ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]

Č.<   =D=.   >Ď.
 
  prslslos Problém subjektu a objektu u složeného přísudku. dá se vytušit, jak litují  
sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou. dá se vytušit, jak litují 
dál  auxcnapo Napojení vedlejších vět. místo toho, aby povstal, seděl nečinně dál  
toodkazo Odkazovací to. vrávoral čím dál tím více 
dále  auxyspoj Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů. a tak dále  
cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále 
daleko  advvymez Vymezení Adv.  
advmiiry Adv míry.
dálka  advpcmry Časové určení modifikované určením rychlosti. 5 minut autobusem není žádná velká dálka 
dálnicí  advvymez Vymezení Adv. 
další  cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. jmenujme Pepu, Aloise, Antonína a další 
dar  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
darebákem  cozavyra Vícečlenné koordinační výrazy. # Šel sice pryč, ale darebákem zůstane. 
dárek  pnomzajp Vyjádření Pnom zájmenem přivlastňovacím. dárek byl jejich 
darem  atvsubne Doplněk vyjádřený podstatným jménem neshodným. 
darovali  auxyvoln Částice uvozující volně připojený větný člen. darovali knihu, a sice kupodivu Brňanům
volnzach Zachycení volně připojených větných členů. darovali knihu, a sice kupodivu Brňanům 
dávkou  apvymeze Vymezení aposice. 
dceru  atvsubne Doplněk vyjádřený podstatným jménem neshodným. 
debata  auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. 
debatu  atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. 
déle  toodkazo Odkazovací to. čím déle přemýšlel, tím méně věděl  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
den  predzave Zavěšení přísudku. nevěděl, který nadešel den  
advvymez Vymezení Adv.  
sousloza Zachycení sousloví. resignoval den ze dne 
denní  auxpnepr Nepravé předložky. křičela bez ohledu na denní dobu 
deset  cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. piv mi stačí deset  
desetin  cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. 2 celé a 5 desetin procenta zemřelo 
desetinu cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. tisíc lidí snědl desetinu tuny vepřového masa 
desetiny  cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. 5 celých 2 desetiny procenta zemřelo 
devalvací  apzachyc Zachycení aposice. odpoví běžným řešením: devalvací 
devět  advpcrel Časové určení relativně k nějaké události. o devět minut dříve 
dědeček  advzrete Adv zřetele. 
atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru. zemřel dědeček, stár 79 let 
dědictví  auxpnepr Nepravé předložky. jednali ohledně dědictví 
děkuji advprici Adv příčiny.
dělala  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). dělala kotrmelce, jako když byla málá  
děláš advprici Adv příčiny.
dělat  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Stát nemůže ve světě dělat ostudu. 
dělníci  corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. dělníci nainstalovali dřevěné židle a stojany 
děti  pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv. děti jsou vzhůru  
atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém.  
atvadjde Doplněk vyjádřený přídavným jménem deverbativním. 
dětí  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.  
advmiiry Adv míry.
děvče  atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. také ji, babičku, malé ještě děvče, mučili 
diamant  pnomnomi Vyjádření Pnom substantivem shodným v nominativu. diamant je drahokam 
díky advprici Adv příčiny.
dílnou advmista Adv místa. 
diskriminaci  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. 
diskutovat  prslslos Problém subjektu a objektu u složeného přísudku. může se diskutovat 
divadla  atvkrite Kritéria pro určení doplňku. 
divadlo advzrete Adv zřetele.
díval advzpuso Adv způsobu.
dívala advmista Adv místa. 
dívčí  atradjek Přívlastek shodný vyjádřený přídavným jménem. 
dlaň  atrjakou Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem uvozeným spojkou jako. kuchyň jako dlaň  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
dlouho  auxcnapo Napojení vedlejších vět. nadával proto, že dlouho spali  
uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět. nadával proto, že dlouho spali 
dluhu  atrkombi Kombinované funkce. zbyl mi čas na čtení  
objkombi Kombinované funkce. mimořádnou splátku části dluhu naší pojišťovně nezaplatíme 
dna advmiiry Adv míry.
dne  sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým.  
sousloza Zachycení sousloví. resignoval den ze dne 
dnes  pnomjadj Vyjádření Pnom jmenným tvarem adjektiva.  
atvvedve Doplněk vyjádřený vedlejší větou.  
predpaza Zachycení Pred_Pa. 
 
