ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]

<<objvymez>>
<<objkombi>>
<<objvyjad> [objakusa] [objgenit] [objdativ] [objinstr] [objprepa] [objinfin] [objvedve] [objzvrse]>
<<objzpris>>
<<objzdopl>>

4.2.4 Předmět (objekt) Obj, ObjAtr, AtrObj.

INFO OBJ.

    V části objvymez si vymezíme objekt, kterému je věnována tato kapitola. Zjistíme, že naše pojetí je oproti pojetí Šmilauerovu o něco širší.
    Dále si v části objkombi všimneme tzv. kombinovaných funkcí AtrObj a ObjAtr.
    Poté se budeme zabývat možnostmi vyjádření klasického objektu, a to v části objvyjad. Objekt může být vyjádřen substantivem v akusativu (objakusa), genitivu (objgenit), dativu (objdativ), instrumentálu (objinstr), dále předložkovým pádem (objprepa), infinitivem (objinfin) a vedlejší větou (objvedve). Ve funkci Obj se může vyskytnout i zvratné zájmeno se/si (objzvrse).
    Nakonec se vrátíme k typům objektu, které Šmilauer určuje jinak a které mohou být vyjádřeny i jiným způsobem, než je popsáno výše. Jde o původ a výsledek v části objzpris a objekt po sponových a polosponových slovesech v části objzdopl.

    Odkazy na Šmilauerovu NS:
Odd 3 určování II. (kompletní),
OČ II. A. DD. 2.

***n14 co seznamy sloves s jejich obj-vazbama - kapitola §dodatky, kde bude §= seznam sloves §== acc., §== gen., ... , §= seznam adjektiv §== acc., §== gen., ... , §= seznam nepravých předložek, ... atd. ***


objvymez    Vymezení Obj.
INFO OBJ.
 
    Předmět je rozvíjející větný člen. Rozvíjí zpravidla vazebně (rekčně) sloveso nebo adjektivum. Jako Obj zde označujeme všechny druhy předmětu (přímý, nepřímý i druhý věcný). Předmět vyjadřuje buď to, co je výsledkem děje (psát dopis), nebo to, co je dějem přímo zasaženo (dotknout se stolu), nebo k čemu děj přímo směřuje (radit chlapci).
    Předmět je tvarově řízeným určením slovesa nebo adjektiva narozdíl od Adv, které není určeno vazbou (viz kap. 4.2.5 Adv). Tvarová řízenost znamená, že nadřízený člen (sloveso nebo adjektivum) určuje předmětu jeho pádovou formu; určuje ji tzv. vazbou (rekcí). Problematika slovesných a adjektivních vazeb je natolik složitá, že ani poučení o těchto vazbách v jejich jednotlivých významech ve Slovníku spisovné češtiny našim potřebám mnohdy nestačí. ***Proto manuál obsahuje rejstřík sloves a adjektiv s příslušnou vazbou. ***
***n15 link na celý seznam ***

    K našemu pojetí Obj patří i určení, která Šmilauer označuje jako zvláštní typy příslovečných určení nazývané původ a výsledek a jako "doplněk vazebný / doplňující". O těchto dvou případech se píše v částech objzpris a objzdopl.

    Jak je poznamenáno v podčásti objinfin, díky našemu pojetí přísudku určujeme jako Obj také infinitivní část u modálního nebo fásového slovesa. (Viz část predslsl (Přísudek slovesný složený) v kapitole 4.2.1 Pred.)


objkombi    Kombinované funkce.
INFO OBJ.
 
    O kombinovaných funkcích se podrobně píše v části atrkombi kapitoly 4.2.3 Atr, kde jsou popsány všechny. Problému objektu se týkají dvě z nich - AtrObj a ObjAtr, které zde jen stručně připomeneme.
    Kombinované funkce se používají tam, kde rozebíraný člen (uzel) může stát v rámci dané věty ve více funkcích, aniž by se tím podstatně měnil význam (věta není striktně homonymní v závislosti na funkci rozebíraného členu).
    Zmíněné dvě funkce tedy použijeme v případě, kdy nějaký člen může být objektem (Obj) svého predikátu a zároveň atributem (Atr) nějakého ve stromě níže postaveného uzlu. Cíti-li anotátor, že daný člen je spíše atributem, použije funkci AtrObj. V případě opačném použije ObjAtr.
    Ať už bude použito jakékoli této funkce, daný uzel bude ve stromě umístěn vždy stejně, a sice tam, kde by visel, byl-li pouze atributem (Atr). Nikdy tedy nebude viset přímo na predikátu.
 
mimořádnou splátku části dluhu naší pojišťovně nezaplatíme,
uzavřeli mír s nepřáteli.
 

objvyjad    Vyjádření Obj.
INFO OBJ.
 
