Anotace na analytické rovině.
Projekt MŠMT VS96151, granty GAČR 405/96/0198 a 405/96/K214.
 
Návod pro anotátory.
Jan Hajič, Jarmila Panevová, Eva Buráňová, Zdeňka Urešová, Alla Bémová,
Jan Štěpánek, Petr Pajas, Jiří Kárník.
 
LJD ÚFAL MFF UK Praha.
 
11.10.1999.
 
Obsah.

  1 Obsah.
  2 Prostředí.
      2.1 Organisační začlenění a financování.
      2.2 Vazby v rámci projektu.
         2.2.1 Morfologická úroveň.
         2.2.1.1 Slovní tvar (atribut form, SGML atribut <f>).
         2.2.1.2 Lemma (lemma, SGML atribut <l>).
         2.2.1.3 Morfologická značka (atribut tag, SGML atribut <t>).
         2.2.2 Analytická úroveň.
         2.2.3 Tektogramatická úroveň.
  3 Zásady anotace.
      3.1 Formální struktura.
      3.2 Atributy uzlu.
      3.3 Vztah k morfologické úrovni.
  4 Pravidla anotace.
      4.1 Seznam analytických funkcí.

     4.2 Jednoduchá věta (klause) obsahující sloveso; větné členy v závislostním vztahu.

             4.2.1 Přísudek (predikát) Pred, Pnom, AuxV.
                 predvyme Vymezení přísudku.
                     predzave Zavěšení přísudku.
                     predrozv Rozvíjení přísudku.
                 predsloz Složené slovesné tvary.
                 predslje Přísudek slovesný jednoduchý.
                 predslsl Přísudek slovesný složený.
                     prslslst Struktura slovesného přísudku složeného.
                     prslslro Rozvíjení složeného přísudku.
                     prslslos Problém subjektu a objektu u složeného přísudku.
                 predsljm Přísudek slovesně jmenný.
                     prsljmst Struktura slovesně jmenného přísudku.
                     pnomnomi Vyjádření Pnom substantivem shodným v nominativu.
                     pnominst Vyjádření Pnom substantivem shodným v instrumentálu.
                     pnomgeni Vyjádření Pnom substantivem neshodným v genitivu.
                     pnomsadj Vyjádření Pnom složeným tvarem adjektiva.
                     pnomjadj Vyjádření Pnom jmenným tvarem adjektiva.
                     pnominfi Vyjádření Pnom infinitivem.
                     pnomzajp Vyjádření Pnom zájmenem přivlastňovacím.
                     pnomcisv Vyjádření Pnom číselným výrazem.
                     pnomvedl Vyjádření Pnom vedlejší větou.
                     pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv.
                     pnomrozv Rozvíjení slovesně jmenného přísudku.
                 predcijm Přísudek čistě jmenný v dvoučlenných větách.
                 prstapas Rozlišení stavu a pasíva.

             4.2.2 Podmět (subjekt) Sb.
                 sbvymeze Vymezení subjektu.
                 sbvyjadr Vyjádření subjektu.
                     sbnomina Subjekt vyjádřený podstatným jménem v nominativu.
                     sbadjekt Subjekt vyjádřený přídavným jménem.
                     sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem.
                     sbvzzajm Subjekt vyjádřený vztažným zájmenem.
                     sbneoheb Subjekt vyjádřený slovem neohebným.
                     sbcitate Subjekt vyjádřený citátem.
                     sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým.
                     sbgencas Subjekt vyjádřený genitivem částečným.
                     sbgenpri Subjekt vyjádřený genitivem od původu přivlastňovacím.
                     sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem.
                     sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.
                     sbinfini Subjekt vyjádřený infinitivem.
                     sbvvvzta Subjekt vyjádřený vedlejší větou se vztažným zájmenem.
                     sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou.
                     sbdative Subjekt vyjádřený dativem.
                     sbzajcoz Subjekt vyjádřený zájmenem což v nepravé větě vztažné.
                     sbnezuvo Subjekt uvozený spojkou než.
                 sbzamobj Zaměnitelnost subjektu s objektem.