do  sbcitate Subjekt vyjádřený citátem. v kinech se hrálo ''Cikáni jdou do nebe''  
sbvvvzta Subjekt vyjádřený vedlejší větou se vztažným zájmenem. kdo se bojí, nesmí do lesa  
atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. přechod z obrany do útoku  
atrprisl Přívlastek neshodný vyjádřený příslovcem. ryl do lidí okolo  
objinfin Vyjádření objektu infinitivem.  
advvymez Vymezení Adv. narazit do čeho   
advpcrel Časové určení relativně k nějaké události. ty dva roky do dosažení zletilosti profláká   
advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. 8 mil do Prahy   
advsubst Adverbiale vyjádřené substantivem. Theofil dojede do lesa  
advmiiry Adv míry. 
advzrete Adv zřetele. 
advucelu Adv účelu. 
atvkrite Kritéria pro určení doplňku.  
atvinfin Doplněk vyjádřený infinitivem. spatřila Vaška vcházet do dveří  
auxpzach Zachycení předložek. přechod z obrany do útoku  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. cestovalo nejen po republice, ale i do zahraničí  
auxrcast Částice AuxR. tancovalo se až do rána  
auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky). jděte všichni do ...  
exdpropa Elipsa predikátu při jeho opakování.  
exdnejed Elipsa počítaných jednotek. od šesti se chodí do školy  
cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. # Jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále až do úplného vyčerpání.  
copredpa Koordinované předložkové pády. šel do i z lesa 
doba  atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. 
dobré  pnomgeni Vyjádření Pnom substantivem neshodným v genitivu.  
advpripu Adv přípustky. 
atvzamen Zaměnitelnost doplňku. pivo je dobré studené 
dobrého  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. Xaver navařil dobrého guláše 
dobře  objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. předsedovi se sedí dobře  
advvymez Vymezení Adv.  
advprisl Adverbiale vyjádřené příslovcem. má se dobře  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. udělal to, přece jen, dobře 
dobu  auxpnepr Nepravé předložky. křičela bez ohledu na denní dobu  
advczasu Adv času.
docela advmiiry Adv míry.
docenta  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
docílil  atrjakou Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem uvozeným spojkou jako. docílil toho formulacemi jako kulatý čtverec 
dohled  advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. na dohled od břehu  
dohody  auxzvyme Vymezení AuxZ. 
dohromady auxzvyme Vymezení AuxZ. 
dojede  advsubst Adverbiale vyjádřené substantivem. Theofil dojede do lesa  
auxpzach Zachycení předložek. Theofil dojede do lesa 
dojem  atvvedve Doplněk vyjádřený vedlejší větou. činil žalostný dojem, jak tu stál 
dokonce auxzvyme Vymezení AuxZ. 
dokořán advmiiry Adv míry.
doktor  atvzamen Zaměnitelnost doplňku. doktor povstává rozrušený 
dokud auxcvyme Vymezení AuxC.
doma  sbdative Subjekt vyjádřený dativem. obdobně tomu bude doma 
domovníka  objakusa Vyjádření objektu substantivem v akusativu. 
domu  atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. vycházím z domu, pouze když je hezky 
domů  predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Hajdy domů!  
exdtypye Typy elips. musím domů 
dopadlo  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
dopis  atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. ten dopis, co napsal Tonda  
objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. teta píše Emílii dopis 
dopíšu  uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět. přijedu tehdy, až to dopíšu 
doprovodné  atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. 
dorazili  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
dosáhl  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. žák dosáhl cíle  
advczasu Adv času. 
exdpazac Zachycení ExD_Pa. hetriku dosáhl Marek Trval (Viktoria Žižkov) 
dosažení  advpcrel Časové určení relativně k nějaké události. ty dva roky do dosažení zletilosti profláká  
dost  advzpuso Adv způsobu. 
advpripu Adv přípustky. 
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
dostal  atrnepro atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě.  
objakusa Vyjádření objektu substantivem v akusativu. 
dostala  objakusa Vyjádření objektu substantivem v akusativu. dostala po květině  
objprepa Vyjádření objektu substantivem v pádě předložkovém. dostala po květině 
dostanu  auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky. sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil  
auxypodr Složené podřadicí spojky. sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil 
dostat  atvsubne Doplněk vyjádřený podstatným jménem neshodným. 
dostávalo sbgencas Subjekt vyjádřený genitivem částečným. 
dostávám advucelu Adv účelu.
dostavili advzpuso Adv způsobu.
dotazník  atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. 
doufal  exdprkom Elipsa komponenty složených slovesných tvarů. 
doufám advpripu Adv přípustky.
dovolávala  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. 
dovolené  auxpnepr Nepravé předložky. zavřeli z důvodu dovolené 
dovolením advpodmi Adv podmínky.
dovolenou  advprost Adv prostředku. 
auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. # Už zase hlasovali... odhlasovali si dovolenou! 
dovymetal predzave Zavěšení přísudku. nevěděl, že dovymetal 
dožil  exdnejed Elipsa počítaných jednotek. dožil se osmdesáti 
drahokam  pnomnomi Vyjádření Pnom substantivem shodným v nominativu. diamant je drahokam 
dráty  advvymez Vymezení Adv. 
dravcem  auxkbezn Běžné věty. # Byl ''dravcem.'' 
druhé  exdtypye Typy elips. připojení jedné obce k druhé 
druhotnou  atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. 
druhou  atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. bariéra bude růst jedna za druhou 
drzostí advprici Adv příčiny.
držel advprost Adv prostředku.
dřela advprost Adv prostředku.
dřevěné  corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. dělníci nainstalovali dřevěné židle a stojany 
dříve  advpcrel Časové určení relativně k nějaké události. o devět minut dříve  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
důchodních  sbgenpri Subjekt vyjádřený genitivem od původu přivlastňovacím. přišli k nám důchodních 
duchu advpodmi Adv podmínky.
důkaz  sbzamobj Zaměnitelnost subjektu s objektem. 
důkazy  atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. 
důležitém auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. mluvili o zajímavém, i když důležitém problému 
dům  auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. dům, který pláče  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). koupili jsme stejný dům jako Karel  
důvěřuje  auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. důvěřuje magii, mystice a jiným pověrám 
důvodu  auxpnepr Nepravé předložky. zavřeli z důvodu dovolené 
důvodů advprici Adv příčiny.
dva  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou. dva tisíce křesťanů souhlasí  
atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. od každých dva kusy  
advpcrel Časové určení relativně k nějaké události. ty dva roky do dosažení zletilosti profláká   
advpcopa Časové určení opakování. jedenkrát ob dva týdny  
advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. dva kilometry od řeky   
atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. přišli pouze dva 
dvaceti  sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem. 
dveře  atrprisl Přívlastek neshodný vyjádřený příslovcem. 
dveří  atrnepro atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě.  
atvinfin Doplněk vyjádřený infinitivem. spatřila Vaška vcházet do dveří 
dveřích  atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém. na dveřích visel nápis ''Neprodejné'' 
dvě  advpcjop Časové určení vyjádřené jednotkami s opakováním. dvě partičky mariáše každý měsíc jsou málo  
advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. blízko za městem  
apzachyc Zachycení aposice. bojují dvě síly: Láska čili Harmonie a Nenávist neboli Svár  
cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. viděl tři miliony čtyři sta pět tisíc pět set třicet dvě vrány 
dvou  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou. 
dýchá  objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. nemocnému se dýchá lépe 
 