    Objekt se vyjadřuje syntaktickým substantivem v akusativu, genitivu, dativu, instrumentálu, pádě předložkovém, dále infinitivem nebo vedlejší větou.
    Funkci Obj dostává v některých případech též zvratné zájmeno se - viz 4.6.8 Reflexivní se, si.


objakusa    Vyjádření objektu substantivem v akusativu.
INFO OBJ.
 
    Akusativ je základní předmětový pád. Je označován jako věcný předmět.
 
Popisované vyjádření Obj je tučně zvýrazněno:
Mirek nenáviděl větné rozbory,
 zavolal domovníka,
 vykopal jámu,
 dostal facku.
 
    Někdy může být místo čtvrtého pádu pád šestý s předložkou po. Vyjadřuje se tak podílnost. Vazba "dostala po květině" odpovídá vazbě "dostala květinu".
Popisované vyjádření Obj je tučně zvýrazněno:
dostala po květině.
 

objgenit    Vyjádření objektu substantivem v genitivu.
INFO OBJ.
 
Popisované vyjádření Obj je tučně zvýrazněno:
žák dosáhl cíle,
pacient byl znalý poměrů,
 vzdal se svého práva,
 dovolávala se minulých výkladů,
  nebyla schopna zdravého úsudku,
 byl plný piva,
 byla hodna uznání.
 
    Patří sem i genitiv partitivní a záporový, i když nejde o genitivy vazebné. Slovesa, po nichž stojí, mají vazbu akusativní. Genitivní předmět jen konkuruje rekci akusativní a jeho užití je motivováno sémanticky.
    Pozor! Genitiv partitivní sice může být Obj, ale je-li ve větě nějaký kvantitativní údaj, který ho řídí, je Obj řídící uzel tohoto údaje a genitiv jeho Atr. Podrobněji se o tomto problému píše v části cislgeni (Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr) v kapitole 4.6.3 Výrazy s číslovkami, číslice v různých funkcích.
 
Popisované vyjádření Obj je tučně zvýrazněno:
Xaver navařil dobrého guláše,
 přidal tam soli,
nenašli ani stopy,
 neřekl ani slova.
***n16 link na seznam (str. 212) ***


objdativ    Vyjádření objektu substantivem v dativu.
INFO OBJ.
 
    Dativ je vedle akusativu základní objektový pád. Buď je jediným (přímým) objektem (př. p), nebo stojí vedle věcného (tj. ve 4. pádě) objektu, označuje se pak jako nepřímý objekt (př. n). Tento typ vyjádření hraničí s adverbiálním prospěchovým dativem. Jejich rozlišení a i jiné problémy jsou popsány v kapitole 4.6.5 Hranice dativu volného a vazebného.
Popisované vyjádření Obj je tučně zvýrazněno:
p Pepík běžel Bobešovi naproti,
n teta píše Emílii dopis,
jev x odpovídá jevu y.
 
    Adjektiva s dativem jsou většinou dějová.
Popisované vyjádření Obj je tučně zvýrazněno:
byl přístupný kompromisům,
je zdraví škodlivý.
 
    Za Obj považujeme i tzv. subjektový dativ, který je zachycen v následujících třech příkladech. I o něm je psáno v kapitole 4.6.5 Hranice dativu volného a vazebného.
Popisované vyjádření Obj je tučně zvýrazněno:
chtělo se mi spát,
nemocnému se dýchá lépe,
předsedovi se sedí dobře.
 
***n17 link na seznam (str. 220) ***


objinstr    Vyjádření objektu substantivem v instrumentálu.
INFO OBJ.
 
    Instrumentál je převážně pád příslovečný. Vazebným pádem bývá zřídka a zachovává si přitom zřetelné stopy příslovečného významu, zvláště nástrojového. Předmětem bývá především po slovesech s významem 'pohybovat něčím' (př. 1), 'zabývat se něčím, zaměstnávat se něčím' (př. 2), 'disponovat, šetřit, plýtvat něčím' (př. 3) a 'nazývat, titulovat (něco) něčím' (př. 4).
    Na pomezí mezi adverbiale a objektem stojí instrumentál po slovesech smyslového vnímání (tábor zněl zpěvem) a také po slovesech s významem 'opatřit něco něčím' (pokrýt střechu slámou). Tyto případy jsou zde hdnoceny jako Adv (viz kap. 4.2.5 Adv).
 
Popisované vyjádření Obj je tučně zvýrazněno:
1 Vojtěch házel míčem,
2 zabýval se sběratelstvím,
3 nesmíš plýtvat jídlem,
4 nazývala ho trubcem.
 
    Původce děje u pasíva je zde vždy pokládán za Obj:
byl pozvracen opilcem.
***n18 link na seznam (str. 204 - upravit) ***


objprepa    Vyjádření objektu substantivem v pádě předložkovém.
INFO OBJ.
 
