ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]

*4.3.1 Elipsa ExD, Exd_Co.*
<<exdvymez>>
<<exdtypye>>
<<exdprexd> [exdprnes] [exdpropa] [exdprjak] [exdprpri] [exdprbyt] [exdprkom] [exdprdop]>
<<exdneexd> [exdnespo] [exdnepad] [exdneaad] [exdnesbj] [exdnevet] [exdnejed] [exdnepom] [exdneten] [exdnepre]>
*4.3.2 Jednočlenné věty bez slovesa ExD, ExD_Co.*
<<exdvetje>>
<<exdvetdr>>

4.3 Elipsy; jednočlenné věty bez slovesa.

    Odkazy na Šmilauerovu NS:
Odd 1 jednočlenné věty 3 I. A.-F.,
Odd 2 dvojčlenné věty 4 V.B,
OČ II A. CC. ,
OČ IV H. CC.


4.3.1 Elipsa ExD, Exd_Co.

INFO EXD.

    V části exdvymez si řekneme, co je elipsa a jak se k ní obecně chováme. Hned vzápětí v části exdtypye si popíšeme její různé typy a stanovíme, že pro nás je důležitá hlavně tzv. elipsa aktuální, při jejímž zachycení používáme afun ExD.
    Různým případům aktuálních elips je věnována další část exdprexd. Konkrétní případy mohou být samozřejmě i jiné, seznam je spíše namátkovým výběrem častěji se vyskytujících jevů. Jde o tyto typy: elipsa predikátu v jednočlenných větách (exdprnes), elipsa predikátu při jeho opakování (exdpropa), elipsa predikátu v klausích uvozených spojkami jako a než (exdprjak), elipsa predikátu v příslovích a rčeních (exdprpri), elipsa predikátu být ve slovesně jmenném přísudku (exdprbyt), elipsa slovesa být jako komponenty složených slovesných tvarů (exdprkom) a elipsa přechodníku v doplňkových konstrukcích (exdprdop).
    Naproti tomu v části exdneexd si popíšeme případy tzv. elips lexikalisovaných, které zachycujeme bez použití afun ExD. Tento seznam je již závaznější a elipsu, kterou v něm typově nenajdeme, řešíme pomocí ExD. Seznam obsahuje tyto položky: elipsa spony u některých slovesně jmenných predikátů (exdnespo), elipsa rozvíjeného adjektiva u slovesných predikátů (exdnepad), elipsa atributivníhu adjektiva mezi substantivem a adverbiem (exdneaad), elipsa subjektu ve větě vůbec (exdnesbj), elipsa řídící věty (exdnevet), elipsa jednotek počítané věci (exdnejed), elipsa u vyjádření poměru (exdnepom), elipsa u zájmen ten, ta, to (exdneten), elipsa substantiva u předložek (exdnepre).

    Odkaz na Šmilauerovu NS:
OČ IV H. CC.


exdvymez    Vymezení elipsy a afun ExD.
INFO EXD.
 
    Elipsa (výpustka) znamená vynechání výrazů, které očekáváme. Elipsa je primárně jevem roviny aktuálního větného členění. Je to typický prostředek mluvené řeči, v psaném textu se vyskytuje hlavně v určitých typech textů (adresy, dotazníky, formuláře apod.). O vynechání části výpovědi nerozhoduje její syntaktická funkce, ale to, zda jde o část základovou (východiskovou) nebo jádrovou. Jádro výpovědi zpravidla není možné vynechat.
    Při výskytu elipsy situaci většinou (v souladu s níže uvedenými pravidly) řešíme pomocí afun ExD. Tuto funkci dostanou všechny uzly, které by byly zavěšeny na tom uzlu, který ve větě chybí, a zavěsí se právě tam, kde by byl zavěšen tento chybějící uzel.
    Výjimkou jsou předložky a podřadicí spojky, které dostávají běžně AuxP či AuxC, a afun ExD propadá k uzlu na nich visícímu (představujícímu větný člen). Taktéž u koordinovaných či aponovaných spojení se tato funkce posouvá až k jednotlivým členům, které tedy označujeme ExD_Co nebo ExD_Ap, ale řídící uzel koordinace či aposice si ponechává svoji afun Coord nebo Apos.
    Naproti tomu výjimkou není ani interpunkce či jiné technické uzly, které v případě absence jejich "pravého" řídícího uzlu afun ExD dostat mohou (viz např. čárky v příkladech v kapitole 4.5.4 ExD_Pa).


exdtypye    Typy elips.
INFO EXD.
 
