ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]

S.<   =Š=.   >T.
 
šafránu  cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. 
šachy  exdpazac Zachycení ExD_Pa. šachy, ty bývaly mým koníčkem 
šátek  pnomzajp Vyjádření Pnom zájmenem přivlastňovacím. 
Šatna  predcijm Přísudek čistě jmenný v dvoučlenných větách. # Šatna naproti! 
šel  exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. # Ne, šel jsem na pivo.  
copredpa Koordinované předložkové pády. šel do i z lesa  
covedlve Koordinované vedlejší věty. šel, protože a poněvadž chtěl 
Šel  cozavyra Vícečlenné koordinační výrazy. # Šel sice pryč, ale darebákem zůstane. 
šelma  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. 
šest  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.  
advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. zmrzl v sobotu v šest  
cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. viděl tři sta padesát čtyři milionů šest set tisíc vran  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). více než šest piv 
šesti  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém.  
exdnejed Elipsa počítaných jednotek. od šesti se chodí do školy 
škodlivý  objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. je zdraví škodlivý 
Škola  exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. 
škole  sbcitate Subjekt vyjádřený citátem. na škole stálo napsáno: rychle uteč 
školy  exdnejed Elipsa počítaných jednotek. od šesti se chodí do školy 
Školy  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Školy chtějí přilákat studenty. 
šli advzpuso Adv způsobu.
šlo advczasu Adv času.
špatné  atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou.  
prreczac Zachycení přímé řeči. to bude špatné, zapochyboval 
špatně  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
špatný  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. 
šroubek  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
šroubky  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
štěstí  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Nemůže přijít štěstí, kam nevešla láska.  
advzrete Adv zřetele.
štěstím advprici Adv příčiny.
štve  sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou. štve mě, jak to jde pomalu 
šťastna advpripu Adv přípustky.
švestky  auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky). uzrály a) švestky, b) meruňky  
cozachyc Zachycení koordinace. uzrály a) švestky, b) meruňky 
 
Š.<   =T=.   >Ť.
 
