb a Obj u problematických konstrukcí.

    Odkaz na Šmilauerovu NS:
Odd 2 dvojčlenné věty 4 II. (kompletní).


sbvymeze    Vymezení subjektu.
INFO SB.
 
     Podmětem (subjektem) klause může být prakticky libovolná konstrukce, na kterou je možno se zeptat otázkou ”kdo (co)”. Subjekt je vždy závislý na predikátu, což znamená, že technicky je zavěšen na uzlu, který má v hlavní větě afun Pred, ve vedlejší větě nese funkci této vedlejší věty (viz část predvyme v kap. 4.2.1 Přísudek).
    Pokud stojí zdánlivý subjekt mimo větu (například "Voda, to je základ mlékaření"), považujeme jeho vyjádření za parentesi (viz kapitolu 4.5.4 ExD_Pa).


sbvyjadr    Vyjádření subjektu.
INFO SB.
 
    Subjekt bývá nejběžněji vyjádřen podstatným jménem nebo zájmenem v nominativu, ale může být vyjádřen i jakýmkoli jiným druhem slovním.


sbnomina    Subjekt vyjádřený podstatným jménem v nominativu.
INFO SB.
 
Popisované vyjádření Sb je tučně zvýrazněno:
Tonda nese pivo.
 

sbadjekt    Subjekt vyjádřený přídavným jménem.
INFO SB.
 
Popisované vyjádření Sb je tučně zvýrazněno:
jeho blízcí žijí,
 i nejchytřejší může ztratit filipa.
 

sbzajmen    Subjekt vyjádřený zájmenem.
INFO SB.
 
Popisované vyjádření Sb je tučně zvýrazněno:
je to podobné,
 někteří resignují sami, jiní odejdou s ostudou,
 nezměnilo se nic,
 nastalo něco jako jeho pomalá smrt,
 někdo se rád směje,
ta moje chodí pozdě.
 

sbvzzajm    Subjekt vyjádřený vztažným zájmenem.
INFO SB.
 
Popisované vyjádření Sb je tučně zvýrazněno:
člověk, který nejí, zemře.
 

sbneoheb    Subjekt vyjádřený slovem neohebným.
INFO SB.
 
Popisované vyjádření Sb je tučně zvýrazněno:
žádné napřesrok nebude,
 jeho ano neznělo přesvědčivě,
 rozvážné pst zvládlo situaci.
 

sbcitate    Subjekt vyjádřený citátem.
INFO SB.
 
Popisované vyjádření Sb je tučně zvýrazněno:
 v knize stálo: miluj,
v kinech se hrálo "Cikáni jdou do nebe",
na škole stálo napsáno: rychle uteč.
 

sbgenzap    Subjekt vyjádřený genitivem záporovým.
INFO SB.
 
Popisované vyjádření Sb je tučně zvýrazněno:
po ráně ani památky nezůstalo,
 neuplyne klidného dne,
 není třeba ekonomického vzdělání,
 nikde nebylo jediného světla,
 není sporu o tom, že není vody,
nebýt Honzy, nejedli bychom.
 
 

sbgencas    Subjekt vyjádřený genitivem částečným.
INFO SB.
 
Popisované vyjádření Sb je tučně zvýrazněno:
peněz ubylo,
 vody přibylo,
 bylo zapotřebí řady měsíců naléhání,
 dostávalo se lékařské péče,
 ze stromů napadalo jablek.
 
    Pozor! Genitiv partitivní sice může být Sb, ale je-li ve větě nějaký kvantitativní údaj, který ho řídí, je Sb řídící uzel tohoto údaje a genitiv jeho Atr (srov. ze stromů napadalo hodně jablek). Podrobněji se o tomto problému píše v části cislgeni (Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr) v kapitole 4.6.3 Výrazy s číslovkami, číslice v různých funkcích.


sbgenpri    Subjekt vyjádřený genitivem od původu přivlastňovacím.
INFO SB.
 
Popisované vyjádření Sb je tučně zvýrazněno:
přišli k nám důchodních.
 

sbprepad    Subjekt vyjádřený předložkovým pádem.
INFO SB.
 
    Jde o předložkové pády s významem podílnosti, přibližnosti.
Popisované vyjádření Sb je tučně zvýrazněno:
lampy rozžehlo na sta mušek,
 na každém rohu bylo po hospodě,
 odešlo ke dvaceti lidem,
 napadlo přes půl metru sněhu,
 kolem třetiny obyvatelstva kouří.
 

sbcislov    Subjekt vyjádřený číslovkou.
INFO SB.
 