    Tradičně se elipsy podle různých hledisek rozlišují takto: elipsa kontextová či situační, elipsa slovní či větná a elipsa lexikalisovaná (ustálená) či aktuální.
    Při kontextové elipse dochází k vynechání některých východiskových syntaktických členů v závislosti na kontextu projevu. například na otázku "kam odjel váš bratr" lze odpovědět jen jádrem: "do Prahy". Při elipse situační jsou členy vynechávány v závislosti na konkrétní situaci projevu. Například při setkání proneseme "na procházku?" nebo při objednávání piva stačí říci "jedno." Elipsa slovní znamená vypuštění jednoho slovního členu, zatímco elipsa větná znamená vypuštění větné klause.
    Pro nás nejdůležitější je rozdělení třetí, které také použijeme při rozdělení dále popsaných jednotlivých případů elips. Zásadní rozdíl je v tom, že elipsu aktuální zachycujeme pomocí funkce ExD, kdežto při zachycení elipsy lexikalisované tuto funkci nepoužíváme. Lexikalisovanou elipsu totiž už jako elipsu ani necítíme. Větnému členu syntakticky závislému na vypuštěném slově (který technicky zavěšujeme právě na místo vypuštěného slova) přiřazujeme z důvodů zachování konsistence podle okolností buď funkci takovou, kterou by měl, kdyby nebylo nic vypuštěno (př. l - elipsa slova jít), nebo funkci vypuštěného slova (př. v - elipsa slova hodiny). Elipsa aktuální se vyskytuje pouze aktuálně v dané větě, nejde o ustálený způsob vyjadřování. Větné členy syntakticky závislé na členu vypuštěném označujeme ExD a zavěšujeme je tam, kde by visel člen vypuštěný (př. a - elipsa druhého výskytu slova obec).
 
l musím domů,
v jsou tři,
a připojení jedné obce k druhé.
 

exdprexd    Elipsy řešené pomocí afun ExD.
INFO EXD.
 

exdprnes    Elipsa predikátu v jednočlenných neslovesných větách.
INFO EXD.
 
    Srov. 4.3.2 Jednočlenné věty bez slovesa ExD, ExD_Co.
Slova s ExD jsou tučně zvýrazněna:
# Lékaře!,
 pěkný víkend,
 vztyk.
 

exdpropa    Elipsa predikátu při jeho opakování.
INFO EXD.
 
Slova s ExD jsou tučně zvýrazněna:
# Kristýna přinesla růži, Jiří fialky.,
 Kateřina cestuje vlakem do Kolína, my do Kopidlna autobusem.
 

exdprjak    Elipsa predikátu v klausích uvozených spojkami jak(o), než(li).
INFO EXD.
 
    Afun ExD použijeme, nenásleduje-li za těmito spojkami věta s predikátem nebo větný člen, který dostane afun Adv podle pravidla v části advjakne v kapitole 4.2.5 Adv  a zvláště též v kap. 4.6.9 Srovnávací obraty se spojkami jako a než. (Větný člen je Adv tehdy, když se určitým úzkým způsobem vztahuje k uzlu bezprostředně nad spojkou - je téhož druhu a mohl by tedy sám vystupovat ve větě namísto toho, co rozvíjí (lépe než dobře, více než pět, široký jako vysoký). ).
 
Slova s ExD jsou tučně zvýrazněna:
zavěsil to níž než Tonda obrázek,
Bohouš je zdravý jako ryba.
 

exdprpri    Elipsa predikátu v příslovích a rčeních.
INFO EXD.
 
Slova s ExD jsou tučně zvýrazněna:
# o voze, ty o koze..
 

exdprbyt    Elipsa slovesa být ve slovesně jmenných predikátech.
INFO EXD.
 
    Je-li vynechána spona u slovesně jmenného predikátu, je subjekt (Sb) i jmenná část (Pnom), stejně jako i všechna ostatní doplnění na sponě závislá, označena ExD. Z tohoto pravidla existují výjimky zmíněné v části exdnespo.
Slova s ExD jsou tučně zvýrazněna:
# Pátrání zastaveno.,
 správná puška lepší než hlídací pes,
 pohřeb zítra.
 

exdprkom    Elipsa komponenty složených slovesných tvarů.
INFO EXD.
 