D.<   =Ď=.   >E.
 
ďábel  objvedve Vyjádření objektu vedlejší větou. 
 
Ď.<   =E=.   >F.
 
ekonomického  sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým. 
Emílii  objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. teta píše Emílii dopis 
eskymácká advzrete Adv zřetele.
et  auxyspoj Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů.  
cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. jmenujme pole, lesy, budovy et cetera 
euthanasii  apzachyc Zachycení aposice. legalisovala euthanasii, tj. usmrcení 
 
E.<   =F=.   >G.
 
facka  atrjakou Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem uvozeným spojkou jako. 
facku  objakusa Vyjádření objektu substantivem v akusativu. 
fattah  cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. zeptali se Ali-fattah Bukatelam Hasran Hubejního 
fax  adresyza Zachycení adresy. Vřed, tel./fax: (069) 23 13 98, l. 260 
FF advmista Adv místa. 
fialky  exdpropa Elipsa predikátu při jeho opakování. # Kristýna přinesla růži, Jiří fialky. 
filipa  sbadjekt Subjekt vyjádřený přídavným jménem. 
filosofie  auxocast Částice AuxO. co je to filosofie 
Filuta  adresyza Zachycení adresy. Filuta s. s r. o. 
Filutou  adresyza Zachycení adresy. jednali jsme s a. s. Filutou a firmou Vyšinka 
Firma  adresyza Zachycení adresy. kontakt: Firma Vyšinka, Kubelíkova 9, 13000 Praha 3, tel 6231012 
firmou adresyza Zachycení adresy. jednali jsme s a. s. Filutou a firmou Vyšinka 
flámoval  auxyfras Součásti frasémů. noc co noc flámoval  
sousloza Zachycení sousloví. noc co noc flámoval 
formulacemi  atrjakou Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem uvozeným spojkou jako. docílil toho formulacemi jako kulatý čtverec 
Foto  auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. # Foto: Přemysl Toníček 
fotografoval  atvkrite Kritéria pro určení doplňku. fotografoval tě, jak sedíš 
fotografování advprici Adv příčiny.
fotografovat  atvkrite Kritéria pro určení doplňku. 
fragment  corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. velmi těžký a rozměrný fragment 
frajer exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. # Bať, největší frajer jsem tady já. 
Franta  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Franta nechtěl upadnout.  
pnomgeni Vyjádření Pnom substantivem neshodným v genitivu.  
atvadjde Doplněk vyjádřený přídavným jménem deverbativním. neotrkaný přišel Franta na Žižkov  
auxtcast Částice AuxT. Franta si pospíšil k lékaři 
Franto  exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. 
Frantu  cozachyc Zachycení koordinace. očekávám Tondu, Karla, Frantu... 
fronta  biblzach Zachycení bibliografických údajů. Pán prstenů, JRR Tolkien, Mladá fronta, Praha 1990 
Frýdek  slozzach Zachycení složených českých jmen. Frýdek-Místek 
fuk  pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv. 
 
F.<   =G=.   >H.
 
Gaze  copredpa Koordinované předložkové pády. působí v Gaze a Jerichu 
golfu  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
guláše  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. Xaver navařil dobrého guláše 
 
G.<   =H=.   >CH.
 
habaděj  cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. 
Hajdy  predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Hajdy domů! 
hanebně advzpuso Adv způsobu.
Harmonie  apzachyc Zachycení aposice. bojují dvě síly: Láska čili Harmonie a Nenávist neboli Svár 
Hasran  cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. zeptali se Ali-fattah Bukatelam Hasran Hubejního 
házel  objinstr Vyjádření objektu substantivem v instrumentálu. Vojtěch házel míčem 
házet  prsljmst Struktura slovesně jmenného přísudku. # za hodinu možno házet kamením.  
exdnespo Elipsa spony u některých slovesně jmenných přísudků. # za hodinu možno házet kamením. 
herečka advucelu Adv účelu.
hetriku  exdpazac Zachycení ExD_Pa. hetriku dosáhl Marek Trval (Viktoria Žižkov) 
hezky  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. vycházím z domu, pouze když je hezky 
hladu  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. 
hlasovali  auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. # Už zase hlasovali... odhlasovali si dovolenou! 
hlasů cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. zvítězil se stem procent hlasů 