T  paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí. 
ta  sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem. ta moje chodí pozdě  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
tabulkách  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. 
tady  auxguvoz Uvozovací interpunkce (dvojtečka). řekla: ''zítra tady končíme.''  
exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. # Bať, největší frajer jsem tady já. 
tajemství  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
tajně  apvymeze Vymezení aposice. 
tak  sbdative Subjekt vyjádřený dativem.  
advzpuso Adv způsobu. 
advmiiry Adv míry. 
advprost Adv prostředku. 
advpodmi Adv podmínky. 
advpripu Adv přípustky. 
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. tak smutně vypadá jen poušť  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxyspoj Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů. a tak dále  
auxyapos Víceslovné aposiční výrazy. 
auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. voda se, bych tak řekl, umoudřila  
cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále  
cozaspoj Koordinační spojky.  
cozajedn Jednočlenná větná koordinace.  
apzachyc Zachycení aposice. 
predpaza Zachycení Pred_Pa. voda se, bych tak řekl, umoudřila  
uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět. je to tak, že nespím  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). udělal to úplně stejně tak rychle jako Tonda 
také  advucelu Adv účelu. 
atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. také ji, babičku, malé ještě děvče, mučili 
takového  takovyod Odkazovací takový. vedoucího nám přidělili takového jaký se jim hodil 
takový  takovyod Odkazovací takový. on je vedoucí takový, že jim závidíme  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). viděl motýla, který byl takový, jako by zářil 
taky auxzvyme Vymezení AuxZ. 
takže advdusle Adv důsledku. 
auxcvyme Vymezení AuxC.
talíř  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. 
tam  sbvvspoj sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou.  
atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou.  
objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu.  
advprisl Adverbiale vyjádřené příslovcem. vyváděli tam všichni o Karlovi nemluvě  
advvedve Adverbiale vyjádřené vedlejší větou. pokud budu živ, nepůjdu tam  
advmista Adv místa.  
advczasu Adv času. 
advzrete Adv zřetele. 
advucelu Adv účelu. 
advpodmi Adv podmínky. 
cozacozj Koordinace ve větách s což, přičemž. 
tancovalo  auxrcast Částice AuxR. tancovalo se až do rána 
tatínek  atvadjde Doplněk vyjádřený přídavným jménem deverbativním.  
auxocast Částice AuxO. to on tatínek nepřišel 
tatínkovi advdedic Adv dědictví.
tátu  cozavice Vícenásobná koordinace. ptali se na mámu, tátu, psa a včerejší počasí 
tázal atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. 
  auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky). včera jsem *& byl v té @* naší + - hospůdce 
tebe advucelu Adv účelu.
tedy  advpodmi Adv podmínky. 
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxyspoj Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů.  
auxyapos Víceslovné aposiční výrazy. 
cozaspoj Koordinační spojky.  
apzachyc Zachycení aposice. 
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. 
teď  atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. o Letnou je teď malý zájem 
tehdy  uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět. přijedu tehdy, až to dopíšu 
tekutiny advpodmi Adv podmínky.
tel  adresyza Zachycení adresy. kontakt: Firma Vyšinka, Kubelíkova 9, 13000 Praha 3, tel 6231012 
televisor  sbzamobj Zaměnitelnost subjektu s objektem. 
téměř auxzvyme Vymezení AuxZ. 
tempo advzrete Adv zřetele.
ten  atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. ten dopis, co napsal Tonda  
exdneten Ukazovací zájmena ten,ta,to. on byl ten třetí 
tendence  cozajedn Jednočlenná větná koordinace. # Avšak převážila tendence jiná. 
tenkrát  auxkbezn Běžné věty. # Petr tenkrát řekl (vzpomínáte?) ''Potřebuji počítač.'' 
tento  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
teprve  auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. 
teta  objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. teta píše Emílii dopis 
tě  atvkrite Kritéria pro určení doplňku. fotografoval tě, jak sedíš  
atvvedve Doplněk vyjádřený vedlejší větou. 