             4.2.3 Přívlastek (atribut) Atr, AtrAdv, AdvAtr, AtrAtr, AtrObj, ObjAtr.
                 atrvymez Vymezení Atr.
                 atrkombi Kombinované funkce.
                 atrvyjad Vyjádření Atr.
                     atradjek Přívlastek shodný vyjádřený přídavným jménem.
                     atrsubst Přívlastek shodný vyjádřený podstatným jménem.
                     atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu.
                     atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém.
                     atrjakou Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem uvozeným spojkou jako.
                     atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém.
                     atrprisl Přívlastek neshodný vyjádřený příslovcem.
                     atrinfin Přívlastek neshodný vyjádřený infinitivem.
                     atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou.
                 atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě.

             4.2.4 Předmět (objekt) Obj, ObjAtr, AtrObj.
                 objvymez Vymezení Obj.
                 objkombi Kombinované funkce.
                 objvyjad Vyjádření Obj.
                     objakusa Vyjádření objektu substantivem v akusativu.
                     objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu.
                     objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu.
                     objinstr Vyjádření objektu substantivem v instrumentálu.
                     objprepa Vyjádření objektu substantivem v pádě předložkovém.
                     objinfin Vyjádření objektu infinitivem.
                     objvedve Vyjádření objektu vedlejší větou.
                     objzvrse Zvratné zájmeno se.
                 objzpris Objekt typu původ a výsledek.
                 objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových.

             4.2.5 Příslovečné určení (adverbiále) Adv, AdvAtr, AtrAdv.
                 advvymez Vymezení Adv.
                 advkombi Kombinované funkce.
                 advprcas Problémy časových určení.
                     advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe.
                     advpcrel Časové určení relativně k nějaké události.
                     advpcopa Časové určení opakování.
                     advpcjop Časové určení vyjádřené jednotkami s opakováním.
                     advpcmry Časové určení modifikované určením rychlosti.
                 advprmis Problémy místních určení.
                     advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu.
                 advhratr Hranice Adv a Atr.
                 advvyjad Vyjádření adverbiale.
                     advsubst Adverbiale vyjádřené substantivem.
                     advprisl Adverbiale vyjádřené příslovcem.
                     advprsou Adverbiale vyjádřené příslovečným souslovím.
                     advinfin Adverbiale vyjádřené infinitivem.
                     advvedve Adverbiale vyjádřené vedlejší větou.
                     advjakne Adverbiale vyjádřené členem či klausí se spojkami jak(o), než(li).
                 advdruhy Druhy příslovečného určení podle významu.
                     advmista Adv místa.
                     advczasu Adv času.
                     advzpuso Adv způsobu.
                     advmiiry Adv míry.
                     advprost Adv prostředku.
                     advzrete Adv zřetele.
                     advprici Adv příčiny.
                     advdusle Adv důsledku.
                     advucelu Adv účelu.
                     advpodmi Adv podmínky.
                     advpripu Adv přípustky.
                     advdedic Adv dědictví.

             4.2.6 Doplněk (atribut verbální) Atv, AtvV.
                 atvvymez Vymezení doplňku.
                 atvzaves Zavěšení doplňku.
                 atvzamen Zaměnitelnost doplňku.
                 atvkrite Kritéria pro určení doplňku.
                 atvvyjad Vyjádření doplňku.
                     atvsubne Doplněk vyjádřený podstatným jménem neshodným.
                     atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru.
                     atvadjsl Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve složeném tvaru.
                     atvadjde Doplněk vyjádřený přídavným jménem deverbativním.
                     atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou.
                     atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako.
                     atvprech Doplněk vyjádřený přechodníkem.
                     atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem.
                     atvvedve Doplněk vyjádřený vedlejší větou.
                     atvinfin Doplněk vyjádřený infinitivem.
                 atvtrans Doplněk u transformovaného predikátu.