    Pro podrobnější informace nahlédni do kapitoly 4.6.3 Výrazy s číslovkami, číslice v různých funkcích a také do kapitoly 4.6.9 Srovnávací obraty se spojkami jako a než.
Popisované vyjádření Sb je tučně zvýrazněno:
dva tisíce křesťanů souhlasí,
 ani jedna ze dvou zón nebyla uzavřena,
 lidí chodí méně než loni,
 nerodí se mnoho dětí,
 kolik z nás čisté svědomí,
 zbývá více než šest mužů,
 zbývá mu více jablek než hrušek,
 nezbývá mu nic jiného než mlčet.
 

sbinfini    Subjekt vyjádřený infinitivem.
INFO SB.
 
Popisované vyjádření Sb je tučně zvýrazněno:
jíst je obřad,
 lze odejít,
 je hloupé odjíždět,
 podařilo se odstartovat závod.
 
    Poznámka: Slovo lze je syntaktickým slovesem a tvoří přísudek slovesný jednoduchý (část predslje v kap. 4.2.1 Přísudek), nejde tedy o modální sloveso (část predslsl) a infinitiv zde může zastávat funkci subjektu.
  
sbvvvzta    Subjekt vyjádřený vedlejší větou se vztažným zájmenem.
INFO SB.
 
Popisované vyjádření Sb je tučně zvýrazněno:
kdo se bojí, nesmí do lesa.
 

sbvvspoj    Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou.
INFO SB.
 
    Subjektová věta může být uvozena spojkami že, aby, -li, zda, jak, když.
Popisované vyjádření Sb je tučně zvýrazněno:
štve , jak to jde pomalu,
se vytušit, jak litují,
 je nejisté, zda vláda skutečně chce,
 není rozumné, když se nás straní,
 zdá se, že začneme,
 je nesmyslné, půjdou-li tam všichni,
 je hloupé, aby zůstal,
 nelze, aby odešel,
 je možné, že neodejde.
 

sbdative    Subjekt vyjádřený dativem.
INFO SB.
 
Popisované vyjádření Sb je tučně zvýrazněno:
obdobně tomu bude doma,
 je tomu tak.
 

sbzajcoz    Subjekt vyjádřený zájmenem což v nepravé větě vztažné.
INFO SB.
 
    Spojení vět, z nichž druhá je uvozena vztažným zájmenem což, považujeme za koordinaci, kde což je ve druhé větě určeno jako větný člen, který zastupuje (viz část cozacozj v kapitole 4.4.1 Coord).
 
Popisované vyjádření Sb je tučně zvýrazněno:
ubylo běhání po úřadech, což mnohé zdržovalo.
 

sbnezuvo    Subjekt uvozený spojkou než.
INFO SB.
 
Popisované vyjádření Sb je tučně zvýrazněno:
nezbývá než čekat.
 

sbzamobj    Zaměnitelnost subjektu s objektem.
INFO SB.
 
    Při přidělování analytické funkce Sb a Obj dochází často k jejich záměně, a to v:
 
 • pasivních konstrukcích
 • ruší se udělování (=Sb) medailí,
   
 • predikativních konstrukcích, kdy je subjekt vyjádřen infinitivem
 • na důkaz stačí zapnout (=Sb) televisor,
   
 • případech, kdy je subjekt vyjádřen větou
 • z toho vyplývá, že půjdu (=Sb) spát.
   
      V případě pochybnosti lze je možné použít jednoduchý test - dosadit podstatné jméno ženského rodu vzoru žena, u něhož jsou formy nominativu a akusativu různé. Například ve větě "Hitlerovi se nepodařilo tisíciletou říši ustavit" je slovo "ustavit" subjektem - lze říci "žena se podařila", nikoli "ženu se podařila". Podobně je tomu i v jiných případech:
 • nalezly se finance - nalezla se žena,
 • uvádí se, že Tibet je okupován - uvádí se pravda,
 • navrhuje se, aby přídavky činily - navrhuje se kravina,
 • konstatuje se, že je vše v pořádku - konstatuje se nepravda.

 • <<sbvymeze>>
  <<sbvyjadr> [sbnomina] [sbadjekt] [sbzajmen] [sbvzzajm] [sbneoheb] [sbcitate] [sbgenzap] [sbgencas] [sbgenpri] [sbprepad] [sbcislov] [sbinfini] [sbvvvzta] [sbvvspoj] [sbdative] [sbzajcoz] [sbnezuvo]>
  <<sbzamobj>>

  ZPĚT      DÁLE
  [Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]