těch  predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Člověk se po těch schodech utento.  
atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. poslední ťuhýk z těch, kteří přežili  
exdneten Ukazovací zájmena ten,ta,to. z těch 12 statečných se tři rozutekli 
těsně  advvymez Vymezení Adv. těsně před Vánocemi 
těžce  atvprech Doplněk vyjádřený přechodníkem. vzdálil se, těžce pohybuje nohama 
těžko  pnomjadj Vyjádření Pnom jmenným tvarem adjektiva.  
advpodmi Adv podmínky.
těžký  corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. velmi těžký a rozměrný fragment 
Theofil  advsubst Adverbiale vyjádřené substantivem. Theofil dojede do lesa  
auxpzach Zachycení předložek. Theofil dojede do lesa 
ti  advpcjop Časové určení vyjádřené jednotkami s opakováním. 185 minut týdně ti nic neudělá  
auxocast Částice AuxO. nemohl jsem ti usnout 
tichá  atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. seděl na zápraží, tichá hromádka neštěstí 
tím  advmiiry Adv míry. 
toodkazo Odkazovací to. je to tím, že trucuje mluvila s tím, koho potkala čím déle přemýšlel, tím méně věděl vrávoral čím dál tím více čím je starší, tím je zkušenější 
tisíc cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. tisíc lidí snědl desetinu tuny vepřového masa viděl tři sta padesát čtyři milionů šest set tisíc vran viděl tři miliony čtyři sta pět tisíc pět set třicet dvě vrány viděl šest set tisíc vran 
tisíce  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou. dva tisíce křesťanů souhlasí 
tisícihlavý  auxzvice Víceslovná zdůraznění. více než tisícihlavý zástup  
auxyzdur Složené zdůrazňovací částice. více než tisícihlavý zástup 
tj  apzachyc Zachycení aposice. legalisovala euthanasii, tj. usmrcení 
to  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Nemohla poznat, kdo to byl.  
pnomnomi Vyjádření Pnom substantivem shodným v nominativu.  
pnominst Vyjádření Pnom substantivem shodným v instrumentálu. to je tragedií tohoto národa  
pnomcisv Vyjádření Pnom číselným výrazem. to je moc  
pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv.  
sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem. je to podobné  
sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou. štve mě, jak to jde pomalu  
atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě.  
objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových.  
advinfin Adverbiale vyjádřené infinitivem. po pravdě řečeno, neumím to  
advjakne Adverbiale vyjádřené členem či klausí se spojkami jak(o), než(li). zavěsil to níž než nad křeslo  
advczasu Adv času. 
advmiiry Adv míry. 
advprost Adv prostředku. 
advzrete Adv zřetele. 
advprici Adv příčiny. 
advpodmi Adv podmínky. 
advpripu Adv přípustky. 
exdprjak Elipsa predikátu v klausích uvozených spojkami jak(o), než(li). zavěsil to níž než Tonda obrázek  
atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru.  
auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky.  
auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou.  
auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ.  
auxocast Částice AuxO. to on tatínek nepřišel  
auxyspoj Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů.  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. # Kdyby to byla skutečnost!  
auxyjako Spojka jako uvozující doplněk nebo předmět. připadá mi to jako neskutečné  
auxyvoln Částice uvozující volně připojený větný člen. usedl, a to v rohu  
auxypodr Složené podřadicí spojky.  
auxyapos Víceslovné aposiční výrazy. stanovil symboly, a to znak a prapor  
apzachyc Zachycení aposice. stanovil symboly, a to znak a prapor  
apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. udělal to, přece jen, dobře  
predpaza Zachycení Pred_Pa. až umřete - ať je to co nejpozději -, bude po radosti  
prreczac Zachycení přímé řeči. to bude špatné, zapochyboval  
toodkazo Odkazovací to. je to tím, že trucuje  
uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět. je to tak, že nespím  
sousloza Zachycení sousloví. co nevidět to začne  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). udělal to úplně stejně tak rychle jako Tonda udělal to stejně rychle jako Tonda udělal to stejně tak jako Tonda udělal to rychle jako Tonda udělal to stejně jako Tonda udělal to jako Tonda  
cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. řekl: ''Čo bolo, to bolo.''  
volnzach Zachycení volně připojených větných členů. usedl, a to v rohu 
To  prreczac Zachycení přímé řeči. ''To věřím!'' opáčila Cilka 
 
