ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]

<<pavymeze>>
<<pazachyc>>
<<paaphran>>
*4.5.1 AuxY_Pa.* <<auxypaza>>
*4.5.2 Pred_Pa.* <<predpaza>>
*4.5.3 <afun>_Pa.* <<afunpaza>>
*4.5.4 ExD_Pa.* <<exdpazac>>

4.5 Parentese.

INFO _PA.

    V části pavymeze se dozvíte, co to parentese je a jaké rozlišujeme její druhy. Jak se obecně veškerá parentese zachycuje ve stromě, je popsáno v části pazachyc. Pár slov o rozlišení parentese od aposice nejdete v části paaphran.

    Následují čtyři kapitolky, které jsou věnovány námi rozlišovaným čtyřem druhům parentese:
    V 4.5.1 AuxY_Pa., části auxypaza si přečtete o částicích vztahujících se k celé výpovědi.
    4.5.2 Pred_Pa., část predpaza je o parentesi, která má vlastní přísudek, ale není syntakticky začleněna do věty.
    Parentese, která začleněna je, ať už přísudek má (má formu vedlejší věty), nebo nemá (jde o jednoduchý větný člen), je popsána v 4.5.3 <afun>_Pa., části afunpaza.
    Do 4.5.4 ExD_Pa., části exdpazac spadá parentese, která se nevešla do kapitol předcházejících - parentese, v níž chybí přísudek (je vynechán), dále vokativ a samostatný (vyčleněný) větný člen.

    Odkaz na Šmilauerovu NS:
Odd 6 vsuvka.


pavymeze    Vymezení parentese.
INFO _PA.
 
    Významově jde o dodatečné připojení poznámky ke sdělení ve větě. V parentesi mluvčí obyčejně něco vysvětluje, dodatečně připomíná, vyjadřuje své citové rozpoložení, omlouvá se, odvolává se apod.
    Formální nutnou podmínkou pro přidělení afun s koncovkou _Pa je grafické oddělení - závorky, pomlčky, čárky. Pokud tato podmínka splněna není, jde o funkci jinou. Například slovo "bohužel" dostane ve větě "musím se, bohužel, omluvit" funkci AuxY_Pa, kdežto ve větě "musím se bohužel omluvit" funkci AuxY.

    Z hlediska přidělené funkce rozlišujeme v podstatě čtyři druhy parentese.
    1) Pokud se jedná o částici, která by neoddělena dostala funkci AuxY, dostane graficky oddělená afun AuxY_Pa (viz kapitoly 4.5.1 AuxY_Pa a 4.2.7.7 AuxY, část auxykvyp).
    2) V případě, že parentese neporušuje větnou stavbu, dostane afun složenou ze značky její role ve větě, kterou by dostala, kdyby nebyla oddělena, (Adv, Atr, ...) a z přípony _Pa a zavěsí se tam, kde by visela normálně (viz kap. 4.5.3 <afun>_Pa).
    3) Má-li parentese formu celé věty (s predikátem) a přitom vybočuje ze stavby věty (není syntakticky začleněna), dostává afun Pred_Pa a zavěšuje se na predikát té klause, do které je zapuštěna (viz kap. 4.5.2 Pred_Pa).
    4) Zbývající případy parentesí dostávají afun ExD_Pa. Jde o předchozí typ parentese, který neobsahuje predikát a některé další případy popsané v kapitole 4.5.4 ExD_Pa.


pazachyc    Zachycení parentese.
INFO _PA.
 
    Grafické znaky oddělující parentesi jsou sestry pod uzlem parentesi řídícím:
její (neobyčejně vyvinutá) ňadra.
 
    Předložky a podřadicí spojky zpravidla příponu _Pa nedostávají. Pokud řídí parentesi, dostanou svoji běžnou afun AuxP či AuxC a příponu _Pa přebírá člen visící na nich:
složil (na chodbě) poklonu.
 