hlavě advprost Adv prostředku.
hlavně auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. hlavně ne limonádu 
hlavu  atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. Jan vstoupil hlavu skloněnou  
exdprdop Elipsa přechodníku v doplňkových vazbách. Jan vstoupil hlavu skloněnou 
hledání advucelu Adv účelu.
hledí advzpuso Adv způsobu.
hlídací  exdprbyt Elipsa slovesa být ve slovesně jmenných predikátech. 
hloupé  sbinfini Subjekt vyjádřený infinitivem.  
sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou. 
hmotu advprost Adv prostředku.
hned  auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxgpzav Závorkovací interpunkce. # Přijde a hned: ''Kde je večeře?''  
covymeze Vymezení koordinace. # Přišel sám a hned.  
prreczac Zachycení přímé řeči. # Přijde a hned: ''Kde je večeře?'' 
ho  atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. sud, co ho Tonda narazil  
objinstr Vyjádření objektu substantivem v instrumentálu. nazývala ho trubcem  
advmiiry Adv míry. 
advzrete Adv zřetele. 
advprici Adv příčiny. 
advucelu Adv účelu. 
atvvymez Vymezení doplňku.  
atvkrite Kritéria pro určení doplňku.  
auxocast Částice AuxO. sud, co ho Tonda narazil  
auxtcast Částice AuxT. bojí se ho  
auxglisp Interpunkce u spojky li (pomlčka). obrátí-li ho  
cozavyra Vícečlenné koordinační výrazy. # Vyhnali ho, ale proto se nemusíš zlobit.  
apvymeze Vymezení aposice.  
predpaza Zachycení Pred_Pa.  
toodkazo Odkazovací to. to, co zažil, ho zničilo 
hodil  takovyod Odkazovací takový. vedoucího nám přidělili takového jaký se jim hodil 
hodinu  prsljmst Struktura slovesně jmenného přísudku. # za hodinu možno házet kamením.  
atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém.  
advmista Adv místa.  
exdnespo Elipsa spony u některých slovesně jmenných přísudků. # za hodinu možno házet kamením. 
hodiny  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. zpráchnivěl v úterý ve 4 hodiny místního času  
advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. blízko za městem 
hodna  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. 
hodně  cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. 
hodnotná advzrete Adv zřetele.
Homolka  auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. Homolka: nové oddělení prosperuje. 
honil advucelu Adv účelu.
Honza  atvkrite Kritéria pro určení doplňku. Honza mluvil jako předseda  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
Honzovi  atvsubne Doplněk vyjádřený podstatným jménem neshodným. 
Honzy  sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým. nebýt Honzy, nejedli bychom 
horka advpodmi Adv podmínky.
hospodě  sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem.  
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. studentů v hospodě bylo pět  
hospody  afunpaza Zachycení <afun>_Pa. vrátil se (včera) z hospody 
hospůdce  auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky). včera jsem *& byl v té @* naší + - hospůdce 
houslista  atvtrans Doplněk u transformovaného predikátu. houslista, neznámý jako malíř, trpí 
hovořili  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). hovořili o ní spíše jako o modelu než jako o konečné pravdě  
hráč  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
Hrad  prstapas Rozlišení stavu a pasíva. # Hrad byl vystavěn. 
hrách  paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí. 
hraje  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
hrálo  sbcitate Subjekt vyjádřený citátem. v kinech se hrálo ''Cikáni jdou do nebe'' 
hranicích  predpaza Zachycení Pred_Pa. 
hrát  pnomvedl Vyjádření Pnom vedlejší větou. # Jeho výklad je, že mají hrát. 
hrnců advpripu Adv přípustky.
hrom  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
hromádka  atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. seděl na zápraží, tichá hromádka neštěstí 
hru advprici Adv příčiny.
hrušek  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou. 
Hubejního  cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. zeptali se Ali-fattah Bukatelam Hasran Hubejního 
hudebně advprost Adv prostředku.
Husovo  atradjek Přívlastek shodný vyjádřený přídavným jménem. 
 