toho  sbzamobj Zaměnitelnost subjektu s objektem.  
atrjakou Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem uvozeným spojkou jako. docílil toho formulacemi jako kulatý čtverec  
advucelu Adv účelu. 
auxcnapo Napojení vedlejších vět. místo toho, aby povstal, seděl nečinně dál  
toodkazo Odkazovací to. místo toho, aby povstal, seděl nečinně dál 
tohoto  pnominst Vyjádření Pnom substantivem shodným v instrumentálu. to je tragedií tohoto národa 
toliko auxzvyme Vymezení AuxZ. 
Tolkien  biblzach Zachycení bibliografických údajů. Pán prstenů, JRR Tolkien, Mladá fronta, Praha 1990 
Tolkienova  biblzach Zachycení bibliografických údajů. četl Tolkienova Pána prstenů (Mladá fronta, 1990) 
tom  sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým.  
objinfin Vyjádření objektu infinitivem. snil o tom žít u moře  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
toodkazo Odkazovací to. snil o tom žít u moře 
Tomana  apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů. 
tomu  sbdative Subjekt vyjádřený dativem. obdobně tomu bude doma  
advucelu Adv účelu.
tomuhle advpodmi Adv podmínky.
Tonda  prsljmst Struktura slovesně jmenného přísudku. # Tonda byl skvělý člověk.  
sbnomina Subjekt vyjádřený podstatným jménem v nominativu. Tonda nese pivo  
atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. ten dopis, co napsal Tonda  
auxocast Částice AuxO. sud, co ho Tonda narazil  
auxgpzav Závorkovací interpunkce. ''Karel,'' řekl Tonda, ''nepřišel''  
auxguvoz Uvozovací interpunkce (dvojtečka). řekla: ''zítra tady končíme.''  
exdprjak Elipsa predikátu v klausích uvozených spojkami jak(o), než(li). zavěsil to níž než Tonda obrázek  
prreczac Zachycení přímé řeči. ''Karel,'' řekl Tonda, ''nepřišel''  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). udělal to úplně stejně tak rychle jako Tonda udělal to stejně rychle jako Tonda udělal to stejně tak jako Tonda udělal to rychle jako Tonda udělal to stejně jako Tonda udělal to jako Tonda 
Tondu  cozachyc Zachycení koordinace. očekávám Tondu, Karla, Frantu... 
Toníček  auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. # Foto: Přemysl Toníček 
totiž  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. 
tou advprici Adv příčiny.
továrnu advpodmi Adv podmínky.
tragedií  pnominst Vyjádření Pnom substantivem shodným v instrumentálu. to je tragedií tohoto národa 
trakaře auxyvoln Částice uvozující volně připojený větný člen. namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře 
volnzach Zachycení volně připojených větných členů. namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře 
tramvajenku  auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku  
exdpazac Zachycení ExD_Pa. před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku 
trhu  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
trochu  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
trojku  atrnepro atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. 
trouba advinfin Adverbiale vyjádřené infinitivem. on je mírně řečeno trouba 
trpět  atrinfin Přívlastek neshodný vyjádřený infinitivem. 
trpí  atvtrans Doplněk u transformovaného predikátu. houslista, neznámý jako malíř, trpí 
trubcem  objinstr Vyjádření objektu substantivem v instrumentálu. nazývala ho trubcem 
trucuje  toodkazo Odkazovací to. je to tím, že trucuje 
trůnu advucelu Adv účelu.
Trval  exdpazac Zachycení ExD_Pa. hetriku dosáhl Marek Trval (Viktoria Žižkov) 
trvání  atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém. 
trvat  auxzvyme Vymezení AuxZ. 
třeba  prsljmst Struktura slovesně jmenného přísudku.  
sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým.  
advpripu Adv přípustky. 
auxcvyme Vymezení AuxC. 
auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxyapos Víceslovné aposiční výrazy. 
exdnespo Elipsa spony u některých slovesně jmenných přísudků.  
apzachyc Zachycení aposice.
třebas auxcvyme Vymezení AuxC.
třebaže auxcvyme Vymezení AuxC.
třem exdnepom Zachycení určení poměru. ředíme v poměru osm ku třem  
sousloza Zachycení sousloví. ředíme v poměru osm ku třem 
třetí  exdneten Ukazovací zájmena ten,ta,to. on byl ten třetí 
třetiny  sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem. 
tři  exdtypye Typy elips. jsou tři  
exdneten Ukazovací zájmena ten,ta,to. z těch 12 statečných se tři rozutekli  
cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. viděl tři sta padesát čtyři milionů šest set tisíc vran  
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. studenti byli tři  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). více piv než tři 
třicet cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. viděl třicet čtyři vrány viděl třicet pět vran viděl třicet čtyři vran viděl tři miliony čtyři sta pět tisíc pět set třicet dvě vrány 
tu  atvvedve Doplněk vyjádřený vedlejší větou. činil žalostný dojem, jak tu stál 
tuny cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. tisíc lidí snědl desetinu tuny vepřového masa 
tuším  predpaza Zachycení Pred_Pa. 
tužku  exdpazac Zachycení ExD_Pa. Marečku, podejte mi tužku 
tvrdí advpripu Adv přípustky.
ty  advpcrel Časové určení relativně k nějaké události. ty dva roky do dosažení zletilosti profláká   
advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. blízko za městem  
atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru.  
auxsposi Posice kořene stromu. # Já o voze, ty o koze.  
exdprpri Elipsa predikátu v příslovích a rčeních. # Já o voze, ty o koze.  
exdpazac Zachycení ExD_Pa. šachy, ty bývaly mým koníčkem 
týden  advpcopa Časové určení opakování. sedmkrát každý týden 
týdně  advpcjop Časové určení vyjádřené jednotkami s opakováním. 185 minut týdně ti nic neudělá 
týdnů  auxzvyme Vymezení AuxZ. 
týdny  advpcopa Časové určení opakování. jedenkrát ob dva týdny 
typologie advpodmi Adv podmínky.
tyto  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. tyto kaktusy rostou jen v poušti 
tzn apzachyc Zachycení aposice.
 