    Pokud se ocitne pomocné sloveso být (v úplném pedikátu mívá afun AuxV - viz predsloz (Složené slovesné tvary)) bez svého významového slovesa, na kterém by bylo zavěšeno, a jde evidentně o tento typ přísudku, dostane afun ExD. Stane se tak na příklad když věta "budu" má znamenat "budu jíst".
 
Slova s ExD jsou tučně zvýrazněna:
# Budu!,
 doufal jsem, že budeme malovat, ale nebudeme.
 

exdprdop    Elipsa přechodníku v doplňkových vazbách.
INFO EXD.
 
    Problém těchto vazeb je popsán v části atvpreli v kap. 4.2.6 Atv, AtvV. Chybějící přechodník by byl doplňkem.
 
Slovo s ExD je tučně zvýrazněno:
Jan vstoupil hlavu skloněnou,
rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze.
 

exdneexd    Elipsy řešené bez pomoci afun ExD.
INFO EXD.
 

exdnespo    Elipsa spony u některých slovesně jmenných přísudků.
INFO EXD.
 
    Existují slova, která běžně vystupují u spony jako jmenná část přísudku a u kterých nevadí, je-li tato spona vypuštěna. Pokud spona přítomna je, rozeberou se tato spojení samozřejmě obvykle podle pravidel o slovesně jmenném přísudku uvedených v prsljmst (spona má afun Pred, na ní jmenná část s afun Pnom).
    Je-li však spona nepřítomna, přebírá funkci Pred jmenná část a vystupuje tak v roli úplného predikátu (všechna doplnění visí na ní).
    Slova, pro která toto pravidlo platí, jsou dána seznamem: třeba, nutno, možno, záhodno (příp. jejich negativní tvary).
# za hodinu možno házet kamením.,
 třeba zajistit pořádek.
 

exdnepad    Elipsa přísudkového adjektiva.
INFO EXD.
 
    Tímto vynecháním vznikají často problematické konstrukce. My určujeme člen závislý na vynechaném členu jako Adv. Ve větě z příkladu chybí slovo "nemocný", určení "na nervy" tedy visí hned na "jsem".
 
# Jsem na nervy..
 

exdneaad    Elipsa adjektiva mezi substantivem a adverbiem.
INFO EXD.
 
    Adverbium může někdy převzít funkci atributu. Stává se tak tehdy, když je z úplné konstrukce vypuštěno adjektivum (většinou od slovesného pasíva - platby požadované předem), které by dané adverbium řídilo. Viz též část atrprisl v kapitole 4.2.3 Atr.
 
platby předem.
 

exdnesbj    Elipsa subjektu.
INFO EXD.
 
    Věty s vynechanou subjektovou částí se za věty neúplné nepokládají. Nehovoříme o elipse. Viz též část predrozv (Rozvíjení přísudku) v kapitole 4.2.1 Predikát.


exdnevet    Elipsa celé řídící věty.
INFO EXD.
 
    Po vypuštění věty řídící, kterou netřeba opakovat, dostáváme větu s podobou věty vedlejší. Její predikát označíme Pred, a nikoli příslušnou syntaktickou funkcí, kterou by dostal v souvětí, ani afun ExD.
 
# Že je pozdravuji.,
 protože mám žízeň.
 

exdnejed    Elipsa počítaných jednotek.
INFO EXD.
 
    Číslovky (číselná vyjádření počtu), i když u nich nejsou uvedeny jednotky, považujeme za plnohodnotné větné členy s tou funkcí, kterou by zastával právě uzel s jednotkami. Pokud je však vyjádření jednotek přítomno, je číselný údaj samozřejmě jeho Atr (krom obvyklé obrácené závislosti u nominativu a akusativu).
    Výjimku, kdy je takovýto číselný údaj označen ExD, tvoří typ koordinace ukázaný v posledním příkladu, kde jsme k použití této funkce dotlačeni strukturou věty.
 
setrval jeden z řezníků,
odbilo jedenáct,
od šesti se chodí do školy,
dožil se osmdesáti,
mladíci od 15 do 18,
mladíci od 15 do 18 let.
 

exdnepom    Zachycení určení poměru.
INFO EXD.
 
    Při vyjadřování poměru (hlavně číselného) dochází často k elipse, je vynecháváno slovo poměr. V případě, že je toto slovo přítomno, zachycujeme větu konvenčně (i když i tak jde o méně obvyklý případ, vlastně o ustálené sousloví):
ředíme v poměru osm ku třem.
 
    Je-li slovo poměr vynecháno, přebírá jeho syntaktickou funkci řídící člen jeho popisu, tj. první číslo poměru:
vsadím se sto ku jedné.
 