H.<   =CH=.   >I.
 
chalupa  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. chalupa našeho souseda 
chápat  prslslos Problém subjektu a objektu u složeného přísudku. pravda se může chápat různě 
chápe atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. chápe vývoj jako jediný správný 
chce  sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou.  
advprost Adv prostředku.
chlapce advvymez Vymezení Adv. 
chlapci advczasu Adv času.
chlapec  pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv.  
atvvymez Vymezení doplňku.  
atvkrite Kritéria pro určení doplňku.  
auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. chytrý, protože nadaný chlapec 
chleba  atrkombi Kombinované funkce. krajíc chleba s máslem  
atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. krajíc chleba s máslem 
chodbě  pazachyc Zachycení parentese. složil jí (na chodbě) poklonu 
chodbou advmista Adv místa. 
chodí  sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem. ta moje chodí pozdě  
sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.  
atvkrite Kritéria pro určení doplňku.  
exdnejed Elipsa počítaných jednotek. od šesti se chodí do školy 
chodil toodkazo Odkazovací to. místo ve středu chodil ve čtvrtek 
chodím  atvkrite Kritéria pro určení doplňku. 
chodit advprost Adv prostředku.
choti advzpuso Adv způsobu.
chování  atrnepro atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. 
chovat  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Chtěl se chovat slušně. 
chrám advmiiry Adv míry.
chtějí  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Školy chtějí přilákat studenty. 
chtěl  covedlve Koordinované vedlejší věty. šel, protože a poněvadž chtěl 
Chtěl  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Chtěl se chovat slušně. 
chtělo  objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. chtělo se mi spát 
chudý  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. 
chudým  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. 
chvílemi advczasu Adv času.
chvíli  pazachyc Zachycení parentese. souhlasila - po chvíli váhání jednoznačně - s návrhem  
advpripu Adv přípustky.
chybí  auxypaza Zachycení AuxY_Pa. chybí mi, bohužel, peníze 
chytrý  auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. chytrý, protože nadaný chlapec 
chytřejší advucelu Adv účelu.

ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2] [obsah]