T.<   =Ť=.   >U.
 
ťuhýk  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. poslední ťuhýk z těch, kteří přežili 
 
Ť.<   =U=.   >V.
 
u  objinfin Vyjádření objektu infinitivem. snil o tom žít u moře  
advhratr Hranice Adv a Atr. pracoval v Bosně u moře  
advzrete Adv zřetele. 
toodkazo Odkazovací to. snil o tom žít u moře 
uběhly  advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. blízko za městem 
ubylo  sbgencas Subjekt vyjádřený genitivem částečným. peněz ubylo  
sbzajcoz Subjekt vyjádřený zájmenem což v nepravé větě vztažné. ubylo běhání po úřadech, což mnohé zdržovalo 
účelu advucelu Adv účelu.
učil advczasu Adv času.
učitele advzpuso Adv způsobu.
učitelem  pnominst Vyjádření Pnom substantivem shodným v instrumentálu. 
účtu  cislkody Zachycení některých číselných kódů. číslo účtu 10006 - 21 - 38 23 45 
udělal  atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru.  
auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. udělal to, přece jen, dobře  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). udělal to úplně stejně tak rychle jako Tonda udělal to stejně rychle jako Tonda udělal to stejně tak jako Tonda udělal to rychle jako Tonda udělal to stejně jako Tonda udělal to jako Tonda 
udělování  sbzamobj Zaměnitelnost subjektu s objektem. 
udržoval  atvkrite Kritéria pro určení doplňku. pěšinky udržoval čisté 
udýchán advmiiry Adv míry.
uhnilo  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. # Přece jen to uhnilo ! 
úhrnem advmiiry Adv míry.
UK  apzachyc Zachycení aposice. zabývali se postavením UK (University Karlovy) 
úkon  pnomnomi Vyjádření Pnom substantivem shodným v nominativu. 
úkosem advzpuso Adv způsobu.
ulici  adresyza Zachycení adresy. číšník Karel Černoch bydlí ve 3. patře v Kubelíkově ulici na Žižkově 
uloženy  atvzaves Zavěšení doplňku. peníze má uloženy 
úměrně  advvymez Vymezení Adv.  
advmiiry Adv míry. 
advprost Adv prostředku.
umím  uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět. pracuji tak, jak to umím 
umírá  atvtrans Doplněk u transformovaného predikátu. představa muže, jak umírá, byla otřesná 
umoudřila  auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. voda se, bych tak řekl, umoudřila  
predpaza Zachycení Pred_Pa. voda se, bych tak řekl, umoudřila 
umřete  predpaza Zachycení Pred_Pa. až umřete - ať je to co nejpozději -, bude po radosti 
uneseme  cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. 
uniformě  auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. 
University  apzachyc Zachycení aposice. zabývali se postavením UK (University Karlovy) 
únoru  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. letos v únoru zmizel 
up  cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. make-up 
upadl  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. upadl v sobotu ráno 
upadnout  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Franta nechtěl upadnout. 
upálení  atradjek Přívlastek shodný vyjádřený přídavným jménem. 
úplného  cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. # Jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále až do úplného vyčerpání. 
úplně  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). udělal to úplně stejně tak rychle jako Tonda 
upravíme advzrete Adv zřetele.
uprostřed  atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. rostou právě uprostřed pralesa 
upřímnější advmiiry Adv míry.
určitě auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
úřadech  sbzajcoz Subjekt vyjádřený zájmenem což v nepravé větě vztažné. ubylo běhání po úřadech, což mnohé zdržovalo 
úředníci  predpaza Zachycení Pred_Pa. 
úředníka  apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů. 
usadím  auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky.  
auxypodr Složené podřadicí spojky. 
usedají  predpaza Zachycení Pred_Pa. 
usedl  auxyvoln Částice uvozující volně připojený větný člen. usedl, a to v rohu  
volnzach Zachycení volně připojených větných členů. usedl, a to v rohu 
usiluje  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
úskalí  auxzvyme Vymezení AuxZ. 
úsměv advpripu Adv přípustky.
usmrcení  apzachyc Zachycení aposice. legalisovala euthanasii, tj. usmrcení 
usmrtili  apvymeze Vymezení aposice. 
usne  predzave Zavěšení přísudku. nevěděl, kdy usne 
usnesení  atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. 
usnesli advzpuso Adv způsobu.
usnout  auxocast Částice AuxO. nemohl jsem ti usnout 
usrkávala toodkazo Odkazovací to. místo piva usrkávala vínečko 
ústav advprost Adv prostředku.
ustavený  afunpaza Zachycení <afun>_Pa. nově (a nečekaně snadno) ustavený 
ustoupilo  atvzamen Zaměnitelnost doplňku. vojsko poraženo ustoupilo rychle ke Skalici 
úsudku  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. 
uteč  sbcitate Subjekt vyjádřený citátem. na škole stálo napsáno: rychle uteč 
utekl  cozachyc Zachycení koordinace. # Později utekl z vězení a opustil republiku. 
utento  predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Člověk se po těch schodech utento. 
úterý  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. zpráchnivěl v úterý ve 4 hodiny místního času 
útoku  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. přechod z obrany do útoku  
auxpzach Zachycení předložek. přechod z obrany do útoku 
úvahy  atvvymez Vymezení doplňku. 
uvařeno  atvzaves Zavěšení doplňku. má uvařeno 
uvidíš  cislvice Číslovky typu více. uvidíš mnohem méně lidí 
uzavřeli  atrkombi Kombinované funkce. uzavřeli mír s nepřáteli  
objkombi Kombinované funkce. uzavřeli mír s nepřáteli 
uzavřena  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou. 
uzavření  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu.  
auxzvyme Vymezení AuxZ. 
uznání  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. 
uzrály  auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky). uzrály a) švestky, b) meruňky  
cozachyc Zachycení koordinace. uzrály a) švestky, b) meruňky 
už  pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv.  
sbneoheb Subjekt vyjádřený slovem neohebným. žádné napřesrok už nebude  
atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě.  
advucelu Adv účelu. 
auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky. ať už se stane cokoli, vyhrajeme  
auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. ať už se stane cokoli, vyhrajeme  
predpaza Zachycení Pred_Pa. 
  auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. # Už zase hlasovali... odhlasovali si dovolenou! 
úžasem advzpuso Adv způsobu.

ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]