ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]

<<advvymez>>
<<advkombi>>
<<advprcas> [advpcdve] [advpcrel] [advpcopa] [advpcjop] [advpcmry]>
<<advprmis> [advpmrel]>
<<advhratr>>
<<advvyjad> [advsubst] [advprisl] [advprsou] [advinfin] [advvedve] [advjakne]>
<<advdruhy> [advmista] [advczasu] [advzpuso] [advmiiry] [advprost] [advzrete] [advprici] [advdusle] [advucelu] [advpodmi] [advpripu] [advdedic]>

advprost    Adv prostředku.
 
    Prostředkem může být pomůcka nebo měřítko.
 
Pomůcka:
[advsubst]
instrumentál :
cvrnkali sklenkami o mísy,
Pozn.: u sloves v rodě trpném přechází v původce děje, tj. Obj (byl přivítán předsedou),
 
předložkové pády:
přísahala na kříž,
držel koně na oprati,
po hlavě chodit neumím,
dřela za mírku brambor,
    rejstřík možných předložek:
na, o, po, skrze, v, za, pomocí, prostřednictvím,
 
[advprisl]
vyjádřil to hudebně,
[advvedve]
život můžeme zkoumat jen tak, že zkoumáme živou hmotu.
 
Měřítko:
[advsubst]
instrumentál :
mám právem nárok na dovolenou,
předložkové pády:
ústav chce podle ředitele přežít,
výkon se snižuje úměrně podmínkám,
    rejstřík možných předložek:
podle, dle, po, z, úměrně, na podkladě, na základě, v souhlasu s, v souladu s, soudě dle.
 
advzrete    Adv zřetele.
 
[advsubst]
instrumentál :
zevnějškem se podobal Pavlovi,
plemena příbuzná jazykem,
dědeček byl povoláním rybář,
    vyskytuje se u sloves rovnat se, různit se, lišit se, přizpůsobit se apod., u relativních adjektiv a u sousloví být (stávat se) něčím (nějakým),
předložkové pády:
sbor je (co) do počtu slabý,
byla k němu bezcitná,
tempo je pro nás rychlé,
s podnájemníky neměla štěstí,
všechno u mne večerem počíná,
ochabl ve své činnosti,
upravíme předpis se zřetelem na noční přepady,
    rejstřík možných předložek:
(co) do, k, na, naproti, od, oproti, pro, proti, při, s, stran, u, v, vůči, ohledně, z hlediska, vzhledem k, vzhledem na, se zřetelem na, v souhlase s, v souvislosti s, ve spojitisti s, ve srovnání s,
 
[advprisl]
eskymácká strava je biologicky hodnotná,
je to v podstatě lež,
jinak tam bylo pěkně,
[advinfin]
sociologicky vzato, divadlo je soubor lidí,
[advvedve]
co ho pamatuji, byl spořádaný člověk,
používají se spojky pokud a co (pokud jde o, pokud se týče).
 
advprici    Adv příčiny.
 
    Jde o vyjádření podnětů stavů a činností, příčin dějů, překážek nebo příznaků, podle nichž soudíme na nějaký děj.
 
[advsubst]
akusativ:
co bych se bála,
instrumentál :
rozplývá se štěstím,
nohy mu slabostí klesaly,
předložkové pády:
na mou žádost přijde,
muži pili na zlost,
zemřel na cirhosu,
nenaříká pro bolest,
pro hru zapomínáš na čas,
zavřeli ho pro potulku,
mlčeli ze strachu,
děkuji za ohřátí,
strnul nad tou drzostí,
díky péči manželky nezemřel,
    rejstřík možných předložek:
na, pro, z, za, k, od, nad, po, při, skrz, v, u, následkem, v důsledku, dík (díky), kvůli, za příčinou, vzhledem k,
 
[advprisl]
proč to děláš,
fotografování je z důvodů vojenských zakázáno,
[advvedve]
je nejlepší, protože je nejhodnější,
    rejstřík možných spojek:
jak, jelikož, když (hovorové), poněvadž, protože, (proto,)že.
 
advdusle    Adv důsledku.
 