    Upozornění: není-li poměr zapsán slovy, zachycujeme jej jako koordinaci (viz část cozadvoj (Koordinace dvojtečkou) v kap. 4.4.1 Coord):
Viktorka vyhrála 3:0.
 

exdneten    Ukazovací zájmena ten,ta,to.
INFO EXD.
 
    Tato zájmena zastupují větný člen, v podstatě nejde o elipsu. Je-li však ve větě zároveň přítomno i slovo, na které toto zájmeno odkazuje, plní svoji funkci samozřejmě samo a zájmeno se stává jeho Atr.
 
on byl ten třetí,
z těch 12 statečných se tři rozutekli.
 

exdnepre    Elipsa substantiva po předložce.
INFO EXD.
 
    V některých případech ve větě na místě předložkové fráse zbyde pouze předložka. Jde-li o ustálené vyjádření, může tato předložka přejmout funkci členu, který by uvozovala. Na příklad v uvedené větě jsem pro dostává předložka pro afun Adv, kterou by dostalo vypuštěné slovo (návrh, přijetí, schválení, usnesení, ...) Nejedná-li se však o případ ustáleného vyjádření, jde-li o vypuštění zcela náhodné, neběžné (včera jsme se octli v; náhle zmizel za), ponechává si předložka svoji běžnou afun AuxP, i když na ní již nic dalšího nevisí.
 
jsem pro,
obsluhuje nahoře bez.
 

4.3.2 Jednočlenné věty bez slovesa ExD, Exd_Co.

INFO EXD2.

    V této kapitole se dozvíte pouze to, že i jednočlenné neslovesné věty spadají do oboru afun ExD (v části exdvetje), a dále to, jaké takové věty rozeznáváme (v části exdvetdr). Přestože je jich více druhů, chováme se ke všem stejně, což plyne z podstaty afun ExD.

    Odkazy na Šmilauerovu NS:
Odd 1 jednočlenné věty 3 I. A.-F.,
Odd 2 dvojčlenné věty 4 V.B,
OČ II A. CC..


exdvetje    Zachycení jednočlenných vět bez slovesa.
INFO EXD2.
 
    Jednočlenným větám neobsahujícím sloveso přiřazujeme v našem pojetí afun ExD.
 
Slovo s ExD je tučně zvýrazněno:
# Nedělní Lidové noviny..
 

exdvetdr    Druhy jednočlenných vět bez slovesa.
INFO EXD2.
 
    1. Jmenné:
       a) substantivní:
Škola!,
Nedělní Lidové noviny.,
       b) adjektivní:
Skvělé!,
Krásná.,
       c) adverbiální:
Znamenitě.,
Kdepak!.
    2. Vokativní:
Franto!.
    3. Citoslovečné:
Bum!.
 
    Jsou-li vokativ či citoslovce zapuštěny (Franto, pojď sem; Hej, nevíš, kam jde?), dostávají afun ExD_Pa (viz kap. 4.5.4 ExD_Pa).
    Citoslovce může mít v některých případech funkci Pred - Hybaj domů! (viz část predslje (Přísudek slovesný jednoduchý) v kap. 4.2.1 Pred, Pnom, AuxV).
    Jednočlenné věty infinitivní dostávají afun Pred: Být pořád mladý, Nemít tolik práce.

    Zvláštní jednočlenné věty tvoří slova ano, ne, ni, ba, bať a případně slova jim podobná. Vyskytují-li se samostatně (př. s), dostávají afun ExD, jako ostatní jednočlenné věty. Často jsou k nim čárkou připojeny nějaké věty. Ať už se k nim tato slova významem vztahují (př. v), nebo souvisí s něčím jiným (př. n), jde formálně o koordinaci, zmiňovaná slova tedy označíme ExD_Co.

s # Ano.,
n # Ne, šel jsem na pivo.,
v # Bať, největší frajer jsem tady ..
 

*4.3.1 Elipsa ExD, Exd_Co.*
<<exdvymez>>
<<exdtypye>>
<<exdprexd> [exdprnes] [exdpropa] [exdprjak] [exdprpri] [exdprbyt] [exdprkom] [exdprdop]>
<<exdneexd> [exdnespo] [exdnepad] [exdneaad] [exdnesbj] [exdnevet] [exdnejed] [exdnepom] [exdneten] [exdnepre]>
*4.3.2 Jednočlenné věty bez slovesa ExD, ExD_Co.*
<<exdvetje>>
<<exdvetdr>>

ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]