    Ve vazebných pádech se užívá jen předložek původních, které v nich ztrácejí své významové odstíny, silně se v nich gramatikalisují. Například ve spojení "myslet na někoho" ztrácí předložka "na" význam umístění na povrchu. (Původní význam zůstává v pádech příslovečných nevazebných - např. "sedl si na stůl".) Přechod mezi Obj a Adv je zde plynulý, to znamená, že přesné rozhraničení není možné.
 
Popisované vyjádření Obj je tučně zvýrazněno:
myslel na matku.
 
    Objektovým může být také pád šestý s předložkou po. Ten se používá místo prostého pádu čtvrtého (viz objakusa). Vyjadřuje se tak podílnost. Vazba "dostala po květině" odpovídá vazbě "dostala květinu".
 
Popisované vyjádření Obj je tučně zvýrazněno:
dostala po květině.
 
***n19 link na seznam (str. 228 - 236) ***


objinfin    Vyjádření objektu infinitivem.
INFO OBJ.
 
Popisované vyjádření Obj je tučně zvýrazněno:
nedovede lhát,
 odmítá odejít,
 slibovali zůstat do konce,
 zvykl si pracovat.
 
    Existuje signalisace odkazovacími výrazy, které naznačují příslušnou pádovou rekci. Tyto infinitivy však určujeme jako atributy odkazovacích slov, která dostávají funkci Obj. (Viz část toodkazo v kap. 4.6.4 Odkazovací slova.)
Popisované vyjádření Obj je tučně zvýrazněno:
snil o tom žít u moře.
 
***n20 link na seznam (str. 240) ***

    Poznámka:
    V našem pojetí dostává funkci Obj i ten infinitiv, který je spojen s modálním nebo fásovým slovesem (tj. je součástí složeného predikátu), i když ho zde nelze nahradit ani substantivem ani vedlejší větou předmětnou jako v ostatních infinitivních konstrukcích. (Viz část predslsl (Přísudek slovesný složený) v kapitole 4.2.1 Pred.)
 

Infinitivní část složeného přísudku s afun Obj je tučně zvýrazněna:
# Rána musela přijít..
 

objvedve    Vyjádření objektu vedlejší větou.
INFO OBJ.
 
    Funkci Obj u vedlejší věty dostane její predikát (viz část predzave v kap. 4.2.1 Pred). Nejčastější spojkové výrazy jsou že, aby, jak, zda. Vedlejší objektová věta však může být připojena i vztažným slovem, jak je tomu v posledním příkladě.
 
Popisované vyjádření Obj je tučně zvýrazněno:
cítila, jak na ni jdou mdloby,
 pamatuj, že ďábel se vrátí,
 bránila mu, aby odešel,
nevěděla, kdy zmizí.
 
***n21 link na seznam (str. 246) ***


objzvrse    Zvratné zájmeno se.
INFO OBJ.
 
    Zvratné zájmeno se, si ve funkci Obj viz v kapitole 4.6.8 Reflexivní se, si.


objzpris    Objekt typu původ a výsledek.
INFO OBJ.
 
    Původ a výsledek jsou Šmilauerem chápány jako zvláštní typy příslovečných určení. My je však řadíme k objektům a přidělujeme jim tedy funkci Obj.
 
Popisované vyjádření Obj je tučně zvýrazněno:
vyrůst z něčeho,
 vyrůst v něco,
 vyrobit z něčeho,
 předělat z něčeho,
 předělat na něco,
 vědět od někoho,
 získat od někoho,
 změnit z něčeho,
 změnit na něco.
 

objzdopl    Objekt po slovesech sponových a polosponových.
INFO OBJ.
 
    Jde o sponová a polosponová slovesa kromě slovesa "být". Patří sem objekty chápané Šmilauerem (1947) jako doplněk doplňující (vazebný). Objekt tu je vyjádřen formami: instrumentál, za + akusativ, jako + nominativ, nominativ.
 
Popisované vyjádření Obj je tučně zvýrazněno:
stane se ovladatelným,
 stane se odpadlíkem,
 jmenovali ji předsedkyní,
 pokládám to za diskriminaci,
 označila návrh za špatný,
 označil návrh jako blbost,
 to mi připadá idealistické,
 číslo se mi zdá závratné,
 shledal ji nevěrohodnou,
 otázka zůstává otevřena,
 zákazník se jeví chudým,
 zákazník se jeví jako chudý.
 
    U těchto vyjádření objektu uvozených slovem jako se toto slovo s afun AuxY věší na uzel Obj (viz též část auxyjako v kap. 4.2.7.7 AuxY).
označil jej jako ignoranta.
 

<<objvymez>>
<<objkombi>>
<<objvyjad> [objakusa] [objgenit] [objdativ] [objinstr] [objprepa] [objinfin] [objvedve] [objzvrse]>
<<objzpris>>
<<objzdopl>>

ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]