             4.2.7 Pomocné větné členy AuxC, AuxP, AuxZ, AuxO, AuxT, AuxR, AuxY.
                 4.2.7.1 Podřadicí spojky AuxC.
                     auxcvyme Vymezení AuxC.
                     auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky.
                     auxczali Zachycení spojky li.
                     auxcnapo Napojení vedlejších vět.
                     auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou.
                 4.2.7.2 Předložky AuxP.
                     auxpzach Zachycení předložek.
                     auxpnepr Nepravé předložky.
                 4.2.7.3 Zdůrazňovací slova AuxZ.
                     auxzvyme Vymezení AuxZ.
                     auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ.
                     auxzvice Víceslovná zdůraznění.
                 4.2.7.4 Emocionální, rytmické částice (mi, vám, si, ...; to, ono) AuxO.
                     auxocast Částice AuxO.
                 4.2.7.5 Reflexívum tantum (se, si) AuxT.
                     auxtcast Částice AuxT.
                 4.2.7.6 Zvratné pasívum (se), opisné pasívum AuxR.
                     auxrcast Částice AuxR.
                 4.2.7.7 Části víceslovných spojení, některé částice, pokleslá vsuvka AuxY.
                     auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.
                     auxyvoln Částice uvozující volně připojený větný člen.
                     auxyjako Spojka jako uvozující doplněk nebo předmět.
                     auxyspoj Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů.
                     auxypodr Složené podřadicí spojky.
                     auxyapos Víceslovné aposiční výrazy.
                     auxyzdur Složené zdůrazňovací částice.
                     auxyfras Součásti frasémů.

             4.2.8 Grafické symboly (interpunkce); kořen stromu AuxS, AuxK, AuxX, AuxG.
                 4.2.8.1 Kořen stromu AuxS.
                     auxsposi Posice kořene stromu.
                 4.2.8.2 Koncový symbol věty AuxK.
                     auxkbezn Běžné věty.
                     auxknadp Nadpisy a šifry.
                 4.2.8.3 Čárka AuxX.
                     auxxzach Zachycení interpunkčních čárek.
                 4.2.8.4 Interpunkce, ostatní grafické symboly AuxG.
                     auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG.
                     auxgtypy Typy interpunkce.
                         auxgpzav Závorkovací interpunkce.
                         auxguvoz Uvozovací interpunkce (dvojtečka).
                         auxgzkra Interpunkce za zkratkou (tečka).
                         auxgrado Interpunkce za řadovou číslovkou (tečka).
                         auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky).
                         auxglisp Interpunkce u spojky li (pomlčka).
                         auxgsloz Interpunkce ve složených jménech.

         4.3 Elipsy; jednočlenné věty bez slovesa.
             4.3.1 Elipsa ExD, Exd_Co.
                 exdvymez Vymezení elipsy a afun ExD.
                 exdtypye Typy elips.
                 exdprexd Elipsy řešené pomocí afun ExD.
                     exdprnes Elipsa predikátu v jednočlenných neslovesných větách.
                     exdpropa Elipsa predikátu při jeho opakování.
                     exdprjak Elipsa predikátu v klausích uvozených spojkami jak(o), než(li).
                     exdprpri Elipsa predikátu v příslovích a rčeních.
                     exdprbyt Elipsa slovesa být ve slovesně jmenných predikátech.
                     exdprkom Elipsa komponenty složených slovesných tvarů.
                     exdprdop Elipsa přechodníku v doplňkových vazbách.
                 exdneexd Elipsy řešené bez pomoci afun ExD.
                     exdnespo Elipsa spony u některých slovesně jmenných přísudků.
                     exdnepad Elipsa přísudkového adjektiva.
                     exdneaad Elipsa adjektiva mezi substantivem a adverbiem.
                     exdnesbj Elipsa subjektu.
                     exdnevet Elipsa celé řídící věty.
                     exdnejed Elipsa počítaných jednotek.
                     exdnepom Zachycení určení poměru.
                     exdneten Ukazovací zájmena ten,ta,to.
                     exdnepre Elipsa substantiva po předložce.
             4.3.2 Jednočlenné věty bez slovesa ExD, ExD_Co.
                 exdvetje Zachycení jednočlenných vět bez slovesa.
                 exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa.