    Parentese může být vícečlenná. Potom její jednotlivé členy visí vedle sebe a oddělovací symboly jsou dcerami krajních z nich:
souhlasila - po chvíli váhání jednoznačně - s návrhem.
 

paaphran    Hranice mezi parentesí a aposicí.
INFO _PA.
 
    Pokud jde o jméno, je podmínkou aposice stejný formální tvar (pád), případně zkratka:
 kulhavý ostříž (Antonín Vyšinka),
 Žižkovská strana starých časů (ŽSSČ).
    Jakmile se pád liší, jde většinou o parentesi:
 ve svých hrách (král T. a Ráj),
 na rozdíl od jeho nástupce (Vojta Vtipný).
 
    Jak je uvedeno v části apvymeze kapitoly 4.4.2 Aposice, podmínka formálního tvaru (pádu) nemusí být dodržena, pokud jde o adverbiální určení. V tomto případě může i při rozdílném způsobu vyjádření jít o vztah aposiční:
usmrtili ho tajně, např. vyšší dávkou morfia.
 

4.5.1 Ustálená (pokleslá) parentese AuxY_Pa.

    Odkaz na Šmilauerovu NS:
Odd 6 vsuvka B.


auxypaza    Zachycení AuxY_Pa.
INFO _PA.
 
    Funkci AuxY_Pa přidělujeme částicím, které se vztahují k obsahu celé výpovědi, tzn. typům tradičně zvaným větná příslovce. Jak bylo výše řečeno, pro přidělení funkce s příponou _Pa je nezbytné grafické vyznačení (oddělení v textu, např. čárkami). Bez něho jde o čistou funkci AuxY.
    O této funkci se píše v kapitole 4.2.7.7 AuxY, kde je část auxykvyp věnována právě částicím vztahujícím se k celé výpovědi.
    Slova, která mohou obdržet afun AuxY_Pa, jsou dána seznamem. Tento seznam je shodný se seznamem vymezujícím AuxY k výpovědi. Jediným rozdílem tedy skutečně je pouze grafické oddělení.

    Seznam potenciálních AuxY_Pa:
aby, , , bohudík, bohužel, jasně, kdyby, kupodivu, možná, naopak, například, nicméně, nuže, opravdu, ostatně, patrně, pravděpodobně, prostě, prý, přece jen, samozřejmě, snad, stejně, tedy, totiž, věru, vlastně, však, zřejmě, že.

    Ve stromové struktuře zavěšujeme částici s funkcí AuxY_Pa na predikát příslušné věty (tak jako běžnou AuxY). Jedná-li se o více slov, která patří k sobě (přece jen, ať už, nikoli dvě samostatné částice - například kupodivu), zavěsí se jedno na druhé, přičemž výše bude zpravidla první v řadě. To dostane potom afun AuxY_Pa, kdežto druhé slovo (visící na prvním a nejsoucí tedy hlavním uzlem parentese) již pouze AuxY.
 

Slova s afun AuxY_Pa jsou zvýrazněna tučně:
chybí mi, bohužel, peníze,
udělal to, přece jen, dobře.
 

4.5.2 Větná forma (nezávislá, obsahující predikát) Pred_Pa.

    Odkaz na Šmilauerovu NS:
Odd 6 vsuvka A., B., někt. části.


predpaza    Zachycení Pred_Pa.
INFO _PA.
 
    Afun Pred_Pa dostává predikát (uzel, který by dostal afun Pred) parentetické věty, pokud tato není syntakticky začleněna. Zavěšuje se na predikát klause, ve které se parentese vyskytuje, případně, pokud je parentesí celá věta (celý obsah stromu), přímo na počáteční kříž.
    Funkcí Pred_Pa označujeme také výrazy viz, srov. apod., jsou-li vsunuty do věty. (Pokud takový výraz tvoří hlavní větu, bývá označen Pred.)
    Konstrukce jako např. "jak uvedl ...", "jak řekl ...", "jak jsme se dozvěděli" určujeme také jako Pred_Pa.
 