    Důsledková souvislost má většinou parataktické vyjádření (např. v žaludku mu kručelo, proto se najedl nebo v hlavě mu zvonilo, pročež se napil). Tyto případy zachycujeme jako koordinaci (viz kap. 4.4.1 Coord).
 
[advvedve]
správce vám poradí, takže nezabloudíte,
 
Hypotaktické vyjádření důsledku je méně časté, používá se spojka takže.
 
advucelu    Adv účelu.
 
[advsubst]
předložkové pády:
podněcoval je k hledání,
krb je na okrasu,
přispěchal na pomoc,
srdce bilo na poplach,
byl jsem lidem pro smích,
natáhl se pro čepici,
svrchník si vem pro jistotu také,
pobízí matku do klusu,
od toho jsou chytřejší lidé,
vzdal se trůnu ve prospěch své ženy,
položil bych za tebe život,
honil se za zvěří,
    rejstřík možných předložek:
k, na, pro, do, od, v, za, kvůli, za příčinou, v zájmu, za účelem,
 
[advprisl]
k tomu účelu dostávám blok,
[advinfin]
jdou slavit 1. máj,
byl jsem se tam podívat,
poslali ho studovat,
[advvedve]
od toho byla herečka, aby zachovala klid,
poslouchá pozorně, jen aby se zavděčil,
odešli, aby se nevrátili,
pospěšme si, nás nehledá.
 

advpodmi    Adv podmínky.
 
[advsubst]
předložkové pády:
při náležité opatrnosti se nic nestane,
za horka stoupá nárok na tekutiny,
bez pokory není smíru,
vydám to jen na potvrzení,
podle možnosti být provedena kontrola,
prohlédneme si s vaším dovolením továrnu,
[advprisl]
obvykle po obědě spává,
některá příslovce (prostě, zkrátka) jsou spíše pokleslou vsuvkou, určujeme je jako AuxY,
 
[advinfin]
mluveno v duchu typologie je příslušníkem avantgardy,
jde jim to těžko, soudíc podle vzdychání,
být vámi, tak tam nejdu,
kde by byl nebýt mne,
[advvedve]
jestli tomuhle říkáš oddechnout, to tedy promiň,
kdyby měl aspoň volno, všechno by bylo snadné,
    rejstřík možných spojek:
-li, jestliže, jestli, jak, pakliže, pakli, když, pokud, kdyby, když (by).
 
advpripu    Adv přípustky.
 
[advsubst]
předložkové pády:
nemohla přes dobré vychování zadržet úsměv,
při vší opatrnosti dost hrnců potloukla,
    rejstřík možných předložek:
přes, při, (i) v, mimo, proti, vzdor, navzdory,
 
[advvedve]
třeba to nebyla pravda, přece to tvrdí,
i když jsi ztratila muže, tak jsi aspoň byla chvíli byla šťastna,
si prší, je mráz, panenka se směje,
nechť třeba běsy viděla jsem, doufám,
    rejstřík možných spojek:
třebaže, ač, ačkoliv, třeba (i), třebas, třebaže, jak, jakkoliv, přestože, (přesto,)že, (i) když, (ani) když, byť (i), ať, nechť, aniž (spojka aniž může být i koordinační).
 
advdedic    Adv dědictví.
 
    Dědictví je zvláštním druhem Adv vyjádřitelným pouze níže uvedeným způsobem. Vazbu od dědečka mu zbyly knihy již určujeme jako Obj.
[advsubst]
předložkové pády:
po tatínkovi mu zbyla řádka knih.
 

<<advvymez>>
<<advkombi>>
<<advprcas> [advpcdve] [advpcrel] [advpcopa] [advpcjop] [advpcmry]>
<<advprmis> [advpmrel]>
<<advhratr>>
<<advvyjad> [advsubst] [advprisl] [advprsou] [advinfin] [advvedve] [advjakne]>
<<advdruhy> [advmista] [advczasu] [advzpuso] [advmiiry] [advprost] [advzrete] [advprici] [advdusle] [advucelu] [advpodmi] [advpripu] [advdedic]>

ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]