         4.4 Vztahy mezi větami a větnými členy (nezávislostní).
             4.4.1 Koordinace (větná i větněčlenská) Coord, <afun>_Co.
                 covymeze Vymezení koordinace.
                 cozachyc Zachycení koordinace.
                     cozavice Vícenásobná koordinace.
                     cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu.
                     cozacozj Koordinace ve větách s což, přičemž.
                     cozaspoj Koordinační spojky.
                     cozavyra Vícečlenné koordinační výrazy.
                     cozajedn Jednočlenná větná koordinace.
                     cozadvoj Koordinace dvojtečkou.
                     cozasloz Složená slova rozdělená pomlčkou.
                 couvozpc Koordinované členy uvozené pomocí AuxP či AuxC.
                     copredpa Koordinované předložkové pády.
                     covedlve Koordinované vedlejší věty.
                 corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů.
             4.4.2 Aposice Apos, <afun>_Ap.
                 apvymeze Vymezení aposice.
                 apzachyc Zachycení aposice.
                 apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů.

         4.5 Parentese.
             pavymeze Vymezení parentese.
             pazachyc Zachycení parentese.
             paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí.
             4.5.1 Ustálená (pokleslá) parentese AuxY_Pa.
                 auxypaza Zachycení AuxY_Pa.
             4.5.2 Větná forma (nezávislá, obsahující predikát) Pred_Pa.
                 predpaza Zachycení Pred_Pa.
             4.5.3 Větný člen (závislý, syntakticky začleněný) <afun>_Pa.
                 afunpaza Zachycení <afun>_Pa.
             4.5.4 Větný člen, větná forma (syntakticky nezačleněno; elipsa); samostatný větný člen; vokativ; citoslovce ExD_Pa.
                 exdpazac Zachycení ExD_Pa.

         4.6 Komplexní jevy.
             4.6.1 Přímá řeč.
                 prrecvyz Význam přímé řeči.
                 prreczac Zachycení přímé řeči.
             4.6.2 Adresy a jména osob a institucí.
                adresyza Zachycení adresy.
             4.6.3 Výrazy s číslovkami, číslice v různých funkcích.
                 cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství.
                 cislvice Číslovky typu více.
                 cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr.
                 cislarit Zachycení aritmetických výrazů.
                 cislkody Zachycení některých číselných kódů.
             4.6.4 Odkazovací slova.
                 toodkazo Odkazovací to.
                 uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět.
                 takovyod Odkazovací takový.
             4.6.5 Hranice dativu volného a vazebného.
             4.6.6 Sousloví, fraseologismy.
                 sousloza Zachycení sousloví.
             4.6.7 Doprovod.
                 doprovza Zachycení doprovodu.
             4.6.8 Reflexivní se, si.
                 sereflex Reflexivum se.
                 sireflex Reflexivní si.
             4.6.9 Srovnávací obraty se spojkami jako a než.
                 zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než).
             4.6.10 Cizojazyčné složky rozebíraného textu.
                 cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu.
             4.6.11 Bibliografické údaje.
                 biblzach Zachycení bibliografických údajů.
             4.6.12 Složená česká jména.
                 slozzach Zachycení složených českých jmen.
             4.6.13 Volně připojené větné členy.
                 volnzach Zachycení volně připojených větných členů.

 5 Dodatky.
     5.1 Seznam nepravých předložek.
     5.2 Seznamy dříve uvedené.
         Seznam predikativ nevyžadujících sponu.
         Seznamy koordinačních výrazů.
         Seznamy aposičních výrazů.
         Seznamy podřadicích spojek.
         Seznamy zdůrazňovacích částic.
         Seznam částic vztahujících se k výpovědi.
         Seznamy dalších částic AuxY.

6 Rejstřík.
A.   B.   C.   Č.   D.   Ď.   E.   F.   G.   H.   CH.   I.   J.   K.   L.   M.   N.   Ň.   O.   P.   Q.   R.   Ř.   S.   Š.   T.   Ť.   U.   V.   W.   X.   Y.   Z.   Ž.
Čísla.   Uvozovky.   Závorky.   Pomlčka.   Jiné znaky.   Dvojtečka.   Čárka.   Tečka.   Vykřičník.   Otazník.   Kořen stromu.


DÁLE
[Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-c] [d-h] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-r] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky 1] [Znaky 2]