Slova s afun Pred_Pa jsou zvýrazněna tučně:
později - musím se přiznat - jsem se styděl,
umřete - je to co nejpozději -, bude po radosti,
to je podstatou problému, srov. příklady na začátku,
voda se, bych tak řekl, umoudřila,
 bude-li po mně - a proč by nebyl -, bude schopný,
 někde na hranicích, tuším v Roklince, se zastavili,
 přišlo několik lidí, jsou to většinou úředníci, a usedají,
 vzbouzel se, jak maminka vyprávěla, časně,
 Polsko, nelekejte se prosím, mělo 93 stran,
 dnes je, myslím, větší konkurence,
 proč ho, prosím, nevyvedete.
 

4.5.3 Větný člen (závislý, syntakticky začleněný) <afun>_Pa.

    Odkaz na Šmilauerovu NS:
Odd 6 vsuvka A. někt. části.


afunpaza    Zachycení <afun>_Pa.
INFO _PA.
 
    Tento způsob zachycení se používá u parentetických větných členů (příp. vedlejších vět), které neporušují větnou stavbu.
    Za parentesi však nepovažujeme některé konstrukce, jsou-li odděleny pouze čárkami. To se týká samozřejmě vedlejších vět. Dále pak atributu odděleného čárkami (chovanci, umístění v ústavu, něco sebrali), který považujeme za volný a dostává holou afun Atr. Třetím případem je doplněk vyjádřený přechodníkem (viz atvprech v kap. 4.2.6 Atv, AtvV). Funkcí s příponou _Pa se v těchto vyjmenovaných případech používá jen tehdy, když je zmíněná konstrukce oddělena jinými grafickými symboly, pak jde vskutku o parentesi.
 
Slova s <afun>_Pa jsou zvýrazněna tučně:
vrátil se (včera) z hospody,
 žurnalista, jak známo, vždycky naspěch,
 zvítězí-li varianta (k níž se přiklání Klaun), bude zle,
 kouká na nás králík (který je nejlepší na česneku).
 
    Zvláštní situace nastane pokud je parentese jedním z členů koordinace, která ovšem jako celek parentesí není. V takovém případě se přípona _Pa nepoužívá, neboť ji není kam umístit:
nově (a nečekaně snadno) ustavený.
 

4.5.4 Větný člen, větná forma (syntakticky nezačleněno; elipsa); samostatný větný člen; vokativ; citoslovce Exd_Pa.

    Odkaz na Šmilauerovu NS:
Odd 6 vsuvka A., B., někt. části.


exdpazac    Zachycení ExD_Pa.
INFO _PA.
 
    Afun ExD_Pa dostávají:
- všechny součásti parentetických vět či klausí, ve kterých je vynechán predikát, ať už by plné vyjádření normálně obdrželo afun Pred_Pa (př. p, r) či nějakou <afun>_Pa (př. a - v tomto případě by šlo o parentetickou atributivní klausi Atr_Pa - který hraje za Viktorii Žižkov),
- všechny výskyty vokativu ve větách (př. v),
- osamostatnělé, vyčleněné výrazy (př. o).
 
Slova s ExD_Pa jsou zvýrazněna tučně:
p před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku,
r ráda, bože, jak by ne, ležím,
a hetriku dosáhl Marek Trval (Viktoria Žižkov),
v Marečku, podejte mi tužku,
o šachy, ty bývaly mým koníčkem.
 

<<pavymeze>>
<<pazachyc>>
<<paaphran>>
*4.5.1 AuxY_Pa.* <<auxypaza>>
*4.5.2 Pred_Pa.* <<predpaza>>
*4.5.3 <afun>_Pa.* <<afunpaza>>
*4.5.4 ExD_Pa.* <<exdpazac>>

ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]