ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]

P.<   =Q=.   >R.
 
Quo  cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. # Quo vadis? 
 
Q.<   =R=.   >Ř.
 
r  adresyza Zachycení adresy. Filuta s. s r. o. 
rád  sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem.  
advmiiry Adv míry.
ráda  exdpazac Zachycení ExD_Pa. ráda, bože, jak by ne, ležím 
rádi  atvzaves Zavěšení doplňku. my jsme přišli rádi 
radost  predcijm Přísudek čistě jmenný v dvoučlenných větách.  
advmiiry Adv míry.
radosti  predpaza Zachycení Pred_Pa. až umřete - ať je to co nejpozději -, bude po radosti 
radostí  atvadjde Doplněk vyjádřený přídavným jménem deverbativním. 
Ráj  paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí. 
rána  auxrcast Částice AuxR. tancovalo se až do rána 
Rána  prslslst Struktura slovesného přísudku složeného. # Rána musela přijít.  
objinfin Vyjádření objektu infinitivem. # Rána musela přijít. 
ráně  sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým. po ráně ani památky nezůstalo 
ráno  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. brzy ráno 
republice  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. cestovalo nejen po republice, ale i do zahraničí 
republiku  atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou.  
cozachyc Zachycení koordinace. # Později utekl z vězení a opustil republiku. 
resignoval sousloza Zachycení sousloví. resignoval den ze dne 
resignují  sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem.  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
roce  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. v létě v roce 1998 
ročně  advpcopa Časové určení opakování. kolikrát ročně 
rodák atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze  
exdprdop Elipsa přechodníku v doplňkových vazbách. rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze 
rodičů advmiiry Adv míry.
rodily advzpuso Adv způsobu.
roh  auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. 
rohu  sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem.  
auxyvoln Částice uvozující volně připojený větný člen. usedl, a to v rohu  
volnzach Zachycení volně připojených větných členů. usedl, a to v rohu 
rok advczasu Adv času.
Roklince  predpaza Zachycení Pred_Pa. 
roku  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. roku 1582 podle juliánského kalendáře  
advczasu Adv času.
roky  advpcrel Časové určení relativně k nějaké události. ty dva roky do dosažení zletilosti profláká  
romány advzpuso Adv způsobu.
roste advmiiry Adv míry. 
auxczali Zachycení spojky li. roste-li obvyklou rychlostí, nezmrzne 
rostou  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. tyto kaktusy rostou jen v poušti 
rovněž auxzvyme Vymezení AuxZ. 
rovnoběžně  advvymez Vymezení Adv. 
rovnou auxzvyme Vymezení AuxZ. 
rovnováhy  atvadjsl Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve složeném tvaru. rudý vínem pozbyl rovnováhy 
rozběhl advzpuso Adv způsobu.
rozbory  objakusa Vyjádření objektu substantivem v akusativu. Mirek nenáviděl větné rozbory 
rozčiluješ  atvvedve Doplněk vyjádřený vedlejší větou. 
rozdíl  paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí. 
rozechvělý atvzamen Zaměnitelnost doplňku. je celý rozechvělý 
rozesmála  atvprech Doplněk vyjádřený přechodníkem. 
rozhled  atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém. 
rozhlédl advmista Adv místa. 
rozhodl  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. 
rozhodně auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
rozkaz  prreczac Zachycení přímé řeči. rozkaz zněl: Neustoupit! 
rozkoš  atrinfin Přívlastek neshodný vyjádřený infinitivem. 
rozkousl advmiiry Adv míry.
rozkrást  atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. 
rozměrný  corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. velmi těžký a rozměrný fragment 
rozplývá advprici Adv příčiny.
rozpučet advmiiry Adv míry.
rozrušený  atvzamen Zaměnitelnost doplňku. doktor povstává rozrušený 
rozšířen  pnomrozv Rozvíjení slovesně jmenného přísudku. # Letohrádek je letos rozšířen o nové prostory. 
rozumné  sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou. 
rozumnější advmiiry Adv míry.
rozutekli  exdneten Ukazovací zájmena ten,ta,to. z těch 12 statečných se tři rozutekli 
rozvážné  sbneoheb Subjekt vyjádřený slovem neohebným. 
rozžehlo  sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem. lampy rozžehlo na sta mušek 
ruce advzpuso Adv způsobu.
rudý  atvadjsl Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve složeném tvaru. rudý vínem pozbyl rovnováhy 
rumu advmiiry Adv míry.
Rus doprovza Zachycení doprovodu. zpíval Rus s Němcem 
Rusové doprovza Zachycení doprovodu. zpívali Rusové s Němci 
růst  atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. bariéra bude růst jedna za druhou 
Rusy doprovza Zachycení doprovodu. vidíme Rusy s Němci 
ruší  sbzamobj Zaměnitelnost subjektu s objektem. 
různě  prslslos Problém subjektu a objektu u složeného přísudku. pravda se může chápat různě 
růži  exdpropa Elipsa predikátu při jeho opakování. # Kristýna přinesla růži, Jiří fialky. 
ryba  exdprjak Elipsa predikátu v klausích uvozených spojkami jak(o), než(li). Bohouš je zdravý jako ryba 
rybář advzrete Adv zřetele.
rychle  sbcitate Subjekt vyjádřený citátem. na škole stálo napsáno: rychle uteč  
advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. blízko za městem  
atvzamen Zaměnitelnost doplňku. vojsko poraženo ustoupilo rychle ke Skalici  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). udělal to úplně stejně tak rychle jako Tonda 
rychlé advzrete Adv zřetele.
rychlostí advzpuso Adv způsobu. 
auxczali Zachycení spojky li. roste-li obvyklou rychlostí, nezmrzne 
rychlý  advjakne Adverbiale vyjádřené členem či klausí se spojkami jak(o), než(li). Bohouš je zdravý jako rychlý 
ryl  atrprisl Přívlastek neshodný vyjádřený příslovcem. ryl do lidí okolo 
 
R.<   =Ř=.   >S.
 
řádka advdedic Adv dědictví.
řady  sbgencas Subjekt vyjádřený genitivem částečným. 
řece  advvymez Vymezení Adv. 
řečeno  advinfin Adverbiale vyjádřené infinitivem. on je mírně řečeno trouba 
ředíme exdnepom Zachycení určení poměru. ředíme v poměru osm ku třem  
sousloza Zachycení sousloví. ředíme v poměru osm ku třem 
ředitele advprost Adv prostředku.
řekl  auxkbezn Běžné věty. # Petr tenkrát řekl (vzpomínáte?) ''Potřebuji počítač.''  
auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. voda se, bych tak řekl, umoudřila  
auxgpzav Závorkovací interpunkce. ''Karel,'' řekl Tonda, ''nepřišel''  
predpaza Zachycení Pred_Pa. voda se, bych tak řekl, umoudřila  
prreczac Zachycení přímé řeči. ''Karel,'' řekl Tonda, ''nepřišel''  
cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. řekl: ''Čo bolo, to bolo.'' 
řekla  auxguvoz Uvozovací interpunkce (dvojtečka). řekla: ''zítra tady končíme.'' 
Řeklo  prreczac Zachycení přímé řeči. # Řeklo se: ''Prší.'' 
řeky  advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. dva kilometry od řeky  
řešení  advvymez Vymezení Adv.  
auxzvice Víceslovná zdůraznění. řešení více než vyhovuje podmínkám  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
řešením  apzachyc Zachycení aposice. odpoví běžným řešením: devalvací 
řezníků  exdnejed Elipsa počítaných jednotek. setrval jeden z řezníků 
říká  apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů. 
říkáš advpodmi Adv podmínky.
řinula advmiiry Adv míry.
Říp  atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. Čech se vydal sám jediný na Říp 

ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]